Мірошников О. М., Подобій О. В., Стеценко Н. О. Освітня діяльність викладача у вищому навчальному закладі в умовах ступеневої підготовки фахівцівДата конвертації16.03.2016
Розмір68.8 Kb.
УДК 378 (100)

Мірошников О.М., Подобій О.В., Стеценко Н.О.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Національний університет харчових технологій

Стратегічні напрями фундаменталізації вищої освіти пов’язані з необхідністю розробки і теоретичного обґрунтування єдиних вимог щодо забезпечення належного рівня фундаментальної фахової підготовки майбутніх фахівців в умовах технічного університету [1], забезпечення системи їх ступеневої підготовки, освітньо-професійних програм вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням тощо.

Розробка та впровадження сучасних освітніх технологій потребує нових підходів залучення до традиційної системи навчання і виховання принципово нових елементів [2]. Даний процес не зводиться лише до збільшення суми знань та розвитку професійної спрямованості майбутніх фахівців, а передбачає досягнення нової якості організації навчально-виховного процесу, врахування сучасних підходів до організації діяльності студентів в процесі професійної підготовки. Спрямування навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах освіти передбачає, перш за все, лекційні, лабораторні та практичні заняття, де взаємодіють викладач та студент.

Сучасна вища освіта повинна вирішувати подвійне завдання: забезпечувати формування інтелектуальних, моральних та психологічних якостей студента, а також сприяти професійному розвитку, який передбачає наявність певних навичок для вирішення спеціальних завдань [3].

Освітня діяльність викладача у вищому навчальному закладі – це науково-обґрунтована та нормована підготовка фахівців, за змістом освіти, місцем та терміном навчання. Для забезпечення ефективної діяльності викладачами сформовано систему форм, методів та засобів навчання, що використовуються для організації та здійснення спільної навчальної діяльності викладачів та студентів.

Професійне становлення студентів у вищому навчальному закладі залежить від рівня розвитку їх пізнавальних властивостей, зокрема таких як: наполегливість, самовладання, емоційна стійкість. Завдання викладача у вищих навчальних закладах справити вплив на професійне становлення студентів, сформувати їх професійну спрямованість, показати значимість навчальної задачі і довести власну активність [4].

Під час навчання у вищому навчальному закладі чітко простежується особистісне змінювання студентів за етапами навчання (фундаментальна, професійно-орієнтовна підготовка) та оволодіння ними професійними навичками. В Національному університеті харчових технологій чітко взаємодіють кафедри, що забезпечують фундаментальну та професійну підготовку. Основними передумовами ефективного впровадження сучасних освітніх технологій є, насамперед, готовність студентів до їх сприйняття, позитивна мотивація навчальної діяльності, готовність викладачів і студентів до творчої співпраці, професійна майстерність педагогів, трансформація наявного досвіду, удосконалення науково-методичного забезпечення дисциплін вищого навчального закладу [4].

Науково-педагогічна діяльність викладача повинна орієнтуватись на кінцевий результат. Порівняння цього результату з поставленою метою дозволить визначити ступінь розробленості заходів, ефективність запропонованого комплексу засобів реалізації мети. Близькою метою може бути формування загальної культури, достатнього та професійного рівня молодого фахівця, віддаленою – формування професійної майстерності [3].

Запланований результат можна одержати лише за умови системного підходу до організації навчального процесу у вищому навчальному закладі шляхом впровадження сучасних освітніх технологій підготовки фахівців, належної організації самостійної роботи студентів та залучення їх до виконання науково-дослідної роботи.

В сучасних умовах будь-який молодий спеціаліст повинен мати не тільки фундаментальні знання, професійні вміння і навички діяльності свого профілю. Надзвичайно важливим є досвід творчої, дослідницької та соціально-оцінювальної діяльності, який може сформуватися виключно в процесі самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів є одним з найвагоміших резервів підвищення ефективності підготовки спеціалістів. Вона призначена для опанування кожної дисципліни, формування і закріплення цілісної системи знань і завершення задач всіх видів навчальної роботи. Крім того, СРС має величезне виховне значення, тому що формує навички самостійної роботи як у навчальній, так і в науковій та професійній діяльності, здатність брати на себе відповідальність, знаходити конструктивні рішення, пропонувати новаторські ідеї тощо. Самостійна робота сприяє поглибленню і розширенню знань, формуванню зацікавленості до пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами процесу пізнання, розвитку пізнавальних здібностей.

В зв’язку з цим на кафедрах Національного університету харчових технологій, зокрема, фізичної і колоїдної хімії та технології оздоровчих продуктів велика увага приділяється плануванню, проведенню і контролю самостійної роботи студентів, яка включає три рівні діяльності студентів:

­­− тренувальний (репродуктивний), який передбачає тренувальні роботи за зразком: рішення задач, заповнення таблиць, схем тощо. Метою таких робіт є закріплення знань, формування вмінь і навичок;

− реконструктивний, що включає самостійні роботи, в ході яких відбувається складання плану, тезисів, анотування, підготовка доповідей та рефератів;

− творчий, пошуковий, який вимагає аналізу проблемної ситуації, отримання нової інформації, вибору засобів та методів вирішення навчально-дослідницьких завдань.

Самостійна робота студентів передбачає виконання завдань як тренувального, так і реконструктивного рівня. Розв’язок задач, підготовка доповідей і рефератів дозволяють розвинути навички пошуку і активного опрацювання нової інформації, застосовувати знання фізико-хімічних законів і механізмів для розуміння тих складних процесів, що відбуваються під час хімічних, фізико-хімічних та біохімічних перетворень в технологіях харчових продуктів. Розповсюдженість колоїдних систем серед харчових середовищ визначає актуальність використання пошукового рівня самостійної роботи студентів при розробці способів удосконалення існуючих технологій та створенні нових продуктів харчування.

Досвід використання зазначених методів проведення самостійної роботи студентів показав їх дієвість та ефективність, що підтвердилось зростанням якості навчання з 65 до 80 % в академічних групах, де активно проводилась СРС. Обов’язковими необхідними умовами, що забезпечують успішне виконання самостійної роботи, є вмотивованість задачі, чітка постановка завдання із зазначенням методів і способів його виконання, визначення форм і термінів звітності, проведення консультацій та розробка критеріїв оцінювання.

Науково-дослідна робота (НДРС) студентів на кафедрах Національного університету харчових технологій організована на підставі Положення про НДРС. НДРС є невід’ємною складовою наукової діяльності кафедри. Зокрема, кафедрою фізичної і колоїдної хімії протягом багатьох років ведеться організація науково-дослідної роботи студентів шляхом їх участі у наукових гуртках. Для роботи залучаються найкращі студенти молодших курсів. При відборі враховується готовність студентів до сприйняття наукових положень та позитивна мотивація навчальної діяльності, здатність викладачів і студентів до творчої діяльності. Формуються напрямки наукової роботи в розрізі загального кафедрального наукового напрямку. Під керівництвом науково-педагогічних працівників та при їх безпосередній участі проводиться робота в наукових гуртках, основні напрямки діяльності яких, – це навчання та оволодіння методиками досліджень, знайомство із засобами вимірювання, здатність формування наукового завдання, стилю роботи в науковій групі. Результати обговорюються та рекомендуються до участі у роботі наукових студентських конференцій, студенти виступають із доповідями, а найкращі результати рекомендуються до публікації у наукових виданнях. Крім того, більшість студентів завдяки тісній співпраці із професійно-орієнтовними кафедрами, використовують результати роботи в подальших етапах свого становлення, як фахівців, під час виконання курсових та кваліфікаційних робіт. Саме тісна співпраця загальноосвітніх та випускових кафедр дозволяє забезпечити сучасний перехід від "знань – описів" до "знань – інструментів". Студенти, які показали здатність до науково-дослідної роботи і досягли значних успіхів, мають переваги при вступі до магістратури та аспірантури.

Отже, показано реалізацію тісного взаємозв’язку між фундаментальною та професійно-орієнтовною підготовкою фахівців у Національному університеті харчових технологій шляхом організації самостійної роботи студентів та залучення їх до науково-дослідної роботи.


Література


  1. Кинелев В.Г. Фундаментализация университетского образования // Высшее образование в России. – 1994. –№ 4 . – С. 6 –13.

  2. Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2002. – № 6. – С.3 – 9.

  3. Кремень В.Г. Якісна освіта: сучасні вимоги // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 4 (53). – С. 5 – 17.

  4. Дзюба Л. А. До питання про сучасні освітні технології // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць. Інститут психології їм. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименко С. Д. – К.: 2002, т. IV, Ч. 7. – С. 27–29.

  5. Дзюба Л.А. Професійна придатність і професійне становлення в процесі навчання у вищому навчальному закладі // Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки: Збірник наукових праць. –№4. –Луганськ, 2002. – С. 71–73.

Анотація

Розглянуто деякі аспекти сучасної освітньої діяльності викладача вищого навчального закладу, спрямованої на забезпечення належного рівня фундаментальної фахової підготовки майбутніх випускників, забезпечення системи їх ступеневої підготовки, реалізацію освітньо-професійних програм вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням. Показано реалізацію тісного взаємозв’язку між фундаментальною та професійно-орієнтовною підготовкою фахівців у Національному університеті харчових технологій шляхом організації самостійної роботи студентів та залучення їх до науково-дослідної роботи.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка