Модель військово-патріотичного виховання «Я – громадянин. Я – патріот»Скачати 169.22 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір169.22 Kb.
Відділ освіти Піщанської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Трибусівка

Модель

військово-патріотичного виховання

«Я – громадянин. Я – патріот»

Керівник :

Дашко Галина Семенівна,

вчитель англійської мови

ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Трибусівка,

класний керівник 8 класу.

Вища кваліфікаційна категорія,

педагогічний стаж 13 років


Трибусівка

2015 рік


Здобувши незалежність, молода українська держава на початку ХХI сторіч-чя переживає тяжкі часи, коли визначаються орієнтири, відбувається перео-цінка цінностей. Побудова і розвиток держави як цивілізованого члена сві-тового співтовариства неможлива без патріотичного виховання її громадян. Тому на сучасному етапі в Україні патріотичне виховання розглядається як один з найважливіших компонентів політичної соціалізації. Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Тому особливе занепокоєння викликає відсут-ність у більшості юнацтва усвідомлення себе, як частини народу, своєї діяльності з інтересами нації. Кожен народ у процесі історичного розвитку виробив систему цінностей, які передаються з покоління в покоління у вигля-ді звичаїв, традицій, обрядів. Тому виховання дитини завжди має ґрунтува-тися насамперед на культурно – історичних цінностях своєї нації . Пізнання навколишнього світу починається зі знайомства з рідною вулицею , селом чи містом, своєю країною, а вже потім – із сусідніми країнами. Тобто, ми йдемо від пізнання свого, рідного, національного до багатонаціонального,світового .

Власна унікальна духовно-ціннісна парадигма українського народу на шля-ху свого розвитку зазнавала постійних утисків, нищення, паплюження , етні-чні традиції виховання довгий час були забуті, заборонені .

Трансформаційні процеси, що відбуваються у світі та державі, поставили перед сучасною освітою завдання розбудови національної системи вихован-ня, яка має реалізовуватися через виховний простір навчального закладу. За-радити справі може створення такої моделі освіти, яка виховувала б націо-нально - свідомих громадян України.

Враховуючи дані аспекти, беручи до уваги досвід інших шкіл України та враховуючи власні можливості та умови, була розроблена власна модель вій-ськово-патріотичного виховання в класі «Я – громадянин. Я – патріот».

Патріотичне виховання – це формування патріотичних почуттів, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави.

Завданнями військово-патріотичного виховання є: • формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

 • виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;

 • формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;

 • створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо вихо-вання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;

 • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповід-ного рівня фізичної підготовки та витривалості;

 • підвищення престижу військової служби, військова професійна орієн-тація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підго-товку до захисту Української держави і служби у Збройних силах Укра-їни та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходжен-ня військової служби за контрактом;

 • створення системи військово-патріотичного виховання.

Напрямки військово-патріотичного виховання:

 • Формування і розвиток в учнів загальнолюдських ціннісних орієнтацій, національної гідності і гордості, культури міжнаціональних відно-син, морально-психологічних якостей громадянина-патріота.

 • Вивчення героїчної історії українського народу, його духовної спадщини, культури, національних традицій, символів, вірувань та побуту українців.

 • Розвиток військово-шефської роботи, співпраця та надання допо-моги ветеранам війни, Збройних Сил.

Школа повинна не тільки озброювати учнів військовими знаннями, вихову-вати в них патріотичні почуття на уроках, але й пов'язати ці знання з навичками поведінки в позаурочний час.

Для успішного виконання поставлених завдань намагаємось дотримуватися таких основних педагогічних вимог: • Розглядати військово-патріотичне виховання як складову частину системи національного виховання і здійснювати його у взаємозв'язку з основними ланками навчально-виховної роботи у школі.

 • Здійснювати патріотичне виховання з урахуванням вікових, індиві-дуальних та національних особливостей школярів.

 • Вміло поєднувати військово-патріотичне виховання з національним, моральним, трудовим, естетичним і фізичним вихованням.

 • Сприяти розвитку військово-патріотичної роботи на основі самоді-яльності, активності та ініціативи учнів.

Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді – це комплексна, сис-темна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і консти-туційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності і не залеж-ності України. Виховувати в людині патріота своєї Батьківщини, любов до рідного краю, любов до своєї України варто починати з раннього дитинства. Батьківщина містить у собі все різноманіття соціальних і природних факто-рів, що поєднуються поняттями батьківщина, мікрорайон або село, місто або район. У процесі свого розвитку людина поступово усвідомлює свою при-належність до родини, колективу, класу, школи, народу. Вершиною патріо-тичного виховання є усвідомлення себе громадянином України.

Виховання патріота, громадянина, духовно багатої особистості – процес тривалий та багатогранний. О.А. Захаренко зауважував: «Для нас важливий дієвий патріотизм. Він розпочинається від батьківської садиби, хати, села, міста, України». Ефективність виховання патріотизму значною мірою зале-жить від діяльнісного підходу. Як зазначав О.А.Захаренко, «патріотами не народжуються. Ними стають у процесі становлення особистості». Особистість громадянина-патріота формується інтенсивніше, якщо він лю-бить Батьківщину не лише на словах, а й на ділі, якщо бере активну реальну участь в діяльності, в якій виявляються на практиці громадські цінності, як-що ця діяльність проходить через почуття, відповідає його потребам і інте-ресам. Виховна модель створюється силами всіх учасників навчально-ви-ховного процесу – учителями, дітьми, батьками. У процесі їх взаємодії формулюються цілі і завдання, визначаються шляхи її реалізації, органі-зовується різноманітна діяльність.

Запорукою результативності виховної діяльності є одночасна взаємодія і непорушність трьох ланок замкнутого ланцюжка:

ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ–РОДИНА.

Адже сім’я- це школа, яка діє впродовж всього життя. З маминої колискової пісні, з бабусиної вишитої сорочки, яка передається з покоління в поко-ління, від дотику міцних батьківських рук та дідусевої розповіді про слав-них козаків розпочинається у кожного з нас любов до Батьківщини, розпочи-нається з любові до того єдиного і найріднішого місця на Землі, де народив-ся. І саме і сім’я, і школа повинні мати лише одну святу мету – виховати Людину, поставити перед собою мету:


 • здійснення системного підходу до виховання майбутніх громадян-патріотів України;

 • виховання високоморального підростаючого покоління, формування у нього українського менталітету;

 • формування всебічно розвиненої громадсько-активної особистості.

Модель військово-патріотичного виховання «Я – громадянин. Я – патріот» базується на класичних принципах патріотичного виховання:

 • гуманізація виховного процесу;

 • національна спрямованість;

 • висока духовність;

 • створення емоційно збагачених виховних ситуацій;

 • принцип опори на позитивне в людині та в її вчинках.

Модель виховної діяльності із формування патріотичних почуттів учнів передбачає також включення в цей виховний процес батьків. Тому ми запро-понували батькам здійснювати виховання національної свідомості й укра-їнського патріотизму за такими напрямками:

 • Прищеплення дітям любові до рідної оселі, свого села (міста), рідного краю, України.

 • Бесіди в родинному колі про видатних українців, національних героїв, українські державні символи й атрибути.

 • Родинні реліквії, світлини, документальні свідчення про ратні, тру-дові, громадські, національні справи старших членів родини як важливі засоби патріотичного виховання дітей.

 • Заохочення батьками участі дітей у конкурсах дитячих малюнків і художній самодіяльності на українські патріотичні теми.

 • Спільна допомога батьків і дітей в упорядкуванні меморіальних ком-плексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни;

 • Роз'яснення дітям важливих сучасних подій в українській державі. Залучення до відзначення українських державних свят і знаменних дат в історії України.

 • Участь батьків і старших членів родини в українознавчій роботі школи.

Для впровадження цієї моделі у реальність були обрані різні форми робо-ти: бесіди, розповіді, екскурсії до музеїв, зустрічі з ветеранами та учасни-ками війн, тематичні вечори, усні журнали, походи по місцях бойової слави.

Провідна ідея у вихованні учня – патріота – це виховання дитини з високими моральними якостями. З цією метою намітила шляхи здійснення виховання дитини. Перш за все, це тісний зв’язок патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового та родинного виховання.

Саме тому традиційною стала організація та участь учнів класу у тижнях військово-патріотичного виховання, присвячених річниці Збройних Сил України, Дню українського козацтва, дню Перемоги. У ході цих тижнів проводяться:


 • Уроки мужності «Тих днів не змовкне слава», «Партизанський рух Вінничини», «Лист у минуле», в ході яких учні не тільки знайомили один одного із визначними постатями партизанського руху Вінничини, а й писали листи в минуле, тим юнакам, які поклали своє життя, захищаючи свою Батьківщину від німецько-фашистських загарбників(додаток 1)

c:\users\user\desktop\англійська\img1763a.jpgc:\users\user\desktop\англійська\img1765a.jpg

 • Уроки-реквієми «Сумна розповідь обелісків», «У граніті, у бронзі, у серцях».

 • Усні журнали «Партизанський рух», «П'є журавка воду».

 • Диспути «Чи є сьогодні місце для подвигу?», «Що таке подвиг?».

 • Екскурсії шкільним музеєм бойової слави.i:\фото\музей_1.jpgc:\users\user\desktop\військово-патріотичне виховання\img_20150226_125422.jpg
 • Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, допомога по господарству, вітання зі святами.

c:\users\user\desktop\військово-патріотичне виховання\фото.jpeg

Такі зустрічі залишають у душах і серцях учнів глибокі і незабутні сліди, вчать шанувати і пам'ятати історію свого народу.

Учні школи не забувають про тих, хто пройшов через вогненні роки війни, постійно турбуються про них. Пам'ять і турбота – ось чим ми, учні, можемо віддячити нашим дідам та прадідам за наше сьогодення. Де нема пам'яті – там нема майбутнього. Одним із головних завдань є оформлення Книги Пам'яті, де будуть зібрані цікаві матеріали про ветеранів війни, які мешкають у нашому селі, їх спогади про ті страшні роки; оновлення куточку Бойової слави; проведення уроків мужності.c:\users\user\desktop\ліда кр\img_20150226_134635.jpg

Робота учнів класу над оформленням Книги Пам’яті

c:\users\user\desktop\ліда кр\img_20150226_134714.jpg
Традиційним також є проведення Вахти пам'яті до Дня Перемоги. Уся ро-бота з ветеранами проводиться під девізом «Вшановуємо на свято – шануємо щодня!!!».

Хвилюючим не лише для учнів школи, а й для мешканців села є дійство, що організовується до Дня Перемоги. Всі учні, учителі, батьки, жителі села і, звичайно, найпочесніші гості – ветерани, яких, на жаль, з кожним роком стає все менше і менше урочисто крокують колоною з прапорами, гірлянда-ми, квітами до Меморіалу Слави, могили Невідомого солдата, до пам’ят-ника вдовам, до пам'ятника жертвам Голодомору.c:\users\user\desktop\військово-патріотичне виховання\фото1.jpeg


«Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» - ці слова ми пам'ятаємо щодня. Тому учні класу доглядають за могилою невідомого солдата, упорядковують територію біля пам’ятника .

Діти прикладають максимум зусиль для того, щоб познайомитись з поді-ями, що відбувалися на території нашого району в період війни; це сприяє вихованню в школярів шанобливого ставлення до воїнів визволителів, захо-плення їхнім подвигом, вдячності тим, хто ціною свого життя відстояв свободу рідної землі.

Не менш актуальною складовою виховання справжнього патріота є знай-омство з національними святами та традиціями, культурною спадщиною та історією нашої Батьківщини. В рамках військово-патріотичного виховання були проведенні наступні заходи: • Свято «Йде Святий Миколай»;

d:\англійська\атестаційні матеріали\фотоматеріали\pb180149.avi_snapshot_01.41_[2013.03.16_20.59.40].jpg • «Ой, Калита, Калита, із чого ти вилита?»

d:\англійська\атестаційні матеріали\фотоматеріали\святоо\img_0147.jpg


 • «Т.Г.Шевченко – гордість української землі»d:\англійська\атестаційні матеріали\фотоматеріали\свято шевченко\cimg2481.jpgd:\англійська\атестаційні матеріали\фотоматеріали\свято шевченко\cimg2482.jpg


 • Лінійка-реквієм пам’яті жертв Голодомору «Людської пам’яті мости…»d:\англійська\атестаційні матеріали\фотоматеріали\fkhvfj.jpg


d:\виховні години\мама\5 клас\день голодомору\rerty.jpg


 • Участь в традиційних козацьких забавах;


d:\виховні години\мама\5 клас\img0884a.jpgd:\виховні години\мама\5 клас\img0879a.jpg

Слід відмітити, що учні завжди ретельно готуються до таких заходів: збирають додаткову інформацію, оформляють виставки малюнків, випускають стіннівки по темі.d:\англійська\атестаційні матеріали\фотоматеріали\свято шевченко\cimg2489.jpg

d:\англійська\атестаційні матеріали\фотоматеріали\свято шевченко\cimg2486.jpg
d:\виховні години\мама\5 клас\день голодомору\2012-11-23 12.08.56.jpg
d:\виховні години\мама\5 клас\день голодомору\2012-11-23 12.10.32.jpg
Невід’ємною частиною виховання громадянина-патріота стали виховні заходи та години спілкування, які спрямовані на розвиток особистості, ви-ховування спостережливості, уважності до інших людей, здатності бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, чуйності, взаємоповаги, людя-ності, терпимості і небайдужості. В цьому плані слід відзначити проведення виховної години «Планета Толерантності», в ході якої, використовуючи іс-торичні факти, афоризми видатних людей, були показані певні рівні толе-рантної поведінки людини; розвивались вміння аналізувати, приймати рішення, вибирати правильну позицію; були проведені паралелі з подіями, які відбуваються на сході нашої країни. Учні дійшли логічного висновку, що причинами війн та конфліктів є нерозуміння, нетерпимість, байдужість та відсутність активної громадянської позиції. Як результат, була складена квітка толерантності з порадами для майбутнього громадянина – патріота України:

 • будьте готові до того, що всі люди різні – не кращі й не гірші, а просто різні;

 • навчіться сприймати людей такими, якими вони є, не намагайтесь змінити в них те, що нам не подобається;

 • цінуйте в кожній людині особистість і поважайте її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими;

 • зберігайте „ своє обличчя ”, знайдіть себе і за будь-яких обставин залишайтеся самим собою.d:\виховна година 8 клас\img_20141118_102540_1.jpg


d:\виховна година 8 клас\pb180203.jpg

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, доброволь-ців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, військово-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді набуває пріоритетно-го значення. Тому доцільно було добирати і поєднувати різноманітні методи і форми військово-патріотичного виховання, насичувати їх пат-ріотичними емоціями та переживаннями, активно використовувати приклади мужності й звитяги захисників України не лише з історично-го минулого, а й нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу від російської агресії. Учні прийняли активну участь в організації та прове-денні благодійної ярмарки, кошти з якої були відправлені для допомоги героям АТО; в акції «Обігрій захисника», «Лист пораненому», «Назус-тріч мрії», активно включились в акцію «Протягни руку допомоги», в ході якої зібрали велику кількість продуктів харчування, засобів гігіє-ни для воїнів – героїв АТО, в проведенні лінійки - реквієма пам’яті Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають!».c:\users\user\desktop\військово-патріотичне виховання\img_20150226_135425.jpg


c:\users\user\desktop\небесна сотня\img_20150220_122337.jpg

З надзвичайно високім почуттям патріотизму віднеслись до підготовки виховної години з елементами майстер-класу «Оберіг для героїв АТО», під час якої учні разом із запрошеними батьками виготовляли ляльки-мотанки з побажаннями для солдат на передовій. Виготовленню таких символічних оберегів передував перегляд відео презентацій про загиб-лих в зоні АТО вінничан та роботу волонтерського загону Піщанського району, які були підготовлені самими учнями(додаток 2)c:\users\user\desktop\уроки мужності\виховна\img_20150206_132352.jpg
c:\users\user\desktop\уроки мужності\виховна\img_20150209_093107.jpg

c:\users\user\desktop\уроки мужності\виховна\img_20150209_092255.jpg

Результати реалізації моделі військово-патріотичного виховання «Я – громадянин. Я – патріот»

На початку реалізації моделі військово-патріотичного виховання «Я – громадянин. Я – патріот» в 5 класі провела анкету, яка мала за мету визначити, що значить в розумінні п’ятикласників таке поняття як «патріотизм». Ось отримані результати:

Патріотизм для мене – це…

50% - любов до Батьківщини; 30% - повага до історії та культури своєї країни; 10% - готовність пожертвувати всім заради своєї Батьківщини, 5% - готовність відстоювати державні інтереси зі зброєю в руках , 0% - дотримання державних інтересів, навіть на шкоду особистим.

5 клас 2011-2012навчальний рік

Після проведення циклу заходів національно-патріотичного виховання у січні відбулося повторне анкетування.

8 клас 2014-2015 навчальний рік

Але були й такі відповіді: Патріотизм – це «Любити Україну, якщо навіть проживаєш поза межами її кордонів; коли українською мовою говорять всі мешканці країни. Любов до навколишнього середовища, населення, сім’ї, рідного краю, природи. Кожен українець повинен поважати і захищати Україну, підтримувати її інтереси».

Друга анкета пропонувала учням дати відповіді на 9 питань і головне з них - «Чи вважаєте ви себе патріотом України?». Ось питання цієї анкети та відповіді на них:

Чи любите Ви свою країну? – так – 9 учнів, важко відповісти – 0, ні – 0.

Чи пишаєтесь Ви тим, що є громадянином України? - так – 9 учнів, важко відповісти – 0, ні – 0.

Чи знаєте Ви історію свого рідного села? – так – 9 учнів, важко відповісти – 0, ні – 0.

Чи дотримується Ваша родина звичаїв та традицій нашого народу? – так – 9 учнів, важко відповісти – 0, ні – 0.

Чи поважаєте Ви українську мову? – так – 9 учнів, важко відповісти – 0, ні – 0.

Чи спілкуєтесь Ви українською мовою? – так – 9 учнів, важко відповісти –0, ні – 0.

Чи потрібна Україні друга державна мова? – так – 0 учнів, важко відповісти –2, ні –7.

Чи вважаєте Ви службу в армії обов’язком громадянина України? – так –8 учнів, важко відповісти –1 , ні –0.

Чи вважаєте Ви себе патріотом України? – так – 9 учнів, важко відповісти – 0, ні –0.

Загальноосвітній навчальний заклад має невичерпні можливості для здійснення військово – патріотичного виховання учнів. В процесі навчальних занять вони ознайомлюються з історією українського народу, його багатовіковою боротьбою за свободу і незалежність, власну державу з багатющою культурою і традиціями.

Головною метою військово-патріотичного виховання відповідно до розробленої моделі є визначення основних напрямків удосконалення патріотичного виховання учнів; забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку особистості та підготовки учнів до Захисту Вітчизни; вироблення єдиних поглядів і вимог до проблеми виховання патріота та громадянина; використання інноваційних форм і методів патріотичного виховання; формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до допризивної підготовки та виконання основного військового обов’язку – захисту суверенітету, цілісності і непорушності кордонів України.

Результатом дії даної моделі є випускник, в якого сформовано рівень со-ціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у різно-манітних сферах життєдіяльності, здорова людина, творча особистість з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманіс-тичним світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства – справжній громадянин – патріот України.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка