Міністерство освіти І науки україни чорноморський державний університет імені петра могилиСторінка5/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

4. Оцініть, будь-ласка, якість освіти, яку Ви отримуєте зараз в ЧДУ ім. Петра Могили:

1) отримую якісну освіту – 42,5%

2) отримую скоріше якісну освіти, ніж неякісну – 46,4%

3) якість освіти, яку я отримую, є посередньою – 8,7%

4) отримую скоріше неякісну освіту, ніж якісну – 1,5%

5) отримую неякісну освіту - 0.9%

5. Скажіть, будь-ласка, наскільки змінились Ваші знання з англійської мови під час навчання в університеті?

1) значно покращились – 37,6%

2) незначно покращились - 35,3%

3) не змінились взагалі – 21,1%

4) незначно погіршились – 4%

5) значно погіршились – 2%

6. Що, на Ваш погляд, в першу чергу забезпечує високий рівень надання освітніх послуг? (можливо декілька варіантів відповідей):

1) професійна підготовка викладача – 52%

2) особисті якості викладача (людяність, відповідність, принциповість) – 40,8%

3) методичне забезпечення навчального процесу (навчальні посібники, методичні розробки)– 14,6%

4) наявність системи контролю й оцінки знань студентів, що відповідає сучасним вимогам – 14,3%;

5) застосування сучасних освітніх технологій (дистанційне навчання, активні методи навчання, інтернет - технології – 22%;

6) залучення викладачів до науково-дослідницької роботи -1,8%

7) залучення студентів до науково-дослідницької діяльності – 9,4%

8) відповідність навчальних програм сучасним вимогам – 11%

9) матеріально-технічне забезпечення навчального процесу – 10%

10) спрямованість викладача на формування соціальних якостей фахівця – 11%

11) стимулювання самостійної роботи студентів – 13%

12) Ваш варіант - 0,2%

Немає відповіді – 0,4%

9. Вкажіть, будь-ласка, чи давали Ви особисто кому-небудь з викладачів певну винагороду за складання / перескладання іспиту/ заліку (або підвищення оцінки з іспиту/ заліку) під час зимової та весняної сесій поточного навчального року ? (вкажіть прізвища викладачів)

1) так – 1,9%

2) ні – 93,3%Немає відповіді – 4,8%

10. В якій формі викладач отримав від Вас винагороду за складання / перескладання іспиту/ заліку ( або підвищення оцінки ) під час останньої сесії ?

1) грошова винагорода – 0

2) цінні подарунки (оргтехніка, комплектуючі, телефони тощо) – 0

3) традиційні подарунки (алкогольні напої, речі особистого користування та ін.. ) – 0

4) використання певних послуг (ксерокопіювання,друк матеріалів тощо) – 0,1%

5) придбання книг, підручників – 1,3%

6) Ваш варіант – 0.


У цей же період були розроблені теоретично-методологічні принципи здійснення дослідження та концептуальні положення впровадження європейських та регіональних правових основ з урахуванням специфіки регіону. До них відносилися такі положення:

Стрімкий розвиток різноманітних сфер людської життєдіяльності півдня України вимагає здійснення належного реагування зі сторони правової системи держави. При цьому важливою є проблема визначення сутності та змісту вихідних засад або принципів правового регулювання, які б забезпечили стійкість, злагодженість та ефективність цього процесу на сучасному етапі розвитку півдня України.

У зв’язку із зростаючою глобалізацією та посиленням міжнародної співпраці нашої держави максимальне наближення законодавства України до норм, стандартів та принципів міжнародного а насамперед Європейського права є нагальною потребою та завданням державного управління. Так, відповідно до загальноприйнятої практики основними принципами розвитку правової системи більшості європейських країн є: верховенство права; точне і неухильне дотримання конституції, міжнародних договорів, законів і підзаконних актів; юридична рівність перед законом і судом; передбачення законом творчої діяльності суб’єктів права; справедливість, гуманність і демократичність законодавства і правосуддя; обов’язковість встановлення об’єктивної істинності в юридичній справі; юридична відповідальність тільки за встановлену вину; виключення видів покарання, що порушують людську гідність чи спричиняють фізичні страждання; забезпечення внутрішньої збалансованості правової системи, її інтеграція і диференціація на відповідні елементи; узгодженість елементів у системі і структурі права. Відтак визначення орієнтирів державної політики стосовно дослідження та впровадження європейських правових основ постає одним із головних завдань на сучасному етапі розвитку України. Вирішення цієї задачі обумовлюється низкою чинників, серед яких, в першу чергу, слід виділити наступні: 1) стратегічні рішення, сформульовані в нормативних актах України; 2) завдання щодо розробки законопроектів; 3) державні програми, що діють та розробляються; 4) загальнодержавні проекти; 5) урядові рішення.

Отже, до теоретично-методологічних принципів дослідження та впровадження європейських правових норм у національне законодавство України на прикладі півдня України відносяться наступні:

Комплексність. З метою забезпечення більш повного, всеосяжного, виваженого та максимально об’єктивного дослідження норм Європейського права та оцінки можливості їх імплементації в Українське законодавство обов’язковою умовою є застосування принципу комплексності, що має на меті вивчення та аналіз великої кількості нормативно-правових та підзаконних актів Європейського Союзу з різних сфер суспільного життя.

Систематичність, що виражається у логічно побудованому, послідовному, постійному та цілеспрямованому науково-практичному дослідженні, яке є повністю та суцільно орієнтованим на результат.

Аналітичність. Цілеспрямована та наполеглива діяльність, що направлена на аналіз великої кількості нормативно-правових та підзаконних актів Європейського Союзу та виділення серед них лише тих, які є доцільними та підходящими для імплементації в національне законодавство з подальшим напрацюванням науково-практичних рекомендацій для здійснення даного дослідження у майбутньому.

Стратегічність, коли визначаються основні концептуальні засади здійснення науково-практичного дослідження а потім відповідно до визначеної концепції будується стратегія здійснення дослідження та впровадження європейських правових норм у національне законодавство України, важливою складовою яких є вибір пріоритетів, побудова системи, формування цілей та завдань, розробка відповідних технологій тощо. Важливим елементом застосування даного принципу є прогнозування впливу розробленої державної концепції та стратегії на посиленням міжнародної співпраці нашої держави та розвиток різноманітних сфер людської життєдіяльності півдня України.

В цілому за перший рік виконання проекту було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Молодь півдня України про європейські інтеграцію: історія та сучасність», 2-і науково-практичні конференції з опублікуванням доповідей, надруковано 2 монографії та 15 статей, у збірниках з переліку ВАК і захищено 1 докторська та 2-і кандидатські дисертації.

У 2014 р. заплановано: підготовку нових публікацій, проведення нової науково-практичної конференції і тренінгу, а також залучення студентів до написання магістерських і дипломних робіт з інтеграційних проблем, і зокрема, з питань впровадження європейських соціальних стандартів у південному регіоні України. Завершення дослідження передбачено впровадження результатів у лекційних курсах та семінарських занять і підготовка рекомендацій до регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних і громадських організацій, діяльність яких пов’язана з імплементацією європейських стандартів в Україні. Все це неминуче відобразиться на покращенні політичних, економічних і соціальних умов в різних населених пунктах регіону, що в свою чергу відобразиться на досягненні соціальної справедливості, миру і злагоди в полі етнічному суспільстві.V. ДОДАТКИ

МОНОГРАФІЇ ТА БРОШУРИ, ЩО ЗАСВІДЧИЛИ ІНТЕГРАЦІЙНІ ДОРОБКИ ЧДУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Монографія Сороки С.В.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Сорока Світлана Вікторівна

МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ І ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

МОНОГРАФІЯ

Миколаїв


2012

УДК 328.1:061.1 EU

ББК 67.99(2Ук)116

Рецензенти:Антонова Л.В. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили;

Бакуменко В.Д. – д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, заслужений діяч науки і техніки України;

Івашова Л.М. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України;

Руденко О.М. – д.держ.упр., доцент, начальник відділу європейської інтеграції та адаптації зарубіжного досвіду Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України.

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 2 від 11 жовтня 2012 року).

Сорока С.В.

Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика : монографія / Світлана Вікторівна Сорока. – Миколаїв : ФОП Ємельянова Т.В., 2012. – 422 с.ISBN 78-966-2650-09-9

У монографії досліджено механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації функцій державного управління в країнах Європейського Союзу. Докладно розглянуто інституційно-правові основи взаємодії уряду і парламенту в законодавчому процесі, особливості застосування механізмів взаємодії уряду і парламенту під час реалізації парламентської відповідальності уряду та виконання контрольної функції державного управління. Розроблені практичні рекомендації щодо оптимізації та удосконалення механізмів взаємодії Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу.Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, конституційного права та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

УДК 328.1:061.1 EU

ББК 67.99(2Ук)116

ISBN 78-966-2650-09-9

С.В. Сорока 2012ЗМІСТ

Вступ


5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ ТА ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ

8

1.1. Теоретико-методологічні аспекти взаємодії уряду і парламенту та стан наукової розробки проблеми

8


1.2. Сутність та моделі взаємодії уряду й парламенту в процесі реалізації законодавчої функції державного управління

39


1.3. Основні механізми парламентського контролю над урядом: теоретичний аспект

58


РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ І ПАРЛАМЕНТУ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ КРАЇН ЄС

80


2.1. Роль уряду як суб’єкта законодавчої ініціативи в країнах Європейського Союзу

80


2.2. Механізми впливу уряду на перебіг законодавчого процесу в парламенті: особливості застосування та аналіз ефективності

100


2.3. Делеговане законодавство як форма участі уряду в законодавчому процесі

122


Розділ 3. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ ТА ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УРЯДУ

156


3.1. Роль парламенту в процесі формування уряду в країнах Європейського Союзу

156


3.2. Особливості застосування механізму вотуму довіри парламенту за ініціативою уряду

165


3.3. Вотум недовіри як форма взаємодії уряду і парламенту в процесі виконання державно-управлінських функцій

182


РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ І ПАРЛАМЕНТУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

210

4.1. Депутатські запити як форма парламентського контролю уряду в країнах Європейського Союзу

210


4.2. Парламентські слухання та дебати як інструменти інформаційно-корекційного контролю уряду

227


4.3. Роль постійних комітетів та тимчасових комісій у процесі парламентського контролю уряду в країнах ЄС

237


РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ І ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС

260


5.1. Еволюція взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації функцій державного управління в Україні на сучасному етапі

260


5.2. Оптимізація співпраці Кабінету Міністрів і Верховної Ради України в процесі реалізації законодавчої функції

274


5.3. Удосконалення механізму реалізації функції парламентського контролю уряду в Україні

298

Висновки


329

ДОДАТКИ


343

Список використаних джерел


459
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка