Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»Скачати 246.42 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір246.42 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

________________ M.I. Ступнік

«___»________________2015 p.

ПРОГРАМА

вступного іспиту

з української мови як іноземної

для прийому на навчання

за ступенем «магістр»

за всіма нефілологічними спеціальностями

Кривий Ріг

2015

Програма складена на підставі єдиної типової навчальної програми для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України ІІІ – ІУ рівнів акредитації.


Програму склали:
1.д-р пед. наук, проф. Бакум З. П. _________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


2. канд. філ. наук, викл.  Гладир Я. С. _________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)
Узгоджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

Протокол №_8_ від «17» березня 2015 р.
Завідувач кафедри ІПМП З. П. Бакум /_____________/

Узгоджено на засіданні вченої ради факультету інформаційних технологій

Протокол № _5_ від «18» березня 2015 р.


Голова вченої ради

факультету інформаційних технологій А. І. Купін /_____________/

ЗМІСТ
     1. ВСТУП………………………………………………………………………………….4

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ ……………………………………………………………………………………………6

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ………………………………6

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ ….…………………………………………………………………………………………7

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ………………………………….……............................10

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ …………………..…………...........................................................………………….……12

ВСТУП

«Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» («Українська мова як іноземна») – це специфічна дисципліна, яка читається студентам-іноземцям протягом чотирьох курсів навчання у ВНЗ. Робочі програми цієї навчальної дисципліни для 1-4 курсів («просунутого» етапу) складено викладачами кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки на основі Єдиної типової навчальної програми з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації. Ці 4 робочі програми охоплюють 702 навчальні години, відведених на українську мову відповідно до сітки годин, передбачених навчальним планом Міністерства освіти і науки України (Наказ № 260 від 04.04.2006 р). Чітка регламентація кількості годин із вивчення української мови як іноземної для студентів-іноземців нефілологічних спеціальностей на I-IV курсах дозволяє істотно покращити якість підготовки майбутніх іноземних спеціалістів у ВНЗ України III-IV рівнів акредитації.

Перед цією дисципліною, незважаючи на значну кількість охоплюваних годин, стоять надскладні завдання – і передусім це забезпечення іноземним громадянам, які навчаються у ВНЗ, такого рівня володіння українською мовою, який є достатнім для безпосереднього здійснення навчання українською мовою. Отже, українська мова для студентів-іноземців – це не просто побічна дисципліна для загального розвитку чи певний важливий елемент професійної підготовки, а справжній інструментарій оволодіння майбутньою спеціальністю. Звичайно, усе це вимагає від студентів-іноземців досить високого рівня володіння українською мовою – у межах, необхідних не лише для здійснення комунікативної діяльності, але й для глибокого осмислення та розуміння професійної сутності спеціальності, безпосередньо пов’язаного з якісним здійсненням майбутньої професійної діяльності.

Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» (ДВНЗ «КНУ») у 2015 р. та Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «КНУ» за ступенем «магістр», прийом іноземних студентів до магістратури відбувається на конкурсній основі. Для іноземців-вступників на навчання за ступенем «магістр» передбачено складання вступного іспиту з української мови як іноземної.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з української мови як іноземної базуються на Єдиній типовій навчальній програмі з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації та на 4 робочих навчальних програмах цієї дисципліни, розроблених на її основі. Зміст тестових завдань вступного іспиту не виходить за межі цих програм. Програма носить універсальний характер і може використовуватися для всіх нефілологічних спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки.
Мета проведення вступного іспиту з української мови як іноземної – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, отриманих у процесі оволодіння українською мовою як іноземною на рівні «бакалавр».
Вимоги до вступників при складанні вступного іспиту

з української мови як іноземної

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за відповідним напрямом або повну вищу освіту за відповідною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками з української мови, що формують його мовленнєву компетенцію, яка, у свою чергу, є комбінацією лінгвістичної, соціокультурної та прагматичної компетенцій. Таким чином, комплексний характер вступного іспиту з української мови як іноземної передбачає перевірку наявності у студента-іноземця належних різнопланових знань, умінь і навичок, а саме: • Читання: іноземні студенти повинні розуміти (на різних рівнях, залежно від виду читання) викладену в тексті інформацію й уміти повно чи стисло передати основний її зміст.

 • Крім того, під час читання (вивчального) іноземні студенти повинні володіти основними його видами (ознайомлювальне, оглядове, оглядово-ознайомлювальне).

 • Іноземні студенти мають володіти навичками й уміннями реферативного читання текстів;

 • Аудіювання: студенти повинні розуміти прослуханий текст і вміти використовувати текстову інформацію за конкретним завданням.

 • Крім того, під час аудіювання студенти повинні цілком розуміти текст, який слухають у швидкому темпі, уміти використовувати почуту інформацію в спілкуванні чи в іншому виді мовленнєвої діяльності.

 • Усне мовлення: в репродуктивному мовленні іноземні студенти повинні уміти відтворити прочитаний чи прослуханий текст послідовно і в адекватній формі, у продуктивному мовленні – уміти створювати власний текст за нормами сучасної української літературної мови. У діалогічному мовленні – уміти проводити діалог-бесіду.

 • Крім того, під час усного мовлення студенти повинні володіти монологічним і діалогічним мовленням, брати участь в різних дискусіях на професійні теми. Студенти мають творчо будувати свої вислови та брати активну участь у дискусіях із різними аудиторіями.

 • Писемне мовлення: студенти повинні вміти відтворювати текст, використовуючи адекватні мовні засоби, дотримуючись логіки викладеного матеріалу, уміти писати твори та есе, поступово збільшуючи обсяг.

 • Крім того, під час писемного мовлення студенти повинні вміти створювати тексти за жанрами (анотації, реферати, рецензії , есе ).Для вступу в магістратуру студенти-іноземці повинні мати такі знання й уміння:


 • Знати граматичні структури та вільно володіти повним обсягом граматичного матеріалу, передбаченим Єдиною типовою навчальною програмою з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації та розробленими на її основі робочими навчальними програмами. Це необхідно для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння й продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • Знати основи та правила синтаксису; мовні конструкції, властиві розмовному, художньому, діловому та науковому стилям, розрізняти ці стилі, володіти діапазоном словникового запасу (у тому числі термінології) в обсязі, передбаченому Єдиною типовою навчальною програмою з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації та розробленими на її основі робочими навчальними програмами.

 • Уміти продемонструвати навички реферативного і переглядово-реферативного читання наукових текстів, а також навички й уміння в науково-інформаційній діяльності, уміти взяти участь у діалозі-бесіді за темою реферату.

 • Уміти продемонструвати розуміння прочитаного тексту професійного спрямування (за фахом студента) та використання текстової інформації за конкретним завданням.

 • Уміти побудувати усний публічний виступ, узяти активну участь у дискусіях з різними аудиторіями.

 • Уміти підготувати повідомлення за заданою темою. При цьому вміти використовувати в усному мовленні комбіновані види монологів; аргументованість; різноманітність мовних засобів; узгодженість з нормативними правилами української літературної мови. Тривалість виступу – не менше 10 хвилин.

 • Продемонструвати вміння користуватися діловою документацією, висловлювати свою точку зору щодо прочитаного.

 • Продемонструвати вміння створювати цілісні тексти різних наукових та художньо-публіцистичних жанрів (анотації, реферати, есе), а також доповіді на основі отриманої інформації, власного досвіду.

 • Уміти написати реферат-огляд та анотацію тексту професійного спрямування (за фахом, обраним студентом).

 • Уміти самостійно скласти монолог-міркування та есе за заданою темою.1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ
На вступний іспит на навчання за ступенем «магістр» виносяться такі дисципліни: • «Українська мова як іноземна» для студентів підготовчого відділення;
 • «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців І курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки;

 • «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІІ курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки;

 • «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІІІ курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки;

 • «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІV курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Для проведення вступного іспиту створюється предметна екзаменаційна комісія.

У зв'язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, вступний іспит проводиться у вигляді тесту, що містить: • 1 завдання – лексико-граматичний матеріал, який засвоєно вступниками під час вивчення дисциплін: «Українська мова як іноземна» для студентів підготовчого відділення; «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців І курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки; «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІІ курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки; «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІІІ курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки; «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІV курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки;
 • 2 завдання – есе для перевірки сформованості письмової мовленнєвої компетенції із зазначених напрямів.Екзаменаційна робота вступника містить:

1. Лексико-граматичний тест (30 тестових завдань), час виконання – 40 хв.

2. Есе (обсяг – 150-200 слів), час виконання – 40 хв.

 

Перше завдання – лексико-граматичний тест, який включає завдання на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичну і прагматичну компетенцію з використання граматичних структур в реальній мовній комунікації.

У другому завданні вступники повинні послідовно та логічно викласти свої думки (обсяг – 150-200 слів) за тематикою, що вивчалася в дисциплінах: «Українська мова як іноземна» для студентів підготовчого відділення; «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців І курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки; «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІІ курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки; «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІІІ курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки; «Українська мова для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю» для студентів-іноземців ІV курсу всіх спеціальностей усіх напрямів підготовки.


3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ
Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань у рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню вступниками граматичною компетенцією, а також стилістичному й прагматичному використанню граматичних структур у реальній мовній комунікації.
На вступному іспиті перевіряються знання, уміння та навички вступників із наступних питань.
Фонетичні, граматичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стильові тощо явища перевіряються в межах такого матеріалу:
Українська мова як іноземна

1. Вступний фонетичний курс. Український алфавіт. Вимова та правопис голосних. Чергування голосних. Тверді та м’які приголосні. Дзвінкі та глухі приголосні. Подвоєння приголосних. Чергування приголосних. Апостроф. 4 типи інтонації. Наголос. Іменник. Рід і число іменників. Іменники 1, 2, 3 і 4 відміни. Відмінювання іменників. Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників. Прикметники твердої та м’якої групи. Займенник. Особові займенники. Вказівні займенники. Присвійні займенники. Питально-відносні займенники. Заперечні займенники. Особливості відмінювання займенників. Числівник. Кількісні і порядкові числівники. Прості, складні, складені числівники. Відмінювання числівників. Прислівник. Якісно-означальні прислівники. Прислівники способу або образу дії. Прислівники на означення часу. Прислівники на означення місця. Дієслово. Дві дієвідміни. Категорія виду. Доконаний і недоконаний вид. Категорія часу. Категорія способу. Дійсний і наказовий спосіб. Умовний спосіб. Категорія стану. Активний і пасивний стан. Прийменник. Дієслівне керування. Речення. Просте речення. Суб’єкт і об’єкт. Неозначено-особові речення. Безособові речення. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями. Актив і пасив. З’ясувальні відношення. Складнопідрядні речення зі сполучними словами - що, - щоб, - хто, - де, - куди, - звідки, - скільки, - чий, - котрий, - чий. Означальні відношення у простому реченні. Означальні відношення у складному реченні. Сполучник -який. Обставинні відношення у складному реченні. Обставинні відношення часу: складнопідрядні речення зі сполучними словами - коли, - після того як, - перед тим як, - до того як, - перш ніж, - як тільки. Обставинні відношення причини: складнопідрядні речення зі сполучними словами - тому що, - оскільки, - завдяки тому що, - через те що. Обставинні відношення наслідку: складнопідрядні речення зі сполучними словами - тому, - у результаті чого, - завдяки чому, - внаслідок чого. Обставинні відношення умови. Сполучні слова - якщо, - коли, - якщо б, якби. Обставинні відношення мети. Складнопідрядні речення зі сполучними словами - щоб, - для того, щоб, - з метою, щоб. Пряма та непряма мова. Трансформація прямої мови у непряму. Засоби зв’язку речень і частин тексту: по-перше, по-друге, перш за все, насамперед, наприкінці, наприклад.

2. Іменник. Рід і число іменників. Іменники 1, 2, 3 і 4 відміни. Відмінювання іменників. Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників. Прикметники твердої та м’якої групи. Займенник. Особові займенники. Вказівні займенники. Присвійні займенники. Питально-відносні займенники. Заперечні займенники. Особливості відмінювання займенників. Означальні відношення у складному реченні. Дієприкметниковий зворот. Заміна дієприкметникового звороту підрядним означальним реченням. Дієприслівник як форма дієслова. Утворення і вживання дієприслівника. Дієприслівниковий зворот. Заміна дієприслівникового звороту підрядними обставинними реченнями. Обставинні допустові відношення. Складнопідрядні речення зі сполучними словами - хоча, - незважаючи на те, що, - який не, - як не,- скільки не. Засоби об’єктивної та суб’єктивної оцінки у текстах фахового спрямування: дійсно, безперечно, як відомо, загальновідомо, безсумнівно, ймовірно, здається, напевно, можливо. Конструкції з модальними словами та інфінітивом: необхідно, слід, можна, має, мусимо. Суб’єктно-предикативні відношення: способи детермінації та характеристики терміна. Конструкції: що-що, що є що, що називається чим, що носить (має) назву чого, що є чим, що є яким. Суб’єктно-предикативні відношення. Склад, належність, зміна терміна. Конструкції: що складає що, що становить що, що включає що, що належить до чого, що служить чим, що стає чим, що відноситься до чого, що входить до чого. Порівняльні конструкції у реченні й у тексті. Слова: як, ніж, подібно (до), подібно до того як. Засоби зв’язку речень і частин тексту. Функціонування вивчених конструкцій у текстах наукового та офіційно-ділового стилів.

3.Іменник. Рід і число іменників. Іменники 1, 2, 3 і 4 відміни. Відмінювання іменників. Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників. Прикметники твердої та м’якої групи. Означальні відношення у складному реченні. Дієприкметниковий зворот. Заміна дієприкметникового звороту підрядним означальним реченням. Дієприслівник як форма дієслова. Утворення й уживання дієприслівника. Дієприслівниковий зворот. Заміна дієприслівникового звороту підрядними обставинними реченнями. Робота над художнім текстом. Зразки текстів української класичної літератури XIX ст. Робота над текстом сучасної української літератури. Лексичні і граматичні засоби. Особливості текстів мас-медіа. Лексичні засоби. Засоби синтаксичного зв’язку. Офіційно-діловий стиль. Лексичні засоби. Засоби синтаксичного зв’язку. Форми документів: заява, розписка, резюме, контракт. Засоби об’єктивної та суб’єктивної оцінки у текстах фахового спрямування: дійсно, безперечно, як відомо, загальновідомо, безсумнівно, ймовірно, здається, напевно, можливо, на мій погляд, на мою думку, очевидно, зрозуміло, сумнівно. Композиційні засоби зв’язку: так, таким чином, між іншим, до речі, слід мати на увазі, зазначимо, інакше кажучи, у зв’язку з цим, з(із) цього випливає, можна зробити висновки, підсумовуючи. Суб’єктно-об’єктні відношення. Суб’єкт і об’єкт, способи вираження. Трансформації активних конструкцій у пасивні. Суб’єктно-предикативні відношення: способи детермінації та характеристики терміна. Конструкції: що - що, що є що, що називається чим, що носить (має) назву чого, що є чим, що є яким. Склад, належність та зміна терміна. Конструкції: що складає що, що становить що, що включає що, що належить до чого, що служить чим, що стає чим, що відноситься до чого, що входить до чого. Монологічне мовлення: особливості. Діалогічне мовлення. Засоби оформлення наукової та професійної дискусії. Засоби зв’язку речень і частин тексту, функціонування вивчених конструкцій у писемних текстах наукового стилю.

4.Суб’єктно-об’єктні відношення: суб’єкт і об’єкт, способи вираження. Трансформації активних конструкцій у пасивні. Означальні відношення у складному реченні. Дієприкметниковий зворот. Заміна дієприкметникового звороту підрядним означальним реченням. Дієприслівник як форма дієслова. Утворення і вживання дієприслівника. Дієприслівниковий зворот. Заміна дієприслівникового звороту підрядними обставинними реченнями. Композиційні засоби зв’язку: так, таким чином, між іншим, до речі, слід мати на увазі, зазначимо, інакше кажучи, у зв’язку з цим, з(із) цього випливає, можна зробити висновки, підсумовуючи. Засоби об’єктивної та суб’єктивної оцінки у текстах фахового спрямування: дійсно, безперечно, як відомо, загальновідомо, безсумнівно, ймовірно, здається, напевно, можливо, на мій погляд, на мою думку, очевидно, зрозуміло, сумнівно. Засоби оформлення реферату, доповіді, статті, дипломної роботи. Структурно-семантичні особливості. Усталені лексико-граматичні конструкції: стаття має назву, у статті йдеться, стаття є узагальненням, автор торкається таких проблем, стаття розпочинається з(із), стаття складається з(із), автор стверджує, аналізує, підкреслює, висуває гіпотезу, відстоює точку зору, дискутує, заперечує, вважає (уважає). Структурно-семантичні особливості усного наукового тексту. Засоби оформлення дискусії. Офіційно-діловий стиль. Лексичні засоби. Засоби синтаксичного зв’язку. Форми документів: заява, розписка, резюме, контракт, комерційний лист.

Сформованість письмової мовленнєвої компетенції перевіряється за такою тематикою:


1.Україна очима іноземця.

2.Людина та глобальні екологічні проблеми.

3.Київ – промислова, політична, культурна столиця України.

4.Освітня система України та моєї країни.

5. Мир на Землі – найцінніший скарб.

6.Проблеми дискримінації (расової, релігійної тощо) в Україні та світі.

7.Традиційний спорт та знакові спортивні події в моїй країни.

8.Перспективи моєї спеціальності (в Україні, у моїй країні, у світі).

9.Знакові політичні події (колонізація, незалежність, зміна політичного устрою тощо) в історії моєї країни.

10.Криворізький національний університет – осередок науки Кривого Рогу.

11.Розвиток промисловості / економіки / техніки в моїй країні.

12.Мистецтво (музика, живопис, література тощо) в моїй країні.


Теми рекомендовано Єдиною типовою навчальною програмою з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Головна професійна мета сучасної системи оцінювання рівня знань з української мови як іноземної полягає в тому, щоб створити таку систему оцінювання, яка на основі найсучасніших засобів та методів перевірки рівня мовних знань і мовної ерудиції здатна була б оцінити комунікативні здібності екзаменованих, забезпечувала творчу і ділову атмосферу.

Шкала оцінювання враховує здатність вступників аналізувати, інтегрувати та застосовувати граматичні правила, обґрунтовувати власну інтерактивну стратегію, яка розглядається як якісний аспект мовленнєвої та письмової комунікації за наступними критеріями: точність, швидкість, гнучкість, зв'язність, розкриття теми, загальний діапазон, граматична правильність, лексичний контроль.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з української мови як іноземної базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2 (згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти), який є стандартом для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і який є загальним для вступників різних спеціальностей.

Розроблені завдання вступного іспиту з української мови як іноземної передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Максимальна кількість балів на екзамені – 100. Оцінювання завдань здійснюється за такою шкалою (з урахуванням критеріїв оцінювання національного, навчального закладу та ECTS):

Оцінка за шкалою ECTS

Визначення ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

Відповідні рівні діючої національної шкали

A

«відмінно» - відмінне виконання лише з незначними помилками

90-100 4,51-5,0

відмінно

B

«дуже добре» - вище середнього рівня з кількома помилками

80-89 4,14-4,5

добре

C

«добре» - у цілому правильна робота з певною кількістю помилок і недоліків

71-79 3,75-4,13

D

«задовільно» - непогано, але з незначною кількістю грубих помилок

61-70 3,38-3,74

задовільно

E

«достатньо» - виконання задовольняє мінімальні потреби

50-60 3,0-3,37

FX

«незадовільно» - із можливістю повторного складання

30-49 2,5-2,99

незадовільно

F

«незадовільно» - з обов’язковим повторним вивченням

0-29 ≤2,49

Екзаменаційні завдання оцінюються наступним чином:


Завдання 1 (лексико-граматичний тест) 60 балів

Кількість тестових завдань – 30, кількість балів – 60, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 2 бали.


 Завдання 2 (есе) 40 балів
Оцінка есе визначається за такими критеріями:

 • зв’язність (логічність) викладу думок, адекватний ступінь нормативності мови;

 • відсутність граматичних і синтаксичних помилок;

 • точна передача не тільки загальної думки, а й окремих нюансів;

 • відповідність загальноприйнятим термінологічним та іншим стандартам;  

 • правильний поділ на окремі смислові відрізки;

 • повне виконання завдання протягом наданого часу.


Шкала оцінювання есе:
Максимальна кількість – 40 балів.

 

38 –40 балів:Повна відповідність визначеним вище критеріям та відповідність завданню в межах тематики або ситуації, достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, яка вивчається, лексична і граматична правильність мовлення. Допускаються 1-3 помилки лексично-граматичного характеру.
20 – 37 балів:

Дотримання більшості визначених вище критеріїв. Допускається 3-5 помилок лексико-граматичного характеру.


10 – 19 балів:

Незначні порушення визначених вище критеріїв. Недостатня різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускаються 6-7 помилок лексико-граматичного характеру.

 

Менше 10 балів:Значні порушення визначених вище критеріїв. Відсутність різноманітності мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексичної варіативності мовлення. Допускаються 8-10 помилок лексико-граматичного характеру.

 

0 балів:Невідповідність мовлення визначеним вище критеріям. Допущення більше 10 помилок лексико-граматичного характеру.
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ


 1. 1. Абрамчук О. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців ІІ курсу : Навчальний посібник /О. В. Абрамчук, І. Є. Зозуля, Г. В. Лепко. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 109с.

 2. 2. Азарова Л. Є. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство : Навчальний посібник / Л. Є.Азарова, Т. Ю. Іванець. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 130 с.

 3. 3. Азарова Л. Є. Українська мова для іноземців. Професійна сфера спілкування : Навчальний посібник /Л. Є. Азарова, Т. Ю. Іванець, О. А. Цимбал. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 111 с.

 4. 4. Азарова Л. Є. Практична граматика української мови : Для студентів-іноземців підготовчого відділення : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, В. Я. Корженко, З. П. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 294 с.

 5. 5. Альохіна С. В. Українська мова для іноземних студентів : початково-предметні курси (Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) : Навчальний посібник / С. В. Альохіна, Г. В. Онкович, Я.-С. М. Шутенко. – К. : АртЕк, 1998. – 152 с.

 6. 6. Антонів О. Українська мова для іноземців : модульний курс : Навчальний посібник / О. Антонів, Л. Паучок. – К. : ІНКОС, 2012. – 268 с.

 7. 7. Вивчаємо українську : Підручник / Укл. Л. Г. Новицька, Т. М. Поліщук. – Львів : ЛДУ, 1995. – 260 с.

 8. 8. Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В. М. Вінницька, Н. П. Плющ. – К., 1997. – 243 с.

 9. 9. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

 10. 10. Зайченко Н. Ф., Воробйова  С. А. Практичний курс української мови для іноземців : усне мовлення / Н. Ф. Зайченко, С. А. Воробйова. – К. : Знання України, – 324 с.

 11. 11. Єдина типова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації / Укл. Л. І. Дзюбенко, С. С. Філіпчук, Т. І. Шевчук, В. В. Дубічинський, О. К. Романович, Л. Г. Новицька, С. А. Чезганов. – Харків, 2003. – 30 с.

 12. 12. Інформаційно-довідкові матеріали щодо роботи з іноземними громадянами в галузі освіти України. – К., 2001.

 13. 13. Космакова-Братушенко Т. Д. Українська мова для іноземців : Навчальний посібник / Т. Д. Космакова-Братушенко. – Одеса : Астропринт, 2000. – 728 с.

 14. 14. Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів / Укл. В. П. Головенкін. – К., 2006. – 17 с.

 15. 15. Програма з української мови для студентів-іноземців вищих навчальних закладів України / Укл. Л. В. Антонів, Б. М. Сокіл, Н. І. Станкевич. – Львів, 2005.

 16. 16. П'яст Н. Й. Українська мова. Країнознавство: навчальний посібник для студентів-іноземців /Н. Й. П'яст, А. С. Стадній, Л. А. Радомська – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 112с.

 17. 17. Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 лютого 2002 року / Уклад. С. Т. Різниченко, Л. С. Роменська ; гол. ред. М. Б. Євтух . – К., 2002. – 248  с.

 18. 18. Чистякова А. Б. Українська мова для іноземців / А. Б. Чистякова, Л. І. Селіверстова, Т. М. Лагута. – Харків : Індустрія, 2008. – 384 с.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка