«Моя майбутня професія: правила вибору» курс за вибором для учнів 9-х класівСторінка4/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4
Тема 3.4. Технологія вибору навчального профілю

(12 год.)


Ринок освітніх послуг: можливі шляхи опанування визначеного профілю та здобуття освіти. Особливості професійної підготовки. Інформаційне поле пошуку можливостей продовження навчання за обраним профілем (спеціальна література та довідки, періодичні видання, ресурси мережі Інтернет).

Практична робота. Класифікація навчальних закладів міста (населеного пункту) за профілем навчання. Складання переліку 10 професій, які користуються попитом на ринку праці в регіоні.

● Називає суб'єктів ринку освітніх послуг та можливі шляхи опанування визначеного профілю навчання в майбутньому;

● характеризує інформаційне поле пошуку можливостей продовження навчання за обраним профілем;

● володіє початковими навичками роботи зі спеціальною літературою та довідниками, періодичними виданнями та ресурсами мережі Інтернет.Індивідуальна освітня траєкторія старшокласника при виборі майбутнього профілю навчання та її побудова. Головний та резервний професійні плани.

Практична робота. Зображення схеми Моє професійне майбутнє”.

● Пояснює значущість правильно обраного майбутнього профілю навчання для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії;

● виділяє складові частини головного та резервного професійних планів;

● володіє початковими навичками побудови індивідуальної освітньої траєкторії.Алгоритм вибору профілю навчання. Профілі навчання та їх співвідношення з індивідуальними можливостями особистості. Самовдосконалення – шлях до навчання за обраним профілем у старшій школі.

Практична робота. Складання власного алгоритму опанування визначеного профілю.

● Пояснює алгоритм вибору профілю навчання;

● виділяє профілі навчання та співвідносить їх з індивідуальними можливостями особистості;

● характеризує шляхи опанування визначеного профілю навчання в старшій школі.Екскурсія до навчальних закладів різних типів. Зустріч з випускниками школи, які закінчили різні профільні школи.

Практична робота. Звіт про екскурсію.

● Називає типи навчальних закладів та можливі шляхи опанування визначеного профілю у них;

● виділяє переваги та недоліки вчасного вибору майбутнього профілю навчання випускниками;

● характеризує об’єктивні умови та суб'єктивні фактори вибору майбутнього профілю навчання.Профільні випробування. Факультативи, гуртки, курси за вибором, наукові товариства. Мала академія наук.

Практична робота. Здійснення профільних випробувань за суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо-естетичним, природничо-математичним, технологічним та спортивним напрямами профільного навчання.

● Пояснює відмінності в навчанні

за різними напрямами профільного навчання;

● виділяє головні відмінності між напрямами профільного навчання;

● характеризує суб'єктивні фактори, які визначають вибір майбутнього профілю навчання.

Захист обраного профілю. Уточнення, конкретизація, поглиблення знань про обраний профіль, перевірка правильності міркувань, що привели до такого вибору. Аналіз суперечностей, які виникли на шляху вибору майбутнього профілю навчання, та напрями їх розв'язання. Практична робота. Проектна діяльність Я обираю цей профіль тому, що...

● Називає об'єктивні умови та суб'єктивні фактори, які вплинули на вибір ним майбутнього профілю навчання;

● пояснює суперечності, які виникли на шляху вибору майбутнього профілю навчання;

● характеризує напрями поглиблення знань про обраний профіль.Підсумковий урок. Підбиття підсумків. Уточнення та перевірка отриманих знань. Узагальнення даних про навчальні та особисті досягнення учня.

Практична робота. Індивідуальні консультації.


● Пояснює значущість обраного майбутнього профілю навчання для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії;

● характеризує профільне навчання як перший крок до вибору майбутньої професії;

● виділяє навчальні та особисті досягнення, які створюють можливості навчання за обраним профілем.Додатки

Додаток 1

Орієнтовні критерії оцінювання рівня готовності учня до вибору профілю навчання в старшій школі та прелімінарного вибору професії

Рівень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учня

Початковий

1

Не бере участі в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді на запитання поверхові або відсутні. Проблема вибору профілю навчання неактуальна

2

Не виявляє активності в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу.

У змозі відповісти лише на загальні запитання. Відтворює лише окремі аспекти навчальної інформації. Проблема вибору профілю навчання неактуальна

3

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу лише іноді. Відповіді ґрунтовні тільки на окремі запитання, у яких прагне до самостійного міркування. Проблема вибору профілю навчання перенесена на пізніший час

Середній

4

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді ґрунтовні тільки в межах визначеного програмою навчального матеріалу. Розуміє необхідність вирішення проблем майбутнього профільного навчання, але не виявляє самостійності. Проблема вибору профілю навчання перенесена на пізніший час

5

Виявляє активність і самостійність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Установлює логічні зв'язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблеми вибору майбутнього профілю навчання. Проблема вибору профілю навчання актуальна

6

Виявляє активність і самостійність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Установлює логічні зв’язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблеми вибору майбутнього профілю навчання як першого кроку до оволодіння професією. Проблема вибору профілю навчання актуалізована

Достатній

7

Виявляє активність і самостійність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Освоює навчальний зміст без особливих труднощів. Здатний до критичного аналізу змісту навчального матеріалу. Проблема вибору профілю навчання на активному етапі вирішення

8

Виявляє активність, самостійність і творчість в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення, здатний критично аналізувати й оцінювати програмовий матеріал. Проблема вибору профілю навчання на активному етапі вирішення

9

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення, критично його аналізує, здатний до прийняття обґрунтованих рішень. Майбутній профіль навчання обраний. Програмовий матеріал використовується для самоствердження у виборі

Високий

10

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. У змозі швидко знайти необхідну професіографічну інформацію. Глибоко аналізує об'єктивні умови й суб'єктивні фактори вибору профілю навчання. Майбутній профіль навчання обраний. Зміст навчального матеріалу і практичних робіт використовує для побудови індивідуальної освітньої траєкторії

11

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Самостійно та критично оцінює значення майбутнього профілю навчання для опанування обраної професії. Обраний не лише майбутній профіль навчання, а й професія. Практичні роботи виконує для самоствердження у власному виборі. Індивідуальна освітня траєкторія побудована

12

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Обраний не лише майбутній профіль навчання, а й професія. Індивідуальна освітня траєкторія побудована й реалізується


Додаток 2

Перелік рекомендованої літератури

1. Бас Г.Г. Орієнтація учнів на сільськогосподарські професії / Г. Г. Бас. – К. : Рад. школа, 1986. – 159 с.

2. Віденко В.Ф. Людина і світ / В. Ф. Віденко, Л. В. Віденко, В. І. Кондратова-Діденко. – К. : Вища школа, 2001. – 229 с.

3. Довідник професій /Упорядники Закатнов Д.О., Жемера Н.В., Тименко М.П. – К. : Українська книга, 1999. – 321 с.

4. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Н. Н. Захаров, В. Д. Симоненко. – М. : Просвещение, 1989. – 192 с.

5. Климов Е.А. Как выбрать профессию / Е. А. Климов. – М. : Просвещение, 1984. – 179 с.

6. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.

7. Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному самоопределению /Под ред. Чистяковой С. Н., Журкиной А. Я. – М. : Филология, 1997. – 80 с.

8. Мельник О.В. Основи вибору професій: Експериментальна програма та збірник практичних завдань / О. В. Мельник, В. П. Романчук. – К. : Інститут проблем виховання АПН України, 2001. – 98 с.

9. Педагогічні засоби підготовки старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання: Методичний посібник //Закатнов Д.О., Мельник О.В., Осипов О.В., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Скалько О.В. /За ред. Закатнова Д.О. – К. : ІПВ АПН України, 2005. – 215 с.

10. Педагогічні основи трудового становлення і професійного самовизначення учнівської молоді: Монографія / За ред. М. П. Тименка. – Бердянськ : Інститут педагогіки АПН України, 1996. – 268 с.

11. Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): навч.-метод. посіб. / За ред. Балла Г. О., Перепелиці П. С., Рибалки В. В. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.

12. Побірченко Н.А. Людина і праця : навч. пос. для 10-го кл. / Побірченко Н.А., Сергеєнкова О.П., Підтілок І.В. – К.: Наш час, 2006. – 180 с.

13. Професійне самовизначення старшокласників: Методичний посібник //Закатнов Д. О., Мельник О. В., Осипов О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А., Скалько О. В. /За ред. Закатнова Д. О. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”, Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.

14. Профконсультационная работа со старшокласниками: пособие / Под ред. Федоришина Б. А. – К. : Рад. школа, 1980. – 160 с.

15. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – М. : Ин-т практической психологии, 1996. – 256 с.

16. Профессиограммы и профессиокарты основных профессий: метод. пособ. / Под ред. Ерасова В. В. – К. : PIA-BOOK, 1995. – 335 с.

17. Рибалка В.В. Готовність учня до профільного навчання /За заг. ред. Максименка С. Д., Главник О. Л. – К.: Мікрос-СВС, 2003.– 112 с.

18. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: Монографія / За ред. Балла Г. О. – К., 1998. – 160 с.

19. Система профориентационной работы со старшеклассниками / Под ред. Федоришина Б. А. – К. : Рад. школа, 1988. – 180 с.

20. Уніат С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими / С. Уніат, С. Комінько. – Тернопіль : Підручники та посібники, 1997. – 87 с.

Додаткова література

1. Програма “Людина і світ професій” для загальноосвітніх навчальних закладів (8-9 класи) (70 год.) / Бех І.Д. (науковий консультант), Мельник О.В., Гуцан Л.А., Дятленко С.М., Морін О.Л., Ткачук І.І., Скалько О.В., Шабдінов М.Л. // Трудова підготовка в закладах освіти, 2008. – № 1. – С. 43 – 56.

2. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (35 год.) / О. В. Мельник, О. Л. Морін // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 12. – С. 33 – 44.

3. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (17 год.) / О. В. Мельник, Л. А. Гуцан // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 11. – С. 34 – 41.

4. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (9 год.) / О. В. Мельник, І. І. Ткачук // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 10. – С. 34 – 40.

5. Мельник О.В. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика [наук.-метод. посіб. для вчителів] / За ред. О. В. Мельника. – К.: “Четверта хвиля”, 2009. – Вип. № 1. – 230 с.

6. Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання: науково-методичний посібник [для вчителів] / Олександр Васильович Мельник. – К.: Мегапринт, 2008. – 72 с.

7. Мельник О.В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання: науково-методичний посібник [для вчителів] / О. В. Мельник, І. Л. Уличний; за ред. О. В. Мельника. – К.: Мегапринт, 2008. – 160 с.

8. Гуцан Л.А Світ професій: [навч. посіб.] / Леся Андріївна Гуцан. – К.: Палаючі наклади, 2008. – 100 с.

9. Гуцан Л.А. Робочий зошит старшокласника з навчальної програми для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” в обсязі 17 год. / Леся Андріївна Гуцан. – К.: Біг-прінт, 2010. – 80 с.

10. Робочий зошит старшокласника (до курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій”, 9 клас) // О. В. Мельник, І. І. Ткачук //Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 5. – С. 27 – 34.

11. Робочий зошит старшокласника (до курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій”, 9 клас) / О. В. Мельник, О. Л. Морін //Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 7-8. – С. 42-52.

12. Робочий зошит навчальної програми профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” (70 годин) [для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів] / О. В. Мельник, З. В. Охріменко. – К.: “Четверта хвиля”, 2009. – 56 с.

13. Робочий зошит навчальної програми профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” [для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів] (70 годин) / О. В. Мельник, М. В. Лузан. – К.: “Четверта хвиля”, 2010. – 63 с.

14. Щоденник вибору профілю навчання: колективний методичний посібник [для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів] / О. В. Мельник, І. І. Ткачук, Л. А. Гуцан, О. Л. Морін. – К.: “Р/А S.M.I.T”, 2010. – 84 с.

15. Щоденник вибору профілю навчання: колект. наук.-метод. посіб. [для вчителів] // [Л. А. Гуцан, О. В. Мельник, О. Л. Морін, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, О. В. Скалько]. – К.: P/A S.M.I.T., 2010. – У 2-х частинах. – 196 с.

16. Мельник О.В. Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 2009. – 196 с.

18. Мельник О.В. Теорія та методика професійної орієнтації учнів старшої профільної школи / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2008. – Вип. 12. – С. 217 – 224.

19. Мельник О.В. Принцип активного професійного орієнтування учнів / О. В. Мельник // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Вип. 13., кн. 2. – Кам’янець-Подільський : 2009 – Вип. 13. – Кн. 2 – С. 299 – 308.

20. Гуцан Л.А. Науково-методичний супровід профорієнтаційної роботи із учнівською молоддю в умовах профільного навчання” / Л .А. Гуцан //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – Київ: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2008. – Вип. 11. – С. 65 – 74.

21. Ткачук І.І. Спрямованість учнів старшої школи на майбутній професійний успіх / І. І. Ткачук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Вип. 14, кн. 2. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2010. – С. 293 – 301.

22. Охріменко З.В. Мобільность старшокласника – як умова його майбутньої конкурентоспроможності на ринку праці / З. В. Охріменко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Вип. 13., кн. 2. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2009. – С. 308 – 316.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка