Мотивація вибору науково-методичної темиСкачати 131.28 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір131.28 Kb.
НІЖИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


«Упровадження педагогіки успіху

у навчально-виховний процес ліцею»

 

 

Мотивація вибору науково-методичної теми Упровадження у навчально-виховний процес педагогіки успіху, спрямованої на створення умов для успіху та розвитку конкурентоспроможної, успішної особистості учня, надання можливості кожному ліцеїсту відчути радість досягнення успіху в навчанні, усвідомити свої здібності та віру у власні сили.

 

Основними принципами розвитку освіти визначено: • відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;

 • розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідної ідеї освіти, що забезпечує орієнтацію вчителя на особистість учня (активно діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків дітей; урахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей; забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами діяльності);

 • оздоровча функція освіти, яка є обов'язковою умовою забезпечення та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.

 , Із метою формування та розвитку конкурентноспроможної, успішної особистості  перед педагогічним колективом ліцею визначаються цілі, завдання та засади діяльності для реалізації пріоритетного напряму стратегічного розвитку освіти в Україні, постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу. Головною метою педагогічного процесу є створення умов для розвитку внутрішнього світу учня і формування його впевненості у своїх силах. Учитель повинен памʼятати слова В.О.Сухомлинського: «У наших школах не повинно бути нещасних учнів, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здатні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися».


 Ураховуючи потреби розвитку успішної особистості, навчально-виховний процес повинен бути підпорядкований:

 • формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

 • вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

 • створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача.


Стратегічна мета: переведення навчально-виховного процесу на якісно вищий рівень функціонування, формування гуманістичного середовища, у якому відбувається цілісний розвиток кожного суб’єкта педагогічного процесу.

Завдання:

 • сформувати банк інформації про педагогіку успіху;

 • оновлювати зміст і технології освіти відповідно до вимог сучасності, у тому числі за рахунок використання ІКТ;

 • сприяти створенню системи науково-пошукової, експериментальної діяльності педагогів щодо інтегрованого застосування педагогіки успіху, компетентнісного та особистісно зорієнтованого підходів до організації НВП;

 • створювати колективний досвід шляхом розробки нової науково-методичної теми;

 • змінювати стратегію, зміст і форми внутрішкільного управління;

 • розробити моделі успішної особистості;

 • проведення психолого-педагогічної діагностики розвитку успішної особистості;

 • удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної школи;

 • цілеспрямована організація діяльності учнів;

 • організація психолого-педагогічної підтримки становлення та розвитку кожного учня;

 • розвиток інформаційно-технологічної культури вчителів і учнів;

 • застосування програмних педагогічних засобів навчання, новітніх інноваційних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі;

 • діагностика та виявлення індивідуальних можливостей, здібностей, нахилів кожного учня та організація психолого-педагогічного супроводу його розвитку;

 • створення умов для дослідницької та наукової роботи учнів;

 • цільове використання варіативної складової навчального плану;

 • визначення шляхів підвищення якості освітніх послуг;

 • створення бази методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів занять (уроків, спецкурсів, факультативів, класних годин, батьківських зборів), спрямованих на формування та розвиток успішної особистості.   


Прогнозований результат:

 • якісна освіта;

 • успіх кожного учасника навчально-виховного процесу;

-  високий рівень працездатності;

-  прагнення до якісного кінцевого результату;

-  стійкість до стресів;

-  здатність долати труднощі;

-  творче ставлення до справи, праці;

-  прагнення до професійного вдосконалення;

-  здатність до прийняття відповідальних іноді ризикованих рішень;

-  комунікабельність;

-  здатність до кооперації, співпраці, співтворчості;

-  здатність до швидкого освоєння нової справи;

-  здатність до самоосвіти, самореалізації, саморозвитку;

-  вміння орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

РОБОТИ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ
«Ти можеш!» - повинен нагадувати вчитель учневі.

«Він може!» - повинен нагадувати колектив.

«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.

В.Шаталов

І етап

2014-2015 навчальний рік

Організаційно-теоретичний етап

 

Мета:

Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над науково-методичною темою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання, визначення напрямів роботи.

 

Зміст роботи: 1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з проблемної теми «Упровадження педагогіки успіху у навчально-виховний процес ліцею».

 2. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з цієї
  теми. Виявлення рівня обізнаності педколективу з науково-методичної теми.

 3. Ознайомлення педколективу з теорією даного питання. Теоретичний
  семінар «Педагогіка успіху та образ сучасного випускника».


 4. Складання планів самоосвіти вчителів.

 5. Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над науково-методичною темою через
  кафедри вчителів-предметників.

 6. Створення бази даних у робочих планах, папках учителів, вихователів картотеки досвіду роботи в бібліотеці з
  питання, що вивчається.

 7. Засідання ПК із питань організації просвітницької роботи з педагогами,
  учнями, батьками.


Оперативні наради:

 1. Особливості роботи педколективу над науково-методичною темою в поточному навчальному році.

 2. Засоби та основні напрямки науково-методичної роботи ліцею в поточному навчальному році щодо реалізації науково-методичної теми.

 3. Цілеспрямована робота вихователя як інструмент та мотив розвитку особистості ліцеїстів, що вимагають особливої уваги.

 

Методична робота з педкадрами:

 1. Діагностування професійного рівня педагогічного колективу.

 2. Педагогічні читання: «Успіх як життєвий пріоритет особистості»;

«Технології педагогіки успіху в сучасній освіті»

Участь у роботі Всеукраїнських педагогічних Читаннях із гуманної педагогіки

 

Тематика педагогічної ради «Педагогіка успіху як взаємодія вчителя і учня в навчально-виховному процесі ліцею».

 

Очікувані результати: • Аналітична інформація результатів діагностики.

 • Розробка стратегічних напрямів діяльності педколективу з формування успішної особистості.

 • Підбір інформаційного матеріалу для розвитку теми, що вивчається.

 • Визначення основних напрямів діяльності ПК із вирішення теми, взаємодія ліцею з соціальним середовищем.

 • Вивчення передового педагогічного досвіду з теми.

 • Відповідний рівень теоретичної підготовки колективу до реалізації науково-методичної теми.

 • Моделювання складових успіху через упровадження педагогіки успіху.ІІ етап

2015-2016 навчальний рік

Пошук шляхів реалізації проблеми через удосконалення навчальної та виховної роботи

 

 Мета:

Використання класно-урочної системи як резерву для виховую чого навчання, одухотворення навчального матеріалу.

Ознайомлення педагогів із практичними аспектами основ педагогіки успіху, розвиток професійної компетентності вчителів. Формувати навички з використання педагогіки успіху в практичній діяльності педагогів. Формування вмінь (навичок), спрямованих на усвідомлення об’єктивних змін, які відбуваються в житті людини, соціальних відносинах. Сприяти формуванню позитивних орієнтирів в особистому житті учасників навчально-виховного процесу. Розвивати позитивні якості, риси характеру

Аналіз ефективності впровадження педагогіки успіху в напрямку формування конкурентно-спроможної особистості.

Визначення уроку як основного засобу впровадження інноваційних навчально-виховних технологій.

Пошук нових моделей уроків, форм і методів, які забезпечують формування рис успішної особистості в межах окремого навчального предмету; прийомів активізації пізнавальної діяльності учня. Опрацювання їх для покращення навчальних досягнень учнів. Оцінка та самооцінка напрацювань педагогів. Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів та учнів.

 

Зміст роботи:


 1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з
  теми «Урок – догма чи спонукання до розвитку учня».

 2. Вивчення та висвітлення досвіду з питань шляхів підвищення результативності уроку.

 3. Поширення усвідомлення  педагогами нових вимог до сучасного уроку як засобу розвитку особистості. Практичний семінар «Застосування методик педагогіки успіху на уроках».

 4. Складання планів самоосвіти вчителів на поточний рік.


Оперативні наради:

 1. Мета, зміст і основні напрямки самоосвітньої роботи кожного учителя з реалізації науково-методичної теми.

 2. Основні напрямки методичної роботи в поточному році.Методична робота з педкадрами:

1. Врахування психологічних аспектів у процесі активізації пізнавальних

інтересів.

2. Педагогічні читання: «Педагогічні ідеї В.Ф.Шаталова»;

Участь у роботі Всеукраїнських педагогічних Читаннях із гуманної педагогіки.

Нарада при директорові: «Здоров’язбережувальні та здоров’ятворчі технології у навчально-виховному процесі».

Тематика педагогічної ради: «Модель уроку як форми організації навчально-виховної діяльності для розвитку успішної особистості».

 

Очікувані результати: • Система освітніх технологій, спрямованих на формування успішної особистості.

 • Визначення ефективних методик, прийомів формування успішної особистості через урок.

 • Визначення ефективних методик, прийомів формування загальнолюдської культури успішної особистості через виховну роботу.ІІІ етап

2016-2017  навчальний рік

Пошук шляхів реалізації проблеми через удосконалення

навчальної та виховної роботи

 

Мета: 

Присвоєння (набуття) духовних цінностей через розв’язання відповідних духовно-моральних задач. Блокування егоструктури через застосування адекватних педагогічних технологій, діяльнісну співпрацю.

Застосування практичних аспектів основ педагогіки успіху, розвиток професійної компетентності вчителів. Формувати навички з використання педагогіки успіху в практичній діяльності педагогів. Формування вмінь (навичок), спрямованих на усвідомлення об’єктивних змін, які відбуваються в житті людини, соціальних відносинах. Сприяти формуванню позитивних орієнтирів в особистому житті учасників навчально-виховного процесу. Розвивати позитивні якості, риси характеру

Продовження впровадження нових педагогічних технологій у виховну діяльність ліцею.

Упровадження та широке втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку учнів, набуття ними загально-предметних, здоров’язбережувальні, життєвих компетентностей через реалізацію виховної діяльності навчального закладу.

 
Зміст роботи:


 • Створення комфортних умов для роботи всіх суб’єктів інноваційної діяльності.

 • Аналітична діагностика нововведень у навчально-виховний процес ліцею.

 • Поширення досвіду роботи з даної теми. Практичний семінар «Упровадження педагогіки успіху у виховну роботу закладу»


Очікувані результати:

 1. Удосконалення виховної роботи в напрямку формування успішної особистості.

 2. Підготовлені до друку матеріали.

 Оперативні наради: 1. Основні завдання роботи педколективу на ІІІ етап реалізації науково-методичної теми.

 2. Розвиток пізнавальної активності вчителя з інноваційних методик виховання в процесі реалізації науково-методичної теми.


Методична робота з педкадрами:

 1. Діагностування використання педагогічним колективом нововведень.

 2. Педагогічні читання: «Педагогічні ідеї І.Д.Беха»;

Участь у роботі Всеукраїнських педагогічних Читаннях із гуманної педагогіки.
Нарада при директорові: «Правова освіченість як запорука соціалізації особистості в суспільстві».
Тематика педагогічної ради: «Утілення моделі гуманістично-орієнтованого розвивального виховання в ліцеї».


ІV етап

2017-2018 навчальний рік

Результативно-узагальнюючий етап

 

Мета: 

Стабільний перебіг навчально-виховного процесу з упровадженням педагогіки успіху.

Формувати навички з використання педагогіки успіху в практичній діяльності педагогів. Формування вмінь (навичок), спрямованих на усвідомлення об’єктивних змін, які відбуваються в житті людини, соціальних відносинах. Сприяти формуванню позитивних орієнтирів в особистому житті учасників навчально-виховного процесу. Розвивати позитивні якості, риси характеруЗміст роботи:

 1. Узагальнення досвіду роботи над науково-методичною темою.

 2. Аналіз ефективності впровадження педагогіки успіху в НВП. Практичний семінар «Упровадження педагогіки успіху в освітній простір ліцею».


Оперативні наради:

 1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на ІV етапі реалізації науково-методичної теми.

 2. Узагальнення і презентація передового педагогічного досвіду з теми.

 3. Методика визначення рівня сформованості конкурентно-спроможності.

 4. Результати психологічного-педагогічних моніторингів учасників навчально-виховного процесу за результатами роботи над темою.

 Методична робота з педкадрами:

1. Діагностування результатів використання педагогіки успіху педагогічним колективом.

2. Педагогічні читання: «Педагогічна ідеї Ш.О.Амонашвілі»;

Участь у роботі Всеукраїнських педагогічних Читаннях із гуманної педагогіки.

Нарада при директорові: «Формування успішної гармонійно розвиненої особистості: творчий розвиток та набуття моральних цінностей».
Тематика педагогічної ради: «Мотивація навчання та засоби її підвищення».

 

Очікувані результати: • Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

 • Підготовлені до друку матеріали з досвіду роботи.

 • Дані проблемно-зорієнтованого аналізу ефективності впровадження педагогіки успіху.


V етап

2018-2019 навчальний рік

Результативно-аналітичний, підсумковий етап

 

Мета:

Визначення шляхів модернізації навчально-виховного процесу з метою формування успішної особистості з урахуванням потенціалу педагогічного колективу.

Шляхи самовдосконалення особистості учня і вчителя.

Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання та виховання в процесі формування конкурентно-спроможної, успішної особистості.

 

Оперативні наради: 1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на V етапі реалізації науково-методичної теми.

 2. Засоби підвищення пізнавальної активності учня, самовдосконалення особистості як учня, так і вчителя в умовах партнерського навчання.

 3. Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів.

  Методична робота з педкадрами:

1. Діагностування професійного рівня педагогічного колективу.

2. Педагогічні читання: «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського» (28.09.2018);

Участь у роботі Всеукраїнських педагогічних Читаннях із гуманної педагогіки.

Нарада при директорові: «Набуття рис конкурентно-спроможної, успішної особистості як запорука самореалізації, самоствердження людини в світі». 

Тематика педагогічної ради: «Результати впровадження педагогіки успіху у навчально-виховний процес ліцею»

 

Очікувані результати: • Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

 • Забезпечення умов для модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення результативності навчальної діяльності, формування в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних, життєтворчих компетентностей, навичок самоосвіти, саморозвитку, продуктивної творчої праці.

 • Співпраця з батьками з метою підвищення ефективності здобуття освіти їхніми дітьми та їх підготовки до самостійного життя.

 • Створення моделі конкурентоспроможного освітнього середовища, підготовка випускників ліцею, адаптованих до життєдіяльності в динамічному суспільстві.

 • Формування відповідного рівня мотиваційної, теоретичної та функціональної готовності педколективу до інноваційної, пошуково-експериментальної діяльності.

 • Створення власної системи управління, в якій органічно поєднуються індивідуальні якості та нормативні вимоги.

 • Створення психолого-педагогічних умов для учнівського й педагогічного колективів, які орієнтуються на досягнення успіху та сприяють формуванню компетенції успішної діяльності особистості.

 • Створення системи моніторингових досліджень становлення й розвитку успішної особистості учня та вчителя.

 • Проведення науково-практичної конференції «Упровадження педагогіки успіху у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу»


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка