Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. КороленкаСторінка5/7
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 • Методичні рекомендації щодо організації навчально–виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : лист МОН № 1/9–61 від 06.02.08 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://osvita.ua

 • Мешко О. І Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки» : навч.-метод. посіб. / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 82 с.

 • Мижериков В. А. Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособ. для студ. пед. учеб. завед. / В. А. Мижериков, М. Н. Ермоленко. – М. : Пед. общество России, 2002. – 268 с.

 • Мирошниченко Н. И. Современное состояние и тенденции развития системы высшего образования в Германии : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталья Ивановна Мирошниченко. – Таганрог, 2000. – 194 c.

 • Митина Л. Н. Психология профессионального развития учителя. / Л. Н. Митина – М. : Флинта, 1998. – 205 с.

 • Моисеев А. М. Определение готовности к введению профильного обучения: регион, муниципалитет, школа / А. М. Моисеев, С. С. Кравцов. – М. : Готика, 2005. – 251 с.
  1. Моргун В. Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою профілювання та профорієнтації / В. Ф. Моргун. – Полтава, 1997. – 16 с.

  2. Мороз І. В. Сучасні проблеми підготовки вчителя біології / І. В. Мороз // Розвиток біологічної освіти в Україні : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., (Мелітополь, 26–27 верес. 2006 p.). – Мелітополь, 2006. – С. 19–23.

  3. Москаленко П. Г. Основи теорії навчання : навч. посіб. / П. Г. Москаленко, М. В. Гадецький. – X. : ХДПІ, 1992. – 144 с.

  4. Моторіна В. Г. Особистісно орієнтований підхід до навчання / В. Г. Моторіна, Г. М. Кирилецька // Нова педагогічна думка. – 2007. – № 3. – С. 113–116.

  5. Мудрик Н. І. Система семінарських занять у спеціалізованих класах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. І. Мудрик ; АПН України. – К., 1993. – 155 с.

  6. Музиченко Ю. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів – передумова формування мобільності / Ю. Музиченко // Рідна школа. –2006. – № 9. – С. 20–22.

  7. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество : [учеб. для студ. высш. учеб. завед.]. – 4-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 456 с.

  8. Навчальна програма для 11-річної школи. Географія : [програми курсів за вибором та факультативів]. – Ч. 1,2. – К. : Ґенеза, 2010. – 230 с.

  9. Назаренко Т. Організація профільного навчання географії в школі / Тетяна Назаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 18. – С. 3.

  10. Назарова Т. С. Средства обучения (Технология создания и использования) / Т. С.  Назарова,  Е. С Полат. – М. : УРАО, 1998. –203 с.

  11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4827

  12. Настільна книга педагога : посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / упоряд.: В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2009. – 352 с.

  13. Немова Н. В. Управление введением системы предпрофильного обучения девятиклассников : учеб.-метод. пособ. / Н. В. Немова. – М. : АПК и ПРО, 2003. – 68 с.

  14. Нестеров В. В. Педагогическая компетентность : учеб. пособ. / В. В. Нестеров, А. С. Белкин. – Екатеринбург, 2003. – 154 с.

  15. Нечай М. Профільне навчання: організаційні секрети / М. Нечай // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 87.

  16. Ничкало Н. Г. Державній політиці в галузі професійної освіти – наукове обґрунтування / Н. Г. Ничкало // Вісник Академії пед. наук України. – 1993. –№ 1. – С. 52–61.

  17. Ничкало Н. Г. Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти / Н. Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць : у 2 ч. / за ред. І. Л. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; АПН України, Інститут педагогіки і психології проф. освіти. – К., 2001. – Ч. 1– С. 35–41.

  18. Ніколенко Е. Управління організацією до профільної підготовки учнів / Ельвіра Ніколенко // Директор школи. – 2010. –№ 13 (589). – С. 13–24.

  19. Ніколенко Л. Т. Теоретичні засади навчання і виховання молодших школярів у педагогічній спадщині Я. Ф. Чепіги : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Т. Ніколенко. – К., 2000. – 200 с.

  20. Нічуговська Л. І. Методичні засади навчання сільськогосподарських дисциплін студентів аграрних ВНЗ / Л. І. Нічуговська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 159, ч. 1. – С. 56–63. (Серія «Педагогіка»).

  21. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3 Ове – Роб / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2001. – 927 с.

  22. Новиков Д. А. Компьютерная программа «Статистика в педагогике» [Электронный ресурс] / Д. А. Новиков. – Режим доступа : http://www.mtas.ru/uploads/stat.zip.

  23. Новиков Д. А. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте (типовые случаи). / Д. А. Новиков, В. В. Новочадов. – Волгоград : Издательство ВолГМУ, 2005. – 84 с.

  24. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) / Д. А. Новиков. – М. : МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.

  25. Носков В. І. Проблеми підготовки психологів у системі вищої освіти / В. І. Носков // Психологія : зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип. 4 (7). – С. 210–219.

  26. Нудельман В. Розробка Стратегії розвитку територіальної громади: загальні засади методики / В. Нудельман, І. Санжаровський. – К. : Дата Банк Україна, 2002. – 232 с.

  27. Образцов П. И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных технологий обучения / П. И. Образцов ; Орлов. гос. техн. ун-т. – Орел : Техунивеситет, 2000. – 145 с.

  28. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / Оксана Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К., 2003. – С. 13–41.

  29. Огнев’юк В. О. Профільна школа в категоріях цілей і цінностей освіти. Профільне навчання: Теорія і практика / В. О. Огнев’юк // Збірник наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К., 2006. – С. 15–22.

  30. Онищук В. А. Дидактика современной школы : пособ. для учителя / В. А. Онищук. – К. : Рад. шк., 1987. – 351 с.

  31. Оніпко В. В Особливості організації курсу «Шкільна навчально-дослідна ділянка та гуртки юних біологів» / В. В. Оніпко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. ХVIІ Каришинські читання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27–28 трав. 2010 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – С. 249–251.

  32. Оніпко В. В. Алергени рослинного походження та проблема охорони здоров’я дітей / В. В. Оніпко // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 5. – С. 68–71.

  33. Оніпко В. В. Ботанічний сад Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка : путівник / [В. В. Оніпко, М. В. Гриньова, А. С. Дзюбаненко, С. В. Гапон] ; Полтав. держ. пед. університет імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2003. – 28 с.

  34. Оніпко В. В. Ґрунтознавство : навч. програма для студ. спец. «Біологія» / В. В. Оніпко, В. І. Іщенко, Н. Т. Максименко. – Полтава, 2008. – 33 с.

  35. Оніпко В. В. Ґрунтознавство : навч. програма для студ. спец. «Хімія» / В. В. Оніпко, В. І. Іщенко. – Полтава, 2011. – 34 с.

  36. Оніпко В. В. Ґрунтознавство : навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Біологія» / В. В. Оніпко, В. І. Іщенко, Н. Т. Максименко. – Полтава, 2008. – 316 с.

  37. Оніпко В. В. Ґрунтознавство. Теорія та практика : навч.-метод. посіб. / В. В. Оніпко, В. І. Іщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 260 с.

  38. Оніпко В. В. Основи сільського господарства : навч.-метод. посіб. / В. В. Оніпко, В. І. Іщенко, Н. Т. Максименко, Л. В. Чеботарьова ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 356 с.

  39. Оніпко В. В. Дидактосервіс на допомогу майбутньому вчителю біології у ЗНЗ : [метод. посіб. для студ. природничого фак-ту та вчителів біології] / В. В. Оніпко, С. П. Яланська. – Полтава, 2008. – 68 с.

  40. Оніпко В. В. Диференційований та варіативний наукові підходи в реалізації моделі особистості вчителя профільної школи / В. В. Оніпко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 7 (242), ч. 1. – С. 173–182. – (Педагогічні науки).

  41. Оніпко В. В. Діагностичні та організаторські компетенції майбутнього вчителя профільної школи як аспект професійної підготовки / В. В. Оніпко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / Слов’янський держ. пед. ун-т ; за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2012. – Спец. вип. 8, ч. І. – С. 254–262.

  42. Оніпко В. В. Екскурсія на навчально-дослідну ділянку як творчу лабораторію вчителя біології // В. В. Оніпко // Методика викладання біології : навч.-польовий практикум. – Полтава, 2003. – С. 89–98.

  43. Оніпко В. В. Європейський досвід підготовки вчителя для профільної школи / В. В. Оніпко // Вісник Черкаського університету / Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – № 21 (234). – С. 72–77. – (Педагогічні науки).

  44. Оніпко В. В. Захист рослин : навч. програма для студ. спец. «Біологія та практична психологія», «Біологія та основи аграрного виробництва» / В. В. Оніпко, С. Б. Манжос. – Полтава, 2002. – 10 с.

  45. Оніпко В. В. Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи у профільній школі / В. В. Оніпко // Наукові записки кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – Вип. ХХVIII, ч. 1. – С. 164–171.

  46. Оніпко В. В. Концепція А. С. Макаренка і проблеми проектування агрономічної діяльності при підготовці вчителя / В. В. Оніпко // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 1–2 (80–81). – С. 57–60.

  47. Оніпко В. В. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з фізіології рослин (для самостійної роботи студентів) / Л. Д. Орлова, В. В. Оніпко, Н. О. Власенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 95 с.

  48. Оніпко В. В. Наукові основи підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до профільного навчання учнів / В. В. Оніпко // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 5 – С.23–27.

  49. Оніпко В. В. Організація самостійної та індивідуальної роботи майбутніх учителів біології. Ідеї В.О. Сухомлинського / В. В. Оніпко, С. П. Яланська // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 72–75.

  50. Оніпко В. В. Основи біотехнології : навч. програма для студ. спец. «Біологія та практична психологія», «Біологія та основи аграрного виробництва» / В. В. Оніпко, С. Б. Манжос. – Полтава, 2002. – 18 с.

  51. Оніпко В. В. Основи селекційної справи : навч. програма для студ. спец. «Біологія та практична психологія», «Біологія та основи аграрного виробництва» / В. В. Оніпко, С. Б. Манжос. – Полтава, 2002. – 20 с.

  52. Оніпко В. В. Основи сільського господарства : навч. програма / В. В. Оніпко, С. А. Новописьменний. – Полтава, 2010. – 34 с.

  53. Оніпко В. В. Педагогічні технології у професійній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін до профільного навчання учнів / В. В. Оніпко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 24. – С. 258–262. – (Педагогіка. Психологія. Філософія).

  54. Оніпко В. В. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації дослідницьких проектів / В. В. Оніпко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 21. – С. 199–205. – (Педагогіка. Психологія. Філософія).

  55. Оніпко В. В. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до екскурсійної роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці у профільній школі / В. В. Оніпко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 10. – С. 37–41.

  56. Оніпко В. В. Плодоовочівництво : навч. програма / В. В. Оніпко, А. С. Дзюбаненко. – Полтава, 2010. – 16 с.

  57. Оніпко В. В. Програма з комплексної практики з біології / В. В. Оніпко // Програмне забезпечення та інструктивно-методичні матеріали навчальних, польових та педагогічних практик / упор. А. Г. Бажан ; за заг. ред. М. В. Гриньової. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Полтава, 2005. – С. 64–66.

  58. Оніпко В. В. Програма комплексної практики з біології / В. В. Оніпко // Програмне забезпечення та інструктивно-методичні матеріали навчальних, польових та педагогічних практик студентів природничого факультету (І–V курси) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 55–58.

  59. Оніпко В. В. Професійна підготовка вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі : монографія / В. В. Оніпко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 376 с.

  60. Оніпко В. В. Рівнева професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи [Електронний ресурс] / В. В. Оніпко // Науковий вісник Донбасу. – 2011. – № 4 (16). – Режим доступу : http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN16/11ovvdps.pdf

  61. Оніпко В. В. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи / В. В. Оніпко // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х., 2012. – Вип. 41. – С. 42–51.

  62. Оніпко В. В. Система профільного навчання учнів ЗНЗ з хімії (аналіз навчальних програм базового і елективних курсів) / В. В. Оніпко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов’янський держ. пед. ун-т ; [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ, 2011. – Вип. LVII. – С. 213–226.

  63. Оніпко В. В. Структура змісту підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до реалізації біотехнологічного профілю у ЗНЗ / В. В. Оніпко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленко. – Полтава, 2012. – Вип. 9 – С. 159–166.

  64. Оніпко В. В. Структура і зміст професійної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи / В. В. Оніпко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К., 2012. – Вип. 17 (27). – С. 39–43. – (Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики).

  65. Оніпко В. В. Сутність і критерії готовності майбутнього вчителя природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі / В. В. Оніпко // Вісник Черкаського університету / Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – № 28 (241). – С. 89–96. – (Педагогічні науки).

  66. Оніпко В. В. Сучасне фермерське господарство : навч. програма / В. В. Оніпко, С. А. Новописьменний. – Полтава, 2010. – 15 с.

  67. Оніпко В. В. Формування психолого-педагогічної та методичної готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи у профільній школі / В. В. Оніпко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології / Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми, 2012. – № 1 (19). – С. 237–247.

  68. Оніпко В. В. Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти у професійній підготовці майбутнього вчителя біології / В. В. Оніпко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К., 2012. – Вип. 15 (25). – С. 137–140. – (Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики).

  69. Оніпко В. В. Шкільна навчально-дослідна ділянка та гуртки юних біологів : навч. програма / В. В. Оніпко. – Полтава, 2009. – 19 с.
  1. Оніпко В. В. Шкільне подвір’я – гармонійне ціле «навчальних аудиторій під відкритим небом» / В. В. Оніпко // Імідж сучасного педагога. – 2000. – № 4–5.– С. 86–89.

  2. Оніпко В. Особливості впровадження кредитно-модульної системи при вивченні біологічних дисциплін / В. Оніпко, С. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4 (51). – С. 60–68. – (Педагогічні науки).

  3. Оніпко В.В. Культоролгічний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін для профільної школи / В. В. Оніпко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XLII. – С. 75–81. – (Педагогіка).

  4. Оніпко В. В. Навчально-дослідницька діяльність майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі підготовки до роботи у профільній школі / В. В. Оніпко // Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». – Донецьк, 2012. – Вип. 11 (202). – С. 112–118. – (Педагогіка, психологія і соціологія).

  5. Оніпко В. Технологічні основи процесу підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі / В. Оніпко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць / Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; ред. кол.: Н. С. Побірченко  (гол. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 5.C. 125–133.

  6. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

  7. Основы профильного обучения и предпрофильной підготовки : учеб.-метод. пособ. для учителей / под ред. А. П. Тряпициной. – СПб. : КАРО, 2005. – 128 с.

  8. Остапенко А. Профільне навчання як можливість одержання якісної освіти / А. Остапенко // Директор школи. – 2007. – № 31–32. – С. 3.
  1. Остапенко Н. М. Теорія і практика формування лінгводидактичних компетентностей у студентів філологічних факультетів ВНЗ / Н. М. Остапенко. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2008. – 330 с.

  2. Павлов Ю. В. Статическая обработка результатов педагогического эксперимента / Ю. В. Павлов. – М. : Знание, 1971. – 95 с.

  3. Пакуш М. А. Критерії готовності вчителя до профільного навчання фізики : метод. реком. / М. А. Пакуш. – Львів : Спом, 2004. – 16 с.

  4. Пакуш М. А. Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до профільного навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах / М. А. Пакуш. – Львів : Спом, 2005. – 20 с.

  5. Педагогика : педагогические теории, системы, технологи : учеб. пособ. для сред. пед. учеб. заведений / под ред. С. А. Смирнова. – М. : Академия, 1999. – 544 с. – (Пед. образование).

  6. Педагогика : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / Ю. К. Бабанский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 478 с.

  7. Педагогическая диагностика в школе / А. И. Кочетов, Я. Л. Коломенский, И. И. Прокопьев и др. – Мн. : Нар. асвета, 1987. – 223 с.

  8. Педагогическая компетентность и инновационная деятельность в обновляющемся образовании / под ред. Н. Н. Лобановой, Б. И. Любимова. – СПб. : РАО ИОВ, 1993. – 105 с.

  9. Педагогический словарь : в 2 т. Т. 1. – М. : Изд–во АПН РСФСР, 1960. – 774 с.

  10. Педагогіка : підруч. для студ. пед. ін-тів / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Вища шк., 1986. – 542 с.

  11. Пехота О. М. Індивідуалізація професійної підготовки вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. М. Пехота. – К., 1997. – 52 с.

  12. Пехота О. М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя / О. М. Пехота // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 106–113.

  13. Пилиповский В. Я. Требования к личности учителя в условиях высокотехнологического общества / В. Я. Пилиповский // Педагогика. – 1997. – № 5. – С. 97–103.

  14. Пинский А. К концепции профильной старшей школы [Электронный ресурс] / А. К. Пинский // Доклад на Семинаре в ВШЭ, 23.01.2002. – Режим доступа : // htth://www.profile–edu.ru.

  15. Пинский А. Профильное обучение: на пути к кредитно-сетевой системе? [Электронный ресурс] / А. К. Пинский. – Режим доступа : // htth://www.profile–edu.ru.

  16. Планк М. Единство физической картины мира / М. Планк. – М. : Наука, 1966. – 286 с.

  17. Побірченко Н. А. Формула успіху. Профільне навчання: теорія і практика / Н. А. Побірченко. – К. : Шкільний світ, 2005. – 96 с.

  18. Погребняк О. М. Потреба в саморозвитку як основа творчості в професійній діяльності / О. М. Погребняк // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008. – Т. 15,ч. 2. – С. 131–138.

  19. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование: социально-философское исследование / С. И. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000. – 250 с.

  20. Позняков В. В. Методологизация профессионального сознания как фактор повышения компетентности специалиста / В. В. Позняков // Профессиональное сознание специалиста: методологические, идеологические, психолого-педагогические факторы формирования : материалы Российско-Белорусской научно-практ. конф., (Минск, 21–23 апреля 2004 г.) – Минск, 2004. – С. 35–38.

  21. Позняков В. В. Основные тенденции реализации последипломного образования: приоритеты опережающего развития / В. В. Позняков // Последипломное образование: достижения и актуальные направления развития : материалы межданар. науч.-практ. конф. (Минск, 22–23 сент. 2005 г.): в 2 ч. Ч. 2 / М-во образования Республики Беларусь, ГУО «Академия последипломного образования». – Минск, 2005. – С. 96–101.

  22. Покроєва Л. Структура, моделі профільного навчання. Організація профільного навчання в старшій школі / Л. Покроєва ; упоряд. Н. Мурашко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 120 с.

  23. Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл навчально-виховних закладів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.1995 р. № 307. – Режим доступу : // http://zakon.nau.ua

  24. Положення про позашкільний навчально-виховний заклад [Електронний ресурс] : постанова Кабінету міністрів України від 26.01.94 р. №45. – Режим доступу : // http://zakon.rada.gov.ua

  25. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. № 660. – Режим доступу : // http://zakon.rada.gov.ua

  26. Полякова Г. С. Педагогічна творчість учителя та її вимірювання в школі / Г. С. Полякова //Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості : зб. наук. праць / за ред. В. О. Моляко; ЖДУ ім. Франка. – Житомир, 2007. – Т. 12, вип. 2 – С. 185–191.

  27. Полякова Т. Ю. Профильная дифференциация математического образования старшеклассников, ориентированных на химические профессии : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Т. Ю. Полякова ; Омский гос. ун-т. – Омск, 1994. – 18 с.

  28. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посіб.] / О. I. Пометун, Л. В. Пироженко ; ред. О. I. Пометун. – К. : А.С.К, 2005. – 192 с.

  29. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К., 2004. – С. 15–25.
 • 1   2   3   4   5   6   7


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка