Національна академія наук україни інститут економіки промисловості гельман валентина миколаївнаСкачати 383.44 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації19.03.2016
Розмір383.44 Kb.
1   2   3

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання з удосконалення фінансового забезпечення галузі вищої освіти. Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки: 1. Аналіз поглядів сучасних економістів, представників різних економічних шкіл та течій, щодо віднесення вищої освіти до блага з певним статусом свідчить, що не існує єдиного розуміння стосовно того, виступає вища освіта суспільним або приватним благом, або вона має інший статус (змішаного блага, змішаного суспільного блага тощо), оскільки віднесення освіти до блага з певним статусом, з одного боку, характеризує модель фінансування освіти у державі, а з іншого – цілком визначається економічним станом та суспільною думкою в ній.

 2. Аналіз зарубіжного й українського досвіду фінансування вищої освіти дозволив виділити серед них три базових типи фінансування вищої школи: фінансування винятково за рахунок державних коштів; фінансування винятково за рахунок приватних коштів; використання поряд із приватними державних коштів. За допомогою аналізу існуючих моделей фінансування вищої освіти визначено два основних напрями фінансування залежно від структури освітньо-професійної програми підготовки фахівців: фінансування повного циклу навчання; фінансування за структурою освітньо-професійної програми.

 3. Джерела фінансування на сучасному етапі реформування вищої освіти характеризуються багатоканальністю і розглядаються в розрізі бюджетного та позабюджетного фінансування. Аналіз фінансового забезпечення вищої освіти та джерел її фінансування свідчить, що реальний статус вищої освіти в Україні повністю відповідає офіційному статусу змішаного суспільного блага. В умовах неефективності функціонування фінансового механізму вищої освіти, існуючої тенденції до скорочення частки бюджетного фінансування освітніх закладів за рахунок збільшення позабюджетних надходжень актуальності набувають питання пошуку нових та перегляду структури існуючих джерел фінансування вищої освіти для забезпечення оптимізації надходжень фінансових ресурсів до бюджетів навчальних закладів шляхом введення цільового фінансування вищої освіти всіма споживачами освітніх послуг.

 4. Теоретичне обґрунтування ефективності витрат освіти, дискусійність питання щодо надання освіті певного статусу, існування істотних розбіжностей у методах та пріоритетах фінансування вищої освіти, аналіз світової практики фінансування вищої школи, аналіз фінансового забезпечення діяльності вищих навчальних закладів в Україні дозволили дійти висновків про те, що вища освіта повинна мати статус суспільного блага з приватним капіталом, що визначає її доступність через обов’язкове державне регулювання; розвиток на рівні з суспільним приватного сектору вищої освіти через багатоканальність джерел, різні механізми та інструменти її фінансування.

5. Урахування негативних тенденцій функціонування вищої освіти дозволило сформувати авторське бачення необхідної для України моделі фінансування вищої освіти. Удосконалений у дисертації методичний підхід до фінансування витрат на вищу освіту обґрунтовує встановлення залежності джерел фінансування (держава, підприємство, студент) від структури освітньо-професійної програми підготовки фахівців (загальноосвітня гуманітарна підготовка, загальна спеціальна підготовка, вузькопрофесійна підготовка) і базується на характеристиці освіти як суспільного блага з приватним капіталом. Запропонований методичний підхід дозволяє запровадити ефективний механізм вкладення і повернення коштів державою на вищу освіту.

6. Розроблено рекомендації з удосконалення управління фондом заробітної плати професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу шляхом побудови економіко-математичної моделі, результатом якої є оптимізація структури професорсько-викладацького складу. Особливість запропонованих рекомендацій на відміну від існуючих полягає у використанні кількості ставок професорсько-викладацького складу як змінних; можливості врахування комплексу факторів (змін у контингенті, змін у структурі штату, наявності викладачів-сумісників, статусу кафедри, ліцензійних та акредитаційних вимог Міністерства освіти і науки України).

7. Запропоновано шляхи підвищення ефективності процесу формування фінансових ресурсів вищого навчального закладу та оптимізації його цінової політики: для забезпечення економічної доцільності, правильності обліку витрат вищого навчального закладу обґрунтовано розрахунок цін на освітні послуги вищого навчального закладу, основу якого становить групування витрат на рівні навчального закладу та його структурних підрозділів з урахуванням специфіки формування витрат для різних за спеціальностями освітніх послуг; удосконалено науково-методичний підхід до встановлення економічно обґрунтованих цін на освітні послуги на основі використання матриць «цінове лідерство» – «лідерство щодо обсягів реалізації» для вибору цілі цінової політики і «цінове лідерство» – «частка в структурі надходжень» – для вибору цінової стратегії, побудованих з урахуванням показників індивідуального та інтегрального цінового лідерства.

8. Удосконалено комплекс показників економічної ефективності витрат вищого навчального закладу, основу розрахунку яких становить використання ресурсного і затратного підходів. Ресурсний підхід припускає співвідношення результатів та споживаних витрат, затратний – результатів та застосованих витрат. Запропоновані показники економічної ефективності побудовані на взаємодії різних форм результатів та елементів витрат вищого навчального закладу.

9. Розроблено методичний підхід до визначення періоду окупності авансованої вартості оборотних і необоротних коштів вищого навчального закладу, в основу якого покладено прирівнювання сумарного обсягу виручки від реалізації та авансованої вартості основних засобів плюс бухгалтерські витрати (без амортизаційних відрахувань) за період окупності.

10. Запропоновано науковий підхід до визначення вкладу випускової кафедри (окремої освітньої послуги) в економічну ефективність освітньої діяльності вищого навчального закладу, що на відміну від існуючих підходів до визначення вкладу освітньої послуги в загальний результат ураховує результати і витрати освітньої діяльності. Він визначається часткою річного економічного ефекту, одержаного випусковою кафедрою, в економічному ефекті, одержаному по вищому навчальному закладу у цілому.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

 1.  Салига С.Я., Гельман В.М. Фінансове забезпечення вищої освіти: монографія. – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2007. – 252 с.

Особистий внесок: узагальнено теоретичні основи фінансового забезпечення галузі вищої освіти; здійснено порівняльний аналіз моделей фінансування вищої освіти; удосконалено модель фінансування витрат на вищу освіту, методи фінансового забезпечення освітніх послуг, методи визначення соціально-економічної ефективності витрат вищого навчального закладу.
Публікації у фахових виданнях

 1.  Яновчик В.О., Гельман В.М. Напрями розвитку фінансового механізму у сфері вищої освіти // Держава та регіони. Сер.: економіка та підприємництво. – 2006. – №2. – С. 291-297.

Особистий внесок: обґрунтовано необхідність удосконалення фінансового забезпечення галузі вищої освіти; визначено фактори, що характеризують відношення між споживачами освітніх послуг і закладами, які їх надають; розроблено модель фінансування витрат на вищу освіту в Україні.

 1.  Гельман В.М. Застосування цінових показників для аналізу цінової кон’юнктури ринку освітніх послуг // Економіка: проблеми теорії та практики: в 4-х т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 217, т. 3. – С. 683-690.

 2.  Гельман В.М. Особливості визначення витрат на освітні послуги навчального закладу // Економіка: проблеми теорії та практики: в 4-х т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 218, т. 1. – С. 232-240.

 3.  Гельман В.М. Аналіз попиту як один з етапів формування ціни на освітні послуги навчального закладу // Економіка: проблеми теорії та практики: в 3-х т. Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 219, т. 1. – С. 240-247.

 4.  Гельман В.М. Зарубіжний і український досвід фінансування вищої освіти // Прометей: регіон. зб. наук. пр. з економіки / Донецький економіко-гуманітарний ін-т МОН України; Ін-т економіко-правових дослід. НАН України. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – Вип. 2(20). – С. 198-201.

 5.  Гельман В.М. Дослідження механізму фінансування витрат на оплату праці у сфері вищої освіти // Держава та регіони. Сер.: економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 88-91.

 6. Салига С.Я., Гельман В.М. Розвиток методів визначення соціально-економічної ефективності витрат на освітні послуги // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2007. – №3 (23). – С. 213-223.

Особистий внесок: побудовано систему показників економічної ефективності витрат на освітні послуги; розроблено метод визначення періоду окупності авансованої вартості оборотних і необоротних коштів вищого навчального закладу та метод оцінювання вкладу освітньої послуги в економічну ефективність вищого навчального закладу в цілому.

 1. Гельман В.М. Модель управління фондом заробітної плати професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП. – 2007. – Вип. XIII. – № 2. – С. 125-135.

Публікації за матеріалами конференцій

 1. Гельман В.М. Моделювання розподілення грошових ресурсів всередині підприємства на прикладі університету // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12 трав. 2005 р.). – Хмельницький: Букрек, 2005. – Ч. 2. – С. 99-100.

 2. Кельдер Т.Л., Гельман В.Н. Финансирование затрат на образование на современном этапе // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти» (Запоріжжя, 20 квіт. 2005 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. IV. – С. 175-177.

Особистий внесок: визначено тенденції щодо фінансування витрат на освіту в Україні.

 1. Яновчик В.О., Гельман В.М. Економетричне моделювання динаміки витрат на освіту // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (3-5 черв. 2005 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав’юк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – С. 723-725.

Особистий внесок: побудовано економетричну модель залежності витрат на освіту від номінального ВВП для України.

 1. Гельман В.М. Багатоканальність джерел фінансування вищої освіти: напрями подальшого розвитку // Матер. ІI міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні наукові дослідження – 2006». – Т. 21. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 90-92.

 2. Гельман В.М. Розрахунок собівартості освітньої послуги державного ВНЗ // Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (19-20 жовт. 2006 р.). – Запоріжжя: Вид-во ЗНУ, 2006. – С. 35-36.

 3. Гельман В.М. Вибір цілі цінової політики вищого навчального закладу // Матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» (10-12 жовт. 2006 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – С. 89-91.

 4. Гельман В.М. Визначення критеріїв щодо вибору цінової стратегії вищого навчального закладу // Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. ЖДУ ім. І. Франка (16-17 листоп. 2006 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2006. – С. 176-180.

 5. Гельман В.М. Фінансово-правові аспекти державної підтримки вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. «Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики» (1-3 июня 2007 г.). – Симферополь: Крымский ин-т бизнеса. – 2007. – С. 132-134.

 6. Гельман В.М. Економічна значимість освіти для розвитку держави // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. «Региональные аспекты развития в условиях европейского выбора» (13-16 сент. 2007 р.). – Симферополь: Издат. центр КИБ, 2007. – С. 108-111.


АНОТАЦІЯ
Гельман В.М. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню проблем фінансового забезпечення вищих навчальних закладів та розробці методичних і практичних рекомендацій з удосконалення фінансового забезпечення галузі вищої освіти.

Удосконалений в дисертації методичний підхід до фінансування витрат на вищу освіту обґрунтовує встановлення залежності джерел фінансування від структури освітньо-професійної програми підготовки фахівців і базується на характеристиці освіти як суспільного блага з приватним капіталом. Запропоновано рекомендації з удосконалення управління фондом заробітної плати професорсько-викладацького складу. Обґрунтовано розрахунок цін на освітні послуги, основу якого становить групування витрат на рівні навчального закладу та структурних підрозділів (факультетів, кафедр). Удосконалено науково-методичний підхід до встановлення економічно обґрунтованих цін на освітні послуги з використанням матриць «цінове лідерство» – «лідерство щодо обсягів реалізації» і «цінове лідерство» – «частка в структурі надходжень». Запропоновано комплекс показників економічної ефективності, заснованих на взаємодії форм результатів та елементів витрат вищого навчального закладу з використанням ресурсного і затратного підходів. Удосконалено методичний підхід до визначення періоду окупності авансованої вартості оборотних і необоротних коштів вищого навчального закладу. Запропоновано науковий підхід до визначення вкладу випускової кафедри (окремої освітньої послуги) в економічну ефективність освітньої діяльності вищого навчального закладу.


Ключові слова: вища освіта, освітні послуги, фінансування, витрати, показники, оплата праці, економічна ефективність.
АННОТАЦИЯ
Гельман В.Н. Финансовое обеспечение высшего образования в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Институт экономики промышленности НАН Украины, Донецк, 2008.

Диссертация посвящена исследованию проблем финансового управления высшими учебными заведениями, а также разработке методических и практических рекомендаций по усовершенствованию финансового обеспечения высшего образования. В диссертационной работе обобщены теоретико-методические основы финансового обеспечения высшего образования, рассмотрено влияние затрат на образование на социально-экономическое развитие общества. Определены особенности и проанализировано финансовое обеспечение сферы высшего образования в Украине, обоснована необходимость усовершенствования финансового обеспечения сферы высшего образования. Усовершенствован методический поход к финансированию затрат на высшее образование, который устанавливает границы между источниками финансирования (государство, предприятие, студент) на основе их сопоставления со структурой образовательной программы (общеобразовательная гуманитарная подготовка, общая специальная подготовка, узкопрофессиональная подготовка).

Проанализированы существующие источники финансирования высшего образования и определены перспективные направления поиска альтернативных источников финансирования, проведен анализ использования финансовых результатов учебных заведений. Для повышения эффективности финансового управления высшими учебными заведениями в работе усовершенствованы методические подходы и предложены рекомендации по управлению фондом оплаты труда профессорско-преподавательского состава, а также по формированию и установлению экономически обоснованных цен на образовательные услуги.

Усовершенствованы методы определения социально-экономической эффективности затрат высшего учебного заведения. Предложен комплекс показателей экономической эффективности затрат на образовательные услуги, который базируется на взаимодействии различных форм результатов и элементов затрат высшего учебного заведения с использованием ресурсного и затратного подходов. Усовершенствован методический подход к определению срока окупаемости авансированной стоимости оборотных и необоротных средств высшего учебного заведения, в основе которого лежит равенство выручки от реализации и авансированной стоимости необоротных средств и бухгалтерских затрат за период окупаемости (без амортизационных отчислений). Предложен научный подход к оценке вклада структурного подразделения (отдельной образовательной услуги) в общую эффективность образовательной деятельности высшего учебного заведения.
Ключевые слова: высшее образование, образовательные услуги, финансирование, затраты, показатели, оплата труда, экономическая эффективность.
SUMMARY
Helman V.M. Financial provision for higher education in Ukraine. – А мanuscript.

Thesis for candidate of economic science in speciality 08.00.08 – Money, Finances and Credit. – Zaporizhe National University under Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2008.

The thesis deals with investigation of problems concerning financial provision for higher educational institutions and elaboration of methodical and practical recommendations on improvement of financial provision for higher education.

The author has improved the model of financing higher education that is based on determination of financing sources limits by comparing them with structure of educational-professional training program for educators. The model of managing wages fund for teaching staff has been improved, as well as the method of calculation of price for educational services based on grouping of costs at the level of educational institution and structural subdivisions (faculties, chairs). The work substantiates the approach to formation of price policy when fixing economically justified price for educational services.

The author presents a system of economic efficiency indices which are based on possible interaction of different forms of results and elements of higher educational institution’s costs using a recourse and cost-based approach. The author has improved the method of defining the period of payback for advanced value of circulating and non-circulating assets of higher education institution. The method is also suggested to evaluate contribution of a graduating chair to economic efficiency of educational activity of a higher educational institution on the whole.
Key words: higher education, educational services, financings, costs, indices, payment for labor, economic efficiency.

_________________________________________________________________________

Підп. до друку 15.10.2008. Формат 60х90/24. Папір друк. №3. Офс. друк.

Обл. вид. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Замовлення № 1054.

Інститут економіки промисловості НАН України.

83048, Донецьк, Університетська, 77.Ротапринт ІЕП НАН України.


1 Джерело: Доклад о развитии человека 2007/2008. Борьба с изменениями климата: человеческая солидарность в разделенном мире: Пер. с англ. – М.: Изд-во "Весь Мир", 2007. – С. 230.

2 Там само. – С. 230, 266.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка