Мова і мовленняСкачати 105.19 Kb.
Дата конвертації23.02.2016
Розмір105.19 Kb.
Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П.
Орієнтовне календарно – тематичне планування

з української мови (4 клас)

119 годин


І семестр
64 години (4 години на тиждень)

з/пДата

прове-

дення


Тема уроку

Мова і мовлення (3 години і протягом року)

1
Мова - скарбниця історії народу.

2
Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові.

3
Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування

Текст (9 годин і протягом року)

4
Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок. План тексту. Абзац. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті. Робота з деформованим текстом: виділення відсутніх абзаців, переставляння частин тексту, вилучення речень, які не відповідають темі, додавання кінцівки (заключного речення), заміна недоречно повторювальних слів, забезпечення зв’язку між реченнями та абзацами тексту.

5
РЗМ. Вправляння у написанні листів: «Як я провів літні канікули»

6
Текст – опис. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів. Визначення теми висловлювання у текстах – описах, формулювання основної думки. Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту слів, найважливіших для висловлення думки. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті. Поділ тексту – опису на частини, складання плану. Абзац.

7
Складання художніх та науково-популярних описів. Обговорення своїх письмових робіт у парах, невеликих групах; відзначення позитивних сторін роботи, висловлення порад щодо їх доопрацювання.

8
Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків. Визначення теми висловлювання у текстах – міркуваннях, формулювання основної думки. Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту слів, найважливіших для висловлення думки. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті. Поділ тексту – міркування на частини, складання плану. Абзац.

9
Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.

10
Вправляння у написанні замітки до стінгазети. Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок.

11
Контрольний диктант

12
Аналіз контрольного диктанту. Робота над помилками.

Речення (9 годин і протягом року)

13
Повторення і узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні і другорядні члени речення. Розділові знаки в кінці речень. Встановлення зв’язку слів у реченні. Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень). Відновлення змісту деформованих речень. Інтонаційно правильне читання речень, різних за метою висловлювання, окличних речень.

14
РЗМ. Складання і запис зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка, частину інтер’єру класу, навчальну ситуацію на уроці тощо. Обговорення своїх письмових робіт у парах, невеликих групах; відзначення позитивних сторін роботи, висловлення порад щодо їх доопрацювання.

15
Поняття про однорідні члени речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення.

16
Головні і другорядні члени речення. Поєднання однорідних членів речення за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення. Граматичні питання до однорідних членів речення.

17
Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Інтонування речень зі звертаннями, що стоять на початку, в середині, у кінці речення; речень з однорідними членами, в яких є узагальню вальні слова (за зразком, без уживання термінів).

18
Уявлення про складне речення. Складання їх за зразком, схемою, малюнками, створеними ситуаціями. Кома між частинами складного речення.

19
Узагальнюючий урок з розділу «Речення». Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.

20
Перевірка мовних знань і умінь № 1

21
Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання.

Слово. Значення слова. Частини мови ( 3 години)

22
РЗМ. Вибірковий переказ з опорою на допоміжні матеріали.

23
Повторення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова; розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих і форм одного з таких слів. Робота з морфемним словником. Український алфавіт.

24
Повторення й узагальнення знань і вмінь про лексичне значення слова. Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо). Класифікація на групи слів, що відповідають на питання різних частин мови.

Іменник ( 18 годин)

25
Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо). Вживання іменників у прямому і переносному значеннях. Багатозначність окремих іменників.

26
Іменники – синоніми, іменники – антоніми. Спостереження за точним і влучним вживанням з ряду синонімів тих слів, які найбільше відповідають змістові. Робота зі словниками синонімів та антонімів. Український алфавіт.

27
Рід іменників. Віднесення іменників до одного з родів. Змінювання іменників за числами.

28
Зміна приголосних [г],[к],[х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням –і в іменниках різного роду. Правопис іменників, у яких відбулося дане чергування

29
Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого роду з основою на приголосний. Правопис іменників, у яких відбулося дане чергування

30
Змінювання іменників за відмінками. Формування умінь ставити іменники у початкову форму. Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках.

31
РЗМ. Детальний переказ розповідного тексту з елементами опису за колективно складеним планом, з опорою на допоміжні матеріали, дотримуючись тричастинної структури висловлювання.

32
Змінювання іменників за відмінками. Використання орфографічного словника для перевірки закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку

33
Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш].

34
Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини: закінчення –ею в іменниках з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення –єю в іменниках на – ія

35
Контрольний переказ

36
Аналіз контрольного переказу. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини: закінчення –ем в іменниках з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення –єм в іменниках з основою на [й].

37
Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на –ар, -яр. Спостереження над паралельним закінченням іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини. Використання орфографічного словника для перевірки написання найуживаніших іменників чоловічого роду на –ар, -яр .Український алфавіт.

38
Спостереження за закінченням іменників у множині (таблиця відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині.

39
РЗМ. Складання і запис запитань на задану тему та відповідей на запитання, поставлені однокласником (вчителем). Діалог (перевірка)

40
Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині.. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по.

41
Контрольний диктант

42
Аналіз контрольного диктанту. Оцінювання результатів навчання.

Прикметник (22 години)

43
Розвиток умінь впізнавати прикметники в тексті. Спостереження за їх роллю в мовленні. Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником. Вживання прикметників у прямому та переносному значеннях.

44
Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів). Сприймання на слух текстів різних стилів, жанрів і типів, які містять не тільки прості речення, а й ускладнені однорідними членами, порівняльними зворотами, та складні.

Аудіювання( перевірка).

45
Прикметники – синоніми та прикметники – антоніми. Робота зі словниками синонімів та антонімів

46
Розрізнення роду і числа прикметників у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників. Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками.

47
Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.

48
РЗМ. Розпізнавання окремих характерних ознак друкованого матеріалу: розрізнення очима в тексті з діалогом слів дійових осіб, виділених за допомогою тире або лапок, а також слів автора; розпізнавання з одного погляду кількості слів у реченні складеному з 4 – 5 слів, зміни порядок слів у двох схожих реченнях невеликої довжини. Складання записки, яка містить пояснення якогось факту.

49
Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст. Списування (перевірка).

50
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині (таблиця відмінювання).

51
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині (таблиця відмінювання). Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.

52
Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині. Виконання мисленнєвих ситуацій.

53
Вимова і написання закінчень (-ій) у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини.

54
Вживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

55
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в множині (таблиця відмінювання). Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний у множині.

56
Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Правопис закінчення –і у називному відмінку множини (вимова та правопис).

57
РЗМ. Складання запрошення. Удосконалення написаного. Оцінювання результатів навчання.

58
Вимова і написання найуживаніших прикметників на –ський, -цький, -зький

59
Узагальнюючий урок з розділів «Іменник. Прикметник». Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.

60
Перевірка мовних знань і вмінь № 2

61
Аналіз перевірки мовних знань і вмінь. Оцінювання результатів навчання.

62
Узагальнюючий урок за І семестр. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.

63
Резерв часу

64
Резерв часу


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка