Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. КороленкаСторінка6/7
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 • Пометун О. Перехід до профільної школи: більше запитань, ніж відповідей / Олена Пометун // Історія в школах України. – 2009. – № 3. – С. 5–9.

 • Попова Е. В. Психолого-педагогическая компетентность как научно-педагогическая проблема / Е. В. Попова // Известия Южного отделения РАО. – Ростов н/Д., 1999. – Вып. 1. – С. 127–136.

 • Порівняльний аналіз сучасних систем вищої освіти в реформуванні вищої школи України : матеріали міжнар. наук. конф. – К. : НаУКМА, 1996. – 276 с.

 • Постанова №1247 Про розроблення державних стандартів вищої освіти від 7 серпня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1247-98-%EF

 • Починок С. Упровадження нової моделі МС. Мережева школа як ефективний засіб підтримки керівних кадрів у справі організації профільного навчання. / С. Починок // Управління освітою. – 2011. – № 14 (266). – С. 7–8.

 • Природознавство. Я і Україна (Довкілля). Довкілля. Фізика. Хімія. Біологія. Географія. Еволюція природничо–наукової картини світу, 1–11 класи : програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Полтава : Довкілля–К, 2003. – 203 с

 • Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України від 5.05.2008 №371. – Режим доступу : // http://www.licasoft.com.ua

 • Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі: наказ... від 11.09.2009 р. № 854 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України : офіц. вид. МОН України. – 2009. – № 28/29. – С. 57–64.

 • Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році [Електронний ресурс] Лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454. – Режим доступу : // http://kzimc.at.ua/load/dokumenti_minsterstva_osviti/list_mon_1_9_454_vid_09_06_2011/2-1-0-68

 • Про родинне виховання : хрестоматія / О. А. Захаренко ; упоряд. С. О. Захаренко ; за ред. Л. І. Прокопенко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 99 с.

 • Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008–2010 роки: рішення колегії від 24.04.2008 №4/11–2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 16/17. – С. 3–16.

 • Проблеми якості вищої освіти : монографія. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 233 с. – (Серія «Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми»).

 • Протасова Н. Г. Три складові професійного успіху вчителя / Н. Г. Протасова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 28–36. – (Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання).

 • Профессиональная компетентность // Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / под ред. С. Я. Батышева. – М., 1999. – Т. 2 – С. 383.

 • Профільна система навчання в сучасній школі : інформ.-бібліогр. список / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. О. К. Тишковець, наук. ред. П. І. Рогова // Рідна шк. – 2008. – № 11. – С. 79–80.

 • Профільне навчання з хімії / упоряд. Г. Мальченко. – К. : Шкільний світ, 2005. – 128 с.

 • Профільне навчання: теорія і практика / П. І. Замаскіна, В. І. Кизенко, Л. А. Липова, В. В. Малишев та ін., під ред. Л. А. Липової. – К. : Компас, 2007. – 192 с.

 • Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : наук.-метод. посіб. для вчителів / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України ; авт.: [О. В. Мельник, І. Л. Уличний, за ред. О. В. Мельника]. – К. : Пед. думка, 2008. – 126 с.

 • Прус І. Т. Краєзнавча робота в школі / Іван Терентійович Прус. – К. : Рад. шк., 1984. – 112 с.

 • Психологический словарь / авт.-сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева, Л. М. Балабанов ; под общ. ред. Ю. Л. Неймера. – Ростов н/Д. : Фенікс, 2003. – 640 с.

 • Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

 • Психология и педагогика : учеб. пособ. / под ред. К. А. Абульхановой, Н. В. Васиной, Л. Г. Лаптева, В. А. Сластенина. – М. : Совершенство, 1998. – 320 с.

 • Рабочая книга практического психолога : [пособие для спец-тов, работающих с персоналом] / [А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева и др.]. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 640 с.

 • Радул В. В. Основи соціалізації особистості : навч. посіб. / В. В. Радул, Я. В. Галета. – Кіровоград : Авангард, 2010. – 182 с.

 • Радул В. В. Педагогічна культура та соціальна зрілість вчителя : навч. посіб. / В. В. Радул. – Кіровоград, 2000. – 36 с.

 • Радул В. В. Соціальна зрілість молодого вчителя / В. В. Радул. – К. : Вища шк., 1997. – 269 с.

 • Радченко А. Є. Модель вивчення ефективності впровадження профільного навчання / А. Є. Радченко // Управління школою. – 2009. – № 5. – С. 12–19.

 • Райков Б. Е. Исследовательский метод в педагогической работе / Б. Е. Райков, В. Ю. Ульянинский, К. П. Ягодовский. – Л. : Госиздат, 1924. – 67 с.

 • Результаты экспертного опроса руководителей общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) города Москвы по проблемам введения профильного обучения на старшей ступени общего образования / М. Б. Романовская, С. Э. Маркуцкая, М. В. Короткова, Е. Ю. Денисова, А. В. Таргамадзе // Профильное обучение в городе Москве: Опыт, проблемы, перспективы : материалы науч.-практ. конф., (14–15 мая 2003 г.). – М., 2003. – Ч. II. – С. 30–51.

 • Ренькас Б. М. Місце та роль профільного навчання в розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл / Б. М. Ренькас // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир, 2010. – Вип. 49. – C. 119–120. – (Педагогічні науки).

 • Решетников П. Е. Нетрадиционная технологическая система підготовка учителей : Рождения мастера : кн. для преподават. высш и средн. пед. учеб. заведений / П. Е. Решетников. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 304 с. – (Педагогическая мастерская).

 • Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : навч. посіб. / В. В. Рибалка. – К. : ІЗМН, 1996. – 236 с.

 • Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / В. В. Рибалка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – Одеса, 2009. – 575 с.

 • Российская Федерация. Законы. Об образовании: федер. закон от 10 июля 1992 г. № 3266–1 : офиц. текст. – М., 1992. – 23 с.

 • Российская Федерация. Министерство образования и науки. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // http.7/edu.rin.ru/html/775.html

 • Российская Федерация. Министерство образования и науки. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования : приказ МО РФ от 18 июля 2002 г. № 2783 // Вестник образования. Сборник приказов и инструкций МО РФ. Декабрь 2002. – Пилотный № 4. Профильное обучение. Тематический выпуск. – С. 5–26.

 • Российская Федерация. Министерство образования и науки. Концепция развития высшего образования в Российской Федерации // Вестник образования России. – 1993. – № 2. – С. 37–50.

 • Рубанский Е. С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников (на основе анализа самостоятельной учебной деятельности) / Е. С. Рубанский. – М. : Педагогика, 1975. – 182 с.

 • Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : учеб. пособ. / С. Л. Рубинштейн. – М. : Учпедгиз, 1940. – 596 с.

 • Рудаківська С. Профільне самовизначення старшокласників : стан наукової розробки проблеми / С. Рудаківська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 38–42.

 • Русова С. Нова школа соціального виховання / С. Русова // Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / С. Русова. – К., 1997. – Кн. 2. – С. 16–104.

 • Рыбакова В. И. Управление инновационной деятельностью в образовательных учреждениях региона : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / В. И. Рыбакова. – Ярославль, 1996. – 49 c.

 • Рыжаков М. В. Государственный образовательный стандарт основного общего образования (теория и практика) / М. В. Рыжаков. – М. : Пед. общество России, 1999. – 544 с.

 • Рындак В. Г. Взаимодействие процессов непрерывного образования и развития творческого потенциала учителя : дис. … д–ра пед. наук / Валентина Григорьевна Рындак. – Челябинск, 1996. – 340 с.

 • Рягин С. Н. Проектирование процесса обучения старшеклассников на основе профильной компетентности : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. Н. Рягин ; Омский гос. пед. ун-т. – Омск, 2001. – 21 с.

 • Савченко О. Особистісно орієнтована підготовка майбутнього вчителя / О. Савченко // Педагогічна газета. – 2001. – № 7. – С. 1.

 • Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищий школі [Електронний ресурс] /О. П. Савченко // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2010. – № 3. – Режим доступу до журн. : http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e- magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/

 • Савченко О. Я. Альтернативні можливості початкової освіти / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 1994.– № 5. – С. 5–8.

 • Савченко О. Я. Розвивальний потенціал змісту освіти у 12-річній школі / О. Я. Савченко // Освіта. – 2008. – 9–16 квіт.

 • Савченко О. Я. Стан і завдання реформування змісту загальної шкільної освіти / О. Я. Савченко // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 6–17.

 • Самоварщиков Ю. В. Взаимодействие вуза и школы в создании профильного обучения / Ю. В. Самоварщиков // Профильное обучение в городе Москве: Опыт, проблемы, перспективы : материалы науч.-практ. конф., (14–15 мая 2003 г.). – М., 2003. – Ч. II. – С. 152–162.

 • Самодрин А. П. Впровадження системи профільного навчання в умовах регіону : наук.-метод. посіб. / А. П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих, 2008. – 110 с.

 • Самодрин А. П. Вступ до профільного навчання : навч. посіб. для студ вищих навч. закл. / А. П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих, 2005. – 188 с.

 • Самодрин А. П. Педагогічна організація регіону: теорія і практика : монографія / А. П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих, 2006. – 232 с

 • Самодрин А. П. Принцип профільного навчання / А. П. Самодрин // Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 10–11 груд. 2008 р.) / за ред. В. Ф. Моргуна ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава, 2008. – С. 39–43.

 • Самодрин А. П. Профільне навчання в середній школі : монографія / А. П. Самодрин. – Кременчук : СГЕІ, 2004. – 384 с.

 • Самодрин А. П. Профільно диференційована школа як педагогічна проблема : 2 ч. Ч. 2 / А. П. Самодрин. – Кременчук : Про-Графіка, 1998. – 97 с.

 • Самодрин А. П. Теоретичні засади системи профільного навчання в умовах регіону : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Анатолій Петрович Самодрин. – К., 2011. – 701 с.

 • Самодрин А. П. Технологія відбору учнів до профілів навчання в умовах профільно диференційованої школи : формування профілів у 6-11 (12) 5-9 класах гімназії, 8-11 (12) класах ліцею : монографія / А. П. Самодрин, О. В. Забєліна, Н. М. Куліш. – Кременчук : Про–Графіка, 1999. – 89 с.

 • Самодрин А. П. Формування навчально-освітнього простору регіону : монографія / А. П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих, 2006. –456 с.

 • Самодрин А. Профільне навчання в загальноосвітньому навчальному закладі / Анатолій Самодрин // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 7. – С. 51–54.

 • Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / А. А. Сбруєва. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2005. – 319 с.

 • Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.

 • Селевко Г. К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая  модернизация / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 144 с.

 • Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. Т. 2. / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.

 • Семеног О. М. Культура наукової української мови : [навч. посіб.] / О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 215 с.

 • Семеног О. Університетська лекція крізь призму традицій і сьогодення / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 7. – С. 47–50.

 • Сериков В. В. Личностно-ориентированное образование: к разработке дидактической концепции / В. В. Сериков // Педагогика. – 1994. – № 5. – С. 16–21.

 • Сериков В. В. Личностно-ориентированное образование: поиск новой парадигмы / В. В. Сериков. – М., 1988. – 241 с.

 • Сєчняк М. Л. Профільне навчання в ліцеї / М. Л. Сєчняк // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 18. – С. 28–30.

 • Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2006. – 350 с.

 • Силанов А. Н. Социально–педагогические условия моделирования программы профессиональной подготовки учителя для работы в профильной школе : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Алексей Николаевич Силанов. – Калининград, 2006. – 22 с.

 • Симен-Северская О. В. Педагогическая компетентность и профессионализм учителя / О. В. Симен-Северская // Вестник Северо Кавказского гос. техн. ун-т. – 2001. – Вып. 6. – С. 97–100. – (Серия «Гуманитарные науки»).

 • Симен-Северская О. В. Формирование педагогической компетентности специалиста социальной работы в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Ольга Викторовна Симен-Северская. – Ставрополь, 2002. – 190 с.
  1. Симоненко Т. В. Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко // Вісник Черкаського університету. – 2009. – Вип. 169. – С. 181–186. – (Серія «Філологічні науки»).

  2. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : монографія // В. Д. Дербенцев, О. А Сердюк, В. М. Соловйов, О. Д. Шарапов. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 287 с.

  3. Синьковская Т. А. Проблема готовности будущего учителя матики к использованию технологий дистанционного обучения [Электронный ресурс] / Т. А. Синьковская // Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» («ИТО–2003»). – Режим доступа : // http: //ito.edu.ru/2003

  4. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки / С. О. Сисоєва // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С.161–172.

  5. Сисоєва С. О. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / [А. М. Алексюк, П. М. Воловик, О. І. Кульчицька, Л. С. Сігаєва, Я. В. Цехмістер та ін.]; за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с. – (НПО: Неперервна професійна освіта).

  6. Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання / П. І. Сікорський. – Львів : Каменяр, 1998. – 196 с.

  7. Сікорський П. І. Теорія і методика диференційованого навчання в середніх загальноосвітніх і професійних навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Петро Іванович Сікорський ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2001. – 518 с.

  8. Сікорський П. Особливості диференціації в умовах профільного навчання / П. Сікорський // Шлях освіти. – 2009. – № 3. – С. 23–26.
  1. Сінопальнікова Н. М. Набуття досвіду застосування інтегрованих форм і методів навчання в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи / Н. М. Сінопальнікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2010. – № 6. – С. 121–125.

  2. Скафа Е. И. Организация педагогического эксперимента в области методики обучения математике: сущность и основные этапы проведения / Е. И. Скафа // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. ДонНТУ. – Донецьк, 2005. – Вип. 23. – С. 105–108.

  3. Скворцова С. О. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя в галузі викладання математики в початковій школі / С. О. Скворцова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Л. Українки. – 2010. – № 14. – С. 151–154.

  4. Сластенин В. А. Общая педагогика : учеб. пособ. для студ. вузов : в 2 ч. / В. А. Сластенин, Н. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – М. : Владос, 2003. – Ч. 1. – 288 с.

  5. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособ. для студ. пед. учеб. завед. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко. – Изд. 4-е. – М. : Школьная Пресса, 2002. – 512 с.

  6. Смагіна Т. М. Соціальна компетентність учнів: зміст і структура / Т. М. Смагіна // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 2. – С. 21–24.

  7. Смакотина Н. Л. О социальной эффективности проведения эксперимента по предпрофильной подготовке учащихся (по результатам социологических исследований) / Н. Л. Смакотина // Профильная школа. – 2005. – № 1. – С. 27–34 ; № 2. – С. 34–39.

  8. Смирнов С. Д. Психология образа: проблема активности психологического отражения : монография / С. Д. Смирнов. – М. : МГУ, 1985. – 232 с.

  9. Смолянинова О. Г. Развитие методической системы формирования информационной и коммуникативной компетентности будущего учителя на основе мультимедиатехнологий : автореф. дис. на соискание учен. степени д–ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / О. Г. Смолянинова. – СПб., 2002. – 44 с.

  10. Смолянінов О. Обрати свій варіант, створити свою модель : [рекомендації щодо організації профільного навчання в сільській школі] / О. Смолянінов, Н. Здобіна // Завуч. – 2008. – № 32. – С. 12–14.

  11. Сотніченко І. Природнича освіта в системі профільного навчання / Ірина Сотніченко // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 6. – С. 48–50.

  12. Соціолого-педагогічний словник / уклад.: С. У. Гончаренко, В. В. Радул, М. М. Дубінка, В. О. Кравцов та ін. ; за ред. В. В. Радула. –К. : ЕксОб, 2004. – 303 с.

  13. Спирин Л. Ф. Профессиограмма общепедагогическая / Л. Ф. Спирин. – М. : РИА, 1997. – 34 с.

  14. Степанюк А. В. До проблеми формування цілісних знань про живу природу / А. В. Степанюк // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – С. 68–77.

  15. Степанюк А. В. Методологічні основи формування цілісних знань школярів про живу природу / А. В. Степанюк. – Тернопіль : Богдан, 1998. – 164 с.

  16. Степанюк А. В. Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. В. Степанюк ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 36 с.

  17. Стоюнін В. Я. Про викладання російської літератури / В. Я. Стоюнін // Література і виховання : посіб. для вчителя : зб. матеріалів / упоряд.: А. В. Іванченко, Н. П. Каменська. – К., 1989. – С. 43–47.

  18. Стивенс С. Психологическая теория измерений / С. Стивенс – М. : Политиздат, 1966. – 164 с.

  19. Стрельніков В. Ю. Психолого-педагогічні вимоги до проведення краєзнавчої роботи в навчально-виховних закладах / В. Ю. Стрельніков // Антологія краєзнавства Полтавщини : [наук.-метод. посібн.] / за ред. П. І. Матвієнка. – Полтава, 2002. – С. 36–40.

  20. Стрижак С. В. Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С. В. Стрижак ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2005. – 22 с.

  21. Сухомлинська О. В. Диференційоване навчання в історії української школи / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 54–60.

  22. Сухомлинська О. В. Духовно-моральне виховання дітей і молоді: загальні тенденції й індивідуальний пошук / О. В. Сухомлинська. – К. : Добро, 2006. – 44 с.

  23. Сухомлинська О. В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 15–25.

  24. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський ; ред. кол. : О. Г. Дзеверін (голова) та ін. – К., 1977. – Т. 4. – С. 393–626.

  25. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський ; ред. кол.: О. Г. Дзеверін (голова) та ін. – К., 1977. – Т. 3. – С. 7–98.

  Т. II : Способности. – 1960. – 304 с.

  Т.І : Характер. –1957. – 264 с.  1. Тарасенкова Н. А. Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 – «Теорія і методика навчання математики» / Н. А. Тарасенкова. – К., 2004. – 39 с.

  2. Тарасенкова Н. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Н. Тарасенкова, І. Акуленко // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 53–66.

  3. Тен Л. Б. Оценка качества в условиях профильного обучения / Л. Б. Тен // Профильная школа. – 2009. – № 4. – С. 19–21.

  4. Теория и методика организации профильного обучения / С. В. Кривых, О. А. Абдуллаева, И. Ю. Алексашина, Е. А. Марковская ; под ред. И. Ю.Алексашиной. – СПб., 2008. – 176 с.

  5. Теплов Б. М. Избранные труды : в 2 т. / Б. М. Теплов. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 239 с.

  6. Теслюк В. М. Педагогічне спілкування як предмет психолого-педагогічного дослідження / В. М. Теслюк // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2000. – Т. 2, ч. 1. – С. 118–120.

  7. Титкова Л. С. Математические методы в психологии / Л. С. Титкова. – Владивосток : Издательство ДВГУ, 2002. – 140 с.

  8. Тімець О. В. Краєзнавство і туризм у системі національної педагогічної освіти / О. В. Тімець // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 5.– С. 129–135.

  9. Тімець О. В. Підготовка майбутніх учителів з краєзнавчо-туристської роботи / О. В. Тімець // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 62–64.

  10. Тімець О. В. Програмування навчального процесу з географії. Компетентнісний підхід : [посібник] / О. В. Тімець. – Умань : СПД Сочінський, 2008. – 79 с.

  11. Тімець О. В. Професійна компетентність вчителя географії : [навч. посіб. для студ.-географів пед. ВНЗ] / О. В. Тімець ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : СПД Сочінський, 2008. – 319 с.

  12. Тімець О. В. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки : монографія / О. В. Тімець ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Сочінський, 2010. – 340 с.

  13. Тітенок А. Забезпечення наступності у професійному навчанні учнівської молоді / А. Тітенок // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 85–86.

  14. Ткачук Л. Педагогічні технології створення успіху у навчанні молодших школярів /  Л. Ткачук // Школа. – 2006. – № 6. – С. 34–39.
 • 1   2   3   4   5   6   7


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка