Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка38/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   87

Кулик Сергій Геннадійович


аспірант кафедри кримінального права Класичного приватного університету Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Денисов Сергій Федорович

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ
МОРАЛЬНОСТІ В СФЕРІ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ


В останні роки значно активізувалась законотворча діяльність членів парламенту щодо захисту суспільної моральності в сфері статевих відносин. Так, 07 грудня 2011 року ВРУ був прийнятий за основу проект Закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (далі – КК та КПК) (щодо злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків). На разі проект доопрацьовано та підготовлено до другого читання[1]. Крім того, 2 жовтня 2012 року за основу був прийнятий проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір) (названий ЗМІ «про заборону пропаганди гомосексуалізму»). Даний законопроект передбачає внесення змін до КК України та ряду Законів України, зокрема: «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та зумовлений необхідністю встановлення відповідальності за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму та має на меті врегулювання питання посилення відповідальності за скоєння злочинів, проти громадського порядку та моральності [2].

Така законотворча активність не є безпідставною та пояснюється, перш за все, значною поширеністю даної категорії злочинів проти моральності, що в свою чергу зумовлює й розробку дієвих заходів запобігання останнім. Відповідно до статистичних даних Державної судової адміністрації України, за останні п’ять років за злочини проти моральності, передбачених ст.ст. 301, 302, 303 КК України (у сукупності) було засуджено: у 2008 р. – 658 осіб, 2009 р. – 759 осіб, 2010 р. – 763 особи, 2011 р. – 609 осіб, 2012 р. – 682 особи [6]. Сприймаючи кількісні показники, необхідно врахувати існуючий високий рівень латеностності даних суспільно небезпечних діянь, адже особливістю всіх злочинів проти моральності є невизначено широке (неперсоніфіковане) коло можливих потерпілих [7, с. 45].

Таким чином, розробка системи дієвих заходів запобігання даній категорії злочинів проти моральності зумовлена їх сучасним станом та динамікою. Дана система заходів повинна бути розроблена в залежності від комплексу детермінантів вчинення вищезазначених злочинів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296-IV, продукція порнографічного характеру – це будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру [3].

Практично безперешкодне поширення в Інтернеті порнографічної продукції стало проблемою, яка вимагає якнайшвидшого адекватного реагування з боку держави.

Протидія злочинам у сфері інформаційних технологій неможлива без забезпечення належного рівня співробітництва з Інтернет-провайдерами як основним джерелом оперативної та доказової інформації. У зв’язку із цим першочерговим завданням підрозділу боротьби з кіберзлочинністю, зокрема дитячою порнографією, є залучення суб’єктів ринку телекомунікацій до виявлення, документування та припинення подібних злочинів. З метою удосконалення такої діяльності працівники служби входять до складу робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності, яку створено при Інтернет-асоціації України [4, с. 11-12].

Основним напрямом запобігання злочинам, пов’язаним із дитячою порнографією є забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьків, оскільки така категорія є найбільш незахищеною в соціальному плані не тільки з боку держави, але й з боку тих, хто повинен їх доглядати [5, с. 377].

До числа інших заходів запобігання можна віднести: виявлення порностудій (приміщень), де здійснюються виготовлення, копіювання, монтаж порнографічної продукції; припинення розповсюдження порнографічних матеріалів та предметів; боротьба з контрафактною продукцією; недопущення пропаганди насильства, статевої розбещеності та реклами порнографії в ЗМІ та Інтернеті; здійснення заходів щодо попередження статевої деморалізації і підвищенню сексуальної культури населення [7, с. 173].

Т.А. Шевчук, наголошує, що зважаючи на специфіку такого суспільно-небезпечного діяння як сутенерство, особливе місце в комплексі спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинам, пов’язаним із сутенерством та втягненням особи в заняття проституцією, займає морально-правове виховання. Саме воно покликане позитивно впливати на формування особистості, правильно спрямовувати її поведінку з метою подальшого усвідомлення нею аморальності, протизаконності подібної поведінки. Морально-правове виховання є частиною культурного виховання населення, а воно включає в себе цілий ряд заходів запобігання розповсюдженню розглядуваного злочину. Підкреслюється, що особливу увагу у даному напряму слід приділяти розвитку на сучасному етапі системи статевого виховання, яке впливає на мораль, орієнтації, погляди, інтереси і мотиви вчинків людей [8, с. 11].

Таким чином, враховуючи характер суспільної небезпеки досліджуваних злочинів проти моральності можна констатувати, що побудова дієвої системи запобігання неможлива без якісного законодавчого забезпечення. Особливу увагу слід приділити контролю за Інтернет мережею, як основного засобу розповсюдження порнографічних предметів. Варто зважено підійти до питання релігійного виховання неповнолітніх, яке значної мірою здатне вплинути на корегування їхньої поведінки.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: проект Закону України): проект Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9135&skl=7;

  2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір): проект Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=8711&skl=7;

  3. Про захист суспільної моарльності: Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 14. – Ст. 192

  4. Соловей О.О. Кримінологічна характеристика та запобігання дитячій порнографії: автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.08. / Національна академія внутрішніх справ. – Х., 2012. – 19 с.

  5. Соловей О.О. Стан та тенденції злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією // Митна справа. – 2011. – № 2(74) – С. 371-377 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2011_2_2/371.pdf

  6. Статистичні дані Державної судової адміністрації України (форма №7);

  7. Шалагин А.Е. Преступления против общественной нравственности: уголовно-правовой и криминологический анализ: монография. – М.: Юрилитинформ, 2011. – 256 с.

  8. Шевчук Т.А. Сутенерство та втягнення особи в заняття проституцією: кримінологічна характеристика і запобігання: автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.08 / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2011 – 24 с.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка