Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського національно–патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізаційних суспільних змінСкачати 486.02 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір486.02 Kb.
1   2   3   4

Головчук, С. Ю. Формування і розвиток поглядів Г. Ващенка на проблему виховання патріотизму / С. Ю. Головчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2011. – Вип. 199, ч. 2. – С. 89–93. – Бібліогр.: 7 назв.

Статтю присвячено формуванню і розвитку поглядів Г. Ващенка на проблему виховання патріотизму.

 1. Грінченко, Б. Г. Якої нам треба школи / Б. Г. Грінченко. – [4-те вид.]. – Київ : Вид. т-во «Криниця», 1917. – 32 с.

Стаття видатного українського письменника і педагога Бориса Дмитровича Грінченка, в якій викладено його міркування стосовно проблем тогочасної освіти.

 1. Довженко, О. Твори : у 5 т. Т. 4. Статті. Виступи. Лекції / Олександр Довженко. – Київ : Дніпро, 1984. – 352 с.

До тому ввійшли публіцистичні твори О. П. Довженка з суспільно-політичних питань.

 1. Захаренко, О. А. Слово до нащадків / Олександр Антонович Захаренко ; Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Київ : Богданова А. М., 2006. – 213, [2] с. : кольор. іл., вкл. арк. (16 с.).

У книзі представлено творчий доробок народного вчителя, заслуженого вчителя України, академіка НАПН України, директора Сахнівської школи, систематизовано матеріал про виховання дитини в школі і сім’ї, формування загальнолюдських цінностей.

 1. Зубалій, М. Д. Форми військово-патріотичного виховання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / М. Д. Зубалій // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 217–221 : іл. – Бібліогр.: 7 назв.

У статті вивчено та проаналізовано класифікацію форм військово-патріотичного виховання учнів у творчості В. О. Сухомлинського та військові ігри, як одну з провідних форм патріотичного виховання учнів.

 1. Іноземцев, В. Громадянське виховання молоді у педагогічній спадщині М. І. Пирогова та його актуальність на сучасному етапі / Віктор Іноземцев // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 62–66. – Бібліогр.: 5 назв.

Розкрито зміст питань громадянського виховання у педагогічній спадщині М. І.  Пирогова та їх вплив на формування світогляду учнівської та студентської молоді.

 1. Іноземцев, В. А. Морально-патріотичне виховання особистості у творчості І. П. Котляревського / В. А. Іноземцев // Імідж сучас. педагога. – 2015. – № 1. – С. 14–15.

Розкриваються підходи І. П. Котляревського до ідеї морального та патріотичного виховання особистості, аналізується взаємозв’язок названих аспектів виховання.

 1. Кириченко, О. В. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в умовах реалізації завдань сучасного національного виховання учнівської молоді / Кириченко О. В. // Педагогіка, психологія та медико-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. – 2008. – № 5. – С. 53–57. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-05/08kavelu.pdf (дата звернення 01.09.15).

У статті розглянуто основні положення педагогічної спадщини А. С. Макаренка з позицій практичного впровадження в навчально-виховний процес національної школи.

 1. Кіндрат, В. К. Проблема патріотичного виховання підлітків у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Вадим Кирилович Кіндрат ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1998. – 218 с. 

У дослідженні розглядається поняття «патріотизм» в історії філософсько-педагогічної думки і його розвиток у педагогічній спадщині видатного педагога.

 1. Кіян, М. Національний дискурс педагогічної діяльності Володимира Антоновича / М. Кіян // Рідна шк. – 2007. – № 7/8. – С. 67–69. – Бібліогр.: 14 назв.

У статті досліджено педагогічну діяльність В. Антоновича та показано, якою мірою розроблена ним концепція національного виховання відповідала завданням розбудови системи освіти в Україні.

 1. Кожуховська, А. І. Від національного до загальнолюдського: національна гідність у педагогічних поглядах О. П. Довженка / А. І. Кожуховська // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2009. – № 2. – С. 130–140. – Бібліогр.: 13 назв.

У статті розкрито проблеми національного характеру, погляди українських педагогів, етнопсихологів на особливості його формування. На прикладі вивчення творчості О. П. Довженко висвітлено шляхи виховання національної гідності, українського національного характеру.

 1. Кузьма-Качур, М. І. Місце краєзнавства в спадщині вітчизняних педагогів / М. І. Кузьма-Качур // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2013. – № 21. – С. 68–72. – Бібліогр.: 10 назв.

В статті висвітлено думки педагогів-класиків щодо ролі краєзнавства в національному, моральному, екологічному вихованні підростаючого покоління та формуванні особистості майбутнього члена суспільства.

 1. Котляревський, І. П. Енеїда : поема / Іван Петрович Котляревський. – Київ : Книга, 2008. – 382, [1] с. : кольор. іл.

У поемі дано широку картину життя всіх верств українського суспільства кінця XVIII – початку XIX ст., зібрано велику й цінну етнографічну, етнологічну і фольклорну інформацію.

 1. Кульчицький, В. Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В. Кульчицький // Молодь і ринок. – 2014.  № 3. – С. 70–75. – Бібліогр.: 14 назв.

Досліджено ґенезу патріотизму в історії педагогічної думки на основі понятійно-генетичної структури категорії «патріотизм», яка належить до найбільш абстрактних теоретичних об'єктів, що виробило людство протягом свого історичного розвитку.

 1. Лавріненко, Л. Костянтин Ушинський про принцип народності у вихованні: історичний аспект : (до 190-річчя з дня народж. К. Ушинського) / Лідія Лавріненко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 3. – С. 32–34. – Бібліогр.: 6 назв.

У статті в історичній ретроспективі розглядається питання педагогічної спадщини К. Ушинського. Висвітлюються його погляди на національну педагогіку, національне навчання і виховання школярів. Акцентується увага на сутності принципу народності як найважливішого в організації освіти й виховання підростаючого покоління.

 1. МакаренкоА. С. Методика організації виховного процессу / Антон Семенович Макаренко // Твори : у 7 т. / Антон Семенович Макаренко. – Київ, 1954. – Т. 5 : Загальні питання теорії педагогіки в радянській школі. – С. 9–109.

У праці подано методику побудови колективу, дисципліни у ньому, наголошено на питаннях виховання цінностей в колективі.

 1. Назаренко, Г. А. Проблема виховання в учнів етнічних і національних цінностей поваги до інших народів у працях В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Г. А. Назаренко // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 3 (Спецвип.: В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє). – С. 10–12. – Бібліогр.: 7 назв.

Досліджено творчу спадщину В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка, присвячену вихованню етнічних, національних та загальнолюдських якостей в учнів Павлиської та Сахнівської шкіл, яка містить ідеї, що можуть стати концептуальними засадами і принципами сучасного процесу виховання дітей в поліетничному соціумі.

 1. Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової / [упоряд. Семізорова В. В.]. – Київ : Ред. газ. з дошк. та початкової освіти, 2014. – 125 с.

У посібнику зібрано практичні матеріали педагогів дошкільного закладу, в основу яких покладено ідеї виховання та навчання видатного українського педагога С. Ф. Русової. Ознайомлення з традиціями українського народу, мальовничою природою та навколишнім світом спрямоване на виховання гармонійно розвиненого дошкільника з високим рівнем культури.

 1. Неживий, О. Актуальний для сучасної школи : нац.-патріот. виховання у пед. спадщині Бориса Грінченка / Олексій Неживий // Слово Просвіти. – 2013. – 19–25 груд. (чис. 50). – С. 12–13.

У дослідженні зосереджено увагу на українознавчій основі шкільних підручників і науково-популярних педагогічних студій, які належать Борисові Грінченкові. Також акцентується увага на краєзнавчому аспекті педагогічної діяльності родини Грінченків.

 1. Огієнко, І. Українська культура : коротка історія культур. життя укр. народа : курс, читаний в Укр. нар. ун-ті : з малюнками і портретами укр. культур. діячів / Іван Огієнко. – Київ : Вид-во Книгарні Є. Череповського, 1918. – 272 с.

Курс лекцій розкриває історію української культури, її право на власний шлях розвитку. 

 1. Оришко, С. П. Патріотичне виховання молоді: історико-педагогічний контекст / С. П. Оришко // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна» / Хмельниц. ін-т соц. технологій Ун-ту «Україна». – Хмельницький, 2011. – № 3. – С. 146–149. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2011_3_32.pdf (дата звернення 20.08.15).

У статті проведено порівняльний аналіз напрацювань українських педагогів для визначення провідних ідей патріотичного виховання у вітчизняній педагогічній теорії та виховній практиці з метою їх впровадження в сучасній системі виховання молодої людини.

 1. Петренко, Л. Традиції національного виховання у літературній творчості І. Котляревського / Л. Петренко // Імідж сучас. педагога. – 2011. – № 1. – С. 55–56. – Бібліогр.: 6 назв.

У статті розглянуто і проаналізовано основні традиції національного виховання в літературній творчості І. Котляревського.

 1. Пирогов, Н. И. Избранные педагогические сочинения / Николай Иванович Пирогов ; Акад. пед. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1985. – 493, [3] с.

У книжці представлено педагогічні твори вченого-хірурга М. І. Пирогова, присвячені теоретичним і практичним питанням виховання і навчання у школі, ролі особистості вчителя.

 1. Пузенко, І. Ю. Виховання патріотизму на уроках математики у контексті досвіду Олександра Антоновича Захаренка / І. Ю. Пузенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2010. – Вип. 191, ч. 2. – С. 106–110. – Бібліогр.: 8 назв.

У статті проаналізовано практичний аспект застосування ідей академіка-новатора О. А. Захаренка в площині патріотичного виховання на уроках математики.

 1. Русова, С. Вибрані педагогічні твори / Софія Русова. – Київ : Освіта, 1996. – 303, [1] c.

До збірки увійшли праці про дошкільне виховання і школу видатного українського педагога і громадського діяча Софії Русової.

 1. Сковорода, Г. С. Твори : у 2 т. Т. 2. Трактати ; Діалоги ; Притчі ; Переклади ; Листи / Г. С. Сковорода. – Київ : Обереги, 1994. – 479 с.

До видання ввійшли трактати, притчі, діалоги, переклади та листи видатного письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, які можна використати при підготовці заходів з патріотичного виховання підростаючого покоління.

 1. Стрілько, В. Мотиви християнської моралі в творчості Григорія Сковороди як передумови формування засад українського національного виховання / В. Стрілько // Переяславські Сковородинські студії : зб. наук. Філологія. Філософія. Педагогіка / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородинознавства. – Переяслав–Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 276–280. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/prckc_2013_2_50.pdf (дата звернення 02.09.15). 

У статті проаналізовано наукову, філософську та педагогічну творчість Г. Сковороди з метою виявлення в ній мотивів християнського виховання. Досліджується теорія педагогічної діяльності Г. Ващенка та С. Русової як фундаторів українського національного виховання.

 1. Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 3. Серце віддаю дітям ; Народження громадянина ; Листи до сина / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. шк., 1977. – 670 с.

Книжки «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Листи до сина» підготовлено до видання як своєрідна трилогія. Кожна з цих робіт – окремий, самостійний і закінчений добуток. Представлені ж як трилогія, вони розкривають комплекс проблем формування світогляду і виховання підростаючого покоління.

 1. Туряниця, В. В. Григорій Ващенко про український національний виховний ідеал: історія і сучасність / В. В. Туряниця // Освіта Закарпаття. – 2008. – № 7. – С. 56–61. – Бібліогр.: 24 назви.

Автор аналізує працю видатного українського педагога Г. Ващенка «Виховний ідеал».

 1. Ушинський, К. Д. Про народність у громадському вихованні / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : у 2 т. / К. Д. Ушинський. – Київ, 1983. – Т. 1. – С. 43–103.

У статті розкрито поняття терміну «народність», яку автор пояснює як своєрідність кожного народу, яка зумовлена його історичним розвитком, географічними, економічними, політичними та іншими умовами його життя.

 1. Ушинський, К. Д. Рідне слово / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : у 2 т. / К. Д. Ушинський. – Київ, 1983. – Т. 1. – С. 121–133.

Стаття являє собою один з найяскравіших творів світової педагогічної літератури, присвячений проблемам виховного і освітнього значення рідної мови.

 1. Чепіга (Зеленкевич), Я. Ф. Вибрані педагогічні твори : навч. посіб. / Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) ; упоряд., наук. ред. Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки АПН України. – Харків : ОВС, 2006. – 327 с. – Бібліогр.: с. 324–327.

До посібника увійшли праці видатного українського педагога Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича), який брав активну участь у розробці національної системи освіти й виховання.

 1. Чепіль, М. М. Краєзнавство як чинник патріотичного виховання в українській педагогічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. М. Чепіль // Вісн. Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Пед. науки. – 2015. – № 1. – С. 38–44. – Бібліогр.: 14 назв. 

У статті розкрито погляди українських педагогів кінця ХІХ – початку ХХ ст. на зміст поняття «краєзнавство», його сутність як чинника патріотичного виховання дітей та молоді.
ІІІ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Боровик, О. В. Психологічні умови формування патріотичної свідомості учнів ліцеїв : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Боровик Олександр Васильович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2008. – 20 с.

Розкрито сутність, обґрунтовано психологічні умови та розроблено модель формування патріотичної свідомості учнів аграрних ліцеїв, зроблено її апробацію.

 1. Волошина, Н. М. Соціально-філософський вимір патріотизму сучасного українського суспільства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Волошина Наталія Миколаївна ; Військ. ін-т Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2010. – 187 с. – Бібліогр.: с. 163–187. 

Визначено сутність, зміст, складники та функції патріотизму сучасного українського суспільства, з'ясовано суб'єкт та об'єкт патріотизму українського суспільства перехідної доби, досліджено процес розвитку суб'єктно-об'єктних відносин і визначено принципи їх вдосконалення, здійснено комплексний соціально-філософський аналіз патріотизму сучасного українського суспільства, який дозволяє зрозуміти його як динамічне явище, притаманне розвитку соціуму протягом усієї відомої історії, виявити особливості українського патріотизму та визначити чинники його формування.

 1. Волошина, Н. М. Формування патріотизму в сучасній Україні / Н. М. Волошина // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 203–209.

У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи вітчизняних і зарубіжних авторів до сутності патріотизму, сформульовано його визначення, структуру та функції, окреслено принципи, мету, завдання й напрями організації вихованого процесу в ході формування патріотизму.

 1. Долецкая, С. В. Роль «педагогической генеалогии» в патриотическом воспитании младших школьников / С. В. Долецкая // Гуманітар. науки. 2010. –  2. С. 102106. Библиогр.: 4 назв.

Розглядається «педагогічна генеалогія» як один із засобів патріотичного виховання молодших школярів з використанням краєзнавства.

 1. Духовна-Кравченко, О. С. Взаємозв'язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 214 с. – Бібліогр.: с. 193–214.

У дослідженні виявлено структуру, функції патріотизму та національної ідеї як феноменів соціального буття, узагальнено нові критерії класифікації патріотизму, згідно з якими проаналізовано форми виявлення цього явища, досліджено особливості взаємозв'язку патріотизму та національної ідеї на різних етапах становлення української держави.

 1. Єщенко, М. М. Проблема патріотичного виховання у контексті національної ідентичності / М. М. Єщенко // Імідж сучас. педагога. – 2014. – № 9. – С. 60–61.

Розглянуто проблему патріотичного виховання молоді за складних суспільно-політичних умов, особливу увагу наголошено на ролі патріотичного виховання у формуванні національної ідентичності українців.

 1. Жаровська, О. П. Національна свідомість як складова патріотичного виховання студентів педагогічних університетів / О. П. Жаровська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 233–242.Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tmpvd_2014_18(1)__28.pdf (дата звернення 21.08.15).

У статті висвітлено змістові та сутнісні складові національної самосвідомості у системі патріотичного виховання студентів педагогічного університету, розкрито основні характеристики національної самосвідомості у навчанні та вихованні студентів.

 1. Журба, К. О. Виховання патріотизму молодших підлітків у взаємодії сім'ї і школи / К. О. Журба // Пед. вісн. – Черкаси, 2011. – № 3. – С. 20–22. – Бібліогр.: 3 назви.

У статті висвітлено особливості патріотичного виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи.

 1. Журба, К. Теоретичні основи національно-патріотичного виховання школярів / К. Журба, О. Докукіна // Гірська школа Укр. Карпат. – 2013. –№ 8/9. – С. 235–239.

У статті розглядаються теоретичні основи національно-патріотичного виховання школярів. Особлива увага приділяється аналізу поглядів українських філософів і педагогів минулого і сучасних. Висвітлюються особливості їхнього бачення щодо національно-патріотичного виховання дітей та подолання протиріч і кризових явищ.

 1. Загородня, А. Актуальність патріотичного виховання молоді / А. Загородня, Д. Шевчук // Нова пед. думка. – 2014. – № 3. – С. 142–143. – Бібліогр.: 5 назв.

У статті розглядається питання актуальності та сучасного розуміння патріотичного виховання молоді, що має національний характер, базується на національних традиціях українського народу та є ідейною силою національної свідомості.

 1. Загородня, А. Сучасне розуміння патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / А. Загородня // Теорія та методика управління освітою : [електрон. наук. фах. вид.] / Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Вип. 10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ttmuo_2013_10_11.pdf (дата звернення 21.08.15). – Назва з екрана.

У статті розглядається розуміння патріотичного виховання сучасної молоді як громадян України, що носить національний характер, базується на національних традиціях українського народу, є ідейною силою національної свідомості.

 1. Зубалій, М. Д. Становлення і розвиток змісту військово-патріотичного виховання в педагогічній літературі / М. Д. Зубалій // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді / Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 270–279. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tmpvd_2014_18(1)__32.pdf (дата звернення 31.08.15).

Розкрито становлення і розвиток змісту військово-патріотичного виховання в педагогічній літературі. З цією метою виділено та проаналізовано основні праці з військово-патріотичного виховання, в яких автори висвітлюють сутність і зміст цього поняття, а також дають його визначення. У статті доведено, що правильне визначення сутності й змісту означеного концепту впливає на розвиток теорії і методики військово-патріотичного виховання.

 1. Зубцова, Ю. Є. Обґрунтування змісту та соціально-педагогічних умов ефективної взаємодії школи та сім'ї з формування патріотичних якостей молодших школярів / Ю. Є. Зубцова // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 4. – С. 38–46. – Бібліогр. у кінці ст.

Автор пропонує ефективні форми та методи взаємодії батьків та педагогів з розвитку патріотизму учнів початкової школи. Обгрунтовано соціально-педагогічні умови, що сприяють ефективній діяльності з розвитку патріотичних якостей усіх учасників навчально-виховного процесу.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка