Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. КороленкаСторінка4/7
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 • Євсєєва О. В. Формування навичок сприймання у майбутніх вчителів біології / О. В. Євсєєва // Біологія і хімія в школі. – 2001. – № 2. – С. 25–27.

 • Єльникова Г. В. Індикативні аспекти оцінки готовності до введення профільного навчання / Г. В. Єльникова // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 5. – С. 29–33.

 • Єльникова Г. В. Моніторинг як інформаційно регулятивний супровід розвитку освітньої системи / Г. В. Єльникова // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8. – С. 20–23.

 • Єльникова Г. В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження профільного навчання / Г. В. Єльникова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленко. – Полтава, 2012. – Вип. 9. – С. 74–79.

 • Жáра Г. І. Електронний підручник з основ здоров’я як засіб оптимізації навчального процесу / Г. І. Жáра // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : збірник. – Чернігів, 2008. – Вип. 58. – С. 122–125. – (Серія: Педагогічні науки).

 • Жáра Г. І. Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв’язків шкільних природничих курсів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ганна Іванівна Жáра. – К., 2009. – 283 с.

 • Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – К. : Політехніка КТУУ, 2003. – 195 с.

 • Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. – К. : Ін Юре, 2003. – 416 с.

 • Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В. И. Загвязинский. – М. : Академия. 2007. – 192 с.

 • Закон про селянське (фермерське) господарство та постанова Кабінету Міністрів від 19 червня 2003 р. №973-IV «Про фермерське господарство» [Електронний ресурс].– Режим доступу : //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

 • Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступа : //http://zakon.rada.gov.ua

 • Закон України Про вищу освіту (Із змінами, внесеними згідно із № 1798–VI ( 1798–17 ) від 19.01.2010, ВВР, 2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/

 • Захаренко О. А. Поради колезі, народжені в школі над Россю / О. А. Захаренко. – Черкаси : Агрополіс, 2002. – 93 с.

 • Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 288 с.

 • Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А. Зимняя ; Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – М., 2004. – 213 с.

 • Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя // Образовательные программы в аспирантуре РГТУ : материалы науч.-практ. конф. – Режим доступа : //ttp:www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm

 • Зламанюк Л. М. Профільна освіта – шляхи реалізації / Л. М. Зламанюк // Управління школою. – 2005. – № 14. – С. 2–5.

 • Золотарьова О. Педагогічна творчість. Наукові роздуми / О. Золотарьова // Школа : Інформаційно-методичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 5–8.

 • Зорина Л. Я. Интегрированные предметы естественнонаучного цикла / Л. Я. Зорина // Современная дидактика: теория – практике / под науч. ред. И. Я Лернера, И. К. Журавлёва. – М., 1993. – С. 125–140.

 • Зязюн І. А. Гуманістична парадигма в освіті / І. А. Зязюн // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 1996 р. – К., 1996. – С. 8–12.

 • Зязюн І. А. Всеукраїнська державна комплексна програма естетичного виховання / І. А. Зязюн // Вісник АПН України. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 43–51.

 • Иванов Д. А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы. Понятия, инструментарий : учеб.-метод. пособ. / Д. А. Иванов, К. Г. Митрофанов, О. В. Соколова. – М. : АПК и ПРО, 2003. – 101 с.

 • Игнатова В. А. Педагогические аспекты синергетики / В. А. Игнатова // Педагогика. – 2001. – № 8. – С. 26–31.

 • Игнатова В. А. Синергетика как метод познания природы и общества / В. А. Игнатова // Экология и жизнь. – 1999. – № 2. – С. 34–39.

 • Ильченко В. Р. Формирование естественно–научного мировозрения школьников: кн. для учителя / В. Р. Ильченко. – М. : Просвещение, 1993. – 192 с.

 • Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп. – М. : Педагогика, 1991.– 240 с.

 • Исаев И. Ф. Аксиологический и культурологический подходы к исследованию проблем педагогического образования в научной школе В. А. Сластенина / И. Ф. Исаев, Е. М. Шиянов // Известия Российской академии образования. – 2000. – № 3. – С. 45–58.

 • Исаев И. Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы / И. Ф. Исаев. – М. ; Белгород, 1993. – 219 с.

 • История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. : учеб. пособ. для пед. учеб. завед. / под ред. РАО А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М. : ТЦ Сфера, 2001. – 512 с.

 • История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М. : Проспект, 1997. – 544 c.

 • Іванченко Є. А. Передумови виникнення інтеграції в історії педагогічної думки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Pfto/2009_3/files/ped_2009_03_42_Ivanchenko.pdf.

 • Ільченко Ж. Питання української національної школи у творчості Я. Ф. Чепіги / Ж. Ільченко, І. Зайченко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 134–141.

 • Ільченко О. Засоби навчання в курсі природознавства профільної школи / О. Ільченко // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 5–6. – С. 83–86.

 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році [Електронний ресурс] Лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 21.08.2010 р. №1/9-580. – Режим доступу : // http://document.ua/shodo-vivchennja-u-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladah-predm-doc35556.html

 • Калініченко Н. А. Сучасний урок біології / Н. А. Калиниченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленко. – Полтава, 2011. Вип 8. Ч 2. – С. 19 – 24.

 • Каптерев П. Ф. Дидактические очерки / П. Ф. Каптерев // Изб. пед. сочинения / Под ред. А. М. Арсеньева – М. : Педагогика, 1982 – 704 с.

 • Кизенко В. Формування і реалізація профілів навчання в старшій школі : [тези доп. зав. лаб. дидактики Ін-ту педагогіки АПН України на звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки] / В. Кизенко // Педагогічна газета. – 2009. – № 5. – С. 3.

 • Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу / Олександр Киричук // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 28–30.

 • Кищенко Ю. В. Формирование профессионального мастерства учителя в системе педагогического образования Англии и Уэльса : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Юлия Владимировна Кищенко. – К., 2000. – 223 с.

 • Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. В. Кларин. – М. : Арена, 1996. – 222 с.

 • Климов Е. А. О слове и мысли в психологи : пособ. для изучающих учебную и справочную литературу о психологии в ходе профессионального становления / Е. А. Климов. – М. : НОУ ВПО Москов. психол.-соц. ин-т, 2008. – 240 с.

 • Климов Е. А. Тип профессий «человек – природа» / Е. А. Климов // Мир профессий : популярная библиографическая энциклопедия : в 4 т. Т. 1. : Человек–природа, вып. 2 : Работаем в сельском хозяйстве. – М. ; Воронеж, 2008. – С. 7–12.

 • Клушина Н. П. Методическое обеспечение профессиональной подготовки специалистов социальной работы / Н. П. Клушина. – Ставрополь, 2001. – 195 с.

  Кн. 1. Система профильного обучения старшеклассников. – 2004. – 73 с.

  Кн. 2. Управление профильным обучением старшеклассников. – 2004. – 84 с.  1. Кнор Н. Н. Науково-методична робота в багатопрофільному ліцеї / Н. Н. Кнор // Директор школи. – 2005. – № 46. – С. 10.

  2. Кобенко О. А. Самовиховання – шлях до педагогічної культури / О. А. Кобенко // Педагогічна культура. – Х., 1993. – С. 133–144.

  3. Кобенко О. А. Сутність педагогічної культури / О. А. Кобенко // Педагогічна культура. – Х., 1993. – С. 18–26.

  4. Ковалев А. Г. Психические особенности человека: в 2 т. / А. Г. Ковалев,  В. Н. Мясищев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1957–

  5. Ковалів Ж. В. Проблеми професійного становлення фахівців соціономічних професій: формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх педагогів / Ж. В. Ковалів // Психологія сучасності: Наука і практика : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців / Південноукраїнський держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – С. 27.

  6. Коган М. С. Что должно быть в основе? / М. С. Коган // Вестник высшей школы. – 1990. – № 5. – С. 14–17.

  7. Кожевников В. М. Інноваційна модель наступності профільної школи і вищого навчального закладу в організації педагогічної діяльності учителів та викладачів / В. М. Кожевников // Гуманітарні науки. – 2006. – № 2. – С. 127–132.

  8. Кожевников В. М. Наступність профільної школи і вищого навчального закладу (Теоретико–методологічний аспект) / В. М. Кожевников. – К., 2007. – 416 с.

  9. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий : пособ. для преподавателей / А. К. Колеченко. – СПб. : КАРО. 2002. – 368 с.

  10. Коломинский Я. Л. Психология личности и взаимоотношений в детском коллективе / Я. Л. Коломинский. – Мн., 1969. – 193 с.

  11. Коменский Я. А. Законы хорошо организованной школы / Я. А. Коменский // Избр. пед. соч. : в 2 т. / Я. А. Коменский. – М., 1982. – Т. 2. – С. 133–164.

  12. Компетентність // Професійна освіта. Словник : навч. посіб. / уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. – К., 2000. – С. 149.

  13. Компетентностный подход в педагогическом образовании : кол. моногр. / под ред. проф. В. А. Козырева, проф. Н. Ф. Радионовой. – СПб. : Изд–во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 392 с.

  14. Кондакова М. Л. Дистанционные образовательные технологии как средство организации профильного обучения : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / М. Л. Кондакова ; Москов. пед. гос. ун-т. – М., 2006. – 23 с.

  15. Кондратьева М. А. Становление и тенденции развития школ РСФСР с углублённым изучением учебных предметов: (кон. 50-х – вторая пол. 80-х гг.) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / М. А. Кондратьева ; АПН СССР, НИИ теории и истории педагогики. – М., 1990. – 21 с.

  16. Кондрашова Л. Емоційна домінанта підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / Л. Кондрашова // Рідна школа. – 2010. – № 7–8. – С. 14–19.

  17. Коннычева Г. Г. Реализация образовательной модели лицея как профильной школы при вузе / Г. Г. Коннычева. – М. : Сентябрь, 2008. – 169 с. – (Б–ка журн. «Директор школы» ; вып. № 2).

  18. Концепція загальної середньої освіти (12–річна школа) // Педагогічна газета. – 2002. – № 1. – С. 4–6.

  19. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) Затв. Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України №12/5-2 від 22.11.2001р. // Управління освітою. – 2005. – № 15–16. – С. 3–24.

  20. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. Міністерства освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С. 3–15.

  21. Концепція профільного навчання в старшій школі // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 11. –С. 84–88.

  22. Копильчук Г. П. Загальна цитологія : навч. посіб. / Г. П. Копильчук. – Чернівці : Рута, 2008. – 304 с.

  23. Коробов Е. Т. Методы обучения : учеб. пособ. / Е. Т. Коробов ; Днепропетров. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1996. – 84 с.

  24. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Людмила Алексеевна Коростылева. – СПб. : Речь, 2005. – 222 с.

  25. Корсак К. В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів : монографія / К. В. Корсак ; за заг. ред. проф. Г. В. Щокіна. – К. : МАУП–МКА, 1997. – 208 с.

  26. Корсак К. Якість освіти – ХХІ: від національних до міжнародних стандартів / К. Корсак // Управління  школою. – 2003. – № 15 (27). – С. 2–7.

  27. Костриця М. Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі / М. Ю. Костриця. – К. : Радянська школа, 1985. – 128 с.

  28. Костриця М. Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М. Ю. Костриця, В. В. Обозний. – К. : Вища школа, 1995. – 223 с.

  29. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с анг. / Ф. Котлер. – М. : Рост-интэр, 1996. – 704 с.

  30. Кравцов С. С. Профильное обучение в современной России: теория и практика : [монографія] / С. С. Кравцов. – М. : Готика, 2007. – 296 с.

  31. Кравченко Л. М. Особистісно орієнтована діяльність менеджера загальноосвітнього навчального закладу / Л. М. Кравченко // Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі виховному процесі навчального закладу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С.45–48. Техсервіс, 2007. – 496 с.

  32. Кравченко Л. М. Професійна діагностика у системі післядипломного підвищення кваліфікації вчителів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Любов Миколаївна Кравченко. – К., 1996. – 224 с.

  33. Кравченко Л. М. Управління процесом педагогічної професійної орієнтації старшокласників як майбутніх учителів / Л. М. Кравченко, Л. М. Петренко // Постметодика. – 2000. – № 5. – С. 37–39.

  34. Кравченко Л. М. Формування лідерських та організаторських якостей студентів як майбутніх менеджерів освіти / Л. М. Кравченко // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 4.– С. 32–38.

  35. Крачило М. П. Краєзнавство і туризм / М. П. Крачило. – К. : Вища школа, 1994. – 134 с.

  36. Кремень В. Профільна школа: як досягти перспективи / Василь Кремень // Освіта. – 2010. – 10–17 берез. – С. 4–5.

  37. Кремінь В. Г. Людиноцентризм як філософія творення українського суспільства. Профільне навчання: Теорія і практика / В. Г. Кремінь // Збірник наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К., 2006. – С. 7–14.

  38. Крижанівська Л. Особливості організації допрофесійної підготовки та профільного навчання учнів / Л. Крижанівська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 89–90.

  39. Крилова Т. В. Шляхи активізації навчання математики у вищій технічній школі / Т. В. Крилова, П. О. Стеблянко, О. Ю. Орлова // Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького– Черкаси, 2010. –Вип. 181. – С. 47–53. (Серія «Педагогічні науки»).

  40. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высш. шк., 1990. – 119 с.

  41. Кузьмина Н. Ф. Очерки психологии труда учителя : Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности / Н. Ф. Кузьмина. – Л., : ЛГУ, 1967. – 183 с.

  42. Кузьмінський А. І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : монографія / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 320 с.

  43. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 311 с.

  44. Куліш Р. В. Інтерактивні підходи до організації педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах / Р. В. Куліш // Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького – Черкаси, 2009. – Вип. 164. – С. 38–42. (Серія «Педагогічні науки»).

  45. Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації / уклад. Т. Г. Назаренко. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 112 c.

  46. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – Таллин : Валтус, 1980. – 334 с.

  47. Лаврентьєва О. О. Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / О. О. Лаврентьєва. – Луцьк, 2005. – 20 с.

  48. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. посіб. / М. В. Левківський, О. М. Микитюк. – Х. : ОВС, 2002. – 240 с.

  49. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2 т. / А. Н. Леонтьев ; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 2. – 318 с.

  50. Леонтьєва О. Ю. Теорія та практика навчання студентів у педагогічних коледжах Англії (70–80 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Ю. Леонтьєва. – Х., 1995. – 27 с.

  51. Лепин П. В. Краткий аналитический обзор методических материалов по проблемам качества обучения специалистов: модели, инструментарий оценки / П. В. Лепин, Л. А. Барахтенова ; Новосибир. гос. пед. ун-т. – Новосибирск, 2006. – 44 с.

  52. Лернер П. Чи туди приведе ідея профілізації старшої школи? / П. Лернер // Завуч. – 2004. – № 16 (202). – С. 14–24.

  53. Линенко А. Ф. Готовність майбутнього вчителя до педагогічної діяльності / А. Ф. Линенко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 125–132.

  54. Липова Л. Профільне навчання і проблеми соціалізації випускників / Л. А. Липова, П. І. Замаскіна, В. В. Малишев // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 38–41.

  55. Липова Л. Профільне навчання: проблеми, перспективи, досвід: [в Україні] / Л. Липова, В. Малишев, Т. Паламарчук // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10, № 1. – С. 49–56.

  56. Липова Л. Профільне навчання: теорія і практика / Л. Липова, П. Замаскіна, В. Малишев // Рідна шк. – 2008. – № 1–2. – С. 3–6.

  57. Липова Л. Спецкурси як вагомий чинник профільного навчання і профорієнтації / Л. Липова, П. Замаскіна, В. Малишев // Рідна шк. – 2008. – № 3–4. – С. 3–6.

  58. Липова Л. Теорія і практика здійснення профільного навчання в середній загальноосвітній школі / Л. Липова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 32–37.

  59. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011№ 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/149-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/6101

  60. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. І. Лозова, Г. В. Тронко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і допов. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.

  61. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В. І. Лозова ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2–е вид., доп. – Х. : ОВС, 2000. – 164 с.

  62. Локшина О. Зарубіжна старша профільна школа: структурна організація, зміст освіти, підходи до оцінювання / О. Локшина // Рідна шк. – 2004. – № 4. – С. 65–67.

  63. Локшина О. І. Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2. – С. 119–127.

  64. Локшина О. І. Формування й структурування змісту шкільної освіти в зарубіжжі: [Історія і сучасний погляд на формування змісту освіти. Досвід Франції, Німеччини, США й Великої Британії, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу] / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 58–65.

  65. Локшина О. Профільна школа в зарубіжжі: стан і тенденції розвитку / О. Локшина // Управління освітою. – 2004. – № 1. – С. 8–11.

  66. Ляшенко О. І. Диференціація як основоположний принцип шкільного навчання / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 40–45.

  67. Ляшенко О. Теоретично-методичні засади організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі / О. Ляшенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 4–12.

  68. Мадзигон В. Н. Продуктивная педагогика. Политехнические основы соединения обучения с производительным трудом : монография / В. Н. Мадзигон. – К. : Вересень, 2004. – 324 с.

  69. Макаренко А. С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта / А. С. Макаренко // Сочинения: в 7 т. / А. С. Макаренко. – М. : АПН РСФСР, 1958. – Т. 5. – С. 227–250.

  70. Макаров В. Ресурсний центр для профільного навчання / В. Макаров // Освіта України. – 2009. – 21 серп. (№ 61/62). – С. 5.

  71. Маклаков А. Г. Общая психология : учебник / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2002. – 592 с.

  72. Максименко С. Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 701 с.

  73. Максименко С. Д. Психологія особистості / С. Д. Максименко. – К. : КММ, 2007. – 296 с.

  74. Максименко С. Психологічний супровід профільного навчання. Теоретичні основи / С. Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5. – С. 27–28.

  75. Мальований Ю. Л. Форми навчання в школі / Ю. Л. Мальований. – К., 1992. – 160 с. – (Книга для вчителя).

  76. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика : [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ ; Полтава : Симфонія форте : Довкілля–К, 2009. – 500 с.

  77. Маркова А. К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя / А. К. Маркова // Сов. педагогика. – 1990. – № 8. – С. 82–88.

  78. Мартиненко С. М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : монографія / С. М. Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. – 434 с.

  79. Маслова Н. В. Ноосферное образование: методология, технология, инструментарий / Н. В. Маслова // Вестник Российской академии естественных наук. – 2003. – Т. 3, № 3. – С. 66–74.

  80. Матвієнко О. В. Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія / О. В. Матвієнко. – К. : Ленвіт, 2005. – 306 с.

  81. Матушкин Н. НИРС как составляющая системы формирования компетенций специалиста / Н. Матушкин, И. Столбова, Т. Ульрих // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2007. – № 5. – С. 3–7.

  82. Мельник Ю. Основи організації індивідуального профільного навчання в умовах сільської школи / Ю. Мельник // Рідна шк. – 2009. – № 4. – С. 26–29.

  83. Мескон М. Основы менеджмента : учебник / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1992. – 492 с.
  1. Методика викладання біології : навч.-польовий практикум / за ред. М. В. Гриньової ; [В. О. Пащенко, М. В. Гриньова, В. В. Оніпко, С. В. Страшко та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2003. – 185 с.

  2. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : [навч. посіб.] / за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. – К. : Вища школа, 2003. – 323 с.

  3. Методичні рекомендації щодо вивчення біології в 2011-2012 н.р. Наказ МОН молоді спорту від 13.04.2011 № 329 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304) // Інформ. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2011. – № 17–18. – С. 18–21.
 • 1   2   3   4   5   6   7


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка