Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститутСкачати 392.36 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір392.36 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання

Приймальної комісії

ЧТЕІ КНТЕУ

11.02.2014 № 6ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплінспеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

спеціалізації «Менеджмент організацій торгівлі»

освітньо-кваліфікаційної програми

«спеціаліст», «магістр»

Чернівці, 2014

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «менеджменту» та «управління». Суб’єкт та об’єкт управління. Цілі та особливості сучасного менеджменту. Управлінська діяльність, управлінські відносини та кадри управління.

Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів.

Методи дослідження у менеджменті. Аналіз об’єктів дослідження: діалектичний; конкретно-історичний; системний підхід; моделювання (вербальне, фізичне, аналогове, математичне); наукові, експертні, соціологічні методи.


Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Історія розвитку управлінської думки в світі та в Україні. Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем»; нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних вчених (Ф.Тейлора, Ф.Гілберта, Г.Ганта, А.Файоля, Л.Урвіка, Д.Муні, М.Паркера, Є.Мейо, А.Анджиріса, Р.Лайкерта, Д.Мак-Грегора, Ф.Герцберга, Т.Мінцберга). Розвиток управлінської науки в Україні (теорії О.Терлецького, М.Павлік, М.Драгоманова, М.Туган-Барановського, І.Вернадського, Ф.Дунаєвського, В.Підгаєцького, С.Ямпольського). Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
Тема 3.Основи теорії організації

Поняття теорії організації. Загальні риси організацій. Різновиди організацій: механістичні (бюрократичні), органічні (адаптивні), формальні, неформальні. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. Організація як відкрита динамічна система: управляюча та управляєма підсистеми. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: параметри «входу», процес перетворення, параметри «виходу». Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: об’єктивність, взаємозв’язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Типи організацій в Україні.


Тема 4. Загальні принципи та функції менеджменту

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Загальні принципи: оптимального поєднання централізації і децентралізації в управлінні; єдності політичного і господарського керівництва, поєднання галузевого і територіального управління; оптимального поєднання матеріального і морального стимулювання праці; наукової обґрунтованості управління; поєднання прав, обов'язків і відповідальності; приватної автономії і свободи; економічності; демократизації.

Принципи управління за А. Файолем. Кібернетичні принципи: системність, ієрархічність необхідність різноманіття, обов’язковість зворотного зв’язку. Поняття функцій менеджменту, їх класифікація. Характеристика основних (загальних) та часткових (спеціальних) функцій менеджменту, зв’язок між ними. Взаємозв’язок планування, організовування, мотивування, контролювання та координування. Сутність функції планування, його види та їхній взаємозв’язок. Модель стратегічного планування. Визначення місії та цілей організації. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища. Управлінське дослідження сильних та слабких сторін організації. Аналіз стратегічних альтернатив. Вибір стратегії. Оцінка стратегії. Планування реалізації стратегії на засадах застосування адміністративних та економічних важелів.
Тема 5. Організовування як загальна функція менеджменту

Сутність організовування як управлінської функції, її основні аспекти. Елементи організовування: повноваження, відповідальність. Делегування повноважень: суть, переваги, оптимальні умови використання. Перешкоди у делегуванні (з боку керівників та з боку виконавців) та шляхи їх подолання. Лінійні та функціональні повноваження. Побудова організації, організаційне проектування. Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління: лінійно-штабні, лінійно-функціональні, дивізіональні.

Адаптивні організаційні структури управління: проектні, матричні, програмно-цільові, координаційні, конгломератні.

Принципи побудови різноманітних структур управління. Централізація і децентралізація. Проектування організаційних структур управління за допомогою органіграм.


Тема 6. Мотивування та контролювання як загальні функції менеджменту

Сутність та роль мотивування як функції менеджменту. Категорії мотивації: мотиви (внутрішні, зовнішні); стимули (матеріальні, моральні); інтереси; мотиви поведінки; потреби (первинні, вторинні). Загальна класифікація теорій мотивації.

Характеристика мотиваційних теорій. Змістовні мотиваційні теорії. Підхід до мотивації з погляду потреб (М. Туган-Барановського). Ієрархія потреб (А.Маслоу). Теорія Мак-Клелланда. Двофакторна теорія (Ф.Герцберг). Процесуальні мотиваційні теорії. Теорія очікувань. Комплексна теорія (Портер-Лоулер). Теорія справедливості. Теорія визначення цілей. Контролювання як функція менеджменту: поняття та зміст. Види контролю. Схематична модель процесу управлінського контролю. Характеристики ефективного контролювання.
Тема 7. Система методів менеджменту

Сутність методів менеджменту та їх класифікація. Адміністративні методи менеджменту: організаційні (регламентування, нормування, інструктування), розпорядчі (накази, розпорядження, постановка завдань, інструктування, координація робіт), дисциплінарні дії. Економічні методи менеджменту: стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни, тарифи тощо.

Соціальні методи: управління окремими груповими явищами і процесами; управління індивідуально-особистою поведінкою. Психологічні методи: методи формування і розвитку трудового колективу, методи гуманізації стосунків у трудовому колективі, методи психологічного спонукання, методи професійного відбору і навчання. Взаємозв’язок методів.
Тема 8. Основи теорії прийняття управлінських рішень

Сутність, значення управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Зв’язок управлінських рішень з функціями менеджменту. Класифікація управлінських рішень за строками реалізації; за рівнями ієрархії; за ступенем обов’язковості виконання; за функціональним змістом; за способом прийняття рішення; за характером обумовленості; за функціональною спрямованістю; за змістом; за кількістю варіантів; за способом обґрунтування; за формою та ін. ознаками.

Умови прийняття управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень: діагностика проблеми; виявлення обмежень та визначення альтернатив; прийняття рішення; реалізація рішення; контроль за виконанням рішення. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Методи і моделі прийняття рішень. Процес побудови моделей. Теорія ігор, черг, економічний аналіз, платіжна матриця, дерево рішень, прогнозування.
Тема 9. Інформація та комунікації у менеджменті

Інформація як основа комунікацій: визначення, види. Документація: її значення в комунікаціях та класифікація. Використання графіків в процесі комунікації.

Поняття комунікації, її види та роль у менеджменті. Ключові елементи ефективних комунікацій: дані та інформація. Види комунікацій: електронні засоби комунікації; міжособові комунікації; комунікації у системах зв’язку та командах; комунікації в організаціях. Схематична модель комунікаційного процесу (за М. Месконом, М. Альбертом, Х. Хедоурі). Елементи обміну інформацією. Шляхи удосконалення міжособових та організаційних комунікацій.
Тема 10. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Спільні риси та відмінності між керівником та лідером. Форми влади і впливу. Джерела влади в організації та її вплив на стиль управління. Баланс влади в управлінні (за М. Месконом, М. Альбертом, Х. Хедоурі). Форми влади і впливу ( Д.Рейвен, Б. Френч ): влада, що ґрунтується на примушуванні; влада, що ґрунтується на винагороді; експертна влада; еталонна влада; законна влада. Види впливу: вплив через переконання; вплив через участь. Влада, що ґрунтується на примушуванні; влада, що ґрунтується на винагороді; експертна влада; еталонна влада; законна влада. Модель впливу керівника на підлеглого.

Сутність стилю керівництва. Види стилів керівництва: демократичний; авторитарний; ліберальний; діловий. Чотири системи для підбору стилю керівництва ( Ренсіс Лайкерт ) Управлінська гратка Блейка та Моутона. Стилі керівництва ( за професором Л.Д.Кудряшовим ). Теорії лідерства. Обов’язкові якості ефективного лідера. Сучасні підходи до лідерства. Підхід до лідерства з позицій особистих властивостей; поведінський підхід. Ситуаційні моделі лідерства: модель лідерства Фідлера; модель «шлях-ціль» Мітчела і Хауса; модель життєвого циклу Хорсі та Бланшера; модель прийняття рішення Врума-Йеттона. Національні системи керівництва. Особливості японського стилю керівництва та німецької системи керівництва.
Тема 11. Організація управлінської праці

Особливості управлінської праці. Предмет, засоби, результат. Евристична, адміністративна та операторська функції, співвідношення між ними. Зміст роботи менеджера. Ролі за Мінцбергом. Перевантаженість. Час як ресурс: незворотність, неможливість купівлі та зберігання, заміни або збільшення загального обсягу.

Сутність і основні принципи наукової організації управлінської праці: раціональний розподіл обов'язків, оптимальне використання робочого часу, організація робочого місця, використання раціо­нальних методів і засобів виконання управлінських робіт.

Види управлінської діяльності: за змістом, за характером ініціа­тиви, за періодом, за предметом діяльності, за періодичністю пов­торення, за фіксованістю у часі, за важливістю і терміновістю.

Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня. Вимірювання витрат часу на продуктивну діяльність, втрат на перешкоди і перерви в роботі. Етапи аналізу використання робочого часу: підсумовування і порівняння з результатом діяльності, розрахування структури, джерела втрат часу. Планування особистої праці. Перспективні (річні та місячні) плани - планування результатів; оперативні (тижневі та щоденні) плани - планування часу як ресурсу. Вибір пріоритетних справ (принцип Парето, матриця Ейзенхауера). Стадії процесу планування.

Врахування індивідуальних особливостей працездатності у скла­данні планів-графіків. Організаційні принципи розпорядку дня. Загальні раціональні методи та засоби виконання управлінської праці. Техніка роботи з текстовими матеріалами. Фільтрування, швидкочитання, опрацювання текстів. Робота з документами.

Організація і проведення нарад та зборів. Ефективність та вартість нарад, їх різновиди: за призначенням, за періодичністю, за ступенем прогнозованості, за складом учасників, за методом проведення та фіксації рішень. Підготовка нарад: планування, вироблення порядку денного та регламенту, визначення кола учасників та місця проведення, ознайомлення учасників. Ведення нарад. Особливості оперативних нарад. Нетрадиційні форми нарад: мозкова атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження рішення.

Ділові зустрічі, переговори. Підготовка та проведення. Управління потоком відвідувачів, техніка їх приймання, особливості прийому з особистих питань. Проведення ділової бесіди. Раціоналізація телефонних контактів: пасивні вхідні та активні вихідні. Особливості ведення телефонної розмови.


Тема 12. Менеджер – професійний керівник

Передумови формування моделі сучасного менеджера: розумові здібності та мотиви. Характеристика розумових здібностей менеджера: самостійність мислення; гнучкість мислення; Творчість мислення; системність мислення; аналітичність мислення та інші. Характеристика мотивів: творчих, економічних, амбіційних. Вимоги до сучасного менеджера. Характеристика ділових якостей: компетенції та організаторських здібностей. Вимоги до знань менеджера з урахуванням виконуваних функцій та задач.

Особистісні риси менеджера, їх значення в керівництві колективом. Характеристика особистісних рис: вольових, морально-психологічних якостей та вимог до здоров’я і способу життя. Основи соціологічного дослідження ділових та особистісних якостей менеджера. Етапи соціологічного дослідження. Вили соціологічних досліджень.
Тема 13. Культура, етика та соціальна відповідальність у менеджменті

Культура та її складові. Матеріальна культура та духовна культура. Елементи культури організації: матеріальні; духовно-світоглядні. Елементи поверхневого рівня культури організації. Рівень норм і цінностей, світосприйнятті цінності. Сучасні моделі корпоративної культури. Фактична та зразкова культура менеджменту. Основні функції культури менеджменту: виховна; інформаційна; комунікативна; нормативно-регулююча. Складові елементи культури менеджменту та їх характеристика. Соціальна та юридична відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу і її роль у розвитку менеджменту.


Тема 14. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

Організаційні зміни та організаційний розвиток як об’єкти управління. Процес здійснення організаційних змін (модель Грейнера). Сутність ефективності менеджменту та її складові елементи. Принципи формування системи показників оцінки ефективності управління.Види ефективності менеджменту, її основні критерії. Характеристика соціальної та економічної ефективності. Основні показники ефективності: економічна результативність управлінської діяльності; рівень організації виробництва; рівень рентабельності та реалізації; маневреність капіталу; накопичення амортизаційних відрахувань;продуктивність системи управління та інші.


Список рекомендованої літератури


 1. Аерширога Е. Е. Менеджмент: Учебное пособие [Текст] / Е.Е. Аерширога. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 283с.

 2. Андрушків Б. М. Основи менеджменту. [Текст] / О.Е Кузьмін, Б.М. Андрушків - Львів: «Світ», 1995. -296с.

 3. Гріфін Р. Основи менеджменту: Підручник [Текст] / Р. Гріфін, В. Яцура. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 4. Гомба Л. А. Основи менеджменту. Практикум. Навчальний посібник [Текст] / Л.А. Гомба, В.А. Чичун. – Чернівці ЧТЕІ, 2005. – 166 с.

 5. Дубич К. В. Основи теорії управління та менеджменту [Текст] / К.В. Дубич – К.: «Пектораль». – 2005. – 104 с.

 6. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. Підручник [Текст] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2003. – 414 с.

 7. Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент : Навчально-прикладний посібник [Текст] / О.Є. Кузьмін - Львів: Центр Європи, 1995. - 176 с.

 8. Мескон М. Х. Основы менеджмента [Текст] / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [Пер с англ.]. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 9. Мартиненко Н. М. Основы менеджмента [Текст] / Н.М. Мартиненко. – К.: Каравела, 2003. – 496 с.

 10. Мошек Г. Є. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник. Частина 1 [Текст] / Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба, Н.Г. Казмерчук, Ю.В. Поканєвич. – К.: КДТЕУ, 1999. – 313 с.

 11. Мошек Г. Є. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник. Частина 2 [Текст] / Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба. – К.: КНТЕУ, 2003. – 213 с.

 12. Мошек Г. Є. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник. Частина 3 [Текст] / Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба. – К.: КНТЕУ, 2005. – 185 с.

 13. Осовська Г. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посібник [Текст] / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. - К.: Кондор, 2005. - 580 с.

 14. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навч. посібник [Текст] / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К.: Кондор, 2005. - 853 с.

 15. Охріменко А. П. Основи менеджменту. Підручник [Текст] / А.П. Охріменко. – К.: Алерта, 2007. – 420 с.

 16. Робінс С. П. Основи менеджменту [Текст] / С.П. Робінс, Д.А. ДеЧенцо [Пер. з англ.]. – К.: Основи, 2002. – 671 с.

 17. Рудінська О. Менеджмент: Навчальний посібник [Текст] / О. Рудінська. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 384 с.

 18. Скібіцька Л.І. Менеджмент: навчальний посібник [Текст] / Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. – К.: ЦНЛ, 2007. – 416 с.

 19. Скрипко Т. О. Менеджмент. Навчальний посібник [Текст] / Т.О. Скрипко, О.О. Ланда. – Київ ЦНЛ, 2006. – 176 с.

 20. Стадник В. В. Менеджмент: Посібник [Текст] / В.В. Стадник, М.А. Йохна — К.: Академвидав, 2003. — 464 с. – ISBN 966-8226-11-9.

 21. Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: Навчальний посібник [Текст] / І.Т. Стеценко. – К.: А.С.К., 2005. – 224 с.

 22. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник для студ. ВНЗ [Текст] / Ф.І. Хміль - К.: Академвидав, 2005. – 608 с.

 23. Федоренко В.Г. Основи менеджменту: підручник [Текст] / В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2007. – 420 с.

 24. Федоренко В.Г. Менеджмент: підручник [Текст] / В.Г. Федоренко, О.Ф. Іткін, В.І. Анін; за наук. ред. В.Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – 652 с.


РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Тема 1. Персонал організації та його характеристика

Ринок праці, його значення на сучасному етапі. Співвідношення понять «управління трудовими ресурсами», «управління людськими ресурсами», «управління персоналом», «управління кадрами», «трудові ресурси», «персонал», «кадри». Поняття персоналу організації. Проблема тлумачення категорій «персонал» і «кадри». Основні підходи до класифікації персоналу. Структура та категорії персоналу. Поняття «професія», «спеціальність», «спеціаліст», «кваліфікація», «посада». Різновиди структур персоналу: штатна, функціональна, організаційна, соціальна та рольова.


Тема 2. Система управління персоналом організації

Аналіз сучасних концепцій управління персоналом. Управління трудовими ресурсами, управління кадрами, управління людськими ресурсами, управління людиною (соціальний менеджмент). Сутність і завдання управління персоналом у сучасній організації. Принципи і методи побудови системи управління персоналом. Цілі системи управління персоналом. Основні елементи (підсистеми) системи управління персоналом та їх функції. Організаційне проектування системи управління персоналом. Характерні ознаки системи управління персоналом в США, Японії та країнах Західної Європи.


Тема 3. Функція управління персоналом та її еволюція

Джерела та передумови виникнення кадрової роботи. Характе­ристика основних етапів історичного розвитку кадрових служб в організаціях. Структура, функції, повноваження та завдання кадрових служб у сучасних організаціях. Основні напрями перебудови роботи кадрових служб у сучасних умовах. Професійно-кваліфікаційні вимоги та методи підбору працівників кадрових служб. Призначення та зміст посадових інструкцій кадровиків.

Тенденції розвитку центрів управління персоналом в країнах Західної Європи, у США та Японії. Стан, проблеми й тенденції розвитку відділу кадрів у вітчиз­няних організаціях сфери обслуговування.
Тема 4. Кадрова політика підприємства

Поняття та сутність кадрової політики. Типи кадрової політики. Зміст і завдання кадрової політики. Взаємозв’язок стратегії розвитку підприємства та кадрової політики. Характеристика факторів, що впливають на формування кадрової політики організації. Типи влади у суспільстві та їх характеристика. Реалізація кадрової політики в концептуальних кадрових документах і кадровій роботі організації.


Тема 5. Регламентація управління персоналом кадрове діловодство

Необхідність нормативного забезпечення кадрової роботи в організації. Поняття регламенту та регламентації управління. Види регламентів, що розробляються в організації. Характеристика основ­них документів, де регламентується кадрова робота. Філософія підприємства як основна форма реалізації кадрової політики, її струк­тура й зміст. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колек­тивний договір. Статут підприємства. Штатний розклад. Положення про підрозділ. Посадова інструкція. Контракт співробітника. Положення про атестацію персо­налу. Договір про матеріальну відповідальність. Угода про конфіден­ційність. Документальне забезпечення процесу управління персоналом. Перелік, порядок ведення та зміст документів кадрової служби. Організаційно-розпорядчі документи, що проходять через кадрову службу. Накази з кадрових питань. Порядок ведення та зберігання трудових книжок. Основні вимоги до організації кадрового діловодства.Тема 6. Організація пошуку роботи

Основні джерела пошуку роботи. Служба працевлаштування. Оголошення в місцевих газетах. Відділи працевлаштування в навчальних закладах. Анкета-резюме, її структура, правила розробки та заповнення. Складання листа з проханням про прийом на роботу.

Тема 7. Планування потреби організації в персоналі


Поняття про кадрове планування та його принципи. Цілі та завдання кадрового планування. Місце кадрового планування в системі управління кадровою роботою на підприємстві. Оперативний план робіт з персоналом та його типова структура. Планування основної та додаткової потреби в персоналі всіх категорій. Задоволення перспективної потреби в кадрах усіх категорій за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел як основне завдання планування персоналу. Методи планування персоналу. Види планів з персоналу. Сучасні методи прогнозування потреби в людських ресурсах. Оптимізація чисельності працівників.


Тема 8. Набір та відбір персоналу

Загальна характеристика технології прийняття на роботу. Розробка вимог до кандидата на заняття вакантного місця. Форми підготовки вимог «Модель робочого місця». Маркетинг персоналу: поняття та напрями здійснення. Характеристика та аналіз джерел залучення кандидатів. Різні підходи до вирішення проблеми задоволення потреби в персоналі на підприємствах Японії, Західної Європи, США.

Професійний відбір персоналу в організацію, його сутність, мета та характеристика основних етапів. Методи первинного відбору. Анкетування. Співбесіда (інтерв'ю). Типи співбесіди. Правила проведення співбесіди. Випробування. Випробувальний строк. Процедура найму робітника на роботу: правові аспекти найму на роботу; документальне оформлення найму; оформлення трудових договорів та контрактів.

Проблеми адаптації та інтеграції (входження) нових співробітників в організацію. Трудова адаптація персоналу: сутність, напрямки, стадії, види. Управління адаптацією: структурне закріплення функції адаптації, технологія адаптації, інформаційне забезпечення процесу адаптації. Особливості адаптації управлінських кадрів.
Тема 9. Аналіз якісного складу і плинності персоналу

Аналіз якісного складу і плинності персоналу організації. Інформаційна база для проведення аналізу якісного складу та плинності персоналу. Методика визначення якісного складу персоналу. Методика аналізу плинності персоналу підприємства. Шляхи зниження плинності персоналу підприємства.


Тема 10. Професійний розвиток і навчання персоналу

Необхідність управління професійним розвитком персоналу організації. Визначення та оцінка потреби в професійному розвитку. Професійне навчання персоналу. Система професійного навчання за кордоном. Характеристика процесу професійного навчання. Види, форми та методи професійного навчання. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, післявузівська та додаткова освіта. Стажування. Професійне навчання в організації. Інструктаж, ротація кадрів і наставництво. Самостійне навчання.
Тема 11. Ділова оцінка персоналу

Поняття, мета та завдання ділової оцінки персоналу. Система оцінки персоналу. Форми оцінки персоналу. Теорія та практика поточної оцінки персоналу. Оцінка потенціалу працівника, особистих якостей та індивідуального вкладу.

Характеристика основних методів оцінки персоналу. Зміст процесу атестації. Види атестації. Традиційні та нетрадиційні методи атестації персоналу. Поняття та призначення системи атестації управлінських кадрів. Атестаційна процедура та склад атестаційної комісії. Організація проведення та результати атестації персоналу. Призначення кадрових консалтингових фірм.

Тема 12. Розстановка персоналу

Сутність, мета та функції розстановки персоналу Зміст поняття «кар'єра» та різновиди його тлумачення. Поняття професійної кар'єри та її види. Службова (ділова) кар'єра. Побудова кар’єрограми.

Управління кар'єрою працівників як важлива ділянка роботи керівників сучасних підприємств. Характеристика процесу плануван­ня та розвитку кар'єри. Загальне та індивідуальне планування кар'єри. Закордонний досвід управління кар'єрою працівників. Особливості розстановки управлінських кадрів. Необхідність планування та підготовки резерву керівників.

Організація руху кадрів. Підвищення в посаді чи кваліфікації, переміщення, пониження, звільнення. Порядок і форми звільнення. Причини звільнення працівників з роботи. Звільнення працівників за власним бажанням та з ініціативи адміністрації.

Тема 13. Система стимулювання та мотивації персоналу

Стимулювання та мотивація праці персоналу як головний фактор підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності сучасних організацій. Вихідні категорії для розуміння мотиваційних факторів. Удосконалений варіант ієрархізації потреб. “Піраміда Маслоу-Плюс”. Схема взаємозв’язку психологічних категорій і видів потреб. Опорні основи системи оптимальної мотивації праці. Організація матеріального стимулювання праці персоналу організації. Вибір форм та систем організації заробітної плати. Побудова системи додаткового стимулювання персоналу.


Тема 14. Психологічні аспекти управління персоналом

Організаційна поведінка як об'єкт управління. Поняття, сутність і завдання психології управління. Зміст психологічного аналізу особистості працівників та його використання в управлінні персо­налом організації. Психологічний портрет (психологічна структура) особистості. Соціальна поведінка особистості. Вимоги до психо­логічних якостей працівників і керівників сучасних організацій.


Тема 15. Формування колективу


Поняття колективу та соціальної групи, причини їх створення. Види та характеристика колективів і соціальних груп. Характерні риси та особливості малої групи. Формальні та неформальні групи. Психологічні характеристики колективу. Морально-психологічний клімат, психологічний стан і згуртованість колективу. Психологічна та соціально-психологічна сумісність членів колективу. Основні етапи процесу формування та розвитку колективу. Проблеми та труднощі, що виникають у процесі розвитку колективу. Конформізм. Соціальні ролі та відносини в колективі. Роль керівника у створенні управлінської команди.
Тема 16. Управління безпекою персоналу на підприємствах

Безпека персоналу організації та основні напрями її забезпе­чення. Техніко-технологічна безпека персоналу. Економічна безпека персоналу. Соціальний захист персоналу. Система охорони здоров'я персоналу.Психологічна безпека персоналу. Форми й напрями забезпе­чення психологічної безпеки персоналу. Природа та сутність внутрішньоорганізаційних конфліктів. Види та причини конфліктів у колективі. Управління конфліктною ситуацією. Шляхи подолання та профілактики конфлікту. Природа й причини стресу. Стресові ситуації та управління ними. Організаційні та особисті причини виникнення стресу. Етапи виникнення стресу. Методи впливу керівника на зниження ризику виникнення стресових ситуацій у підлеглих. Напрями та способи виходу зі стресу та методи його запобігання.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом. [Текст] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006р. – 512 с.

 2. Белецкий Н.П. Управление персоналом: учеб. пособие [Текст] / Н.П. Белецкий, С.Е. Велесько, П. Ройш. – Мн.: Интер-прессервис, Экономперспектива, 2002. – 352 с.

 3. Беляцкий Н.П. Управління персоналом: підручник для студентів економичних вузів [Текст] / Н.П. Беляцкий – М.: «Інтерпрессервис», 2008. – 350 с.

 4. Васильченко В.С. Управління трудовим потенціалом: навчальний посібник [Текст] / В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О.А. Грішнова, Л.П. Керб. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

 5. Виноградський М.Д. Управління персоналом: навчальний посібник [Текст] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, С.В. Бєляєва. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

 6. Викерстафф С. Управление персоналом [Текст] / С. Викерстафф, В. Герчиков. – Новосибирск, 1994.

 7. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: навчальний посібник [Текст] / В.Г. Воронкова. – К.: Професіонал, 2004. – 192 с.

 8. Данюк В.М. Менеджмент персоналу [Текст] / В.М. Данюк, В.М. Петюх – К.: КНЕУ, 2005. – 398 с.

 9. Дмитриенко Г.А. Оцінка рівня культури персоналу: навч.-практич. посібник [Текст] / Г.А. Дмитриенко, Є.А. Дорошенко. – К.: МАУП, 2008. – 88 с.

 10. Егоршин А.П. Управление персоналом – 2-е изд. [Текст] / А.П. Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.

 11. Кибанов А.Я. Организация управлення персоналом на предприятии [Текст] / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров. – М., 2007. – 365 с.

 12. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: навч. посіб. [Текст] / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод. – К.: ЦУЛ, 2003. – 272 с.

 13. Крушельницька О.В. Управління персоналом [Текст] / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

 14. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: учеб. пособие [Текст] / Е.В. Маслов. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. – 312 с.

 15. Менеджмент персонала [Текст] / В.Р. Веснин. - М.: Торговий дом "Элит-2000", 2002. – 304с.

 16. Менеджмент персоналу: навч. посіб. [Текст] / В.М.Данюк, В.М.Петюх, С.О.Цимбалюк та ін.; за заг.ред. В.М. Данюка, В.М. Летюха. – К.:КНЕУ, 2005. – 398 с.

 17. Мурашко М.І. Управління персоналом: навч.-практ. посіб. [Текст] / Мурашко М.І. Мурашко. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.

 18. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. [Текст] / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.

 19. Петюх В.М. Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни [Текст] / В.М. Петюх. – К: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 20. Савельєва В.С. і Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

 21. Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия: учеб. практ. пособие: - 2-е изд. [Текст] / В.В. Травин, В.А. Дятлов – М.: Дело, 2000. – 272 с.

 22. Управление персоналом организации: учебник [Текст] / Под ред. А.Я. Кибанова: - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 638с.

 23. Управление персоналом: учебник для вузов [Текст] / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.

 24. Управление персоналом: практикум: учеб. пособие [Текст] / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с.

 25. Храмов В.О. Основи управління персоналом: навчально-методичний посібник [Текст] / В.О. Храмов, А.П. Бовтрук – К.: МАУП, 2008. – 112 с.

 26. Хміль Ф.І Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488с. (Альма-матер).

 27. Цветаев В.М. Управление персоналом [Текст] / В.М. Цветаев. – СПб.: Питер, 2002. – 192 с.

 28. Цветаев В.М. Кадровый менеджмент: учебник для студентов, аспирантов и преподавателей економических вузов [Текст] / В.М. Цветаев. – М.: «Проспект», 2004. – 160 с.

 29. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учеб.-практ. пособие: изд. 5-е, перераб. и доп. [Текст] / С.В. Шекшня. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез", 2002. – 368 с.

 30. Шекшня С.В. Планирование персонала и прием на работу [Текст] / С.В. Шершня. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез", 1997. – 80 с.РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Правові засади його заснування, функціонування і ліквідації. Основні техніко-економічні показники господарсько-виробничої діяльності підприємства.

Організаційно-економічні умови функціонування підпри­ємства. Поняття економічного суверенітету, самоокупності, рентабельно­сті, самофінансування. Конкурентне ринкове середовище підприємства. Поняття інтенсив­ності конкуренції. Види конкурентних протиріч, визначення та класифікація конкурентів. Негативні та позитивні чинники наявності конкурентів на ри­нку. Конкурентна політика підприємства. Економічні обмеження створення та діяльності підприємства. Механізм державного регулювання діяльності підприємства. Пряме державне регулювання діяльності підприємства та його механізм. Еконо­мічне регулювання та його важелі.


Тема 2. Види підприємств, їх організаційно правові форми


Правові засади функціонування підприємств. Документи, що регулюють діяльність підприємства: зовнішні та внутрішні; директивні та індикативні; нормативні; організаційно-розпорядчі; консультаційні; інформаційні.

Класифікація підприємств та їх об”єднань за певними ознаками. Форми добровільних об”єднань підприємств і організацій. Організаційно-правові форми підприємств. Порівняльна характеристика класичних організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Основні організаційно-правові форми суб”єктів господарювання в Україні.


Тема 3. Зовнішнє середовище функціонування підприємства

Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства: соціальне, правове, державно-політичне, технологічне, економічне. Інфраструктура ринку, що обслуговує підприємство, її характеристика (то­рговельно-посередницька, виробнича, фінансово-кредитна, науково-інфор­маційна та ін.). Основні моделі середовища господарювання підприємств. Основні характеристики макросередовища підприємства і фактори, що на нього впливають.

Характе6ристика окремих складових мезо- та мікро середовища підприємства. Методичні підходи до оцінювання середовища функціонування підприємства: PEST-аналіз тенденцій зовнішнього середовища, що мають істотне значення для умовного підприємства; профіль зовнішнього середовища умовного підприємства; профіль проміжного середовища умовного підприємства; профіль внутрішнього середовища умовного підприємства.
Тема 4. Структура та управління підприємством.

Виробнича структура підприємства; основні і допоміжні цехи, обслуговуючі і побічні цехи. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства. Структурні елементи системи технічного обслуговування підприємства: технічне обслуговування виробництва, ремонтне господарство, інструментальне господарство, транспортне господарство, енергетичне господарство, складське господарство. Відтворення і розвиток виробничих і інфраструктурних об”єктів підприємства. Етапи і стадії проектування об”єктів виробничого та соціального призначення.

Система управління підприємством, її суть та основні складові. Функції управління підприємством. Моделі управління діяльністю підприємства.

Організаційні структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур управління. Характеристика та умови ефективного застосування механістичного й органічного підходів у побудові організаційної структури. Основи проектування організаційної структури управління підприємством.Тема 5. Ринок і продукція.

Товар і товарний ринок: поняття та класифікації. Основні підходи до класифікації товарів і послуг. Показники обсягу продукції (послуг): номенклатура; асортимент; фізичні, натуральні і умовні одиниці виміру продукції; валова, товарна і чиста продукція. Ринковий попит: методи оцінювання і прогнозування.

Товарна політика підприємства, її сутність і основні складові. Поняття маркетингової і асортиментної політики. Основні види життєвого циклу товару.. формування асортиментом товару та управління ним. Бренд: поняття, технологія створення та розвиток. Інструменти створення іміджу товару на ринку. Сучасні засоби ідентифікації товару. Маркування та кодування товарів. Асоціативні характеристики товару за формою, матеріалом та кольором. Розвиток передпродажного та післяпродажного сервісу в Україні.
Тема 6. Планування діяльності підприємства.

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарсь­ких планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Класифі­кація видів продукції підприємства за ступенем готовності, характером об'єкту виробництва, особливостями використання, напрямом збуту.

Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх специфіка по галузях господарювання. Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована про­дукція. Поняття внутрішньозаводського та валового обороту. Взаємозв'я­зок між показниками, методика розрахунку, характер використання.

Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції та їх враху­вання при формуванні виробничої програми. Системи та методи планування виробничої програми підприємства. Основні фази процесу планування. Методи планування, визначення необ­хідного та можливого обсягів виробничої програми підприємства. Управління обсягами реалізації продукції підприємства, залишками готової продукції. Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та реалізації продукції.


Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці.

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікацій­ними ознаками. Принципи формування трудових ресурсів в умовах ринко­вої економіки. Основні завдання управління трудовими ресурсами на під­приємстві. Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів.

Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Факто­ри, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні на­прями підвищення продуктивності праці та ефективності трудових ресур­сів підприємства. Методи нормування витрат праці на підприємстві.

Форми і системи оплати праці та їх харак­теристика. Контрактна система оплати праці. Система участі у прибутках. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень ставок та окладів окремих робітників. Тарифна система, її зміст та умови викорис­тання. Сутність контрактної форми оплати праці. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий фактор продуктивності.

Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. Форми та системи премію­вання на підприємстві. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Зміст плану по праці і порядок його розробки. Планування потреб підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Планування загального фонду оплати праці. Методи розрахунку фонду оплати праці.
Тема 8. Капітал підприємства.

Поняття капіталу та інтелектуальної власності. Нематеріальні активи та їхня сутність. Оцінювання вартості нематеріальних активів. Основний капітал як економічний ресурс підприємства. Сутність, класифікація та структура основного капіталу. Характеристика понять основні засоби і основні фонди підприємства: їх економічний зміст, структура, правове обґрунтування.

Поняття основних засобів підприємства як елементу матеріальних ресурсів. Характеристика складу основних засобів за різними класифіка­ційними ознаками. Оцінка основних засобів : первісна, поновлена, залиш­кова вартість. Поняття ліквідаційної вартості. Сучасні проблеми. Фізичний та моральний знос основних засобів. Причини морального зносу та їх характеристика. Економічна природа амортизації основних фо­ндів. Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворюваль-ному процесі. Показники, що характеризують стан та рух основних засобів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних засобів, коефіцієнти їхнього оновлення та вибуття.

Ефективність використання основних засобів: поняття та критерії оцінки. Показники, що характеризують використання основних засобів, їх зміст та методика розрахунку. Аналіз ефективності використання основних засобів. Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання ос­новних засобів та шляхи її підвищення.

Відтворення основних засобів підприємства, умови та форми здійс­нення. Поняття капітальних вкладень та капітального будівництва. Нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та технічне переоблад­нання підприємства, модернізація обладнання як форми відтворення осно­вних засобів. Порядок та етапи планування основних засобів. Вихідні передумови та методи планування розвитку основних засобів підприємства за видами та формами відтворення.

Оборотний капітал: сутність, структура, джерела формування. Нормування оборотного капіталу. Кругообіг і показники використання оборотного капіталу.


Тема 9. Інвестиційна діяльність підприємства.

Сутність, структура та класифікація реальних інвестицій підприємства. Джерела формування реальних інвестицій. Визначення необхідного обсягу інвестицій. Методичні засади оцінювання ефективності реальних інвестицій: статичні методи оцінювання; метод порівняння прибутку; метод прибутковості; динамічні методи оцінювання. Оцінювання ефективності інвестицій на основі концепції управління вартістю (VBM). Еволюція поглядів на оцінювання ефективності реальних інвестицій.

Сутність, структура та класифікація фінансових інвестицій підприємства. Поняття фондового ринку і основні принципи його функціонування. Методичні підходи до оцінювання фінансових інвестицій. Особливості портфельного інвестування на підприємстві. Основні стратегії портфельного інвестування.
Тема 10. Інноваційна діяльність підприємства.

Загальна характеристика інноваційної діяльності та інноваційних процесів. Класифікація інновацій, взаємозв”язок інноваційних процесів і джерел їхнього виникнення. Державне регулювання інноваційної діяльності та основні органи, що його реалізують. Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційна політика підприємства: методи формування та регулювання, принципи формування. Складові інноваційної політики підприємства: маркетингова, інвестиційна, науково-технологічна, структурно-організаційна, операційна. Поняття життєвого циклу інновацій.

Основні методи і підходи щодо оцінювання результативності інноваційної діяльності підприємства. Алгоритм обчислення народногосподарської ефективності технічних нововведень. Інноваційна модель розвитку підприємств різних сфер діяльності в Україні: об”єктивна необхідність, змістова характеристика та напрями практичної реалізації.
Тема 11. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.

Сутнісна характеристика техніко-технологічної бази підприємства. Складові техніко-технологічної бази та тенденції її розвитку. Порівняльна характеристика техніко-технологічної бази підприємств традиційних та прогресивних технологічних укладів. Управління техніко-технологічною базою підприємства.

Поняття виробничої потужності підприємства, виробничої потуж­ності структурних підрозділів, окремих ланок виробництва, основного ви­ду обладнання. Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу роботи обладнання. Системи та методи визначення потужності підприємства. Специфіка розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки. Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, серед­ньорічна виробнича потужність. Баланс виробничої потужності підприємс­тва. Взаємозв'язок виробничої потужності та пропускної спроможності підприємства. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності. Їх класифікація і характеристика. Резерви зростання виробни­чої потужності підприємства.
Тема 12. Організація виробництва і забезпечення якості продукції

Сутність, структура і принципи організації операційної діяльності. Поняття операційної діяльності та виробничого процесу. Класифікація виробничих процесів. Принципи раціональної організації операційної діяльності. Типи і методи організації виробництва. Комплексна підготовка виробництва і її типові підсистеми. Якість і конкурентоспроможність продукції та послуг. Система і зміст показників якості продукції. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг. Модель системи управління якістю, яка базується на процесному підході. Сучасні принципи менеджменту якості. Інструментарій управління якістю. Класифікація методів управління якістю


Тема 13. Витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Сутність понять витрати, поточні витрати підприємства, собівартість продукції, послуг та робіт. Взаємозв'язок та взаємообумовленість ресурсів і поточних витрат підприємства.

Класифікація поточних витрат підприємства за місцем виникнення витрат, за функціональним призначенням, економічними елементами, способом перенесення на вартість продукції, рівнем еластичності від об­сягів виробництва, ступенем однорідності, періодами, принципами органі­зації управління. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях економіки. Поняття управлінський, бухгалтерський, податковий облік витрат. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємс­тва, собівартість продукції та послуг, шляхи їх економії на підприємстві.

Собівартість окремих видів продукції. Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Методи калькулювання собівартості. Нормативна калькуляція як метод ви­значення планової собівартості продукції (послуг, робіт, тощо). Порядок віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції. Джерела та основні напрями зниження собівартості промислової продукції на підприємствах. Основні методи калькулювання собівартості продукції та їхня характеристика. Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. Послідовність роз­рахунку витрат виробництва. Методика складання зведеного кошторису витрат виробництва. Планування собівартості продукції за техніко-економічними факторами. Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами
Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та крите­рії ефективності. Вимоги до формування показників ефективності. Систе­ма показників ефективності. Основні і допоміжні показники ефективності.

Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх вза­ємозв’язок та взаємообумовленість. Показники та критерії оцінки конку­рентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності: торговельно-вироб­ничої, організаційно-управлінської, кадрової тощо. Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Показники оцінки конкурентоспроможності підприємства та їх характеристика.

Організаційно-економічні та техніко-технологічні фактори, що обу­мовлюють конкурентоспроможність підприємства. Прогнозування рівня конкурентоспроможності та умов його досягнення. Обґрунтування заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства.


Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація

Сутнісна характеристика, роль і значення розвитку підприємства. Теорії розвитку підприємства. Концепція „Організаційного розвитку підприємства”. Генезис поняття „Розвиток підприємства”. Розвиток підприємств згідно з теорією „Спрямованого розвитку” та теорією „Циклічного розвитку”. Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку на підприємстві. Матриця оцінювання господарських ситуацій.

Характеристика, принципи та методичні засади трансформації підприємств та об”єднань. Основні чинники, що спричиняють зміни підприємства. Активізація розвитку бізнес-процесів. Збалансована система індикаторів бізнесу. Реструктуризація бізнесу: особливості, основні форми і види. Особливості розробки та реалізації проекту реструктуризації. Характеристика елементів моделі реструктуризації підприємства.
Тема 16. Економічна безпека та кризова діяльність

Сутність і передумови формування економічної безпеки підприємства. Основні підходи до дослідження економічної безпеки підприємства. Методичні підходи до конструювання аналітичних показників оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Управління економічною безпекою підприємства. Забезпечення фінансової та інформаційної складових економічної безпеки підприємства. Служба безпеки підприємства, її основні функції та завдання. Сутність можливих симптомів банкрутства підприємства. Сутність інтегральних моделей оцінювання ймовірності банкрутства підприємства. Основні етапи порушення справи про банкрутство підприємства.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативні та інструктивні матеріали

 1. Господарський Кодекс України, 16 січня 2003 року //Голос України.    2003. — 14 березня, № 49—50.

 2. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради України.     — 1992. — №35.

 3. Закон України "Про власність" // Нове законодавство України. — К.,    1992. — Випуск 2.

 4. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної         Ради України. — 1992. — № 10.

 5. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України, 19    жовтня 2000 року //Голос України. — 2000. — 26 грудня, II №245-246.

 6. Про захист економічної конкуренції: Закон України, 11 січня 2001 року    //Голос України. — 2001. — 27 лютого, № 37.

 7. Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України, 26    червня         1997 року //Голос України. — 1997. — 29 липня, № 139.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України, 22 груд­ня 1998    року //Голос України. — 1999. — 17 лютого, № 29.

 9. Про інноваційну діяльність: Закон України, 4 липня 2002 року //Голос    України. — 2001. — 20 червня, № 108.

 10.  Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, 22 травня     1997 року //Голос України. — 1997. — 19 червня, № 107 із змінами та         доповненнями.

 11. Про оплату праці: Закон України, 24 березня 1995 року //Голос України.     — 1995. — 25 травня, № 94.

 12. Про податок на додану вартість: Закон України, 3 квіт­ня 1997 року //     Голос України. — 1997. — 15 травня, № 82 із змінами та доповненнями.

 13. Про рекламу: Закон України, 3 липня 1996 року //Голос Украї­ни. —      1996. — 25 липня. № 136.

 14. Про систему оподаткування: Закон України, 18 люто­го 1997 року      //Голос України. — 1997. — 25 березня, № 52.

 15. Про стандартизацію: Закон України, 17 травня 2001 року //Го­лос      України. — 2001. — 20 червня, № 108.

 16. Цивільний кодекс України. – К.: Школа, 2003.


Основна література


 1. Бойчук І.М. Економіка підприємства: навч.посібник – К.:Атака, 2004.

 2. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - К., 1996.

 3. Грицюк Е.О. Економіка підприємства: навч.посібник – К., Дакор, 2009.

 4. Грузинов В.П. Экономика предприятия.-М.:Финансы и статистика, 2008.

 5. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. - М.,   2005.

 6. Економіка підприємства / За ред. П.С. Харіва.- Тернопіль: Економічна    думка, 2005.

 7. Економіка підприємства: підручник/ за заг. та наук.ред. Г.О.Швиданенко.- К.: КНЕУ, 2009. -816с.

 8. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка  торговельно-   го підприємства. - К.: "Хрещатик", 1999.

 9. Мокий М.С., Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономика предприятия:         Учеб.пособие /Под ред.проф.М.Г.Лапусты. – М. ИНФРА-М, 2009.

 10. Примак Т.О. Економіка підприємств. -К.: МАУП, 2008.

 11. Экономика предприятия /Под ред. В.Я. Хрипаг-Минск,2004.

 12. Экономика фирмы: Учеб. пособие /Под ред.проф.О.И.Волкова, В.К.Скляренко.-М.: ИНФРА-М, 2006.

 13. Экономика предприятия/ Под ред. Е.Л.Кантора – СПб:Питер, 2005.


Додаткова література


 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и  статистика, 2007.

 2. Бойчик І.М., Харів П.С. та ін. Економіка підприємства.-К.: Каравелла,          2001.

 3. Азоев Г.А. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. -М., 2008.

 4. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. – К.Ника-Центр, Эльга, 2003.

 5. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.Ника-Центр, Эльга, 2000.

 6. Бланк И.А. Управление капиталом. – К.Ника-Центр, Эльга, 2004.

 7. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.Ника-Центр, Эльга, 2003.

 8. Бондар І. Ю., Чаюн І. Ю. Планування виробничої програми            підприємства та її ресурсне обґрунтування. — К.: КДТЕУ, — 2000.

 9. Васильєва П.З. Формирование цены в рыночных условиях. -М., 1995.

 10. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства. – К.: ВД        «Професіонал», 2004.

 11. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: КНЕУ, 2000.

 12. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства. - К.: Знання, 2004.

 13. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система

 14. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление.   Оздоровление: Учеб.пособие для вузов. - М., 2000.РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГ
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю. Головні поняття, які становлять теоретичну основу маркетингу. Основні цілі та принципи маркетингу. Різновиди та завдання маркетингу підприємства, що діє в умовах різного співвідношення між попитом і пропозицією. Концепції діяльності підприємства на ринку.


Тема 2. Класифікація маркетингу.

Класифікація маркетингу залежно від сфери використання. Класифікація маркетингу залежно від рівня застосування. Класифікація маркетингу залежно від виду діяльності. Класифікація маркетингу залежно від попиту. Класифікація маркетингу залежно від цілей обміну. Класифікація маркетингу залежно від ступеня ринкової орієнтованості. Класифікація маркетингу залежно від ступеня розвитку.


Тема 3. Характеристика маркетингу.

Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства. Взаємодія сукупності елементів системи маркетингу. Функції маркетингу. Характеристика контрольованих та неконтрольованих факторів марко- та мікросередовища. Аналіз внутрішнього середовища підприємства.


Тема 4. Маркетингові дослідження.

Поняття, завдання та зміст комплексного маркетингового дослідження. Види та методи збирання маркетингової інформації. Дослідження та аналіз ринку як такого. Вивчення фірмової структури ринку. Вивчення поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. Аналіз внутрішніх можливостей підприємства.


Тема 5. Маркетингова товарна політика.

Поняття про товар та маркетингову товарну політику. Формування товарного асортименту підприємства. Поняття нового товару в маркетингу та інноваційної політики. Концепція життєвого циклу товару. Поняття та визначення конкурентоспроможності товару.


Тема 6. Маркетингова цінова політика.

Поняття про маркетингову цінову політику. Зміст основних складових процесу ціноутворення. Цінові стратегії маркетингу та умови їх застосування.


Тема 7. Маркетингова політика продажу.

Поняття маркетингової політики продажу. Характеристика каналів продажу та рішення про їх структуру. Маркетингові системи продажу та їх характеристика. Поняття і значення маркетингової логістики.
Тема 8. Маркетингова політика просування.

Поняття про політику просування в системі маркетингу та структура системи політики просування. Зміст комунікаційної моделі. Розробка програми рекламної діяльності. Зміст та основні напрямки встановлення зв’язків з громад кістю ("public relations"). Напрями здійснення стимулювання збуту. Процес персонального продажу. Поняття і значення виставок і ярмарків.


Тема 9. Організація маркетингу.

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки. Характеристики, особливості та умови застосування організаційних структур служби маркетингу.


Тема 10. Контроль маркетингу.

Організація маркетингового контролю. Рівні контролю. Місце контролю в реалізації стратегії маркетингу.


Тема 11. План маркетингу підприємства.

Видів плану маркетингу та алгоритм планування маркетингу. Складові плану маркетингу.


Список використаних джерел:
1. Маркетинг: \ за ред.О.М.Азарян. – К.: НМЦВО МОін України, НВФ "Студцентр", 2003. – 400с.

2.Карпенко Н.В. – Маркетинг: Навч.посібн. – Харків: Студцентр, 2004. – 208с.

3. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Карпова Я.Ю – Маркетинг: Навч.посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 320с.

Завідувач кафедри

менеджменту і туризму В.Ф.Кифяк

Голова фаховоїатестаційної комісії В.А.Чичун


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка