Національна академія наук україни інститут економіки промисловості гельман валентина миколаївнаСкачати 383.44 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2016
Розмір383.44 Kb.
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
ГЕЛЬМАН ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
УДК 336.53:37(477)

фінансовЕ забезпечення вищої освіти В УКРАЇНІ

Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2008

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя).


Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Салига Сергій Якович,

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України, професор кафедри теорії та практики менеджменту.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Каламбет Світлана Валеріївна,

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Ла­заряна Міністерства транспорту і зв’язку України, завідувач кафедри фінансів і банківської справи;


кандидат економічних наук, доцент

Яришко Олена Володимирівна,

Запорізька державна інженерна академія Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри фінансів.


Захист відбудеться «28» листопада 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Універ­ситетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий «22» жовтня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Досвід суспільного розвитку підтверджує, що найуспішнішими сьогодні є ті країни, які мають різні механізми та діючі фінансові інструменти, що забезпечують високу рентабельність інвестицій в освіту. Але не завжди є можливість забезпечувати постійне розширення доступу до вищої освіти та фінансувати її виключно за державні кошти. Ці питання набувають особливої актуальності в Україні, оскільки аналіз фінансового забезпечення вищої освіти свідчить про неефективність моделі фінансування вищої освіти: дефіцит державного бюджету; неефективність фінансування інститутів, а не індивідів; зростання чисельності студентів швидшими темпами, ніж зростання обсягів державного фінансування вищої освіти, реальна тенденція до скорочення частки бюджетного фінансування у структурі доходів вищих навчальних закладів за рахунок збільшення позабюджетних надходжень.

Унаслідок недостатнього державного фінансування вищої освіти більшість навчальних закладів стоять перед складним завданням забезпечення ефективного функціонування при обмежених бюджетних ресурсах. За цих умов вищі навчальні заклади мають переосмислити своє місце і роль у системі ринкових відносин, знайти нові, мобілізувати внутрішні додаткові джерела фінансування для покриття своїх витрат на утримання та розвиток. Проблеми, що виникають при функціонуванні чинного фінансового механізму в галузі вищої освіти, потребують розробки і впровадження нових підходів і форм фінансування вищих навчальних закладів.

Дослідженню різних аспектів теорії фінансів і проблем фінансового забезпечення вищої освіти присвячені праці українських та зарубіжних учених, таких як В. Адамс, О. Амоша, В. Андрієнко, Н. Барр, Г. Беккер, Д. Бо­гиня, Т. Боголіб, Ю. Васильєв, Н. Верхоглядова, В. Вишневський, А. Віф­лєємський, Д. Вредвелд, О. Галушко, В. Глухов, О. Грішнова, Е. Денісон, А. Єгоршин, С. Каламбет, І. Каленюк, В. Корінєв, О. Кратт, Л. Кузьменко, Ю. Лисенко, В. Марцинкевич, Дж. Мінцер, П. Ніборг, Ф. Ньюман, В. Ога­ренко, С. Салига, Дж. Стігліц, С. Стру­мілін, А. Таркуцяк, М. Троу, С. Турай­лич, М. Федоров, А. Федотов, К. Хюфнер, В. Чудінов, М. Чумаченко, І. Чучалін, Т. Шульц, В. Ямполь­ський, В. Яновчик, О. Яришко.

Роботи цих авторів надають загальну оцінку освітній сфері в економічному і соціальному житті суспільства, переконливо доводять ефективність вкладених у неї коштів, обґрунтовують необхідність і важливість створення системи управління, адекватної новим економічним умовам. Проте залишаються актуальними наукові дослідження щодо пошуку шляхів оптимізації фінансового забезпечення галузі вищої освіти, а саме: пошук гнучких моделей фінансування вищої освіти з метою забезпечення цільового фінансування вищої освіти всіма споживачами освітніх послуг; підвищення ефективності формування і використання фінансових результатів вищих навчальних закладів.

Наукова значущість окреслених проблем зумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету і задачі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України за темою «Розробка моделей і методів аналізу складних економічних систем» (номер держреєстрації 0106U000589, 2005-2007 рр.), у рамках якої автором запропоновано рекомендації з удосконалення управління фондом заробітної плати професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу; обґрунтовано систему показників економічної ефективності витрат вищого навчального закладу на основі ресурсного і затратного підходів; розроблено експериментальний метод визначення періоду окупності авансованої вартості оборотних і необоротних коштів вищого навчального закладу; запропоновано науковий підхід до визначення вкладу випускової кафедри (освітньої послуги) в економічну ефективність освітньої діяльності вищого навчального закладу.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних засад і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового управління вищими навчальними закладами.

Відповідно до мети дослідження поставлено і виконано такі завдання:

досліджено методологічні засади фінансування вищої школи та узагальнено сучасні погляди на вищу освіту як на благо;

розглянуто існуючі моделі фінансування вищої освіти з метою їх удосконалення;

здійснено аналіз стану фінансового забезпечення вищої освіти в Україні;

проаналізовано джерела фінансування вищих навчальних закладів;

розроблено методичний підхід до фінансування витрат на вищу освіту, який базується на залежності джерел фінансування від структури освітньо-професійної програми підготовки фахівців;

розроблено методичні рекомендації щодо підвищення ефективності формування та використання фінансових результатів вищих навчальних закладів;

удосконалено методи визначення економічної ефективності витрат вищого навчального закладу на освітні послуги.

Об’єктом дослідження є процеси фінансового забезпечення вищої освіти.

Предмет дослідження – теоретичні, науково-методологічні та практичні аспекти фінансового забезпечення вищих навчальних закладів.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертації стали наукові розробки, викладені у працях вітчизняних і зарубіжних учених з фінансів, теорії управління, бюджетного менеджменту, економіки знань, людського капіталу, а також діалектичний метод пізнання і системний підхід.

У роботі використано: загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції – при дослідженні теоретичних основ фінансового забезпечення вищої освіти, обґрунтуванні пропозицій з удосконалення фінансового забезпечення вищої освіти; системного аналізу – при оцінці стану фінансового забезпечення вищих навчальних закладів України; економіко-матема­тичного моделювання – для оптимального розподілу фонду заробітної плати професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу; логічного узагальнення – при формулюванні висновків дисертації.

Інформаційну базу дослідження становлять наукові та методичні джерела з проблем фінансування вищої освіти, звітні та статистичні матеріали Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Державного комітету статистики України, фінансово-економічні звіти діяльності Запорізького національного університету.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у розвитку науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти:

уперше:

запропоновано науковий підхід до визначення вкладу випускової кафедри (окремої освітньої послуги) в економічну ефективність освітньої діяльності вищого навчального закладу, що на відміну від існуючих підходів дає змогу порівняти вигідність різних освітніх послуг за часткою їх вкладу в загальну ефективність;удосконалено:

методичний підхід до фінансування витрат на вищу освіту, що встановлює залежність джерел фінансування (держава, підприємство, студент) від структури освітньо-професійної програми підготовки фахівців і базується на характеристиці освіти як суспільного блага з приватним капіталом;

науково-методичний підхід до встановлення економічно обґрунтованих цін на освітні послуги, заснований на використанні матриць «цінове лідерство» – «лідерство щодо обсягів реалізації» і «цінове лідерство» – «частка в структурі надходжень»;

показники економічної ефективності витрат вищого навчального закладу на освітні послуги, особливість розрахунку яких полягає в урахуванні взаємодії форм результатів та елементів витрат вищого навчального закладу з використанням ресурсного і затратного підходів;

методичний підхід до визначення періоду окупності авансованої вартості оборотних і необоротних коштів вищого навчального закладу, що розраховується на основі прирівнювання виручки від реалізації та авансованої вартості необоротних коштів і бухгалтерських витрат за період окупності (без амортизаційних відрахувань);

дістали подальшого розвитку:

рекомендації щодо вдосконалення управління фондом заробітної плати професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу, які ґрунтуються на результатах економіко-математичного моделювання, в основу якого покладено оптимізацію структури ставок професорсько-викладацького складу з урахуванням ліцензійних та акредитаційних норм і вимог Міністерства освіти і науки України, змін у контингенті студентів;

обґрунтування ціни на освітні послуги, основу якої становить групування витрат на рівні навчального закладу та структурних підрозділів (факультетів, кафедр), що уможливлює врахування специфіки формування витрат для різних за спеціальностями освітніх послуг.

Практичне значення одержаних результатів. Наукові розробки, одержані в результаті дослідження, використовуються в діяльності планово-фінансового відділу Запорізького національного університету (довідка № 01-09/1314 від 02.10.2006 р.), Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» (довідка № 1328 від 27.08.2007 р.) та Запорізького національного технічного університету (довід­ка № 37-03/2325 від 07.09.2007 р.).

Окремі положення дисертаційної роботи враховані при розробці Міністерством освіти і науки України проектів Державної програми економічного і соціального розвитку вищої освіти і науки (довідка № 9-1/615 від 06.06.2008 р.) і Комітетом Верховної Ради України з питань освіти і науки при внесенні змін до положень Бюджетного кодексу України (довідка № 04-22/16-682 від 27.05.2008 р.).Результати дослідження використовуються у навчальному процесі Державного вищого навчального закладу «Запорізька державна інженерна академія» Міністерства освіти і науки України при викладанні курсів «Фінанси: загальна теорія», «Фінанси підприємств» (довідка № 5/1821 від 02.10.2006 р.), «Ціна і ціноутворення» (довідка № 5/1829 від 03.10.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи є підсумком особистих наукових досліджень. Усі результати, які винесено на захист, одержано автором самостійно. Особистий науковий внесок автора в колективні опубліковані праці конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати дослідження доповідалися і були схвалені на 9 науково-практичних конференціях: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період» (м. Хмельницький, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний і національний аспекти» (м. Запоріжжя, 2005 р.); XI Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання» (м. Луцьк, 2005 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження – 2006» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 2006 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» (м. Тернопіль, 2006 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства» (м. Житомир, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики» (м. Сімферополь, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Региональные аспекты развития в условиях Европейского выбора» (м. Сімфе­рополь, 2007 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 18 наукових працях, із них 1 монографія, 8 статей у фахових виданнях, 9 тез матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій – 13,81 д.а., з них особисто автору належить 11,98 д.а.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 263 найменувань, 14 додатків. Загальний зміст дисертаційної роботи викладено на 294 сторінках; робота містить 34 таблиці і 37 рисунків.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка