Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського національно–патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізаційних суспільних змінСкачати 486.02 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір486.02 Kb.
1   2   3   4

Ирхина, Ю. В. Патриотическое, интернациональное и поликультурное воспитание студентов в условиях глобализации / Ю. В. Ирхина // Наука і освіта. – 2013. – № 1/2 (Психологія і педагогіка). – С. 163–165. – Библиогр.: 4 назви.

У статті проаналізовано динаміку поглядів на ефективність патріотичного, інтернаціонального та полікультурного виховання студентів в умовах глобалізації; розкрито принцип міжнаціональних та міжкультурних відносин на базі толерантності.

 1. Канашко, О. Громадянсько-патріотичне виховання та соціалізація особистості / О. Канашко // Рідна шк. – 2014. – № 6. – С. 34–37. – Бібліогр.: 7 назв. 

У статті розкриваються особливості системи громадянсько-патріотичного виховання учнів.

 1. Клюй, А. І. Місце національної ідеї в патріотичному вихованні молоді / А. І. Клюй // Філософія і політологія в контексті сучас. культури. – 2011. – Вип. 1. – С. 207–213. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/filipol_2011_1(2)__35.pdf (дата звернення 31.08.15).

Визначаються фактори здійснення патріотичного виховання української молоді та місця в цьому процесі національної ідеї.

 1. КопачС. Національно-патріотичне виховання : накази / С. Копач, І. Стеценко. – Київ : Ред. газ. з упр. освітою, 2014. – 126 с. 

У виданні проаналізовано чинну нормативну базу Міністерства освіти і науки України щодо формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави.

 1. Курило, В. Основу системи національно-патріотичного виховання має становити ідея української державності / Віталій Курило // Рідна шк. – 2014. – № 4/5. – С. 8–9. 

Розкрито роль педагогічної науки у формуванні патріотизму.

 1. Матящук, В. П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В. П. Матящук. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 383 с.

У посібнику здійснено теоретичне обґрунтування сучасного патріотичного виховання школярів України, запропоновано етапність цілеспрямованого виховного впливу, надано рекомендації щодо його реалізації в урочній, позаурочній та позашкільній практиці.

 1. Мисак, Б. П. Формування військово-патріотичної готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 – теорія і методика виховання / Мисак Богдан Павлович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 24 с.

У дослідженні обґрунтовано педагогічні умови формування військово-патріотичної готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни: виховання, розвиток і самовдосконалення різнобічних фізичних, громадянсько-патріотичних, психологічно-вольових, військово-професійних якостей, побудоване на засадах етнопедагогічного, українознавчого досвіду та розвитку національної самосвідомості української молоді.

 1. Міма, Н. О. Патріотичне виховання молодших школярів як пріоритетний напрям національної системи виховання / Н. О. Міма // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Херсон. акад. неперерв. освіти. – Херсон, 2013. – Вип. 19. – С. 19–24. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pedalm_2013_19_5.pdf (дата звернення 31.08.15).

У статті висвітлено основні позиції щодо організації патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

 1. Мокруха, М. О. Деякі аспекти сучасного національно-патріотичного виховання / Мокруха Марія Олександрівна // Нива знань. – 2015. – № 2. – С. 7–9.

Автор пропонує власні підходи до патріотичного виховання молоді, зокрема з використанням краєзнавчого матеріалу.

 1. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України (програмно-виховний контекст) / НАПН України, Ін-т проблем виховання ; [І. Д. Бех, К. І. Чорна]. – Київ, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст доступний також в Інтернеті: http://www.ippo.if.ua/predmety/vrobota/media/files/Nacionalna%20ideya%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf (дата звернення 31.08.15).

Програма складається з дванадцяти розділів, в яких розкриваються такі питання: сутність та мотиваційні засади української національної ідеї в умовах розвитку демократичної державності, основні підходи до виховання патріота-громадянина, принципи, методи, форми, засоби патріотичного виховання учнівської молоді тощо.

 1. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / НАПН, Ін-т проблем виховання / [І. Д. Бех, К. І. Чорна]. – Київ, 2014. –32 с.

У програмі висвітлено проблеми патріотичного виховання, розглянуто основні тенденції та зміст, визначено мету, завдання та принципи, запропоновано методи, засоби і форми, визначено інститути, які забезпечуватимуть патріотичне виховання та визначено напрями фундаментальних досліджень, спрямованих на реалізацію Програми.

 1. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : навч.-метод. посіб. / І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Пед. думка, 2011. – 239 c.

Висвітлено тенденції, підходи, принципи, мету та завдання патріотичного виховання дітей і учнівської молоді за умов модернізації суспільних відносин, розглянуто сутність і прояви патріотизму, а також форми та методи виховання цієї суспільно-моральної цінності у школярів відповідно до їх вікових особливостей, обгрунтовано модель системи виховання патріотизму в позакласній діяльності ЗНЗ.

 1. Циганчук, К. А. Патріотизм як цінність / К. А. Циганчук // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 4–10. 

Статтю присвячено дослідженню проблематики патріотичних цінностей за допомогою методів прикладної соціології.

 1. Шарафанов, А. Ю. Патріотичне виховання молоді / А. Ю. Шарафанов // Таврійський вісн. освіти. – 2011. – № 3. – С. 167–173.

Стаття присвячена проблемам патріотичного виховання сучасної молоді, а також шляхам її вирішення, автор порівнює погляди різних науковців на поняття «патріотизм».

 1. Шевченко, Г. П. Духовні основи патріотичного виховання : монографія / Г. П. Шевченко, С. С. Рашидова ; МОН України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 197 с.

Монографія присвячена дослідженню проблеми патріотичного виховання учнівської молоді на культурно-художніх традиціях Донбасу.
IV. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Білик, С. Нащадки козацької слави: організація національно-патріотичного виховання молодших школярів на військово-козацьких традиціях / Світлана Білик. – Харків : Основа, 2015. – 176 с.

Посібник містить розробки навчально-виховних заходів та рекомендації щодо відродження історико-культурних та господарських цінностей українського козацтва, організації національно-патріотичного виховання молоді на військово-козацьких традиціях.

 1. Боярчук, О. Цикл уроків мужності / О. Боярчук, Л. Микитюк // Методист. – 2015. – № 2. – С. 59–63. – Бібліогр.: 19 назв.

Методичні рекомендації щодо організації та проведення уроків мужності.

 1. Виховуємо громадян-патріотів України : [наук.-метод. посіб.] / НАПН України, Ін-т проблем виховання ; [авт. кол. за заг. керівництвом К. Чорної]. – Київ ; [Черкаси] : ЧОІПОПП, 2012. – 273 с.

Посібник містить результати дослідження проблеми виховання патріотизму дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін, здійсненого науковцями лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Подано конкретні методики виховання патріотизму учнів різних вікових категорій, апробовані в експериментальних (всеукраїнського рівня) навчальних закладах Черкаської області.

 1. Відмиш, Л. І. Система національного виховання: шляхи та засоби реалізації / Л. І. Відмиш // Вихов. робота в шк. – 2011. – № 8. – С. 7–9. – Бібліогр.: 7 назв.

У статті представлено сценарій засідання методичного кабінету, мета якого ознайомити з нормативно-правовим забезпеченням національного виховання, його сутністю, особливостями, шляхами та засобами реалізації; здійснити обмін досвідом роботи з питання національного виховання.

 1. Гарнійчук, В. Патріотичне виховання в сучасній загальноосвітній школі України. : дидакт. матеріали / Валентина Гарнійчук // Історія в шк. – 2014. – № 8/9. – С. 33–42.

Подано сценарії позакласних заходів з патріотичного виховання: конференція «Мовна проблема в сучасній Україні», вікторина «Я люблю Україну», розважально-пізнавальна гра «Патріот».

 1. Долецька, С. Основні етапи патріотичного виховання молодших школярів засобами краєзнавчої роботи / Світлана Долецька // Молодь і ринок. – 2014. – № 3. – С. 106–111. – Бібліогр.: 7 назв.

У статті розглянуто питання патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами шкільного краєзнавства. Охарактеризовано основні етапи проведення краєзнавчої роботи, спрямовані на розвиток патріотичних почуттів у молодших школярів.

 1. Долецька, С. Специфіка патріотичного виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи / Світлана Долецька // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія : наук. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Переяслав–Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1. – С. 116–121. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gvpdpu_2013_28_1_24.pdf (дата звернення 31.08.15).

Розглянуто специфіку патріотичного виховання молодших школярів, виявлено особливості краєзнавчої роботи, визначено її потенційні можливості та властивості у патріотичному вихованні.

 1. Долецька, С. Шкільний музей як засіб патріотичного виховання молодших школярів / Світлана Долецька // Молодь і ринок. – 2013. – № 1. – С. 72–76. – Бібліогр.: 10 назв.

У статті презентовано діяльність шкільних музеїв в системі патріотичного виховання молодших школярів.

 1. Дубина, М. І. Виховання патріотизму в учнів та студентської молоді / М. І. Дубина, Ю. Д. Руденко ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 403 с. – Бібліогр.: с. 397–402.

У книзі вивчаються і обґрунтовуються ефективні шляхи, підходи, форми і методи виховання в учнів і студентів українського патріотизму засобами наук, мистецтва, позакласної, позашкільної і позааудиторної роботи.

 1. Дяченко, Н. І. Виховання громадянина-патріота у практиці роботи шкільних бібліотекарів Кіровоградщини / Н. І. Дяченко // Шк. б-ка плюс. – 2015. – Квіт. (№ 7/8). – С. 16–19. – Бібліогр.: с. 19.

У статті описано досвід роботи шкільних бібліотекарів Кіровоградщини з формування нової системи цінностей у школярів.

 1. Журба, К. О. Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи : [метод. рек.] / К. О. Журба. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с.

Методичні рекомендації розкривають сучасні зміст, форми і методи роботи з педагогами, батьками та спрямовані на виконання та утвердження у них культури гідності (особистої, людської та національної).

 1. Журба, К. О. Виховання патріотизму молодших підлітків у взаємодії сім'ї і школи / К. О. Журба // Пед. вісн. – Черкаси, 2011. – № 3. – С. 20–22. – Бібліогр.: 3 назви.

У статті висвітлено особливості патріотичного виховання молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи.

 1. Завальнюк, О. Фізична культура і спорт в структурі патріотичного виховання особистості / Олена Завальнюк // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 65–70. – Бібліогр.: 12 назв.

У статті розглянуто питання виховання у юних спортсменів високих моральних якостей, зокрема формування у них почуття патріотизму, совісті, людяності, власної гідності.

 1. Зоря, Ю. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників: результати дослідно-експериментальної роботи / Ю. М. Зоря // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 3. – С. 53–57.

У статті висвітлюються результати дослідно-експериментальної роботи щодо використання потенційних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для організації патріотичного виховання старшокласників.

 1. Зубалій, М. Д. Особливості військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі позакласної роботи / М. Д. Зубалій // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2014. – № 7. – С. 217–226. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pednauk_2014_7_28.pdf (дата звернення 31.08.15).

У статті визначено основні завдання військово-патріотичного виховання: формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей; виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та законів України, соціальної активності й відповідальності за доручені державні та громадські справи; формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, досягнення відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості; військової професійної орієнтації молоді, формування й розвиток мотивації, спрямованої на виховання патріотичних почуттів.

 1. Зубалій, М. Д. Форми військово-патріотичного виховання допризовної молоді. Т. 1 / М. Д. Зубалій ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 271 с. – Бібліогр.: с. 208–222.

У посібнику розглянуто актуальні проблеми становлення і розвитку форм військово-патріотичного виховання допризовної молоді, подано їх класифікацію, визначено їх ефективність.

 1. Калашніков, М. К. Особливості побудови системи військово-патріотичного виховання в сучасному навчальному закладі / М. К. Калашніков // Таврійський вісн. освіти. – 2010. – № 4. – С. 132–137. – Бібліогр.: 3 назви.

У статті розкривається роль та значення військо-патріотичного виховання в підготовці майбутніх захисників Вітчизни, наведено організаційно-методичні рекомендації щодо поліпшення військо-патріотичного виховання в навчальних закладах.

 1. Киричок, В. А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності : [метод. рек.] / В. А. Киричок, О. В. Роговець. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 80 с.

Методичні рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (особистої, людської та національної) молодших школярів у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі; особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання з урахуванням вікових особливостей учнів.

 1. Киричок, В. А. Сучасні тенденції патріотичного виховання молодших школярів / В. А. Киричок // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 1. – С. 21–23. – Бібліогр.: 4 назви.

Стаття присвячена розкриттю сучасних форм і методів патріотичного виховання молодших школярів.

 1. Кіяшко, Л. Сучасні напрями патріотичного виховання учнів / Людмила Кіяшко // Школа. – 2011. –  4. – С. 43–45.

Про діяльність музею «Історія рідного краю» щодо патріотичного виховання учнів школи.

 1. Кобернік, С. Географічна вікторина у 8 класі як засіб патріотичного виховання школярів / Сергій Кобернік // Географія та основи економіки в шк. – 2011. – № 6. – С. 32–34. – Бібліогр.: 12 назв.

Про формування у школярів комплексної географічної картини природи рідного краю за допомогою географічної вікторини.

 1. Колісник, В. Г. Цінувати минуле і гідно творити майбутнє : з досвіду роботи формування патріот. почуттів учнів засобами нац.-патріот. виховання / В. Г. Колісник, В. А. Фетісова // Пед. вісн. – Черкаси, 2011. – № 3. – С. 57–58.

Розглянуто патріотичне виховання молоді, яке на сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України, визначено його мету, висвітлено виховну систему Моринського НВК, яка спрямована на формування патріотичних почуттів засобами національно-патріотичного виховання.

 1. Колісниченко, В. М. Виховуємо любов до України : (метод. рек. словесникам) / В. М. Колісниченко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2011. – № 15. – С. 2–9. – Бібліогр. в кінці ст.

У статті подано методичні рекомендації щодо організації уроків української літератури, спрямованих на патріотичне виховання учнів.

 1. Компанієць, С. М. Проблеми й перспективи виховання національної свідомості / С. М. Компанієць // Соц. педагогіка: теорія і практика. – 2014. – № 1. – С. 10–14.

У статті розкрито зміст понять «національна культура» та «національне виховання», доведено наявність зв'язку між ними. Акцентовано увагу на тому, що ознайомлення зі здобутками українського народу у сфері його матеріальної й духовної культури, повернення до невичерпних джерел народної творчості дозволить впливати на формування національного самоусвідомлення, допоможе подолати байдуже ставлення до української культури та мови, створить умови для посилення почуття національної гордості та гідності, сприятиме інтелектуальному, морально-етичному, естетичному та емоційному розвитку особистості.

 1. Лаврик, О. С. Маленькі українці : метод. поради та серія занять з патріот. виховання / О. С. Лаврик // Дошк. навч. закл. – 2014. – № 9. – С. 15–20.

Стаття присвячена проблемі патріотичного виховання дітей дошкільного віку, висвітлено його завдання, підкреслено, що важливим компонентом патріотичного виховання є розвиток у дітей національної культури та залучення їх до народознавства. Подано розробки занять щодо ознайомлення дошкільників з обрядами пращурів, державними символами та вишитими рушниками.

 1. Майборода, Н. О. Роль мистецьких компетентностей у формуванні патріотичних цінностей вихованців сільських навчально-виховних комплексів / Н. О. Майборода // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2014. – № 8. – С. 365–372. – Бібліогр.: 13 назв.

Стаття розкриває значущість формування мистецької компетентності у вихованні патріотичних цінностей учнів сільських навчально-виховних комплексів. Виявлено, що успіх патріотичного виховання засобами мистецтва можливий завдяки спланованому, системному залученню вихованців, починаючи із дошкільного віку, до різноманітних видів мистецької діяльності.

 1. Мельничук, Ю. Л. Основи козацько-лицарського виховання / Мельничук Ю. Л. – Київ : Золоті ворота, 2012. – 295 с. : фот. – Бібліогр.: с. 291–293.

Книгу присвячено дослідженню проблем козацько-лицарського виховання учнів засобами козацької педагогіки.

 1. Ми віримо в майбутнє твоє, Україно! (сценарії виховних заходів національного спрямування). – Харків : Основа, 2014. – 128 с. – (Серія «Виховна робота»).

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячених проблемі національного виховання.

 1. Міщенко, С. В. Патріотичне виховання ліцеїстів як духовно-моральна практика / С. В. Міщенко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ, 2012. Вип. 4. С. 7581. – Текст статті доступний також в Інтернетіhttp://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2012_4_14.pdf (дата звернення 31.08.15).

Стаття присвячена проблемі патріотичного виховання учнів ліцеїв.

 1. Неділько, А. Я – патріот : система військ.-патріот. виховання дітей та учнів. молоді / А. Неділько, С. Бондаренко // Методист. – 2015. –  2. – С. 64–79.

В статті представлено досвід роботи щодо створення та функціонування системи патріотичного виховання учнівської молоді.

 1. Ординська, І. Д. Я люблю Україну : інтелект.-розваж. захід для учнів 9–11 кл. / І. Д. Ординська, В. Д. Бородай // Географія. – 2011. – № 4. – С. 34–36. – Бібліогр. в кінці ст.

Сценарій проведення заходу.

 1. Пасацька, С. Національно-патріотичне виховання ліцеїстів засобами позакласної роботи / Світлана Пасацька // Рідна шк. – 2015. – № 3. – С. 38–40 : фотогр. – Бібліогр.: 5 назв.

У статті розглядається проблема національно-патріотичного виховання ліцеїстів.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка