Міністерство освіти І науки України Запорізький педагогічний коледж затверджую: Директор коледжуСкачати 220.65 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір220.65 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Запорізький педагогічний коледж


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор коледжу

________________

Мельник О.М.

«_____» _______ 2011р.

Навчальна програма

з методики навчання іноземної мови в дошкільних навчальних закладах
Спеціальність: 5.01010101 «Учитель з дошкільного виховання»

з додатковою кваліфікацією

«Учитель іноземної мови у дошкільному навчальному закладі»

Укладачі:Євенко О. В., викладач іноземної мови вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії іноземних мов Запорізького педагогічного коледжу
Демянова Ю.О., кандидат філологічних наук, старший викладач, викладач іноземної мови Запорізького педагогічного коледжу

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

іноземних мов.

Протокол № _8_____ від ___21.02. 2011

Голова комісії _________ Євенко О.В.

Схвалено і рекомендовано до затвердження на засіданні науково-методичної ради Запорізького педагогічного коледжу

протокол № _____ від ________

Заступник директора з науково-методичної роботи_____________
Пояснювальна записка
Програма з курсу „Методика навчання іноземної мови в дошкільних навчальних закладах” призначається для студентів педагогічного коледжу зі спеціальності 5.01010101 з додатковою кваліфікацією „Учитель іноземної мови у дошкільному навчальному закладі”. Якісні та кількісні параметри підготовки вчителя іноземної мови мають відповідати вимогам його кваліфікаційної характеристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної діяльності в дошкільних закладах.

Мета курсу – формування необхідного і достатнього рівня методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у дошкільному навчальному закладі.

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних мов та суміжних з нею наук. Курс методики навчання іноземної мови включає такі завдання:


 1. Створити у студентів таку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови як засобу спілкування, освіти, виховання і розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного і філологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності вчителя.

 2. Ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами, методами, формами та засобами навчання іноземної мови, а також сформувати у них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов.

 3. На базі засвоєних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних завдань, що виникають у виховному процесі з іноземної мови у дитячому садку.

Програма передбачає тісний зв’язок теоретичного курсу методики з практикою. У теоретичному курсі і на практичних заняттях студенти знайомляться як із загальноприйнятими теоретичними положеннями методики, що викладаються в системі, так і з новими ідеями. На практичних заняттях вони оволодівають основними професійно-методичними вміннями вчителя іноземної мови в дошкільному закладі.

Наприкінці вивчення курсу студенти повинні уміти: • здійснювати розвивальну функцію, а саме окреслювати шляхи формування та розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості дитини, її пізнавальних і розумових здібностей засобом іноземної мови як навчального предмета;

 • здійснювати виховну функцію, вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, гуманістичного виховання дошкільників засобами іноземної мови;

 • здійснювати гностичну функцію, аналізувати навчальний матеріал, виділяти в ньому об'єкти навчання, прогнозувати труднощі його засвоєння з урахуванням рівня мовленнєвої підготовки дітей, конкретної групи;

 • об'єктивно оцінювати зміст, засоби навчання іноземної мови в різних умовах; вивчати та узагальнювати досвід навчання іноземних мов;

 • здійснювати конструктивно-планувальну функцію, планувати і творчо конструювати навчальний процес в цілому, а також процес навчання конкретного навчального матеріалу (лексичного, граматичного, фонетичного, країнознавчого);

 • планувати навчально-комунікативну діяльність дітей на занятті;

 • здійснювати організаторську функцію (в органічному зв'язку з гностичною та конструктивно-планувальною функціями), тобто реалізувати плани (занять, серії занять), творчо вирішувати педагогічні і методичні завдання у процесі навчання і виховання дошкільників, вносити до них методично правильні корективи з метою досягнення бажаного результату.

 • розкривати та аналізувати основні характеристики методики (предмет методики, його специфіку, понятійно-категоріальний апарат, основні методи дослідження);

 • опрацьовувати наукові джерела з теорії методики з метою глибокого осмислення цієї науки та основних напрямів її розвитку;

 • аналізувати структуру та зміст програми дошкільного навчання іноземної мови;

 • визначати взаємозв’язок методики з іншими науками та його характер;

 • аналізувати вправи, які пропонуються у навчально-методичному комплексі, визначати їх цілі та режими виконання.

 • аналізувати навчальний матеріал і способи його організації залежно від виду мовленнєвої діяльності;

 • визначати та розподіляти матеріал за рівнем методичних труднощів його засвоєння;

 • визначати цілі та специфіку змісту навчання на кожному етапі формування іншомовних навичок;

 • аналізувати і застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи введення та активізації нового матеріалу;

 • добирати різноманітні форми проведення фонетичної зарядки відповідно до етапу навчання ІМ;

 • добирати необхідні засоби наочності для введення та активізації нового матеріалу, для формування стійких мовних та мовленнєвих навичок

 • визначити цілі та завдання занять;

 • самостійно планувати серію занять відповідно до тематичного плану.


Студенти повинні знати:

 • основні методичні поняття: мета, принцип, зміст, метод, методична система, організаційні форми, засоби;

 • лінгвопсихологічну характеристику мовленнєвої діяльності та спілкування;

 • анатомо-фізіологічні та психічні особливості дошкільників;

 • структуру програми дошкільного навчання іноземної мови;

 • систему вправ для формування навичок та вмінь іншомовного мовлення;

 • специфіку використання ігрових методів і прийомів на заняттях.

 • основну мету навчання фонетичного, граматичного та лексичного матеріалу;

 • послідовність роботи над засвоєнням зразків мовлення;

 • психолого-педагогічні умови навчання аудіювання;

 • особливості навчання діалогічного та монологічного мовлення;

 • методику формування вмінь іншомовного мовлення у дошкільному закладі;

 • особливості організації навчання іноземної мови в дошкільному закладі;

 • вимоги до роботи вихователя з іноземної мови;

 • специфіку контролю успішності у дошкільному навчанні іноземної мови;

 • методи навчання іноземної мови, історію раннього навчання іноземної мови;

 • вимоги до роботи вихователя на занятті з англійської мови.


Курс методики навчання іноземної мови складається з трьох частин:

 1. Теоретичні основи навчання іноземної мови.

 2. Навчання іншомовного матеріалу та іншомовного спілкування.

 3. Організація і планування процесу дошкільного навчання іноземної мови.

Всього на вивчення курсу відводиться 54 години, з яких аудиторних –34, самостійна робота – 20.

Вивчення курсу закінчується складанням диференційованого заліку.

Удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя відбувається у процесі написання курсових робіт та під час педагогічної практики.

Тематичне планування

Назва розділу, темиВсього

Аудитор.

Самост.

лекції

семінар

Практич.і лабор.

1. Теоретичні основи навчання іноземної мови


28


20


10


10


4


2

Тема 1.1.

Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками.


4

2

2

2
Тема 1.2.

Лінгвопсихологічні основи навчання іноземної мови. Дитина дошкільного віку як суб’єкт навчання, виховання, освіти і розвитку засобами іноземної мови


6

4

2

2

2

Тема 1.3.

Мета, завдання, принципи, методи та засоби дошкільного навчання іноземної мови


6

4

2

2

2
Тема 1.4.

Зміст дошкільного навчання іноземної мови. Програма навчання дошкільників іноземної мови


4

2

2

2
Тема 1.5.

Система вправ для формування навичок та вмінь іншомовного мовлення. Форми організації дошкільного навчання дітей іноземної мови. Гра як провідна форма навчання дошкільників


8

6

2

22


2. Навчання іншомовного матеріалу та іншомовного спілкування


22


16


6


6


2


6

Тема 2.1.Навчання фонетичного матеріалу

6

4

2

2
2


Тема 2.2.

Навчання лексичного та граматичного матеріалу


8

6

2

2

1

2


Тема 2.3.

Навчання аудіювання та говоріння


8

6

2

2

1

2


3.Організація і планування процесу дошкільного навчання іноземної мови8644Тема 3.1.

Організація та планування процесу дошкільного навчання іноземної мови6

4

2

2

Тема 3.2.

Специфіка контролю успішності у дошкільному навчанні іноземної мови1

1


2

1

Тема 3.3.

Висока професійна і методична майстерність - основа успіху дошкільного навчання іноземної мови


1

1
1
Всього

54

34

20

20

6

8

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Теоретичні основи методики навчання іноземної мови

Тема 1.1. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками.

Методика навчання іноземних мов як наука та її місце в системі наук. Зв’язок методики з педагогікою, психологією і лінгвістикою. Об’єкт методики. Види методики. Методи дослідження у методиці викладання іноземної мови: основні і допоміжні. Методичні поняття: мета, принцип, зміст, метод, методична система, організаційні форми, засоби.

Поняття концепції дошкільного навчання іноземної мови. Педагогічна наука про роль і значення дошкільного навчання іноземної мови.

Завдання для самостійної роботи:

-опрацювати літературу про методи дослідження у методиці викладання іноземної мови, законспектувати стор.10-16 з підручника

Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.:Ленвіт, 2005Тема 1.2. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземної мови. Дитина дошкільного віку як суб’єкт навчання, виховання, освіти і розвитку засобами іноземної мови

Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування. Проблема навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземних мов. Основні етапи формування навички. Роль рідної мови у засвоєнні дитиною іноземної мови.

Анатомо-фізіологічні та психічні особливості дошкільників та їх врахування у навчально-виховному процесі.

Урахування вікових особливостей дітей при вивченні іноземної мови. Готовність дитини до вивчення іншої мови.Семінарське заняття. Урахування вікових особливостей дітей при вивченні іноземної мови.

Завдання для самостійної роботи

 1. Визначити, які фізіологічні та психічні особливості дошкільників потрібно враховувати при вивченні іноземної мови.

 2. Які особливості мовленнєвого розвитку дошкільників?

 3. Як визначати вік готовності до вивчення іноземної мови?


Тема 1.3. Мета, завдання, принципи, методи та засоби дошкільного навчання іноземної мови

Мета дошкільного навчання іноземної мови. Цілі та завдання навчання. Принципи дошкільного навчання іноземної мови: загальнодидактичні та спеціальні методичні. Методи і прийоми навчання іноземної мови. Засоби навчання. Класифікація засобів. Сучасний навчально-методичний комплекс (НМК) з навчання дошкільників іноземної мови.Семінарське заняття. Принципи, методи та засоби дошкільного навчання іноземної мови.

Завдання для самостійної роботи

 1. Реалізація загальнодидактичних принципів навчання іноземної мови дошкільників.

 2. Основні та допоміжні засоби навчання іноземної мови дітей.

 3. Дібрати необхідні наочні засоби навчання для заняття в дитячому садку.


Тема 1.4. Зміст дошкільного навчання іноземної мови. Програма навчання дошкільників іноземної мови

Мінімізація змісту дошкільного навчання іноземної мови. Структурні компоненти змісту навчання: сфери (тематика) спілкування; мовленнєва компетенція; мовна компетенція; соціокультурна компетенція. Лінгвокраїнознавство у навчанні іноземної мови дошкільників.

Структура програми дошкільного навчання іноземної мови. Планування системи занять з формування основ комунікативної компетенції.

Практичне заняття №1. Аналіз програми з англійської мови для дошкільних закладів.
Тема 1.5. Система вправ для формування навичок та вмінь іншомовного мовлення. Форми організації дошкільного навчання дітей іноземної мови. Гра як провідна форма навчання дошкільників

Вправа як засіб оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення. Класифікація вправ для навчання іноземної мови.

Специфіка використання ігрових методів і прийомів на заняттях. Мовна гра як провідна форма навчання дошкільників. Види ігор.

Семінарське заняття. Мовні ігри у навчанні іноземної мови в дитячому садку.

Практичне заняття №2. Розробка та аналіз дидактичних ігор для дошкільного навчання іноземної мови.

Завдання для самостійної роботи


 1. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування.

 2. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення.

Види, форми та методи контролю:

- поточний (усне опитування);

- підсумковий контроль ( практичні заняття, письмова робота, семінари).
Студенти повинні знати:


 • основні методичні поняття: мета, принцип, зміст, метод, методична система, прийом, організаційні форми, засоби;

 • лінгвопсихологічну характеристику мовленнєвої діяльності та спілкування;

 • фізіологічні та психічні особливості дошкільників;

 • структуру програми дошкільного навчання іноземної мови;

 • систему вправ для формування навичок та вмінь іншомовного мовлення;

 • специфіку використання ігрових методів і прийомів на заняттях.


Студенти повинні вміти:

 • розкривати та аналізувати основні характеристики методики як науки (предмет методики, його специфіку, понятійно-категоріальний апарат, основні методи дослідження);

 • опрацьовувати наукові джерела з теорії методики з метою глибокого осмислення цієї науки та основних напрямів її розвитку;

 • аналізувати структуру та зміст програми дошкільного навчання іноземної мови;

 • визначати характер зв’язку методики з іншими науками;

 • аналізувати вправи, які пропонуються в навчально-методичному комплексі, визначати їх цілі та режими виконання.


2. Навчання іншомовного матеріалу та іншомовного спілкування

Тема 2.1. Навчання фонетичного матеріалу.

Формування початкових фонетичних навичок у дітей дошкільного віку в процесі навчання іноземної мови. Спеціальні принципи навчання фонетики. Класифікація звуків іноземної мови з точки зору формування фонетичних навичок.

Особливості навчання вимові звуків англійської мови. Застосування ігор та ігрових вправ у навчанні основ фонетики. Навчання інтонаційних моделей. Особливості корекції та контролю сформованості фонетичних навичок у процесі навчання іноземної мови.
Практичне заняття №3. Формування фонетичних навичок мовлення у дошкільному навчанні англійської мови. Добір та складання вправ для формування слухо-вимовних навичок.

Завдання для самостійної роботи


 1. Класифікація звуків іноземної мови з точки зору формування фонетичних навичок.

 2. Методика формування фонетичних навичок мовлення у дитячому садку.

 3. Дібрати римівки, віршики для проведення фонетичної зарядки.

 4. Дібрати різноманітні форми проведення фонетичної зарядки відповідно до етапу навчання ІМ.

 5. Розробити фрагмент заняття з навчання вимови звуків іноземної мови, підготувати проведення фонетичної зарядки.


Тема 2.2. Навчання лексичного та граматичного матеріалу

Навчання дітей лексики іноземної мови. Спеціальні принципи навчання лексики. Практична спрямованість. Психолого-педагогічні основи засвоєння дітьми лексики іноземної мови. Особливості використання ігрових і традиційних методів навчання лексики у дошкільному навчанні іноземної мови. Формування рецептивних і продуктивних лексичних навичок.

Навчання граматичного матеріалу іноземної мови. Спеціальні принципи навчання основ граматики. Засвоєння зразків мовлення і умінь їх використовувати – основне завдання навчання. Послідовність роботи над засвоєнням зразків мовлення.

Семінарське заняття. Навчання дошкільників іншомовного фонетичного, граматичного та лексичного матеріалу.

Практичне заняття №4. Формування лексичних та граматичних навичок мовлення у дошкільному навчанні англійської мови. Добір та складання вправ для формування мовленнєвих лексичних та граматичних навичок.

Завдання для самостійної роботи

 1. Дібрати та розробити додаткові лексичні вправи, визначити їх цілі та ефективні способи й режими виконання відповідно до умов навчання і завдань заняття.

 2. Дібрати засоби наочності для семантизації нової лексики по темах відповідно до програми навчання дітей дошкільного віку.

 3. Скласти навчально-мовленнєві ситуації з урахуванням обраного способу і прийому семантизації лексичних одиниць по темах відповідно до програми.

 4. Скласти фрагмент заняття з навчання нової лексики.

 5. Дібрати необхідні засоби наочності для введення та активізації нового граматичного матеріалу.


Тема 2.3. Навчання аудіювання та говоріння

Аудіювання як мета і засіб навчання. Психолого-педагогічні умови навчання сприймання та розуміння на слух одиниць мовлення та формування аудитивних навичок і умінь. Використання звукозапису.

Навчання говоріння. Педагогічні чинники забезпечення бажання дітей спілкуватися іноземною мовою. Особливості навчання діалогічного та монологічного мовлення. Методика організації ігрової діяльності дітей у навчанні говоріння.

Методика вивчення малих форм іноземного фольклору, пісень, віршів, приказок тощо. Формування елементів соціокультурної компетенції дітей у процесі навчання іноземної мови.Семінарське заняття. Навчання аудіювання та усного мовлення дошкільників.

Практичне заняття №5. Формування вмінь аудіювання і говоріння у дошкільному навчанні іноземної мови.
Лабораторне заняття №1. Методика формування вмінь іншомовного мовлення у дошкільному закладі.
Завдання для самостійної роботи

 1. Особливості сприймання на слух і розуміння дошкільниками мовлення.

 2. Труднощі навчання аудіювання дітей дошкільного віку.

 3. Скласти завдання до вправ для навчання аудіювання з урахуванням умов навчання аудіювання на різних етапах.

 4. Скласти фрагмент заняття з навчання аудіювання на різних етапах навчання.

 5. Роль вихователя в навчанні дітей діалогічного та монологічного мовлення.

 6. Дібрати необхідні засоби мовної та немовної наочності для навчання монологічного мовлення дошкільників.


Види, форми та методи контролю:

- поточний (усне опитування);

- підсумковий контроль ( практичні заняття, письмова контрольна робота, семінари).

Студенти повинні знати:


 • основну мету навчання фонетичного, граматичного та лексичного матеріалу;

 • послідовність роботи над засвоєнням зразків мовлення;

 • психолого-педагогічні умови навчання аудіювання;

 • особливості навчання діалогічного та монологічного мовлення;

 • методику формування навичок іншомовного спілкування в дошкільному закладі.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати навчальний матеріал і способи його організації залежно від виду мовленнєвої діяльності;

 • визначати та розподіляти матеріал за рівнем методичних труднощів його засвоєння;

 • визначати цілі та специфіку змісту навчання на кожному етапі формування іншомовних навичок;

 • аналізувати і застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи введення та активізації нового матеріалу;

 • добирати різноманітні форми проведення фонетичної зарядки відповідно до етапу навчання ІМ;

 • добирати необхідні засоби наочності для введення та активізації нового матеріалу, для формування стійких мовних та мовленнєвих навичок.


3. Організація і планування процесу дошкільного навчання іноземної мови

Тема 3.1. Організація та планування процесу дошкільного навчання іноземної мови

Особливості організації навчання іноземної мови в середній та старшій групах. Циклічність проведення занять. Типові недоліки у дошкільному навчанні іноземної мови. Структура та методика проведення занять. Типи занять. Підготовка вчителя до проведення занять.Практичне заняття №6. Організація та планування процесу дошкільного навчання іноземної мови.

Лабораторне заняття №2. Організація та планування процесу дошкільного навчання іноземної мови.
Завдання для самостійної роботи

 1. Заняття з іноземної мови в дитячому садку, його структура.

 2. Вимоги до роботи вихователя на занятті з англійської мови.

 3. Використовуючи програму та книжку для вчителя, визначити цілі та завдання занять.

 4. Самостійно спланувати серію занять відповідно до тематичного плану.


Тема 3.2. Специфіка контролю успішності в дошкільному навчанні іноземної мови

Специфіка поточного, тематичного, рубіжного і підсумкового видів контролю у дошкільному навчанні іноземної мови. Робота над помилками. Форми і методика проведення рубіжного контролю.Тема 3.3. Висока професійна і методична майстерність - основа успіху дошкільного навчання іноземної мови

Вимоги до особистості і професійних якостей вчителя дошкільного навчання іноземної мови. Професійні функції вчителя-педагога. Рівні методичної майстерності вчителя дошкільного навчання іноземної мови.Студенти повинні знати:

 • Особливості організації навчання іноземної мови в дошкільному закладі;

 • Вимоги до роботи вихователя на занятті з іноземної мови;

 • Специфіку контролю успішності у дошкільному навчанні іноземної мови;

 • Історію та методи раннього навчання іноземної мови;

 • Вимоги до роботи вихователя на занятті з англійської мови.

Студенти повинні вміти:

 • визначити цілі та завдання занять;

 • самостійно спланувати серію занять відповідно до тематичного плану.


Література

Література

 1. Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005.

 2. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Д. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004

 3. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера в вопросах и ответах: Пособие. – СПб.: Союз, 2001.

 4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002.

 5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях / Укладачі С.Ю.Ніколаєва, С.В.Гапонова: Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2004.

 6. Обучение иностранным языкам / Отв. Редак. М.К.Колкова: Пособие. – СПб.: КАРО,2003

 7. Практический курс методики преподавания иностранных языков: Учебное пособие. – Минск: Тетра система,2005.

 8. Колкер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку: Учебное пособие. – М.: Академия,2001.

 9. Курсова робота з методики викладання іноземних мов / Під ред.. С.Ю.Ніколаєвої: Посібник. – К.: Ленвіт, 2003.

 10. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Контрольні завдання: Посібник. – К.: Ленвіт, 2002.

 11. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Практикум: Посібник. – К.: Ленвіт, 2004.

 12. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов: Посібник. – К.: Ленвіт, 2003.

 13. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005.

 14. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації):Навч. посібник. – Умань, 2003.

 15. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика): Посібник для студентів педагогічних училищ. – Умань, 2003.

 16. Шкваріна Т.М. Методика навчання іноземної мови дошкільників: Навчальний посібник. – Київ: «Освіта України», 2007. – 300с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка