Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка57/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   87

Оніщенко Анастасія Миколаївна


курсант 3-го курсу факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Науковий керівник: кандидат юридичних наук
Старовойтова Юлія Геннадіївна

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: АДЕКВАТНІСТЬ
САНКЦІЇ СУСПІЛЬНІЙ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ДІЯННЯ


У країнах, які поділяють принципи гуманності та бережливого ставлення до природи, жорстоке поводження з тваринами визнається аморальним. Ці принципи сьогодні притаманні й українському суспільному життю. Держава прагне взяти під контроль представників тваринного світу, забезпечити гуманне ставлення до них шляхом прийняття низки законодавчих актів. Останнім часом у всьому світі приділяється величезна увага цьому питанню, а боротьба за гуманне поводження з тваринами є одним з показників цивілізованості суспільства [3].

Питання жорстокого поводження з тваринами на цей час у нашій країні врегульоване Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Також в Україні кримінально-правовою гарантією гуманного ставлення до тварин є ст. 299 Кримінального Кодексу України.

Незважаючи на актуальність цього питання окремі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне поводження з тваринами потребують розробки.

Окремі аспекти цієї проблеми досліджувалися в роботах Ю. М. Антоняна, С. Ф. Денисова, О. О. Дудорова, Д. О. Калмикова, М. Й. Коржаньського, А. В. Ландіної, Є. Н. Жевлакова, Б. Н. Звонкова, О. С. Колбасова, А. В. Куліченко, Ю. С. Кулик, В. К. Кудрявцева, В. В. Лазарєва та інших.

На рівні дисертаційного дослідженні ця проблема вивчалася російським вченим І.І. Лобовим [7].

Метою цієї роботи є огляд окремих проблем кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, а також формулювання обґрунтованих пропозицій щодо посилення норм законодавства та вдосконалення правозастосовної діяльності.

Сьогодні, в Україні проблема захисту тварин від жорстокого поводження залишається актуальною через зростання таких злочинних посягань. Внаслідок почастішання випадків жорстокого поводження над тваринами, фактів цинічної наруги, фізичного насильства, виникає необхідність у посиленні норм чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері поводження з тваринами [4]. Тут вбачається тенденція до погіршення стану моральності і прогресування ігнорування норм законодавства щодо захисту тварин.

У зв'язку з цим в 2006 році законодавець ухвалив Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження», який спрямований на захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав, закріплених у Преамбулі цього закону [2].

Перш ніж приступити до дослідження проблеми, слід дати визначення основних понять – «тварини», «жорстоке поводження з тваринами».

Відповідно до Закону Україні «Про захист тварин від жорстокого поводження» твариною є біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові [8].

Під жорстоким поводженням з тваринами розуміється знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів [8].

Меті запобігання жорстокому поводженню з тваринами та покарання за вчинення таких дій значною мірою відповідає ст. 299 Кримінального Кодексу України, де передбачено кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами [5, c. 144]. Санкції цієї статті передбачено покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, а кваліфіковані види цього злочину караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років [6]. Таким чином, ми бачимо, що законодавець визнав цей злочин злочином невеликої тяжкості. На нашу думку, така позиція є невиправданою.

Слід відзначити, що у ряді країн за аналогічний злочин передбачається покарання у виді позбавлення волі (ст. 350 КК Королівства Нідерланди, ст. 136 КК Республіки Вануату, ст. 222 КК Австрійської Республіки, ст. 259 КК Республіки Грузія, ст. 170 Островів Кука, ч. 2 ст. 341 КК Китаю, ст. 276 КК Республіки Казахстан, ст. 230 КК Республіки Латвія, ст. 354 КК Королівства Норвегія, ст. 13 КК Королівства Швеція та інші), у виді виправних робіт (ст. 276 КК Республіки Казахстан, ст. 259 КК Республіки Грузія ), у виді громадських робіт (ст. 310 КК Республіки Литва, ст. 264 КК Республіки Киргизстан) та у виді конфіскації майна (ст. 230 КК Республіки Латвія) [1; 11, с. 287, с. 303].

Отже, санкції кримінально-правових законодавчих актів зазначених країн, у яких встановлена кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, свідчать, що світова спільнота приділяє підвищений інтерес до цієї проблематики. Регламентуючи покарання за цей злочин, український законодавець віддав перевагу штрафу, арешту та обмеженню волі. Однак у частинах 1 та 2 цієї статті не вказано в санкціях нижньої межі покарань, а це веде до можливого порушення принципу справедливості призначення покарання, що означає адекватне врахування суспільної небезпеки злочину та відповідність покарання обставинам вчинення злочину та особі винного [10, c. 163–164].

На нашу думку, обґрунтованою є необхідність зміни санкції жорстокого поводження з тваринами. Збільшення верхніх меж санкції злочину, передбаченого ст. 299 КК України, а також її розширення за рахунок таких інших видів покарання, як громадські роботи та позбавлення волі, є перспективним напрямком удосконалення кримінального законодавства України у цій сфері.

Також слід зазначити, що вказані норми КК України, не встановлюють окремої відповідальності за знущання над тваринами, яке призвело до їх загибелі або каліцтва. З урахуванням ступеню суспільної небезпеки таких дій, видається, що зазначене діяння має вважатися окремим складом злочину, з віднесенням його до злочинів середньої тяжкості. Так само, потребує посилення відповідальність за таке діяння скоєне групою осіб або повторно [9].Посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами сприятиме підвищенню ефективності боротьби з правопорушеннями щодо жорсткого поводження з тваринами та посилить відповідальність за такі діяння відповідно до рівня їх суспільної небезпеки.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Головко І. А. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dissertation.com.ua/node/850936.

  2. Губанова О. В. Рецензія на монографію Кітаєва В. М. «Тварини і злочини: кримінально-правове і криміналістичне дослідження»/ О. В. Губанова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серия : Юридические науки. – 2011. – Т. 24 (63). № 2. 2011. – С. 412-414.

  3. Копилян В. А. Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_3/09kvapzt.pdf.

  4. Копилян В. А. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами за законодавством окремих іноземних держав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vzjui/2009_1/09kvalfs.pdf.

  5. Копилян В. А. Проблеми кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами при контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / В. А. Копилян // Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у сучасних умовах : матер. Міжнар. наук. -практ. конф. (Дніпропетровськ, 12.10.2007 р.). – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2007. –С. 144–146.

  6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

  7. Лобов И.И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными: дис. на соискание уч. ступени канд. юрид. наук: 12.00.08 / И.И. Лобов. – М.: Юрид. ин. МВД России, 2000. – 166 с.

  8. Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від 21.02.2006 № 3447-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3447-15.

  9. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=42669&pf35401=215207.

  10. Степанюк А. Значущість принципу невідворотності виконання покарання для екзекутивної діяльності / А. Степанюк // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №3.– С. 157–166. 11. Уголовные кодексы стран СНГ (Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан), Модельный уголовный кодекс стран СНГ: сопоставительная таблица: учеб. пособие / состав. А.Я. Гришко, Л.А. Соловьёв.; общ. ред. Н.И. Ветрова. – М. – Брянск: Брянский филиал ЮИМВД России, 2001. – 359 с.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка