Національна програма правової освіти населенняСторінка1/2
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.68 Mb.
  1   2

«Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення».

(Національна програма правової освіти населення)

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.1

Процес утвердження прав людини, як найвищої цінності, на практиці ускладняється низкою чинників. Чи не найважливіший із них – не просто низька правова культура населення, але й багатьох посадових осіб, у чиї посадові обов’язки ходить захист порушених прав і попередження випадків порушення. Але для багатьох це є модна риторика, яка затребувана суспільством, бо про них модно та прийнято говорити. В реальному ж житті посадові особи демонструють зневагу до прав людини, пропонуючи суспільству зразки поведінки далекі від стандартів роботи. В противагу такої поведінки чиновників може стати права обізнаність населення: не просто обізнаність в галузі прав людини, але й вміння їх реалізувати. Для цього потрібні кардинальні зміни стереотипів правового мислення, прищеплення громадянам України відповідної культури правового мислення , мислення в категоріях прав людини.

На загальнодержавному рівні створено нормативне підґрунтя для впровадження правової освіти населення. Це: • Наказ Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 402/5 «Про затвердження примірних програм здійснення органами юстиції перевірок стану правової освіти»

 • Указ Президента України від 18 жовтня 2001року № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення»

 • Наказ Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2011 року за № 1114/19852

 • Указ Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права»

 • Наказ Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 року № 3325/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за № 1304/20042»

 • Наказ Міністерства юстиції України від 28 жовтня 2013 року № 2241/5 «Про затвердження Порядку проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В.М. Корецького».

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 815-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року № 366 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення»Освіта в галузі прав людини в рамках формальної освіти
Правова освіта - це структурний компонент освіти в Україні, процес набуття правових знань, навичок та вмінь, формування поваги до права, закону, прав та свобод людини, відповідних правових орієнтацій та оцінок, правових поведінкових установок та мотивів правомірної поведінки тощо.

В Україні навчання правам людини відбувається в рамках формальної освіти.

В державний стандарт базової і повної середньої освіти внесено розділ «Суспільствознавство». Відповідно до Державних стандартів2 у учня має формуватись громадянська компетентність — здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства.


Метою ж освітньої галузі “ Суспільствознавство” , що складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.

Серед завданнями освітньої галузі є формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки.

Одним із завдань суспільствознавчого компоненту є формування активної громадянської позиції, загальнолюдських моральних якостей, правової та економічної культури, мотивації до соціальної активності.

Фундаментом для цього є курс «Основи правознавства». Даний навчальний курс спрямований на формування в учнів необхідних знань, умінь та навичок для активної , свідомої участі в процесі життєдіяльності соціуму, для спілкування з різноманітними інституціями суспільства і держави.3

В пояснювальній записці до програми з правознавства сказано, що

«процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Школа має дати молоді не тільки правові знання, а й сформувати вміння, навички, життєву позицію, компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство. Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої системи навчально - виховної роботи школа повинна перетворитись у зразок демократичного правового простору».

Начебто мета поставлена гідна, але аналізуючи зміст самої Програми ми бачимо, що жодної години не відведено на вивчення міжнародних та національних документів в галузі прав людини

Для 9 - того класу в Програму внесені теми: • Основи теорії держави

 • Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність.

 • Основи конституційного права.

 • Основи цивільного права.

 • Основи сімейного права та трудове право.

 • Основи адміністративного та кримінального права

 • Світ юридичних професій.

Програма 10 класу складається з наступних тем:

І. Основи теорії держави • Історичний аспект виникнення держави та права

 • Загальна характеристика держави та державної влади

 • Державний лад

 • Особа , суспільство, держава

ІІ. Основи теорії права та правовідносин

 • Поняття і загальні характеристики права

 • Поняття і структура правової системи

 • Правовідносини

 • Правопорядок та правопорушення

 • Юридична відповідальність

ІІІ. Основи публічного права України

 • Конституційне право

 • Основні права, свободи і обов’язки громадян України

 • Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

 • Фінансове право

 • Адміністративне право

 • Екологічне право

 • Кримінальне право

ІV. Основи приватного права України

 • Цивільне право

 • Сімейне право. Житлове право.

 • Земельне право.

 • Трудове право

Курс «Правознавство» викладається в 9-10 класах, учням по 15-16 років, це вже сформовані особистості, із власним світоглядом, життєвим досвідом Вони дійсно зможуть отримати суму знань. Але вони мають сформовані світогляд та сприйняття світу, тому в рамках. В даних курсах не передбачено взагалі розгляд міжнародних та національних документів в галузі прав людини

Навіть серед курсів за вибором з 13 курсів тільки один стосується прав людини.

У вишах права людини взагалі викладаються, якщо викладаються, поспіхом, як суто теоретична наука. Студент не бачить практичного застосування отриманих знань, і тому вони не стають частиною його життя.

Дуже часто в освіті та вихованні поєднують право та обов’язок. В такому контексті права людини не можуть розглядатись як природні, і виглядають занесеною звідкись непотрібною інформацією.

Правову освіту в сучасному суспільстві розглядають ні як шлях до розвитку громадянської свідомості, а як превентивну міру щодо подолання злочинності серед неповнолітніх.

Всі питання правової освіти зводяться до того, що треба дитині та й дорослій людині законослухняну поведінку, побудовану на основі страху перед покаранням за порушення норм права, впевненості на тому, що державні органи завжди знають краще , як треба для людини, а не усвідомлені людиною своїх прав і обов’язку держави створювати умови для їх реалізації.

Програма правової освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015 роки

Головною метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Пріоритетними завданнями Програми є:


 • вдосконалення системи правової освіти населення м. Кіровограда; створення необхідних умов для набуття і використання правових знань широкими верствами населення;

 • закріплення основних напрямів правоосвітньої діяльності та першочергових заходів щодо їх реалізації;

 • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації, широке інформування населення міста про правову політику держави та зміни у законодавстві;

 • підвищення рівня правової підготовки населення та учнівської молоді

ІІ. Основні напрямки правової освіти та форми її реалізації


2.1. Правова освіта – це процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку, це цілеспрямована,

систематична діяльність державних органів, громадських організацій і трудових колективів з формування та підвищення у громадян правової свідомості і правової культури.

2.2. Усі громадяни мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Правова освіта є складовою частиною системи освіти, її надання має здійснюватись в усіх дошкільних, загальноосвітніх та вищих

навчальних закладах незалежно від форми власності.

2.3. Правова освіта забезпечується: • активною участю місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, навчальних закладів міста, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

 • безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;

 • органічним поєднанням правової освіти із загальною, професійною і культурною освітою, політичними, економічними, моральними, естетичними та іншими формами виховання;

 • диференційованим підходом до навчально-виховного правоосвітнього

процесу.

2.4. З метою оперативного вирішення питань, координації і міжвідомчого забезпечення правової освіти у місті діє міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення м. Кіровограда.

2.5. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради утворює міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення м. Кіровограда, затверджує положення про неї, вирішує питання щодо організації матеріально-технічного забезпечення її діяльності.

2.6. Для здійснення правової освіти у місті використовуються як друковані, так і аудіовізуальні засоби масової інформації, мережа спеціалізованих бібліотек правової освіти.2.7. Правова освіта починається в сім’ї, дошкільних навчальних закладах, де дітям надають початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку та інших осіб.

2.8. Правознавство належить до обов’язкових дисциплін загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів.

Обсяг і зміст курсу правознавства у виховних закладах визначається потребою суспільства у підготовці правосвідомого громадянина. У навчально-виховних закладах здійснюється широка позакласна і позааудиторна правовиховна робота, до якої залучаються науковці, юристи, працівники правоохоронних органів, інші фахівці.

2.9. З метою задоволення потреб працівників в юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах і організаціях може запроваджуватись правова освіта.2.10. Преса, телебачення і радіо систематично інформують населення про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади, а також про стан правопорушень,

особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.2.11. Державні та комунальні заклади культури (центри культури і дозвілля, бібліотеки та інші) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо - виховну діяльність. З цією метою ними, за участю органів юстиції, навчальних установ юридичного спрямування, інших державних та комунальних установ, організацій на громадських або госпрозрахункових засадах, створюються лекторії, відео-лекторії, проводяться виставки юридичної літератури, читацькі конференції, тематичні концерти та інші заходи.

2.12. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права. Методичні рекомендації щодо цієї форми навчання розробляються міською міжвідомчою координаційно - методичною радою.

2.13. Основні заходи щодо реалізації напрямків Програми правової освіти населення м. Кіровограда на 2011 – 2015 роки (далі - Заходи)

надаються у додатку.


ІV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету за рішенням міської ради у межах видатків, затверджених у міському бюджеті по головному розпоряднику коштів – гуманітарному департаменту. Загальна потреба в коштах для виконання Заходів, передбачених міською Програмою на 2011-2015 роки, становить 5,0 тис. грн.
Фінансування Заходів (за видами діяльності) по рокам


3 п/п

Вид діяльності

Фінансування по роках

Усього витрат на виконання Програми

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Проведення семінарів, конференцій, диспутів

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,00

2

Проведення серед учнівської та студентської молоді олімпіад, конкурсів, вікторин

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2500,00

3

Забезпечення діяльності відео - лекторію та правового лекторію

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1000,00

4

Проведення конкурсу місцевих засобів масової інформації на кращі друковані публікації правового характеру

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

V. Організація контролю за виконанням Програми


Контроль за виконанням Програми здійснюється міською радою та

виконавчим комітетом міської ради. Основними формами контролю за реалізацією Заходів, передбачених Програмою, будуть: • щопіврічна звітність виконавчих органів Кіровоградської міської ради,

 • Кіровської та Ленінської районних у м. Кіровограді рад про стан виконання

 • відповідних заходів Програми;

 • здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових

 • заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

 • залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації

 • Програми, виявлення проблем і недоробок.

Організаційне супроводження виконання Програми на 2011-2015 роки

здійснює Кіровоградське міське управління юстиції.

Інформація4

про стан виконання Програми правової освіти населення м. Кіровограда

на 2011-2015 роки за перше півріччя 2012 року


З метою реалізації заходів Програми правової освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015 роки протягом першого півріччя 2012 року виконавчими органами Кіровоградської міської ради, відповідальними за виконання заходів Програми, Кіровською та Ленінською районними у місті Кіровограді радами та міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення м. Кіровограда проведена наступна робота.

Кіровоградським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді громадянам надавались індивідуальні соціальні послуги, проводились групові заходи різного спрямування, в тому числі правового характеру, з метою профілактики негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищі, зокрема, вживання наркотичних та психотропних речовин, девіантної поведінки, проявів насильства, поширення ВІЛ/СНІДу, а також з метою розвитку волонтерського руху.

На базі міськрайонних відділів кримінально-виконавчих інспекцій засудженим з іспитовим строком проводились лекції та бесіди, в тому числі з питань щодо роз’яснення чинного законодавства України.

Крім того, в рамках діяльності спеціалізованого формування «Школа

самостійного життя» проводиться постійна робота зі сприяння соціальній

адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які

виховуються у дитячому будинку інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» та Кіровоградській школі-інтернаті.

Відповідно до розпорядження міського голови від13 січня 2012 року №2 «Про безоплатну первинну правову допомогу» керівникам виконавчих органів міської ради доручено забезпечити проведення особистого прийому та надання безоплатної первинної правової допомоги відповідальними працівниками; розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради; забезпечувати осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, документами та іншими матеріалами або їх копіями, власниками яких є Кіровоградська міська рада та її виконавчий комітет.

На виконання зазначеного розпорядження міського голови за письмовими і усними зверненнями громадян надаються роз’яснення чинного законодавства.

Відповідно до розпорядження міського голови від 06 лютого 2012 року №14 «Про апаратне навчання посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Кіровоградської міської ради у 2012 році» 22 лютого 2012 року проведено навчання з посадовими особами щодо порядку заповнення податкової декларації та декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

01 березня 2012 року проведено навчання з посадовими особами щодо правових аспектів дії Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та його практичного застосування за участі представника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

21 березня 2012 року проведено навчання з посадовими особами щодо питання спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

23 травня 2012 року проведено навчання з посадовими особами щодо

основних засад Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Юридичним відділом міської ради опрацьоване питання і за результатами укладено угоду про спільну діяльність між виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради та Кіровоградською міською громадською організацією «Взаємодопомога вільних людей» в рамках реалізації Програми правової освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015 роки та проекту «Захист трудових прав – попереджений, означає озброєний!», що реалізовується Кіровоградською міською громадською організацією «Взаємодопомога вільних людей».

В результаті проведена інформаційна, організаційна та методична

робота щодо підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

12 січня 2012 року на офіційному сайті Кіровоградської міської ради опубліковано інформаційне повідомлення: «Захист трудових прав Кіровоградців: попереджений, означає озброєний!».

16 березня 2012 року відбулось засідання круглого столу за участю

представників юридичного відділу міської ради, міського управління юстиції, управління державної виконавчої служби, Федерації профспілок області, центру зайнятості, громадських організацій, під час якого обговорено два основних питання – проблеми порушення трудових прав та запобігання порушенням прав працівників і вироблення спільної стратегії щодо сприяння профілактики порушень у сфері трудового права шляхом підвищення правової свідомості та культури працівників.

У дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання серед вихованців

проводяться бесіди, а також дні правового інформування, на які запрошуються працівники правоохоронних органів, спеціалісти служб у справах дітей.Продовжується багаторічна практика проведення Днів правових знань у вищих навчальних закладах міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації для студентської молоді, які відділ сім'ї та молоді проводить спільно з Кіровоградським міським управлінням юстиції та кримінальною міліцією Кіровського і Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області. Мета даних заходів – профілактика протиправних дій в молодіжному середовищі, поширення правових знань серед студентів, підвищення рівня правової культури молоді – питання кримінальної відповідальності за зберігання, вживання та розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Дні правових знань проведено у

Кіровоградському медичному коледжі ім. Є.Й.Мухіна, Кіровоградському

будівельному коледжі, Кіровоградському музичному училищі, Машинобудівному коледжі КНТУ, Кіровоградському коледжі статистики. Проводились профілактичні рейди з метою виявлення бездоглядних дітей, схильних до правопорушень та бродяжництва. У ході рейдів відвідано 118 сімей, де батьки ухиляються від виконання обов'язків по вихованню та утриманню дітей, не створюють належних умов для їх проживання та розвитку. З батьками, які ухиляються від виконання обов'язків по вихованню та утриманню дітей, проведено роз'яснювальну роботу та попереджено про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків.

У першому півріччі 2012 року продовжено роботу з правової освіти учнівської молоді міста, яка має постійний, сталий, систематичний характер.Активізовано роботу органів учнівського самоврядування в плані здійснення ними правопросвітницької роботи серед учнівської молоді.

Щоквартально у школах міста проводяться загальношкільні лінійки перевірки та аналізу стану дисципліни і порядку в класних колективах.

За рекомендацією управління освіти Кіровоградської міської ради посилено правопросвітницьку роботу з батьківською громадою. З батьками проводяться спеціальні бесіди щодо профілактики правопорушень серед дітей, дитячої та підліткової злочинності, стану криміногенної ситуації та правовиховної роботи з дітьми. При цьому класні керівники враховують такі фактори як особистість кожної дитини та особливості виховання її у конкретній сім’ї. Продовжено роботу консультпунктів для батьків з правових питань щодо виховання дітей, їх прав та обов’язків, а також проблем профілактики дезадаптації підлітків, які діють у кожній школі. Проведені змістовні лекційні заняття для батьків «Сімейне виховання - основа правового становлення особистості».

У І півріччі 2012 року по всіх бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів міста були розгорнуті змістовні і цікаві книжкові виставки за правовою тематикою. На базі шкільних бібліотек по всіх школах пройшли тематичні уроки для учнів різних вікових категорій «Право і закон». Також проводились індивідуальні бесіди з дітьми про культуру поведінки, подолання шкідливих звичок, зустрічі зі спеціалістами міського Центру «Здоров’я» та працівниками правоохоронних органів.

Протягом І семестру 2011/2012 навчального року по школах міста

проведені пізнавальні за змістом та цікаві за формою навчально-виховні заходи: • єдині класні години «Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний документ щодо захисту дітей»; виховні години «Права людини починаються з прав дитини»; години спілкування «Моральні цінності в житті людини»;

 • уроки спілкування «Вчинки і наслідки»;

 • вікторини «Чи знаю я закон?»; правові брейн - ринги «Захист прав дітей у державі Україна»;

 • тематичні уроки з елементами програми «Рівний – рівному», «Твоє життя – твій вибір»;

 • юридичні аукціони «Мої права».

У ЗОШ №31 в рамках Місячника правового виховання провели конкурс на кращий твір серед учнів9-х класів «Маю право бути правим» та цікаву імітаційну гру для учнів 9-10-х класів «Законодавчий процес». У квітні поточного року учні 10-11-х класів ЗОШ №31 здійснили цікаву екскурсію «День відкритих дверей» до апеляційного суду.

У гімназії №9, Кіровоградському колегіумі, ЗОШ №31 та № 35 проведено анкетування учнів молодших 3-4 класів для виявлення рівня знань дітей про свої права та обов’язки.

У ЗОШ № 24 проведено конкурс малюнків на кращого знавця Конвенції про права дитини (5 - 7 класи).

У ЗОШ № 16 проведено круглий стіл для старшокласників «Декларація прав людини: істини, що не потребують доказів», тематична година спілкування «Правовий статус дитини в українській літературі».

У гімназії № 9 проведено ділову гру «Шляхами права» та годину

спілкування «Маленьке порушення веде до великого злочину». У СЗОШ № 32 з метою поліпшення правового виховання учнів відкрили інтелектуально-правовий клуб «Феміда».

Раз на семестр у школах на засіданнях педагогічних рад розглядається питання стосовно попередження дитячої злочинності, бездоглядності та безпритульності, профілактики правопорушень та стану правової освіти учнів.

У січні-лютому 2012 року по всіх школах міста поновлена інформація правових куточків.

Також активізували свою роботу комісії захисту прав дитини, які діють у складі шкільних учнівських парламентів і проводять цілу низку виховних заходів за окремим планом.

Відділами управління праці та соціального захисту населення Кіровської та Ленінської районних у м. Кіровограді рад здійснюється поширення правових знань серед колективів підприємств, установ, організацій та мешканців районів м. Кіровограда з питань пенсійного, трудового законодавства України (серед осіб з обмеженими фізичними можливостями щодо професійної та трудової реабілітації); щодо пільг та компенсацій, допомоги, транспортного забезпечення та санаторно-курортного лікування (серед інвалідів війни, учасників бойових дій,

учасників війни, осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС); з питань порядку призначення та виплат державних соціальних допомог, житлових субсидій відповідно до чинного законодавства України; щодо пільг на житлово-комунальні послуги.

Надаються консультації з питань опіки та піклування повнолітніх осіб, які визнані судом недієздатними або осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно реалізовувати свої права.

Відповідно до плану роботи міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення м. Кіровограда (далі - МКМР) було проведено ряд спільних заходів. Так, вже традиційно проводиться за спільним наказом управління освіти міської ради та Кіровоградського міського управління юстиції конкурс на кращого знавця Конституції України і права. Переможці конкурсу нагороджені грамотами, оголошені подяки вчителям історії та правознавства.

Безкоштовні консультації громадянам постійно надаються у громадських приймальнях при Кіровській і Ленінській районних у м. Кіровограді радах.

Представниками МКМР були проведені правоосвітні лекційні заходи в рамках правового лекторію, утвореного за спільним наказом Кіровоградського міського управління юстиції та обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського.

У рамках діяльності Кіровоградського міського фонду сприяння розвитку правової освіти населення на базі правової громадської приймальні за адресою: м. Кіровоград, вул. Нейгауза, 23, проведені правоосвітні заходи – тренінгові заняття, бесіди із залученням членів фонду.

Діяльність міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення м. Кіровограда висвітлюється у місцевих друкованих засобах масової інформації та на сайті Кіровоградської міської ради.

З питань роз’яснення чинного законодавства проведені виступи на

обласному телебаченні (телепрограми «Лінія», «День за днем»); на телеканалі ТТV; на обласному радіо; у «Вечірній газеті». Інформація з питань роз’яснення чинного законодавства розміщена на сайті Кіровоградської міської ради (kr-rada.gov.ua) в мережі Інтернет.
Інформація5

про стан виконання Програми правової освіти населення м. Кіровограда

на2011 - 2015 роки за друге півріччя 2012 року

З метою реалізації заходів Програми правової освіти населення

м. Кіровограда на 2011 - 2015 роки у І півріччі 2012 року проведена наступна робота.

Управлінням освіти Кіровоградської міської ради з початком нового

2012/2013 навчального року у загальноосвітніх закладах міста продовжено роботу з правової освіти учнівської молоді відповідно до заходів управління освіти міської ради щодо здійснення Програми правової освіти учнівської молоді міста на 2011 - 2015 роки, затверджених наказом гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради від02 лютого2010 року №92/0.

Так, у другому півріччі 2012 року на базі всіх шкільних бібліотек було організовано і проведено виставки учнівських робіт «Вивчаємо Конвенцію прав дитини» та книжкові виставки «На паралельних дорогах прав та обов’язків».

У всіх школах у листопаді - грудні 2012 року відбулися шкільні олімпіади з основ правознавства. До Міжнародного дня толерантності майже всі школи міста готували різножанрові роботи на обласний конкурс, який відбувся на базі обласного Будинку дитячо-юнацької творчості обласного управління освіти і науки. 13 євроклубів, які функціонують на базі шкіл міста, провели багато цікавих конкурсних програм до Міжнародного дня толерантності, до яких залучили всю учнівську молодь.

До Міжнародного дня захисту прав людини у всіх навчальних закладах проведено конкурси малюнку(для учнів молодшого шкільного віку), стіннівок ( для учнів середнього шкільного віку) та плакату(для учнів старшого шкільного віку).

У закладах освіти проведені зустрічі та правові брейн - ринги з працівниками правоохоронних органів та юридичних установ міста.

Протягом жовтня 2012 року у закладах освіти міста відбулись тижні права, які проводяться щорічно.Так, у ЗОШ №12 проведено відкритий урок для молодших учнів «Закон – наша сила» та тематичну лінійку «Права дитини». Для учнів 7 - 9 класів проведено інтелектуальну гру «У королівстві Феміди». Також у багатьох школах соціальні педагоги і практичні психологи провели анкетування учнів з метою виявлення насильства в сім’ї, класі та позашкільному середовищі.

З 10 по 15 грудня в рамках тижня права у закладах освіти відбувалися неформальні заходи. Так, наприклад у ЗОШ №1 в рамках тижня відбулися:

10.12.2012 р. – інтелектуальний правовий тир «Стріли правосуддя»;

11.12.2012 р. – Всеукраїнський урок «Права людини»;

12.12.2012 р. – правовий брейн - ринг;

13.12.2012 р. – бесіда «Права і обов’язки»;

14.12.2012 р. – конкурс міні – плакатів «Права людини»;

15.12.2012 р. – засідання круглого столу «Права людини. Забезпечення

дотримання міжнародного законодавства в Україні».

Для учнів молодшого шкільного віку у всіх закладах відбулися відкриті уроки «Знай свої права, дитино» та рольові ігри «Юридичний футбол», для учнів середнього шкільного віку – бесіди з елементами гри «Некеровані вчинки та відповідальність за них» і брейн – ринги «Мої орієнтири в основах теорії держави і права».

У багатьох школах пройшли диспути для старшокласників «Чи готові ми жити у правовій державі?».

Також по всіх школах міста відбулися зустрічі учнівської молоді з

представниками правоохоронних органів «На паралельних дорогах прав та

обов’язків».

У ЗОШ № 2 учні 9-11 класів написали твір-роздум на правознавчу тему: «Людину називають людиною, коли вона спроможна відповідати за свої вчинки».

У ЗОШ №7 організовано перегляд відеопрезентацій на тему:

«Відповідальність неповнолітніх. Права молодої людини в Україні».

У НВО СЗОШ № 8 12 та13 грудня для учнів7-8 класів проведено конкурс-ессе на тему «Ми громадяни і в нас є права», в якому взяли участь 57 учнів. У своїх творчих роботах діти не тільки показали свої правові знання, а й висловили власне ставлення до забезпечення прав людини в Україні.

У гімназії № 9 проведено серію усних журналів на тему: «Декларація прав людини. Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» та презентовано творчу роботу «Якими є права й обов’язки людини в демократичному суспільстві».

Науково - практична конференція «Підліток. Права. Закон» для учнів

10-х класів відбулася в ЗОШ №10.

У СЗОШ №14 проведено круглий стіл «Підростаюче покоління потребує захисту» та тематичні бесіди «Морально-правові критерії виховання учнів».

Вихователі груп продовженого дня НВО ЗОШ №15 для учнів 1-4 класів організували перегляд мультиплікаційних фільмів на правову тематику, для учнів 11 класу в цій школі провели дебати «Покарання і примус».

У ЗОШ № 29 учні молодших класів взяли участь у казковому правознавчому турнірі «Дитина і право».

У Кіровоградському колегіумі, НВО ЗОШ №26, НВК ЗОШ №19 працюють постійно діючі правові скриньки «Питання - відповідь».

У листопаді-грудні 2012 року проведені батьківські збори, лекторії щодо

відповідальності за скоєння правопорушень дітьми «Відповідальність батьків за виховання дітей». Правовий лекторій для батьків і дітей за темами: «Навіщо людям потрібні закони?», «Як захистити себе від насильства, жорстокості, агресії», «Батькам про насильство в сім’ї».

У ЗОШ №22 відбулося спеціальне засідання учнівського парламенту дітей з питань вивчення Конвенції про права людини та Конституції України.

У ЗОШ №30 пройшло засідання Ради по профілактиці правопорушень за

участю фахівців із соціальної роботи Кіровоградської міської ради. До

Міжнародного дня ненасильства проведений диспут для старшокласників «Не проміняй свободу на рабство», а до Дня ООН у жовтні 2012 року проведені бесіди, дидактичні ігри та години спілкування.

У закладах культури міста були проведені: правова вікторина «Казкові герої про права дитини» (бібліотека-філія № 5), юридична сходинка «Жінки мають право» (бібліотека-філія №8), круглий стіл «Мої права – моє життя» (бібліотека-філія №10), інформаційна гра «Я люблю країну, де є право на ім’я і на родину» (бібліотека-філія №12), день інформації «Твій майбутній вибір» (бібліотека-філія №4), зустріч з юристом «Як захистити свої права. Юридичні поради» (бібліотека-філія № 17), правознавчий калейдоскоп «Молодь і реальність» (бібліотека-філія №6), виставка «Віхи на шляху державності» (Кіровоградська міська центральна бібліотека), година правового виховання «Перегортаючи сторінки «Конвенції про права дитини» (бібліотека-філія № 7), тематична інформація «Конституція України – основний закон для влади і громад» (бібліотека-філія №9), турнір «Від громадянина України – до громадянина землі» (бібліотека-філія № 2), книжкова виставка «Конституція України – традиційне і нове» (бібліотека-філія № 2), книжкова виставка «Людина. Право. Суспільство» (бібліотека-філія № 16), подорож в історію «Це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама і тато одна» (бібліотека-філія №21).

З метою поширення правових знань і підвищення рівня правової культури серед студентів Кіровоградського національного технічного університету, Кіровоградського комерційного технікуму, машинобудівного коледжу, Кіровоградського будівельного коледжу відділом сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради спільно з міським управлінням юстиції проведені Дні правових знань з питань попередження насильства та недопущення жорсткого поводження в сім’ї.

Спільно з представниками відділення кримінальної міліції у справах дітей МВ УМВС України в Кіровоградській області та кримінально-виконавчої інспекції Управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області для студентів Кіровоградського музичного училища проведено лекцію з роз’яснення положень Конституції України та кримінального законодавства України.

В дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді міської ради проведені бесіди з вихованцями клубів на теми: «Всі люди мають права», «Твої права та обов’язки», «Всі ми вільні та маємо рівні права», «Знай свої права» тощо.

У навчально-виховних закладах проведено 8 профілактичних заходів на тему: «Скажи насильству «ні». Учням роз’яснені їхні права, порядок звернення до компетентних органів, учителям та батькам роздані інформаційні матеріали.

Профілактичними заходами охоплено 180 учнів.

З метою підвищення обізнаності з питань попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, формування свідомості щодо нетерпимого ставлення до насильства в загальноосвітніх закладах м. Кіровограда з 25 листопада по 10 грудня 2012 року організовано тематичні виставки літератури з питань попередження насильства в сім'ї «Скажи насильству – НІ!», групові та індивідуальні консультації для дітей «Я і моє оточення: вдома та у школі», бесіди: «Насильство: як себе захистити», «Я знаю свої права», відео лекції «Насильству– НІ!», виховні години «Твої права та обов’язки», «Конвенція ООН про права дитини», години спілкування «Сім'я – простір без насильства», семінари та тренінги «Ми проти насилля», «Попередження насильства в сім'ї», конкурс дитячих малюнків«Ні! Насильству в сім'ї». З батьками школярів проведені бесіди

«Дитинство без насильства», «Стати батьком – дуже легко, Бути батьком – дуже важко».

Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради узгоджені плани спільної роботи з навчальними закладами міста щодо профілактики правопорушень серед учнів, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, залученню дітей до навчання.

За звітний період службою у справах дітей виконкому міської ради на звернення громадян надано127 консультацій з питань захисту прав дітей.

13 листопада 2012 року відбулося засідання Громадської ради при

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, під час якого розглядалося питання про основні положення нового Закону України «Про громадські об’єднання».

Працівниками відділу з питань внутрішньої політики Кіровоградської міської ради проводилася роз’яснювальна робота для уповноважених осіб місцевих осередків політичних партій, громадян з питань дотримання основних положень Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Юридичним відділом міської ради проведені навчання з посадовими особами місцевого самоврядування міської ради з питань щодо змін в чинному законодавстві, які регулюють діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування, та набрання чинності нормативно-правовими актами з 01 січня 2013 року. Окрім того, юридичним відділом міської ради запроваджено доведення до виконавчих органів міської ради прийнятих законодавчих актів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування.

12 грудня 2012 року у виконавчому комітеті міської ради з керівниками виконавчих органів міської ради та керівниками комунальних підприємств міста юридичним відділом проведено лекцію на тему: «Загальна декларація прав людини та імплементація її положень в Конституції України».

Виконавчими комітетами Ленінської та Кіровської районних у місті

Кіровограді рад проводяться навчання з посадовими особами місцевого

самоврядування, головами квартальних комітетів, організована інформаційно-роз’яснювальна робота з колективами підприємств, установ, організацій з питань пенсійного, трудового законодавства України(серед осіб з обмеженими фізичними можливостями щодо професійної та трудової реабілітації); щодо пільг та компенсацій, допомог, транспортного забезпечення та санаторно-курортного лікування (серед інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС); з питань порядку призначення та виплат державних соціальних допомог, житлових субсидій відповідно до чинного законодавства України; щодо пільг на житлово-комунальні послуги тощо.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка