Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природоюСторінка1/6
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра методики і технологій дошкільної освіти


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ
для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")


за вимогами кредитно-модульної системи

Довбня С.О., старший викладач кафедри методики і технологій дошкільної освіти.І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

ЛабораторинихІндивідуальна

робота

Самостійна

робота

МКР


Змістовий модуль І.

ПРИРОДА КОСМОСУ. ПРИРОДА УКРАЇНИ1.

Природа Космосу2

2
2-3.

Природні умови України4
2
2

2
4.

Рослинний світ України2

6
5.

Тваринний світ України2
2
2

6
Разом

36
10
4
4

16

2


Змістовий модуль ІІ.

СЕЗОННІ ЗМІНИ В ПРИРОДІ6.

Сезонні зміни в природі. Календар

природи осені

2
2

7.

Календар природи зими2

4
8.

Календар природи весни
2
4
9.

Календар природи літа2
2
2

2
10.


Методологічні основи методики ознайомлення

дітей з природою
22
2


4

Разом

36
10
44

16

2


Змістовий модуль ІІІ.

КУТОК ПРИРОДИ ТА ДІЛЯНКА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ11.

Куток природи в ДНЗ2
4
2

10
12.

Ділянка дошкільного закладу24

2

8
Разом

36
4
4

4

4

18

2Змістовий модуль ІV.

МЕТОДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДОЮ. НАОЧНІ МЕТОДИ


13.

Різноманітність і класифікація методів

Спостереження – основний

метод безпосереднього ознайомлення з

природою дітей дошкільного віку

2
22

10
14.

Використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей дошкільного віку

з природою
2

2
2

2


10

Разом

36
4

2

2

2

4

20

2


Змістовий модуль V.

ПРАКТИЧНІ ТА СЛОВЕСНІ МЕТОДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДОЮ15.

Практичні методи ознайомлення

дітей дошкільного віку з природою

2

4

2

2

2

12
16.

Словесні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою2

22

4
Разом

36
4

6

2

2

4

16

2


Змістовий модуль VІ.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ


17.

Форми ознайомлення дітей дошкільного віку з

природою2

2

2

2

2

2

18.

Засоби фіксації знань дітей дошкільного віку

про природу

2
22

4
19.

Система екологічного виховання

дітей дошкільного віку

2
22
20.

Планування та облік роботи з ознайомлення

дітей дошкільного віку з природою в умовах

дошкільного навчального закладу
22


2

Разом

36
8

2

8

2

4

10

2


Разом за навчальним планом


216
40


10


24


10


24


96


12ІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ПРИРОДА КОСМОСУ. ПРИРОДА УКРАЇНИ
Лекція 1. ПРИРОДА КОСМОСУ (2 год.)
Всесвіт. Галактики. Поняття про космічний простір. Зірки. Сузір’я . Сонце – зірка - джерело тепла і світла. Утворення, розміщення, будова Сонця. Основні відомості про Сонячну систему. Планети Сонячної системи. їх загальна характеристика. Астероїди. Комети. Метеорити. Супутники. Місяць – супутник Землі. Основні відомості про Місяць. Фази місяця. Планета Земля, її місце в Сонячній системі. Будова Землі. Географічні оболонки Землі. Річний рух Землі.
Ключові поняття теми: Сонячна система, Сонце – зірка, Сузір’я. Планети, супутники, Земля, Місяць.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бабовал Т.І., Вихрущ В.О. Природознавство. Цікавий світ навколо нас. Книга для читання. II частина – Тернопіль: Навч. книга для читання - Богдан, 2001. - 176 с.

 2. Горощенко В.П. Хрестоматия по природоведению: Пособие для учителей.- М.:

Просвещение, 1979 -С. 4 -24.

 1. Павлович С.А., Матвеева О.М., Горощенко В.П. Книга з природознавства. Основи і

методика природознавства: Навч. пос. К.: Вища шк. - 1971. - С. 5-14.

 1. Старченко В.А. Дошкільникам про зоряне небо. Кременчук, 2003. – 119 с.

 2. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. - Т. 3. - С. 31.

6. Филиппов Е.Ф. Вселенная, земля, жизнь. - К.: Наукова думка, 1983. – 121 с.

Додаткова література:

 1. Анисимова С. Космос // Дошкольное воспитание, - № 4. - 2002. - С. 22-28

 2. Глухова Н. Формування початкових уявлень про Всесвіт // Дошкільне виховання, - № 1. -

2002. - С. 5-7.

 1. Горьков В., Авдеев Ю. Космическая азбука. - М.: Дет. лит., 1990.

 2. Котлярова І. Космічний турнір // Дошкільне виховання, - № 1. - 2001. - С. 14-17.

 3. Левин Б., Радлова Я. Астрономия в картинках. - М.: Дет. лит., 1988. – 121 с.

6. Левитан Е.П. Малышам о звёздах и планетах. - М.: Педагогика, 1986. – 87 с.

Лекція 2- 3. ПРИРОДНІ УМОВИ УКРАЇНИ (4 год.)
Поняття про рельєф. Особливості рельєфу України. Характеристика основних височин і низовин України. Гірські райони. Використання краєвидів у роботі з дошкільниками.

Загальна характеристика клімату України, його закономірності. Основні клімаутворюючі фактори. Характеристика основних метеорологічних елементів. Несприятливі метереологічні явища. Наукове та народне прогнозування погоди. Використання місцевих ознак в роботі з дітьми.

Ґрунти України. Морфологічні ознаки ґрунту. Типи ґрунтів. Роль ґрунтів, проблеми їх охорони. Формування бережного ставлення до ґрунтів в дошкільному віці.

Води України. Характеристика морів України. Річки України. Озера і лимани. Водосховища і ставки. Використання їх у навчально-виховній роботі з дошкільниками.


Ключові поняття теми: природа, рельєф, височини, низовини, гори, клімат, ґрунти, водні ресурси.
Семінар 1. Фізико-географічні особливості місцевого краю.

Рекомендована література

Основна література:.

1. Барабаш М.Б. Екологічні проблеми України. - К., 1999. – 256 с.

2. Білявський Г.О. Основи екологічних знань. - К.: «Либідь», 1997. - С. 234-279.

3. Веретенникова CO. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Вища шк.,

1979.-С. 9-15.

4. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б. Веряандер, И.Н. Гоголев, Д.И. Ковалишин и др. - К.: Наукова думка, 1986. - 216 с.

5. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые / Шнюков I.Ф., Чекунов

A.B., Вялов О.С. и др. - К.: Наукова думка, 1986. - 184 с. 1. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование /

Маринич A.M., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. - К.: НаукоМ думка, 1985. - 224 с.

8. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України - К.: Вища шк., 1995. - С. 10- 39.Додаткова література:

1. Перехрест B.C., Чекушкіна Т.А. Малим річкам - чистоту та повноводність. Київ

Урожай. – 1984.- С. 79-90.

2. Симаков Ю.Г. Живые приборы. - М.: Знание, 1986. - 176 с.

3. Сікорський М.І., Батушан О.Д., Віденко В.П. Київщина, короткий путівник. К. -

1976.

4. Япик А. Екологічні проблеми та як їм дати раду // Водне господарство України. -

1998. № 1-2 - С. 14-20.Лекція 3. РОСЛИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ (2 год.)
Загальна характеристика царства рослин. Значення рослин в природі та житті людини. Характеристика рослинності України. Поняття про фітоценоз як природне рослинне угрупування. Ознаки та характеристика основних фітоценозів України – ліса, лук, водойм.

Рослини лісу.

Значення лісів в природі і житті людини. хвойні, листяні і мішані ліси. Характеристика основних ярусів лісової рослинності. Ознайомлення дошкільників з рослинами.

Рослини луків.

Види луків – заплавні, суходільні, гірські. Особливості рослинності луків. Характеристика найбільш поширених злаків, бобових, різнотрав’я, осок.

Рослини водойм.

Рослини водойм, їх особливості. Характеристика основних ярусів рослин водойм. Специфіка ярусності розташування рослин у водоймах.

Ознайомлення дошкільників з рослинами водойм.


Ключові поняття теми: фітоценози, ярусність.

Рекомендована література

Основна література:

1. Давыдов А.И. Знай, люби, береги. К.: Вэсэлка, 1989. – 231 с.

2. Определитель растений лесов Украины .- К.: Выща шк., 1984. - 342 с.

3. Природа Украинской ССР. Растительный мир / Андриенко Т.Л., Блюм О.Б., Вассер С.П.

и др. - К.: Наук, думка, 1985. - 208 с.

4. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України - К.: Вища шк., 1995. - С. 41-

142.

Додаткова література:


 1. Єлін Ю.Я., Іванченко С.Л., Оляницька Л.Г. Шкільний визначник рослин. К.: Рад. шк.,

1978.

 1. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. – М.: Прогресс, 1979.

 2. Наш друг - природа. Ужгород „Карпати", 1976. - 216 с.

 3. Петров В.В. Лес и его жизнь. – М.: Просвещение, 1986. - 159 с.

 4. Петров В.В. Растительный мир нашей родины. - М., 1991.

 5. Смик Г.К.; Нечитайло В.А. Зелений дивосвіт. - К.: Урожай, 1973.


Лекція 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ (2 год.)
Різноманітність тваринного світу України. значення тварин у природі: формування ландшафту, вплив на рослинний покрив, очищення природного середовища, роль у житті людини.

Характеристика основних систематичних груп тварин.

Підцарство найпростіші, їх роль у житті людини.

Типи: Кишковопорожнинні. Ознайомлення дошкільників з медузами.

Тип Кільчасті черви. Ознайомлення дошкільників з деякими представниками кільчастих червів.

Тип Молюски. Особливості їх будови. Ознайомлення дітей з окремими представниками класу двостулкових та черевоногих молюсків.

Тип Членистоногі. Особливості їх будови та пристосувань до різноманітного способу життя. Ознайомлення дошкільників з представниками класу ракоподібних, павукоподібних, комах. Ознайомлення дошкільників з рибами. Особливості будови риб.

Клас земноводні. Особливості будови. Хвостаті і безхвості земноводні. Ознайомлення дошкільників з окремим представниками, їх значення в природі.

Клас плазуни. Особливості будови, значення. Черепахи. Лускаті плазуни. Ознайомлення дошкільників з цікавими представниками класу.

Клас птахи. Особливості будови, пристосування до повітряного способу життя, значення Характеристика рядів. Ознайомлення дітей з окремими представниками цих родин.

Клас ссавці. Особливості будови. Значення. Характеристика рядів: комахоїдні, зайцеподібні, гризуни, китоподібні, хижі, парнокопитні. Ознайомлення дітей з найбільш поширеними представниками класу ссавців.

Цікаві тварини планети. Тварини – барометри, сейсмографи, санітари, рекордсмени, велетні, карлики, характеристика окремих представників.

Ознайомлення дошкільників з деякими представниками, їх значення.
Ключові поняття теми: систематичні групи тварин, середовище існування.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка