Національна академія аграрних наук україни державна установа інститут сільського господарства степової зони на правах рукопису гирка анатолій дмитрович «324»/.«321»: 631. 5Сторінка17/46
Дата конвертації09.03.2016
Розмір6.06 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   46

Вплив застосування РРР та комплексних мікродобрив на виживаність рослин ячменю ярого сорту Галактик (середнє за 2013-2015 рр.)

№ варіанту досліду

К-ть росл. після сходів

К-ть росл. перед збиранням

Виживаність росл., %

шт./м2

у % до контролю

шт./м2

у % до контролю

Фон живлення – N30P30K30

1.

37532285,9

2.

402

7,2

365

13,3

90,8

3.

408

8,8

376

16,8

92,1

4.

415

10,7

382

18,6

92,0

5.

415

10,7

393

22,0

94,8

6.

417

11,1

397

23,3

95,3

7.

407

8,5

382

18,6

93,8

8.

410

9,3

387

20,2

94,4

Фон живлення N60P60K60

1.

38834388,3

2.

406

4,6

369

7,5

91,0

3.

405

4,4

375

9,3

92,7

4.

412

6,2

383

11,7

92,9

5.

416

7,2

401

16,9

96,3

6.

416

7,2

401

16,9

96,5

7.

410

5,7

398

16,0

97,1

8.

412

6,2

393

14,5

95,3

Результати підрахунків через 10 діб після сходів та перед збиранням свідчать про те, що обробка насіння препаратами позитивно вплинула на схожість ячменю ярого. Кількість схожих рослин зросла на фоні N30P30K30 до 7,2-11,1% і на 4,4-7,5% на фоні N60P60K60 порівняно з контролем. Обробка насіння та обприскування ячменю у фазі виходу в трубку також помітно покращили виживаність рослин у період вегетації. Відсоток рослин, що збереглися за вегетацію під дією комплексного використання препаратів, збільшився на контролі з 85,9 до 95,3% (фон N30P30K30) та з 88,3 до 97,1% (фон N60 P60 K60).

Застосування усіх препаратів позитивно вплинуло на ріст рослин. Покращились їх коренезабезпеченість, кущіння, висота і маса рослин. Посіви мали темно-зелений колір і добру облистяність. Особливо виділялися варіанти 5, 6 і 7, де додатково, зокрема, обробки насіння Вимпелом і Оракулом, проводили обприскування рослин у фазах кущіння і виходу в трубку препаратами Вимпел (500 г/га) та Оракул мультикомплекс (1 л/га). Додаткове застосування препарату Оракул біомарганець (2 л/га) та Оракул хеалат міді (1 л/га) у фазах кущіння і виходу в трубку (варіант 8) негативно позначилося на розвитку рослин, тому біометричні показники були гіршими за варіант 7, де цих препаратів не застосовували.

Слід відмітити позитивний вплив підвищення дози добрив з N30P30K30 до N60P60K60. Причому закономірності в рості рослин, виявлені за дози N60P60K60, були такими ж, як і за удобрення N30P30K30. Кращими на обох фонах удобрення були варіанти 6 та 14, де застосовували для обробки насіння Вимпел К, 500 г/т та Оракул, 1 л/т під час вегетації та 500 г/га Вимпела + 1 л/га Оракула мультикомплекс при кущінні ячменю і 500 г/га Вимпела під час трубкування.

Різниця по варіантах досліду у рості та розвитку рослин ячменю ярого підтверджується візуальними спостереженнями та результатами структурного аналізу снопових зразків. Дані свідчать, що під впливом обробки насіння та позакореневого підживлення рослин у посівах регуляторами росту Вимпел і комплексними мікродобривами Оракул збільшувались: довжина колосу – на 0,4-1,6 см, кількість зерен у колосі – на 1,0-3,3 шт., маса зерна з 1 рослини – на 0,2- 0,6 г., коефіцієнт продуктивного кущіння – на 0,2-0,6, маса 1000 зерен – на 0,6- 5,0 г, порівняно з контролем. Збільшення дози добрив до N60P60K60 сприяло підвищенню цих показників відносно контрольного варіанту відповідно на 0,3- 1,7 см, 0,9-4,3 шт., 0,2-0,4 г, 0,2-0,8, 3,1-6,1 г (табл. 5.16).

Таблиця 5.16

Структура врожайності ячменю ярого сорту Галактик залежно від удобрення та використання РРР (середнє за 2013-2015 рр.)

№ варіанту досліду

Довжина колосу, см

К-ть зерен у колосі, шт.

Маса зерна з 1 росл., г

Коеф. прод. кущіння

Маса 1000

зерен, г


Фон N30P30K30

1.

5,3

13,0

0,8

1,1

49,1

2.

5,7

14,5

1,0

1,3

49,7

3.

5,8

15,5

1,1

1,3

50,3

4.

5,4

14,0

1,0

1,4

50,5

5.

6,8

15,6

1,3

1,6

53,8

6.

6,9

16,3

1,4

1,6

54,1

7.

6,3

16,1

1,1

1,6

53,5

8.

6,3

15,2

1,1

1,7

53,6

Фон N60P60K60

1.

5,8

14,1

1,0

1,3

52,6

2.

6,1

15,0

1,2

1,5

55,7

3.

6,5

16,7

1,2

1,6

56,0

4.

6,9

16,8

1,3

1,6

55,8

5.

7,3

17,5

1,3

2,0

57,9

6.

7,5

18,3

1,5

2,1

58,7

7.

7,0

18,3

1,5

1,8

58,4

8.

7,0

18,4

1,4

1,8

57,3

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником маси 1000 зерен і 4 незалежних змінних (довжина колосу, кількість зерен у колосі, маса зерна з 1 рослини та коефіцієнт продуктивного кущіння) і, залежно від доз внесених добрив та застосування стимуляторів росту має вигляд згенерованого програмою рівняння:

Маса 1000 зерен = 31,7971 + 0,665741*Col_1 + 0,438968*Col_2 + 2,96613*Col_3 + 4,77959*Col_4

де Col_1 – довжина колосу, см; Col_2 – кількість зерен у колосі, шт.; Col_3 – маса зерна з 1 рослини, г; Col_4 – коефіцієнт продуктивного кущіння.

Згідно R2 статистики модель має 86,32% вірогідність множинної регресії між показником маси 1000 зерен і 4 незалежними змінними (Col_1-4). Скоригований R2 статистики, становить 81,35%. Стандартна помилка свідчить, що стандартне відхилення залишків складає 1,35.

Отже, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку елементів структури врожайності ячменю ярого слід відмітити, що у маси 1000 зерен відмічена суттєва кореляція з показниками маса зерна з 1 рослини та коефіцієнта продуктивного кущіння – (Col_3) та (Col_4) відповідно порядку їх базі даних.

Виявлені особливості росту і розвитку ячменю під дією добрив і препаратів суттєво вплинули на врожайність культури та показники якості зерна. Так, облік урожайності ячменю ярого в досліді показав, що кращі результати на фоні N30P30K30 одержано у варіантах 5 і 6, фоні N60 P60 K60 – у варіантах 5-8, де використовувалися препарати Вимпел К і Оракул для обробки насіння та Вимпел і Оракул мультикомплекс (біомарганець) для позакореневого підживлення рослин у фазах кущіння та трубкування. Прибавка врожайності зерна в цих варіантах склала на фоні N30P30K30 – 0,35-0,38 т/га, фоні N60P60K60 – 0,26-0,39 т/га (рис. 5.4).
Рис. 5.4 Урожайність зерна ячменю ярого сорту Галактик залежно від удобрення та використання регуляторів росту рослин, т/га (середнє за 2013-2015 рр.)
При вирощуванні пивоварних сортів ярого ячменю важливе значення, поряд із підвищенням урожайності культури, має об’єктивна оцінка показників зерна за його пивоварними якостями.

До головних критеріїв цінності пивоварних сортів ячменю відноситься високий рівень екстрактивності, що характеризується загальною кількістю речовин зерна, які під впливом ферментів солоду можуть розчинятися у воді. З’ясовано, що вихід екстракту збільшується з підвищенням вмісту крохмалю та інших розчинних вуглеводів у зерні, його абсолютної маси з одночасним зменшенням кількості білка.Саме тому нами був визначений рівень екстрактивності зерна ячменю ярого сорту Галактик (табл. 5.17).

Таблиця 5.17

Показники якості зерна ячменю ярого сорту Галактик залежно від удобрення та використання РРР (середнє за 2013-2015 рр.)

№ варіанту досліду

Вміст білка, %

Проростання, %

Екстрактивність, %

N30P30K30

1.

11,2

92,6

81,5

2.

12,0

93,7

80,9

3.

12,4

92,4

80,6

4.

12,8

93,1

80,3

5.

11,2

94,4

82,2

6.

10,8

93,7

82,5

7.

10,8

92,9

82,4

8.

10,9

93,5

82,3

N60P60K60

1.

12,4

95,4

81,0

2.

13,6

93,6

80,4

3.

12,1

92,7

81,7

4.

13,5

95,1

80,5

5.

12,4

94,7

81,8

6.

13,2

94,8

81,2

7.

12,8

95,8

81,5

8.

12,8

96,4

81,3

Результати розрахунків показали, що кількість екстракту в зерні ячменю ярого залежно від удобрення майже не змінювалася. Так, в середньому по варіантах екстрактивність на фоні N30P30K30 складала 81,6%, а на фоні N60P60K60 – 81,3%. Тенденція до зниження цього показника була обумовлена деяким підвищенням білковості зерна – з 12,8 до 13,6% та його крупності – від 49,1-53,6 г до 52,6-58,7 г. За внесення N60P60K60 формувалось більш крупне насіння з вищим вмістом білка, що виявило тенденцію до зниження екстрактивності майже за всіма варіантами досліду. Серед досліджуваних препаратів найбільший позитивний вплив на кількість екстракту на фоні N30P30K30 проявлено у вар. 5-8, де малі норми препаратів застосовували комплексно в різні строки. Кращими були варіанти 6 і 7 (82,4-82,5% екстракту), де на фоні обробки насіння Вимпелом К та Оракулом, посіви обприскували у фазах кущіння та виходу рослин в трубку препаратами Вимпел і Оракул мультикомплекс. За внесення N60P60K60 екстрактивність в зерні була трохи менша, ніж при нормі N30P30K30, але під впливом препаратів закономірність практично зберігалася.

Отже, за впливом на екстрактивність зерна ячменю ярого сорту Галактик кращими були варіанти комплексного застосування препаратів: на фоні обробки насіння Вимпелом К (500 г/т) та Оракулом (1 л/т) обприскування посівів у фазах кущіння та виходу рослин в трубку препаратами Вимпел (500 г/га) та Оракулом мультикомплекс (1 л/га).

Аналіз отриманих даних також свідчить, що в умовах років досліджень вміст білкових речовин у зерні ячменю більш суттєво змінювався під впливом мінеральних добрив, ніж при обробці насіння та обприскування рослин регуляторами росту та мікродобривами. Так, покращення умов живлення рослин забезпечувало підвищення кількості білка, порівняно з варіантами без добрив, на 0,7-2,4%. Вплив препаратів, що досліджувалися, на вміст білка в зерні ячменю чітко простежувався на фоні N30P30K30, де у варіанти 5-8 спостерігалася тенденція до зменшення цього показника на 0,8-2,0%, порівняно з варіантами 1-4.

Одержані дані свідчать про високу схожість насіння у варіантах, де застосовували препарати. Проте у порівнянні з контролем достовірної різниці на обох фонах живлення не встановлено.

При порівнянні основних показників якості насіння ячменю ярого сорту Галактик з вимогами Державного стандарту України 3769-98 визначено, що в умовах року насіння, одержане в досліді на фоні удобрення N30P30K30, відповідало за основними показниками ІІ класу якості, які встановлені для зерна пивоварних сортів. Підвищення дози внесення мінеральних добрив до N60P60K60 позитивно впливало на якість зерна ячменю, а саме: сприяло підвищенню маси 1000 зерен – на 4,6 г, схожості насіння (через 45 діб після збирання) – на 1,5%, але зумовлювало збільшення кількості білка в зерні – у середньому на 1,2%, що негативно вливало на якість сировини для виготовлення пива (табл. 5.18).Таблиця 5.18

Показники якості зерна ячменю ярого залежно від удобрення та використання РРР (середнє за 2013-2015 рр.) порівняно з вимогами ДСТУ 3769-98 для пивоварних сортів

Основні показники

Стандарт (І-ІІ клас)

Показники якості насіння ячменю ярого сорту Галактик, одержаного в досліді, у середньому за варіантами

Фон N30P30K30

Фон N60P60K60

Екстрактивність, %, не менше

79-77

81,6

81,3

Білок, %, не більше

11,0-11,5

11,5

12,7

Проростання, % (життєздатність), не менше

95-92

93,3

94,8

Вологість, %, не більше

14,5-15,0

14,0

14,0

Маса 1000 зерен, г, не менше

40,0-38,0

51,8

56,4

Колір

жовтий

жовтий

жовтий

Результати проведених досліджень дають можливість зробити наступні висновки. Застосування регуляторів росту рослин Вимпел та комплексних рідких мікродобрив Оракул як для обробки насіння, так і для позакореневого підживлення рослин у фазах кущіння та виходу в трубку, а також комплексне їх використання, не впливає на строки настання фенологічних фаз росту і розвитку ячменю ярого сорту Галактик.

Передпосівна обробка насіння препаратами Вимпел і Оракул насіння сприяє підвищенню схожості насіння ячменю ярого на 7,2-11,1% на фоні N30P30K30 і на 4,4-7,5% на фоні N60P60K60, порівняно з контролем. Передпосівна обробка насіння та обприскування рослин у фазах кущіння та виходу в трубку регуляторами росту Вимпел і мікродобривами Оракул забезпечує підвищення виживаності рослин в період вегетації: на фоні N30P30K30на 9,4, а на фоні N60P60K60 на 8,8%, порівняно з контролем.

Використання регуляторів росту Вимпел та мікродобрив Оракул для обробки насіння та позакореневого підживлення, а також їх сумісне комплексне застосування позитивно впливає на зміну біометричних показників та елементів структури врожайності рослин ячменю ярого сорту Галактик.

Вищу врожайність зерна ячменю ярого одержано при комплексному використанні препаратів, що досліджувались: Вимпел К і Оракул для обробки насіння та Вимпел і Оракул мультикомплекс (біомарганець) для позакореневого підживлення рослин у фазах кущіння та трубкування. В цих варіантах прибавка врожайності зерна склала на фоні N30P30K30 – 0,35-0,38 т/га, фоні N60P60K60 – 0,26-0,39 т/га.

Підвищення доз внесення мінеральних добрив з N30P30K30 до N60P60K60 забезпечило зростання вмісту білка в зерні ячменю ярого на 0,7-2,4%. На фоні N30P30K30 додаткове обприскування рослин у фазі виходу в трубку препаратами Вимпел (500 г/га), Оракул мультикомплекс (1 л/га), Оракул хелат міді (1л/га) на фоні обробки насіння Вимпелом К (500 г/т) і Оракулом (1 л/т), а також використання у фазі кущіння Вимпела (500 г/га), Оракула мультикомплекс (1 л/га), Оракула біомарганець (1 л/га) зумовило зменшення вмісту білка в зерні ячменю на 0,2-2,0%. За вмістом білка (11,5%), екстрактивністю (81,6%), масою 1000 зерен (51,8 г), здатністю до проростання (93,3%), вологістю (14%), кольором (жовтий) зерно ячменю ярого сорту Галактик, одержане в досліді на фоні N30P30K30, відповідало вимогам ІІ класу якості Державного стандарту України ДСТУ 3769-98 для пивоварних сортів.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   46


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка