Міністерство освіти і науки України Сумська обласна державна адміністраціяСторінка2/18
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Основна стратегія післядипломної освіти – оволодіння сучасними методами лікування і профілактики [3], тому акценти у навчанні за фахом «Ортодонтія» розставлені таким чином, що більшість академічного часу відведено оволодінню сучасними методами діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій. Удосконалення теоретичних знань відбувається як під час занять, так і під час самостійної підготовки шляхом ознайомлення та аналізу даних INTERNET, статей у науково-практичних журналах.

Активна участь колективу кафедри у міжнародних форумах, симпозіумах, з’їздах та конференціях сприяла формуванню тісних зв’язків співробітників з іноземними колегами. Кафедра володіє інформацією про систему навчання ортодонтії в різних країнах. Завідувач кафедри проф., д.мед.н. Куроєдова В.Д. виступає з доповідями у Німеччині, Голландії, Австрії, Болгарії, Польщі, Росії.


Одним із важливих кроків у підвищенні якості навчання за фахом «Ортодонтія» є міжнародне співробітництво з однопрофільними кафедрами, що дозволить Українській стоматологічній школі крокувати по Європі. Великим досягненням сьогодення у викладанні на кафедрі є можливість засвоєння сучасного досвіду зарубіжжя завдяки укладеній у 2002 році науковій довгостроковій програмі з ортодонтії “Сучасне розуміння функції та дисфункції зубощелепної системи” про сумісну роботу з університетом ім.Й.Гутенберга м.Майнц (Німеччина).

Професор кафедри Kieferorthopedia університету ім. Й.Гутенберга H. Sergl, який двічі очолював Європейську Асоціацію отодонтів, люб‘язно передав професору Куроєдовій В.Д. свої монографії з проблем психології в ортодонтії та висловив надію на переклад його наукового надбання з німецької мови і впровадження його у науку і практику української школи ортодонтії.

Д-р Ротраут Рейнхардт – ортодонт клініки Kieferorthopedia (м.Майнц) щорічно проводить заняття на базі кафедри. Новітні європейські досягнення у ортодонтичному лікуванні різних видів прикусу у відеозаписах проведених нею семінарів доступні кожному, хто навчається на кафедрі:


  • „Можливості лікування різних видів прикусу, ускладнених порушеннями скроневонижньощелепного суглобу. Нова можливість лікування – баланс-шина, виготовлена в апараті „Еркоформ” фірми „Еркодент (Німеччина) ”;

  • “Односторонній та двосторонній дистальний прикус”;

  • „Особливості аналізу ортопантомограм (ОПТГ)”;

  • „Впровадження ортодонтичних конструкцій функціональної дії, що використовуються в ортодонтії. Досвід кафедри Kieferrorthopaedie університету ім. Й.Гуттенберга”;

  • „Проблеми скронево-нижньощелепного суглоба. Міогімнастика у дорослих. Досвід кафедри “Kieferorthopedia”;

  • “Віддалені результати лікування дисфункції СНЩС за допомогою шини, виготовленої в апараті „Екоформ” фірми „Еркодент.

  • “Міогімнастика у дорослих. Досвід кафедри “Kieferorthopedia”.

Важливим став обмін досвідом і одержання інформації про нові німецькі технології у лікуванні різних видів прикусу, ускладнених порушеннями скронево-нижньощелепного суглобу. В своїх лекціях і на практичних заняттях др. Ротраут Рейнхардт продемонструвала понад 100 слайдів клінічних випадків з власної лікарської практики.

В обмін клінічним досвідом Др.Ротраут Рейнхардт привезла на кафедру апарат “Еркоформ” фірми “Екодент” (Німеччина) і навчила новій методиці лікування пацієнтів при порушеннях скронево-нижньощелепного суглобу з використанням нового апарату – баланс-шини, яка зараз активно використовується на кафедрі. Метод вакуумного виготовлення еластичних двощелепних шин має велике майбутнє в Україні. Його застосування дасть можливість уникнути страждань багатьох пацієнтів, хворих на порушення скронево-нижньощелепного суглобу.

Проф., д.мед.н., Куроєдова В.Д. і Др. Ротраут Рейнхардт разом провели консультацію 27 складних ортодонтичних випадків, обговорили план та методи найбільш раціонального лікування пацієнтів.

Слухачі кафедри (лікарі-ортодонти з різних регіонів України, клінічні ординатори-іноземці з різних країн, аспіранти, викладачі кафедри, дитячі стоматологи міської поліклініки) одержують від шановної др. Ротраут Рейнхардт безцінні дані, які допоможуть українським ортодонтам у практичній роботі, попередять можливі ускладнення у лікуванні та дозволять підвищити його ефективність.

Єдність у викладанні наукових позицій щодо проблем функції в ортодонтії, сумісні погляди на первинність функціональних порушень зубощелепної системи в етіології різних патологічних видів прикусу і знань психології в ортодонтії зближує українську та німецьку школу ортодонтії. Кафедра ортодонтії та післядипломної освіти лікарів-ортодонтів (зав.каф. проф., д.мед.н. Куроєдова В.Д.) і ортодонтична клініка Kieferorthopedia університета ім.Й.Гутенберга м.Майнц (Німеччина) (зав.каф. проф. M.Wehrbein) представили сумісні стендові доповіді: на 82 Європейському конгресі ортодонтів (м.Відень, 4-8 липня 2006) про еволюційні зміни розмірів тимчасових зубів від 1932 до 2004/2005 років; 83 Європейському конгресі ортодонтів (м.Берлін, 20-24 липня 2007) про аналіз ортопантомограм німецьких, японських і українських пацієнтів.

Обмін науковим досвідом із зарубіжжям та впровадження наукових розробок у навчальний процес продовжується.Література

  1. Самойленко А.В., Романюта І.А., Дичко Є.Н. Деякі аспекти післядипломної освіти лікарів-стоматологів //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Впровадження засад Болонської системи освіти:український і зарубіжний досвід». – Тернопіль, 14-15 травня 2007 року.

  2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – Київ:ІВЦ Видавництво «Політтехніка», 2003. – 200с.

  3. Вороненко Ю.В., Бойченко Т.Є. Стратегії та методи навчання в післядипломній медичній освіті. – Київ:Вересень, 2004. – 160с.

УДК 37.142КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ

MANAGEMENT CULTURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PREPARING THE FUTURE СAREGIVERS
Добрєва О.В.

асистент кафедри соціальної педагогіки

та дошкільного виховання

Мелітопольський державний

педагогічний університет
У статті розглянуто етимологію поняття «культура», проаналізовано питання формування управлінської культури майбутніх вихователів. Автор надає визначення, що культура управління майбутнього вихователя є сукупністю особистісних досягнень в здійсненні процесу управління, організації управлінської праці, використанні методів управління, а також вимог, обумовлених нормами і принципами суспільної моралі і права.
The article discussed etymology of the term "culture", given to the formation of a management culture for future educators. The author gives a definition that a culture of the future management of personal carver is an achievable achievement in the process of governance, management of the organization, the use of management practices, as well as claims arising from the norms and principles of public morality and the law.
Управління, як чинник, має місце в тих системах, які характеризуються великою складністю та динамічністю. Для здійснення управління пізнавальною діяльністю старших дошкільників поряд із обов’язковим мінімумом управлінських вмінь, здібностей і навичок майбутній вихователь повинен володіти специфічними навичками управлінської культури.

Аналіз літературних вітчизняних джерел з проблем культури управління показує, що тут спостерігаються тенденції, які відображають дослідження вітчизняними фахівцями управління. Зазначимо, що значна кількість публікацій з питань формування різноманітних аспектів управлінської культури і управлінської діяльності належать науковцям з проблем менеджменту організацій, управління в галузі освіти (Беспалько В.П., Карамушка Л.М., Крижко В.В., Рябова З.В., Яресько К.В., Ястребова Е.Я. та ін.).

Латинське «cultura» перекладається як виховання, догляд, освіта, розвиток. Спочатку слово вживалося на означення діяльності людини на створення матеріальної і духовної культури (cultus atgue humanitas), працюючи на землі. Потім його почали використовувати для означення процесу й розвитку духу (cultura animi, cultura litterarumi) – виправлення духу. Пізніше цим словом почали визначати витончену, вишукану поведінку людини. Ще раніше вчені Риму поширили вживання терміну «cultura» для характеристики людини, на означення її вихованості, що, безсумнівно, є результатом тривалого і різнобічного процесу діяльності: догляд, освіта, розвиток.

Поняття культура є узагальнюючим і має кілька значень. У широкий науковий обіг увійшли такі різновиди розглядуваного поняття, як: професійна, естетична, етична, педагогічна культура, виконавська, особистісна, світоглядна, правова, політична, екологічна, емоційна і т.д.

За своїм змістом, у нашому розумінні, культура управління майбутнього вихователя - сукупність особистісних досягнень в здійсненні процесу управління, організації управлінської праці, використанні методів управління, а також вимог, обумовлених нормами і принципами суспільної моралі, права.

Рівень культури управління майбутнього педагога можна оцінити, виходячи із загальносистемних показників, найважливішими з яких є: цілеспрямованість, прагнення до розвитку, цілісність, зв’язаність, відкритість, динамізм та ін.

Маючи високу культуру управління, майбутній вихователь зможе якісно керувати процесом пізнавальної діяльності старших дошкільників, тобто підтримуватиме високий рівень культури процесу управління і прагнутиме удосконалювати організацію своєї праці.

Культура управління майбутнього вихователя залежить від багатьох факторів і характеризується рівнем загальної культури, наявністю професійних якостей, необхідних для управління пізнавальною діяльністю старших дошкільників. Культура управління майбутнього вихователя визначається особистісними якостями, а також глибоким і всебічним знанням науки управління та вміння використовувати ці знання в процесі практичної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про дошкільну освіту". - К.: Ред. журналу “Дошкільне виховання", 2001. - 33с.

2. Управление образовательными системами: Уч. пос. / Под. ред. В.С. Кукушина. – М.:– Ростов н/Д: Изд. центр “МарТ”, 2003. – 464с.

378.1


Впровадження кредитно-модульної системи у вищу освіту

Introduction of credit – modulЕ system to higher education
Дяченко Світлана Станіславівна

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

магістр
The state of the existent system of education and efficiency of the credit-module system is analysed in the conditions of passing of Ukraine to European Union. Actuality of question consists in because higher education of Ukraine passes the way of adaptation to the terms of the credit-module system of organization of educational process (KMSONP). The purpose of this theme is opening of basic concepts, which touch a pedagogical experiment, research of advantages and lacks of present and kreditno-module systems of organization of educational process.
Проаналізовано стан існуючої системи освіти та ефективність кредитно-модульної системи в умовах переходу України до Євросоюзу.

Актуальність питання полягає в тому, що вища освіта України проходить шлях адаптації до умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Метою даної теми є розкриття основних понять, які стосуються педагогічного експерименту, дослідження переваг та недоліків нинішньої та кредитно- модульної систем організації навчального процесу.
Однією з умов входження України до єдиного Європейського та Світового освітнього простору є запровадження у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).

Нинішня система підготовки фахівців має такі недоліки:

1) низький рівень активності студентів і відсутність елементів змагальності в навчальних досягненнях;

2) можливість необ’єктивного оцінювання знань студентів;

3)значні затрати бюджету часу на проведення екзаменаційної сесії;

4)відсутність гнучкості в системі підготовки фахівців;

5)недостатній рівень адаптації до швидкозмінних вимог світового ринку праці;

6)низька мобільність студентів щодо зміни напрямів підготовки, спеціальностей та вищих навчальних закладів;

7)мала можливість вибору студентом навчальних дисциплін[3,с.36].

Для подолання недоліків існуючої системи підготовки фахівців, наказом Міністерства освіти і науки України №48 від 23.01.04р. було затверджено: програму проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації; тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців; перелік вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – учасників педагогічного експерименту; перелік регіональних базових вищих навчальних закладів; склад координаційної ради міністерством освіти і науки для супроводу та узагальнення результатів педагогічного експерименту.

Програма проведення педагогічного експерименту визначає термін проведення цього експерименту протягом таких етапів:

I етап (2003-2004 рр.) передбачає розроблення навчально-методичних матеріалів, змісту освіти форм організації навчального процесу тощо, та їх впровадження у окремих експериментальних групах студентів.

II етап (2005-2008 рр.) передбачає аналіз виконаної роботи, внесення коректив до експериментальних матеріалів та впровадження їх на більшому числі учасників експерименту [1,с.42].

Мороз І.В. зазначає, що кредитно-модульна система організації навчального процесу є аналогом накопичувальної системи кредитів (ECTS), яка в європейській спільноті знаходиться на стадії розвитку. Запровадження КМСОНП – необхідна умова поєднання національної системи із загальноєвропейською.

Опис кредитів у системах вищої освіти може базуватися на таких основних параметрах: обсяг роботи, результат навчання, контактні години.

Організація навчального процесу в умовах КМСОНП здійснюється на основі таких основних принципів: порівняльної трудомісткості кредитів, кредитності , модульності , методичного консультування.

КМСОНП передбачає нове структурування змісту освіти і навчальних курсів. Особливе місце в ній належить контролю знань. З’являються нові види контролю, які були відсутні при традиційній системі навчання, змінюється підхід до мети контролю і сама система оцінювання. Запроваджена система залікових одиниць, дає можливість оцінити рівень знань студентів на основі поточного контролю протягом семестру та сприяє демократизації навчального процесу.

Вищі навчальні заклади України мають певні напрацювання з упровадження елементів ЕСТS. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України з 2003-04 навчального року у ВНЗ III-IV рівнів акредитації проводиться педагогічний експеримент щодо впровадження КМСОНП. Розпочинаючи з 1992 року, вищі навчальні заклади розробили структурно-логічні схеми підготовки фахівців, освітньо-професійні програми, введено систему кредитного виміру навчальних дисциплін, реформовано порядок вступу до ВНЗ, упроваджено модульно-рейтингову систему навчання, що є основою для реалізації європейської системи залікових кредитів в Україні.

Таким чином КМСОНП дає можливість формувати індивідуальну освітньо-професійну програму підготовки спеціалістів на підставі переліку змістових модулів з урахуванням вимог замовників, побажань студентів, пов’язаних з їхнім баченням перспектив майбутньої професійної кар’єри, кон’юнктури ринку, місця працевлаштування [2,с.5].

Використана література:

1) Наказ Міністерства освіти і науки України №48 від 23.01.04 р

2) Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: довідник для студентів - К:КОО ”Освіта України”,2005. – с.106

3) Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Монографія: - К.: т-во ”Освіта України”,КОО,2005 – 196с.


УДК 378.016Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів української мови і літератури при вивченні курсу «Історія української літератури»

The formation of the research shills of future teacher of Ukrainian languages and literature under time study course “History of Ukrainian literature”
Земка Олександр Іванович

Глухівський державний педагогічний університет,

асистент кафедри української літератури,

аспірант Інституту педагогічної освіти і

освіти дорослих АПН України

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка