Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниСкачати 442.93 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір442.93 Kb.
1   2   3

Мова інтернету і мова підручників

Нині творяться нові форми мови - в умовах, кардинально відмінних від тих, що на їхній основі вироблено чинні норми. Вони не завжди надаються до опису в термінах традиційних мовознавчих категорій, проте дають змогу на нових позиціях вивчати й моделювати мовленнєву поведінку людини. Тому вважаємо інтернет-ресурс одним із обов'язкових джерел під час створення підручників, посібників, конспектів уроків з української мови.

Досвід рецензування багатьох навчальних посібників показує, що здебільшого вони, на превеликий жаль, не відповідають сучасній мовній ситу­ації ні за мовними формами, ні за тематикою текстів, пропонованих ігрових завдань тощо. Лексичний матеріал, скажімо, з тем «Орфографія», «Лексика» переважно дублюється з року в рік.

Отже, з одного боку, мова інтернет-спілкувания є віддзеркаленням реальної мовленнєвої поведінки, яку варто досліджувати, з іншого боку, подібні студії виявляють нагальну проблему - існування значних розбіжностей між нормою і власне мовленням користувачів, - яку слід розв'язувати, зокрема фі­лологам через вироблення сучасних правописних коректив і педагогам у контексті мовної освіти.Література

  1. Виноградова Т. Специфика обшения в интернете/Т. Виноградова // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. - Казань. 2004. - С. 63-67.

  2. Д м и т р і є в а О. Особливості інтернет-спілкування [Електронний ресурс] / О.Дмитрієва, О.Рибалко, С.Гладковський. Режим доступу: http://electric.org.ua/rizne

  3. Dr. Livsy «Бабруйський» сленг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ostriv.in.ua

  4. 1 з д р и к А. Особливості спілкування молоді у віртуалі [Електронний ресурс] / А.Іздрик. - Режим доступу: http://electric.org.ua/rizne/virtual.html

  5. Ти щенко О. Первинна самопрезентація співроз­мовника в Інтернет-спілкуванні: мовний аспект / О. Тишенко // Актуальні проблеми психології. Етнопсихологія. Історія психології Психолінгвістика: зб. наук, праць Інстітуту психо­логи їм. Г.Костюка. - К., 2007. - Т. 9. – Вип. 2. - С. 135-142.

  6. Т и ш е н к о О. Стиль мови Інтернет-спілкування в Національному корпусі української мови / О. Тищенко // Лінгвостилістика: об'єкт - стиль, мета - оцінка. зб. наук, праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С.Я.Єрмоленко - К.. 2007. - С. 362-367.

  7. Ш и ш к і н І. «Превед кросавчеги!» або Апологія «падонків» [Електронний ресурс] / І.Шишкін. - Режим дос­тупу http://www.dt.ua/3000/3050/53059/ Дзеркало тижня № 13 (592) 8-14 квітня 2006.

  8. http://forum.lvivport.com

  9. http://kultprosvet.ru

  10. http://metal.lviv.ua

  11. http://ostriv.in.ua

  12. http://spas.net.ua

  13. http://uk.wikipedia.org/wiki

  14. http://www.bo.net.ua/forum/lofiversion


Змістовий модуль 2.

Нормативність фахового мовлення

Самостійна робота № 4 (5 годин)Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).
Термінологія обраного фаху.


Завдання

 1. Скласти словник фахової термінології (не менше 50 термінів)

 2. Написати передмову та анотацію до словника (Л.9, с.221-222)

 3. Презентувати свій словник

 4. Добрати літературу по темі «Типи термінологічних словників»

Самостійна робота №5 (2 години)

Складні випадки слововживання, вибір синонімів, омонімів, паронімів. Анотування і реферування наукових текстів

1. Запитання для опрацювання

1.1. Складні випадки слововживання

1.2. Вибір синонімів

1.3. Особливості вживання та вибору омонімів

1.4. Вживання паронімів

1.5. Анотація до наукового тексту, види анотацій та їх структура(Л.9, с.221)

1.6. Реферат як вид наукового тексту. Типи рефератів, вимоги до них (Л.9, с.222-223)

2. Завдання

2.1. Підготувати усні відповіді на запитання 1.1-1.4, користуючись підручником Ковриги Л.П.

2.2. Скласти тези до запитань 1.5-1.6

2.3. Виконати завдання за методичкою ХПКК «Ділова українська мова» (Л.3, с. 10-33):

завдання 3.3, 7.3, 15.3, 16.3, 22.3 (с.41-47). За потреби користуйтеся підручником Глущика С.В.

2.4. Написати реферат « Типи термінологічних словників», опрацювавши дібрану вами до попередньої самостійної роботи літературу по темі.Cамостійна робота № 6 (4 години)

МОРФОЛОГІЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Особливості перекладу текстів та термінів

1.Записати числівники словами, розкрити дужки.

Запізнилися 3 (студент), відремонтували 4 (стіл) та 2 (стілець), відвантажили 465 (мішок),закупили 3 (тонна), їхали 9,5 (година), 19 (замовлення), 40 (орендні підприємства), купили 11 (комп'ютер)

2. До запропонованих слів добрати іменники. З утвореними словосполученнями скласти речення.

Більшість, частина, решта, меншість, група

3. Утворити форму давального відмінка однини, записати всі можливі нормативні форми.

Директор, колега, перевага, хірург, банкір, абітурієнт, прем'єр-міністр

4. Перекласти українською мовою.

В адрес

В защиту


Остановка по требованию

По обоюдному согласию

Обратиться по адресу

По истечении срока

По небрежности

По праздничным дням

По приглашению

По просьбе

По расценке

По собственному желанию

По совместительству

Пропустить по болезни

По специальности

Покупать в рассрочку

Покупать в розницу

Покупать в кредит

Благодарить отца

Привлекать к ответственности

Призывать к порядку

5.Увести у речення нормативний варіант фразеологічної сполуки.

Кидатися в очі, впадати в очі; ніякої поблажки не давати ледарям, ні в чому не потурати ледарям; спало на думку, прийшло в голову; збити з толку, збити з пантелику; як торішній сніг, як вчорашній сніг; переливати з пустого з порожнє, переливати з пустого в пусте; пильнувати очима,нишпорити очима.

6. Відредагувати речення.

По відношенню до усього сказаного я хочу сказати, що не треба вмішуватися в особові справи кожного з нас.

Думки майже всіх присутніх на засіданні співпали, обговорюючи проблему текучості кадрів.

По відзначенню цього свята серед міроприємств були слідуючі: конкурси, вікторики, виступи цікавих музикантів.

Змістовий модуль 3.

Правила формування найважливіших документів

Самостійна робота № 7 (2 години)Особливості оформлення довідково-інформаційних документів. Ділове листування. Види. Етикет.

1.Лист як вид документації. Класифікація листів. Реквізити. Оформлення листів (Л.9, с.147, 164-165)

2. Види службових листів (Л.9, с.167-193)

3. Етикет ділового листування (Л.9, с.158-164)

4. Телеграма. Оголошення ( Л.1, с.99, 122)

Завдання


 1. Дати усну відповідь на запитання 1-4

 2. Записати визначення та реквізити довідково-інформаційних документів; оформити на аркушах формату А4 такі документи:

  1. Телеграма

  2. Оголошення

  3. Лист-запрошення

  4. Лист-прохання

  5. Лист-вітання

  6. Лист-вибачення

  7. Рекомендаційний лист

Самостійна робота №8 (2 години)

Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

 1. Управлінська документація.

 2. Оформлення стандартних документів.

 3. Розпорядчі документи: наказ. Визначення, реквізити, особливості складання.

 4. Організаційні документи: статут, положення, інструкція. Визначення, реквізити, особливості складання.

Завдання

 1. Дати усну відповідь на запитання 1-4, опрацювавши матеріал за підручником Глущика С.В. (Л.1, с.33-44, 51-59, 164-171).

 2. Записати визначення, назвати реквізити розпорядчих та організаційних документів, названих вище.

Самостійна робота №9 (2 години)

Укладання фахових документів. Національний стандарт, реквізити, оформлення сторінки і тексту документа.


 1. Національний стандарт.

 2. Реквізити.

 3. Оформлення сторінки і тексту документа.

 4. Укладання фахових документів.


Завдання

 1. Повторити теоретичний матеріал відповідно до плану роботи за підручником Глущика С.В. та конспектом, підготувати усні відповіді на запитання.

 2. Назвати документи вашого фаху, охарактеризувати їх.

Записати визначення, реквізити фахових документів, оформити їх на аркушах формату А4

  1. Звіт про проходження практики за фахом або про виконання певного фахового завдання.

  2. Розписка на отримання матеріальних цінностей.

  3. Доручення на отримання коштів (стипендії, заробітної плати) (Для відділення БО). Службове доручення на отримання матеріальних цінностей ( Для відділення ПМ та ОКСМ).


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Підручники

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник –К.:А.С.К., 2003.-400 с.

2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів – Харків: Торсінг, 2001.- 384с.

3. Ковальова К.Г., Ключко Л.М. Ділова українська мова: Практичний посібник. Завдання для практичних і контрольних робіт студентів з усіх спеціальностей. – Х.: «К.Центр», 1998. – 64 с.

4. Коврига Л.П., Терещенко О.О. Зовнішнє оцінювання з української мови: Комплексний універсальний довідник. – Х.: Белкар-книга, 2009, - 312 с.

5. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування – К.: Каравела, 2005.

6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови – стереотип. вид. – К.: Наукова думка, 2003. – 240 с.

7. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навчальний посібник./ Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновая, Н.П. Руденко – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 272 с.

8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. – К., 2008 – 448с.

9.Шевчук С.В. Українське професійне мовлення: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011, 248 с.

10. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008. – 160с.

Словники

1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. / Уклад і голов. ред.. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 896 с. 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад, і голов, ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.

 2. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. — К., 2001.

 3. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

 4. Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

 5. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2000.

 6. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. — К.: Рад. пік., 1986. —222 с.

 7. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. — К.: Femina, 1995.

 8. Івченко А. Тлумачний словник української мови. -Харків: Фоліо, 2001.

 9. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів/ С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ненець, JI.O. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.

 10. Пустовіт Й.О. та ін. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000. — 635с.

 11. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наук, думка, 1994.

 12. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К. : Наукова думка, 2000.

 13. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К. : Наукова думка, 2000.

 14. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).

 15. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско- украинский словарь деловой речи. К.: Вища школа, 2008. — 487с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка