Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет автомобільно-дорожній інститутСторінка1/5
Дата конвертації07.03.2016
Розмір1.04 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю.


нормування праці

В ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Монографія

Донецьк


Юго-Восток, Лтд

2005


УДК 331.108

ББК У242


Д 43

Рекомендовано до друку вченою радою Автомобільно-дорожнього інституту ДонНТУ (протокол № від 2005 р.)
В монографії розглядаються теоретичні і методологічні питання нормування праці, аналізується ситуація, що склалася в сфері нормування праці в Україні за період з 1991 по 2003 рр., досліджується закордонний досвід організації нормування праці, обґрунтовується необхідність розробки й пропонується механізм регулювання роботою з нормування праці з обліком міжнародної практики.

Для широкого кола економістів та фахівців підприємств.


В монографии рассматриваются теоретические и методологические вопросы нормирования труда, анализируется ситуация, сложившаяся в сфере нормирования труда в Украине за период с 1991 по 2003 гг., исследуется зарубежный опыт организации нормирования труда, обосновывается необходимость разработки и предлагается механизм регулирования роботой по нормированию труда с учётом международной практики.

Для широкого круга экономистов и специалистов предприятий.


Науковий редактор: д.е.н., проф. Дзюба С.Г.
Рецензенти: д.е.н., проф. Поклонський Ф.Ю.

д.е.н., проф. Прокопенко М.Д.

д.е.н., проф. Пономарьов І.Ф.

Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю.

Нормування праці в вітчизняній і міжнародній економіці. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. - 172 с.

ISBN

УДК 331.108

ББК У242

ISBN © С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай, 2005

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………............5

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

В ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ..................................……..9


    1. Сутність і значення нормування праці..................9

    2. Передумови та етапи розвитку

нормування праці в світовій економіці...............22

    1. Чинники підвищення рівня нормування

праці на шляху до інтеграції України в міжнародний економічний простір.....................34

РОЗДІЛ 2.  РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТОЮ

З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА

ЛОКАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ

РІВНЯХ...............................................54


2.1. Створення національної законодавчої

бази з питань нормування праці

з урахуванням міжнародних норм......................54

2.2. Організація управління нормуванням

праці в вітчизняній економіці.............................67

2.3. Оцінка стану нормування праці

на підприємствах різноманітних

форм власності ....................................................84

РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення нормування праці в контексті глобалізації економіки...............................96

3.1. Основні напрямки підвищення якості

проведення роботи з нормування праці

з урахуванням міжнародного досвіду...................96

3.2. Аудит стану нормування праці на

вітчизняних і зарубіжних підприємствах............107

ВИСНОВКИ...............................................................................146

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...........................................................152

ДОДАТКИ..................................................................................159

Додаток А. Зразок листа про проведення аудиту...................159

Додаток Б. Зразок договору на проведення аудиту...............160

Додаток В. Календарний план надання аудиторських

послуг.....................................................................162


Додаток Д. Звіт про виконання норм виробітку

і стан нормування праці.......................................164

Додаток Ж. Змінне завдання....................................................167

Додаток З. Лист фотографії робочого дня.............................168

Додаток І. Змінний рапорт.....................................................169

Додаток К. Звіт про переробку норм виробітку

робітниками по професіях...................................170

Додаток Л. Звіт про розподіл робітників-відрядників

за ступенем виконання норм виробітку.............171


ВСТУП

Соціально-економічні перетворення, які характеризують сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняної і міжнародної економіки, потребують приведення в дію всіх резервів ефективності використання трудового і виробничого потенціалу. Для виявлення і використання внутрівиробничих резервів економічного зросту велике значення має досконалість проведення робіт з нормування праці, яке є основою організації трудового й виробничого процесів, засобом обґрунтованого витрачання наявних ресурсів підприємств будь-якої форми власності. Основною метою нормування є активний вплив на підвищення ефективності виробництва і забезпечення необхідної конкурентоспроможності продукції за допомогою проектування і застосування норм витрат праці, орієнтованих на найбільш повне використання техніки, технології, трудового і творчого потенціалу працівників підприємства.

Процеси, пов’язані з перебудовою господарського механізму на основі принципів ринкової економіки і різноманітних форм власності, дуже суттєво вплинули на стан нормування праці і відношення до нього. Матеріали вибіркової перевірки підприємств і організацій, проведеної в 1997 р. органами, підпорядкованими Міністерству праці та соціальної політики України, виявили низький рівень охоплення працюючих нормами трудових витрат, факти застосування занижених норм виробітку, відсутності чіткого порядку їх перегляду у зв’язку із зміною організаційно-технічних умов виробництва. Близько 60 % нормативних збірників, що використовуються на підприємствах для встановлення норм праці, розроблені до 1985 р. і не відповідають сучасним технологічним та організаційним умовам виробництва [62, 17], тобто не можуть сприяти підвищенню продуктивності праці.

Явна недооцінка ролі організації нормування праці на вітчизняних підприємствах багато в чому пов'язана з традиційно сформованим уявленням про нормування праці як прерогативу планової економіки і командно-адміністративного управління. Однак, такий підхід заперечує міжнародна практика, яка свідчить, що в умовах ринкової економіки підвищується значення нормування праці в вирішенні економічних і соціальних завдань і поширюється сфера його використання. Нормування праці в розвинутих зарубіжних країнах розглядається в якості найважливішої складової функції управління підприємством, тісно пов’язаною з усіма сферами його діяльності: виробничою, технічною, організаційною, фінансово-економічною, соціальною. Світовий досвід господарської діяльності в конкурентному середовищі показує, що заміна техніки, збільшення чисельності робітників без високого рівня нормування праці не дозволяють досягти очікуваного ефекту.

На шляху до інтеграції в міжнародний економічний простір Україна зіткнулася з необхідністю реформування системи оплати і нормування праці відповідно до норм і вимог міжнародного трудового права. Це викликано процесом глобалізації світової економіки, впливом на всі країни міжнародно-правового регулювання праці, передусім Конвенцій і Рекомендацій Міжнародної організації праці. Специфіка сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки, її реформування з урахуванням змін, що відбуваються в суспільстві в постсоціалістичний період, роблять актуальним і практично необхідним всебічне вивчення і застосування зарубіжного досвіду.

Актуальність нормування праці на сучасному етапі економічного розвитку пояснюється також посиленням соціальної спрямованості сучасного менеджменту. Європейській вибір України може бути успішно реалізований лише за умови значного наближення до європейських стандартів життя і захисту прав людини. В виступі колишнього Президента України Л. Д. Кучми на науково -практичній конференції “Стратегія сталого розвитку і структурно-інноваційної перебудови української економіки (2004-2015 рр.)” вказується на те, що для досягнення завдань інноваційного розвитку важливим є забезпечення “...відчутного зростання продуктивності праці і водночас ...турбота про гуманізацію виробничої сфери” [9].

З посиленням ролі норм у скороченні витрат виробництва робота з нормування праці повинна набути першочергового значення в діяльності вітчизняних підприємств, але для цього на рівні держави з урахуванням світового досвіду необхідно створити систему управління, що передбачає організаційну, правову і економічну допомогу підприємствам в роботі щодо вдосконалення нормування праці. Важливим є організація проведення аудиту нормування праці, що дозволить виділити невирішені питання і намітити заходи для поліпшення нормування праці на рівні держави, регіону, підприємства, в його підрозділах, на кожному робочому місці.

Таким чином, при переході до ринкових відносин питання нормування праці не втрачають своєї актуальності. При цьому ринкові економічні перетворення не тільки посилюють вимоги до нормування, але і створюють сприятливі умови для підвищення якості нормування праці, його впливу на ефективність праці і виробництва. Проблема науки полягає в пошуку та реалізації конкретних шляхів відродження цього важливого управлінського інституту в нових умовах. Сформульована наукова концепція, висновки і рекомендації спрямовані на вирішення проблеми побудови і управління сучасною системою нормування праці, адекватною умовам ринкової економіки.

Спираючись на аналіз реальних процесів, що відбувалися в сфері нормування праці в Україні за період з 1917 по 2003 рр., на теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних дослідників, періодичну літературу, що висвітлює проблеми нормування праці, в даній монографії простежено розвиток сучасної теорії і практики нормування праці; визначено значення нормування праці для вирішення економічних і соціальних завдань, характерних для економіки ринкового типу; досліджено закордонний досвід організації і нормування праці; виявлено існуючі недоліки та позитивні сторони механізму регулювання системою встановлення трудових норм і нормативів на вітчизняних підприємствах; розроблено комплексний методичний підхід до регулювання організації нормування праці з обліком міжнародної практики, що забезпечить більш повне виявлення і використання внутрівиробничих резервів, дозволить підвищити рівень проведення робіт з нормування праці та якість нормування в цілому. Вирішенню зазначених завдань сприятиме використання досвіду зарубіжних країн з питань організації нормування праці в умовах ринку, а також плідна співпраця з міжнародними світовими організаціями, що стала можливою в зв’язку із все більшим рівнем відкритості національної економіки України. Застосування Україною позитивного досвіду розвинутих країн в сфері управління нормуванням праці, адаптованого до умов господарювання вітчизняних підприємств, сприятиме скорішому подоланню негативних явищ, виявленню невикористаних резервів виробництва, раціоналізації трудового процесу, вирішенню завдань удосконалення механізму оплати праці, підвищенню соціальних стандартів життя, їх наближенню до європейського рівня.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка