Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»Скачати 344.78 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір344.78 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»


СВО НГУ НН-13
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стандарт вищої освіти Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

Дніпропетровськ

2013

УДК 378.14

ББК 74.5

П49


Методика розрахунку навантаження за видами навчальної діяльності /– Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий  університет», 2013. – 14 с.
Стандарт визначає порядок розрахунку навчального навантаження для реалізації навчального плану та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Стандарт поширюється на всі підрозділи Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», що здійснюють підготовку фахівців за денною, заочною, вечірньою формами навчання.УДК 378.14

ББК 74.5

ЗМІСТ


1. ПЕРЕДМОВА 5

2. Вимоги до планування навчального процесу та чисельності студентів 7

Кількість студентів денної та вечірньої форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» або «спеціаліст» в одній академічній групі не повинна бути меншою семи осіб. В іншому випадку роботу планувати як індивідуальну зі студентами у позанавчальний час. Навчальне навантаження розраховувати відповідно до норм часу: спеціаліст – 15% загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни; магістр –20% (наказ МОН №450 від 07.08.2002 р.). 7

3. РОЗРАХУНОК НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 7

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 11

5. Відповідальність посадових осіб та підрозділів 11

Додаток 1 12

Додаток 2 14

1. ПЕРЕДМОВА
1.1. Призначення

Стандарт визначає порядок розрахунків навчального навантаження викладачів, необхідного для реалізації навчальних планів та підготовки кадрів вищої кваліфікації. Стандарт поширюється на всі підрозділи університету, що здійснюють підготовку фахівців за денною, заочною, вечірньою формами навчання.1.2. Мета

Встановлення вимог для розрахунку та розподілу навантаження науково-педагогічних працівників за кафедрами Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Оптимізація витрат на підготовку фахівців з вищою освітою та кадрів вищої кваліфікації.

1.3. Нормативні посилання

1.3.1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.02 № 2984-III.

1.3.2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993  № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

1.3.3. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.03  № 5/5-4 «Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації». Методичні рекомендації щодо розробки навчального плану вищих навчальних закладів ІІ, ІІІ і ІV рівнів акредитації.

1.3.4. Накази Міністерства освіти і науки України від 23.01.04  № 48 та 49 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

1.3.5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.04  № 812 «Про проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, та на виконання Програми заходів щодо реалізації положень Болонської декларації».

1.3.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.02  № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності».

1.3.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04  № 1130 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1134 від 17.09.2002».

1.3.8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.02  № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

1.3.9. Наказ ректора університету від 11.01.13  № 6 СВО ДВНЗ «НГУ» ОНД–2013. Організація кредитно-модульної системи навчального процесу.

1.3.10. Наказ ректора університету від 11.07.12  № 246 «Про затвердження норм часу з планування та обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

1.3.11. Наказ ректора університету від 26.03.09  № 88 СВО НГУ НН-09. Методика розрахунку навантаження за видами навчальної та наукової діяльності.


2. Вимоги до планування навчального процесу та чисельності студентів

Нормативна чисельність академічної групи – 25 осіб. Для оптимізації навчального навантаження невеликі групи одного напряму або спеціальності повинні бути об’єднані в групу кількість до 30 осіб.

Лабораторні заняття та практичні заняття з іноземних мов проводяться підгрупами, гранична кількість студентів в яких становить 12-15 осіб (половина академічної групи).

При проведенні занять з фізичного виховання кількість студентів в одній спортивній групі відповідає кількості студентів в одній академічній групі.

При проведенні семінарських занять невеликі групи одного напряму або спеціальності об’єднують у групу нормативної чисельності (25 осіб).

Кількість студентів денної та вечірньої форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» або «спеціаліст» в одній академічній групі не повинна бути меншою семи осіб. В іншому випадку роботу планувати як індивідуальну зі студентами у позанавчальний час. Навчальне навантаження розраховувати відповідно до норм часу: спеціаліст – 15% загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни; магістр –20% (наказ МОН №450 від 07.08.2002 р.).

Загальна кількість членів ДЕК () має дорівнювати чотирьом. За обґрунтуванням деканів, як виняток, кількість членів комісії може бути збільшена до шести за дозволом проректора.

3. РОЗРАХУНОК НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯПостановка задачі: 

Дано:

  • наряд для розрахунку навчального навантаження кафедри виданий деканатом;

  • норми часу для планування та обліку навчальної роботи викладачів;

  • контингент студентів (здобувачів, аспірантів, докторантів);

  • освітньо-кваліфікаційний рівень;

  • форма навчання;

  • обсяг часу на засвоєння конкретного виду навчальної роботи студента.

Визначити:  навчальне навантаження викладача

3.1. Навчальне навантаження з дисципліни


Денна та вечірня форми навчання

1.Читання лекцій

, де – кількість тижнів у чверті; – кількість лекційних аудиторних годин на тиждень

2. Проведення лабораторних

занять, де – кількість підгруп у академічній групі; =2 при кількості студентів в академічній групі 16 та більше; =1 при меншій кількості студентів; – кількість академічних груп; – кількість тижнів у чверті; – кількість аудиторних годин на тиждень для проведення лабораторних занять

3. Проведення практичних та семінарських занять

, де – кількість академічних груп;– кількість тижнів у чверті; – кількість аудиторних годин на тиждень для проведення практичних та семінарських занять

4. Проведення консультацій (з урахуванням часу на самостійну роботу студента)

, де – кількість академічних груп (для лекцій – потоків); tA – кількість годин на проведення аудиторних занять даного виду на тиждень; ∑t – сумарний час за всіма видами аудиторних занять з дисципліни на тиждень; ТД – час на засвоєння дисципліни (за чверть або семестр); – частка навчального навантаження на консультації: – для денної форми; – для вечірньої форми

5. Перевірка лекційної, практичної контрольної модульної роботи або реферату

,

де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи6. Керівництво і приймання (захист) розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт

,

де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи7. Керівництво і приймання (захист) курсових робіт та проектів

, де – кількість студентів; – норма часу: – для робіт із природничо-наукових навчальних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту; - для робіт із професійно-практичних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту; - для проектів із природничо-наукових дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту; - для проектів із професійно практичних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту. Кількість членів комісії при проведенні захисту nk не більше трьох

8. Проведення екзамену

, де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи; години; – кількість академічних груп; години – норма часу на проведення консультації перед екзаменом на академічну групу

Заочна форма навчання

9. Читання лекцій, проведення

лабораторних, практичних та семінарських занять, де – кількість аудиторних годин за семестр (рік)

10. Проведення лабораторних занять

, де – кількість підгруп в академічній групі; – кількість аудиторних годин за семестр (рік)

11. Проведення консультацій (з урахуванням часу на самостійну роботу студента)

, де – кількість академічних груп; tA – час на проведення аудиторних занять даного виду за семестр (рік); ∑t – сумарний час за всіма видами аудиторних занять з дисципліни в семестр (рік); ТД – семестровий (річний) час на засвоєння дисципліни; – частка навчального навантаження на консультації,

12. Проведення заліку

, де – кількість академічних груп;  години на академічну групу

13. Проведення екзамену

, де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи; години; – кількість академічних груп; години – норма часу на проведення консультації перед екзаменом на академічну групу

14. Перевірка реферату

, де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи

15. Перевірка домашньої роботи

, де – кількість студентів; – норма часу на перевірку роботи

16. Керівництво і приймання (захист) курсових робіт та проектів

, де – кількість студентів; – норма часу: – для робіт із природничо-наукових навчальних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту; - для робіт із професійно-практичних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту;  - для проектів із природничо-наукових дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту; - для проектів із професійно-практичних дисциплін, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту. Кількість членів комісії при проведенні захисту nk не більше трьох

Примітка: Кількість тижнів за чверть визначається графіком навчального процесу.

3.2. Навчальне навантаження з практики

1. Керівництво навчальною практикою

, де – кількість академічних груп; – кількість тижнів; годин – норма часу з виїздом на місце проведення в інше місто, годин – без виїзду.

2. Керівництво технологічною (виробничою), переддипломною та науково-дослідною практиками

,

де – кількість студентів; - норма часу3. Загальне керівництво практикою

,

де К – кількість днів практики; годин – норма часу на загальне керівництво практикою на день4. Організація практики

Т=20 годин на навчальний рік при кількості студентів до 150 осіб, Т=40 годин при кількості студентів від 151 до 250 осіб,

Т=60 годин при кількості студентів понад 250 осіб3.3. Навчальне навантаження з державної атестації

1. Проведення державних екзаменів та консультацій перед екзаменами

, де - кількість студентів; годин - норма часу на одного студента членам ДЕК,  годин – норма часу на консультації перед екзаменом для випускаючої кафедри; – кількість членів ДЕК від кафедри, tе – час на проведення державного екзамену.

Примітка: Тривалість екзамену - не більше 6 годин (3 години теорії, 3 години практики)

2. Керівництво, консультування та проведення захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів

, де - кількість студентів; години – норма часу на одного студента кожному члену ДЕК від кафедри; – кількість членів ДЕК; годин – керівнику; tКР ­– норма часу на консультацію розділу (не більше 3,5 годин на всі розділи)

3. Керівництво та проведення захисту кваліфікаційних робіт спеціалістів

, де - кількість студентів; години – норма часу на одного студента кожному члену ДЕК від кафедри; .- кількість членів ДЕК; годин – керівнику; tКР ­– норма часу на консультацію розділу (не більше 3,5 годин на всі розділи)

4. Керівництво та проведення захисту кваліфікаційних робіт магістрів

, де - кількість студентів; години – норма часу на одного студента кожному члену ДЕК від кафедри; .- кількість членів ДЕК; годин - керівнику; tКР ­– норма часу на консультацію розділу (не більше 3,5 годин на всі розділи)

5. Консультування кваліфікаційних робіт, що виконуються іноземною мовою

, годин на одного студента кафедрі, що здійснює консультування кваліфікаційних робіт студентів, виконаних іноземною мовою

3.4. Навчальне навантаження на керівництво здобувачами, аспірантами та докторантами

1. Рецензування рефератів при вступі до аспірантури та складанні кандидатських екзаменів, молодих викладачів

,

де – кількість рефератів; – норма часу на один реферат2. Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів


,

де – кількість вступників; – норма часу на одного вступника, аспіранта (здобувача). Кількість членів комісії – не більше трьох3. Керівництво аспірантами

,

де – кількість аспірантів; – норма часу на семестр щорічно4. Наукове консультування докторантів (до 5 років)

,

де – кількість докторантів; – норма часу на семестр щорічно5. Керівництво здобувачами (до 3 років)

,

де – кількість здобувачів; – норма часу на семестр щорічно


Приклад розрахунку навчального навантаження викладачів наведено у Додатку 1. Результати розрахунку навчального навантаження подаються до навчального відділу університету у вигляді загального навантаження у формі, наведеною у Додатку 2.Програма автоматизованого розрахунку загального навантаження кафедри згідно до наведених норм розміщена на порталі університету за адресою: Навчальна діяльність / Навчально-методичне управління / Навчальний відділ / Спільні документи.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ


Стандарт запроваджується в дію з моменту затвердження наказом ректора.

Зміни та доповнення розглядаються ректоратом за поданням навчального відділу та затверджуються наказом ректора університету.5. Відповідальність посадових осіб та підрозділів


Відповідальність щодо реалізації Стандарту несуть:

– директори Інститутів, декани факультетів – за якісне складання та своєчасну видачу нарядів для розрахунку навчального навантаження відповідно до річних навчальних планів та формування лекційних потоків;

– завідувачі кафедр – за розрахунок і розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри та забезпечення обсягу навчального навантаження на одну штатну посаду викладача до граничного (Закон України «Про вищу освіту») через оптимізацію навчального плану;

– навчальний відділ – за здійснення контролю розрахунку навчального навантаження кафедр згідно з чинними нормативами.Робоча група Державного ВНЗ «НГУ» з розробки Стандарту:

Іванов О.Б. – директор Інституту електроенергетики мА

Кучин О.С. – керівник сектору планування навчального процесу

Ніколаєва Т.Г. – керівник сектора планування навчального процесу науково-методичного відділу

Письменкова Т.О. – методист Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з гірництва

Салова В.О. – начальник навчального відділуДодаток 1


  1. Наряд для розрахунку навчального навантаження (приклад)
Національний гірничий університет
Наряд для розрахунку навчального навантаження на 2013 - 2014 навчальний рік
Завідувачу кафедри :Маркшейдерії

Групи потока

Курс

Семестр

Кільк.студ

Дисципліна

Час на засвоєння

Чверть

Кільк. модулів

Вид занять

Годин на тиждень

Тижнів

1

ГРб-12-1,

ГРб-12-2

2

ос

20

Маркшейдерське креслення

81

1

1

пр

3

10

151

1

пр

3

10

351

1

рг
10

2

ГРб-12-1,

ГРб-12-2

2

ос

35

Маркшейдерські роботи при розробці родовищ підземним способом

104

1

1

лек

2

10

201

1

лаб

3

10

151

1

лаб

3

10

3

ГРб-12-1,

ГРб-12-2

2

вес

20

Навчальна практика

270

2

1

П
5

152

1

П
5

4

ГРб-11-1,

ГРб-11-2

3

вес

20

Курсова робота з маркшейдерсько-геодезичних приладів

27

1

1

КП
10

5

ГРб-11-1,

ГРб-11-2
вес

20

Виробнича практика

324

1

1

П
10

201

1

П
10

6

ГРб-09
вес

40

Держіспит
1

1

ДА
1

7

ГРб-09
вес

35

Дипломування
1

1

ДА
6

8

ГРб-09м
вес

5

Дипломування
1

1

ДА
6  1. Приклад розрахунку навчального навантаження за спеціальністю 050301 «Маркшейдерська справа»
№ в наряді

Вид діяльності

Пункт поло-ження

Розрахунок

Примітка

1

Практичні роботи

3.1(3)

год.
Консультації

3.1(4)

год.
Розрахунково-графічні завдання

3.1(6)

год.
2

Лекції

3.1(1)

год.
Консультації по лекціям

3.1(4)

год.
Лекційна модульна робота


3.1(5)

год.
Лабораторні роботи

3.1 (2)

год. – 1 група

год. – 2 група

Кількість студентів у 2-й групі <15 ос.

Консультації з лабораторних роботам

3.1(4)

год.
3

Керівництво навчальною

практикою3.2 (1)

год.

З виїздом на практику

4

Курсова робота

3.1 (7)

год.
5

Керівництво виробничою

практикою3.2 (2)

год.
6

Проведення державного екзамену

3.3 (1)

год.

3 – кількість членів ДЕК від кафедри

7

Дипломування

спеціалістів3.3(4)

год.

3 – кількість членів ДЕК від кафедри

8

Дипломування магістрів

3.3(4)

год.

3 – кількість членів ДЕК від кафедри

Додаток 2Дисципліна

Курс

Поток

Семестр

Чверть

Кількість груп

Кількість студентів

Час на засвоєння

Аудиторний тижневий час

Навчальне навантаження

Разом

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні роботи

Індивідуальні роботи

Лекції

Консультації

Контрольні заходи

Іспит

Залік

Лабораторні роботи

Консультації

Практичні

Консультації

Перевірка індив. завдань

Курсовий проект

Практика

ДЕК

Дипломування

Денна форма

Курс 1-й
Маркшейдерські та геодезичні прилади

1

ГРбС-12-2

ос

2

1

14

144

3

3

 

РГ

24

4.3

 

4.3

 

24.0

4.3

 

 

3.5

 

 

 

 

64.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за осінній семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

4.3

 

4.3

 

24.0

4.3

 

 

3.5

 

 

 

 

64.4

Геотехнології гірництва (Маркшейдерська справа)

1

ГРгС-12-4, ГРгС-12-5, ГРгС-12-6

вес

3

3

60

72

2

1

 

РГ

18

2.9

12

 

 

54.0

4.2

 

 

15

 

 

 

 

106.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за весняний семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

2.9

12

 

 

54.0

4.2

 

 

15

 

 

 

 

106.1

Всього за 1-й курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

7.2

12

4.3

 

78.0

8.5

 

 

18

 

 

 

 

170.5

Курс 2-йКурс 3-йКурс 4-йКурс 5-йЗаочна форма

Курс 1-йКурс 2-йКурс 3-й

Форма зведеного загального навчального навантаженняБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка