Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка17/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Жадько В. Основи журналістики та редакційно—видавничої справи: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за спец. „Журналістика” і „Видавнича справа та редагування”/За ред. В. П. Андрущенка; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 352 с.— Бібліогр.: с. 345—348. — (Університетська бібліотека).
 1. Жадько В. Сміливий Олексійко: Повість.Оповідання / В. Жадько. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 208 с.
 1. Жадько В. Тернистий шлях (Духовний світ Миколи Архиповича Шудрі: До 70—річчя від дня народження) / В. Жадько //Літературна Україна. — 2005. — 17 лютого, № 6. — С.6.
 1. Жадько В. У пам’яті Києва: Столичний некрополь письменників: історичний науковий фотоілюстрований довідник. 2005 р. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 462 с., фотоіл, портр. — Бібліогр.: с.449—450, імен. покажчик: с. 452—461.
 1. Жадько В. Український некрополь: історичний науковий довідник / За ред. І.М.Дзюби. — К.: СПД Жадько, 2005. — 351 с. — Імен. покажчик: с. 346—350.

 2. Жадько В. Хай повториться мить відкриття: Рец. на кн.: Андрущенко В. Роздуми про освіту / В. Жадько // Освіта. — 2005. — №39/40 (28вересня — 5 жовтня). — C. 6.
 1. Жадько В. Щоб усе було правдою (Відродження історичної пам'яті українського народу) / В. Жадько //Освіта. — 2005. — 1—7 вересня.
 1. Жадько В. О. Журналістика як активний засіб формування історичної пам'яті й духовності особистості вчителя / В.О. Жадько //Вища освіта України. — 2006. — N2. — C. 73—77. — Бібліогр. в кінці ст.

 2. Жадько В. Концепція творчості як складової історичної пам'яті у філософсько—історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова / В. Жадько // Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали (27—28 жовтня 2006 р). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 1. — C. 74—85. — Библиогр. в конце ст.

 3. Жадько В. О. Феномен історичної пам'яті в контексті творчої діяльності особистості / В.О. Жадько // Вища освіта України. — 2006. — N4. — C. 29—33. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Жадько В. Журналістика як активний засіб формування історичної пам’яті та духовності особистості вчителя / В. Жадько //Вища освіта України. — 2006. — № 2. — С.73—77.
 1. Жадько В. О. Історична пам’ять в розвитку духовності особистості (соціально—філософський аспект): монографія / В. О. Жадько. — К.: Ніка—Принт, 2006. — 480 с.
 1. Жадько В. Кримінально—правова відповідальність за порушення законодавства про охорону історичних пам’яток як основи духовності суспільства та особистості //Нова парадигма. — 2006. — № 57. — С.66—78.
 1. Жадько В. Маньківщина. Не забуваймо рідного порогу / В. Жадько. — К.: Бізнесполіграф, 2006. — 456 с.
 1. Жадько В. Проектна педагогіка як засіб формування світоглядної культури та історичної пам'яті майбутнього вчителя / В. Жадько //Нова парадигма. — К., 2006. — № 59. — С.47—56.
 1. Жадько В. Тут формується висока мораль та український менталітет (із досвіду роботи Старопетрівської ЗОШ І—П ступенів, Київщина / В. Жадько //Освіта. — 2006. — 8—15 лютого.
 1. Жадько В. Усе поезія, усе диво…(Валерію Бойченку—65) / В. Жадько //Рідне Прибужжя. — 2006. — 29 квітня.
 1. Жадько В. Формування історичної пам’яті майбутнього спеціаліста в процесі навчання та краєзнавчо—пошукової діяльності (соціально—філософський аспект): проблеми і перспективи / В. Жадько //Практична філософія. — 2006. — № 1. — С.70—75.
 1. Жадько В.О. Історична пам’ть у системі духовного світу особистості сучасного українського соціуму (соціально—філософський аналіз: автореф. дис. … докт. філософ. Наук : спец. 09.0003 „Соц. філософія та філософія історії” /Віктор Олексійович Жадько; Академія пед. наук України. Ін—т вищої освіти, [НПУ ім. М.П.Драгоманова ]. – К., 2007. — 36 с.
 1. Жадько В. Київські літа Миколи Аркаса (Скарби південного краю) / В. Жадько //Рідне Прибужжя. — 2007. — 15 лютого.
 1. Жадько В. Соціально—філософська педагогічна діяльність як основа відродження історичної пам'яті особистості / В. Жадько //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К. : НПУ, 2007. — Вип. 61. — С.34—41
 1. Жадько В. Туристичний маршрут містом як спосіб формування історичної пам’яті (соціально—філософський аспект) / В. Жадько //Збірник наукових праць Київського інституту туризму та менеджменту. — К., 2007. — С.32—40
 1. Жадько В. У пам”яті Києва : науковий фотоілюстрований довідник—посібник /Автор проекту, текстів, світлин та упорядник – письменник професор В.О.Жадько, за ред. В.П.Андрущенка. — К.: ПП „Вид—во „Фенікс”, 2007. — 480 с.
 1. Маленовський Ю.Л. Проблема сприйняття звуків / Ю.Л. Маленовський //Наука і сучасність: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. — К.:НПУ, 2001. — Т.29. — C. 247—255.
 1. Маленовський Ю.Л. Проблема сприйняття звуків / Ю.Л. Маленовський // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2002. — Т. 29. — C. 247—255.
 1. Рогова П. І. Державна науково—педагогічна бібліотека України: аспекти становлення / П. І. Рогова // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 6. – С. 17—19.
 1. Рогова П. І. Інформаційне забезпечення інноваційно—освітнього процесу /П. І. Рогова //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. /АПН України. Ін—т педагогіки. – К., 2000. – С. 162—165.
 1. Рогова П. І. Нова державна бібліотека – головна бібліотека освітянської галузі України / П. І. Рогова // Бібліотечна планета. – 2000. – № 3. – С. 17—18.
 1. Рогова П. І. Освітянська бібліотека сьогодні і завтра / П. І. Рогова //Шлях освіти. – 2000. – № 1. – С. 33—36.
 1. Рогова П. І. Освітянська галузь: проблеми бібліотечного забезпечення / П. І. Рогова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 38—46.
 1. Рогова П. І. Перспективи розвитку системи інформаційного забезпечення освітянської галузі України / П. І. Рогова // Науково—технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України. – К., 2000. – С. 39—45.
 1. Рогова П. І. Державна науково—педагогічна бібліотека України: історичний аспект / П. І. Рогова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 30—40.
 1. Рогова П. І. Освітянські бібліотеки в інтелектуальному просторі України: соціальне призначення і функції / П. І. Рогова //Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: наук. пр. та матеріали конф. /редкол.: В. Андрущенко (голов. ред.) та ін. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 495—506.
 1. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки: витоки, становлення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / П. І. Рогова // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 7. – С. 33—38; № 8. – С. 31—33.
 1. Рогова П. І. Соціальне призначення і функції освітянських бібліотек України / П. І. Рогова // Бібліотечна планета. – 2001. – № 1. – С. 26—28.
 1. Рогова П. І. Товариства грамотності у започаткуванні педагогічних бібліотек: Маловідомі сторінки історії освітян. б—к України / П. І. Рогова //Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 37—42.
 1. Рогова П. І. Бібліотечно—інформаційне обслуговування освітян спеціалізованими фондами педагогічних бібліотек: історичні тенденції та перспективи / П. І. Рогова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. – К., 2002. – Вип. 9. – С. 25—38.
 1. Рогова П. І. Государственная научно—практическая библиотека Украины в обеспечении науки и практики / П. І. Рогова // Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. – 2002. – № 3. – С. 63—66.
 1. Рогова П. І. Інформаційна підтримка галузі: реалії та перспективи / П. І. Рогова //Ліцензійна освіта в Україні: реалії і перспективи розвитку: Практико—зорієнт. зб. / за ред. Г.С. Сазоненко. – К., 2002. – С. 197—202.
 1. Рогова П. І. Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу: зб. норматив. та інструкт.—метод. матеріалів / АПН України. ДНПБ України, УБА; авт.—упоряд.: П.І. Рогова (кер.), І.І. Хемчян, Р.П. Гаврилюк [та ін.] // Шкільний світ. – 2002. – Листоп. (№ 42/43). – С. 1—62; Груд. (№ 46/47). – С. 1—61. – Див. також № 68.
 1. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України в період Української революції (1919) / П. І. Рогова // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3. – С. 25—27.
 1. Рогова П. І. Становлення і розвиток документно—інформаційного забезпечення освітянської галузі України в 1917—1920 рр. / П. І. Рогова //Бібліотечна планета. – 2002. – № 2. – С. 23—25.
 1. Рогова П. І. Стратегічний напрямок діяльності Державної науково—педагогічної бібліотеки України: Інформаційне забезпечення розвитку педагогічної науки та освіти / П. Рогова, Л. Пономаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 6. – С. 82—83.
 1. Рогова П. І. Бібліотеки освітянські / П. І. Рогова // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Координац. бюро Енцикл. сучас. України, Наук. т—во ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – Т.3. – С. 346.
 1. Рогова П. І. Будинок учителя/ П. І. Рогова // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Координац. бюро Енцикл. сучас. України, Наук. т—во ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – Т. 3. – С. 346.
 1. Рогова П. Всеукраїнський науковий семінар у Державній науково—педагогічній бібліотеці України – крок до утвердження мережі освітянських бібліотек / П. Рогова, І. Дзигало // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 1. – С. 33—35; Бібл. планета. – 2003. – № 1. – С. 36—37.
 1. Рогова П. І. Забезпечення інформаційних потреб вчителів: тенденції розвитку освітянських бібліотек / П. І. Рогова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4. – С. 59—66.
 1. Рогова П. І. Національно—культурне відродження українців в РСФРР у 20—і роки ХХ століття: (за матеріалами журн. «Новим Шляхом», 1927—1929 рр., позачерг. номер 1930 р.) / П. Рогова, Н. Палащина // Рідна школа. – 2003. – № 2. – С. 29—31.
 1. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України / П. І. Рогова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 69—72; № 2. – С. 72—76.
 1. Рогова П. І. Типологічні ознаки педагогічних бібліотек / П. І. Рогова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 5/6. – С. 120—125.
 1. Рогова П. І. До нормативно—правової бази спеціальних наукових бібліотек, установ АПН України / П. І. Рогова // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 130. – (Розв. бібліотечної справи).
 1. Рогова П. І. Концептуальні засади інформатизації бібліотек освітянської галузі України / П. І. Рогова, В. Ю. Биков, Ю. І. Артемов //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 44—47.
 1. Рогова П. Розвиток освітянської бібліотечної мережі та завдання бібліотек ІППО / П. Рогова, І. Хемчян, В. Здановська // Освіта України. – 2004. – 27 лют. (№ 16). – С. 14—15.
 1. Рогова П. І. Стратегія розвитку освітянської бібліотечної мережі України /П. І. Рогова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – С. 14—20.
 1. Рогова П. І. Державна науково—педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки і перспективи / П. І. Рогова //Державна науково—педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. (2000—2004): наук.—допом. покажч. / АПН України, Укр. асоц. ім. В.О. Сухомлинського, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; уклад.: Н.А. Палащина, Н.А. Горбенко, В.В. Вербова, Л.І. Самчук. – К., 2005. – С. 3—13.
 1. Рогова П. Життя, сповнене праці і роздумів: до 75—річчя від дня народж. Степана Олійника, [д—ра політології, полковника Армії США, благодійника ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, шкіл на своїй малій батьківщині, на Львівщині] / П. Рогова, Л. Ніколюк //Освіта України. – 2005. – 19 лип. (№ 53—54). – С. 9.
 1. Рогова П. З Україною в серці: [Про укр. громад.—політ. діяча, д—ра політології, благодійника ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та шкіл на своїй малій батьківщині у с. Піддістряни, що на Львівщині, С.Д. Олійника] / П. Рогова, Л. Ніколюк // Літературна Україна. – 2005. – 28 лип., (№ 29). – С. 4.
 1. Рогова П. І. Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів: [доп. на засід. Президії АПН України, 20 січ. 2005 р.] /П. І. Рогова //Шкільна бібліотека плюс. – 2005. – Берез., (№ 6). – С. 2—4.
 1. Рогова П. І. Обеспечение информационных потребностей ученых и практиков педагогической отрасли документальными ресурсами Государственной научно—педагогической библиотеки Украины им. В.А. Сухомлинского / П. І. Рогова // Роль книгоиздания в развитии международных и культурных контактов: материалы Международной науч. конф., г. Москва ( 21—23 сент., 2005 г.) / сост.: В.И. Васильев, М.А. Ермолаев, А.Ю. Самарин. – М., 2005. – С. 237—240.
 1. Рогова П. І. Освітянські бібліотеки в соціокультурному контексті: [Про створення, становлення ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського протягом першого п’ятиріччя (2000—2004 рр.) та діяльність у 2005 р.] //Педагогічна газета. – 2005. – Груд. (№ 12). – С. 6.
 1. Рогова П. І. Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку: [Про рекомендації і пропозиції Всеукр. наук.—практ. конф. (2005 р., м. Київ) щодо розв. Бібліотек освіт. галузі України] / П. Рогова, І. Хемчян // Освіта України. – 2005. – 21 берез. (№ 22). – С. 6.
 1. Рогова П. Шкільна бібліотека як віддзеркалення освітньої політики навчального закладу: [Стан б—к ВНЗ України за рез. соціол. дослідження ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського] / П.Рогова, В. Здановська //Освіта України. – 2005. – 5 квіт. (№ 26). – С. 8—9.
 1. Рогова П. І. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки і перспективи / П. І. Рогова // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. – К.: Вирій, 2006. – С. 11—15.
 1. Рогова П. І. Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку / П. Рогова, І. Хемчян //Бібліотечний вісник. – 2006. – № 2. – С. 41—45.
 1. Рогова П. Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку / П. Рогова, І. Хемчян //Шкільна бібліотека плюс. – 2006. – № 3, лют. – С. 2—13.
 1. Савенкова Л. В. Комп’ютер – помічник бібліотекаря/ Л. В. Савенкова //Педагогічні кадри. – 2001. – травень. – С. 5.
 1. Використання автоматизованих бібліотечно—інформаційних систем для активізації процесу формування інформаційно—пошукових умінь / Є. О. Перепелиця, Л. В. Савенкова, І. М. Смекалін, С. М. Яшанов // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 3. — С. 104—107.
 1. Савенкова Л. В. Інформаційні ресурси бібліотеки на допомогу педагогічній освіті / Л. В. Савенкова // Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково—освітніх мереж: матеріали І—V Міжнар. шкіл—семінарів. Проект Tempus—Tacic CP—20552—99. – К.: НТУУ «КПІ», 2002. – С. 103—107.
 1. Савенкова Л. В. Бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Л. В. Савенкова // Енциклопедія сучасної України.– К., 2003. – Т.2 Б—Біо. — С. 694

 2. Савенкова Л. В. Суб'єктно—об'єктна сутність інформаційної культури майбутнього педагога / Л. В. Савенкова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 9. — C. 37—43.
 1. Савенкова Л. В. Використання традиційних та автоматизованих інформаційно—бібліотечних систем як дидактична основа формування навичок самостійної роботи студентів / Л. В. Савенкова // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2004. – Вип. 57. — С. 117—124.
 1. Академік АПН України Олексій Григорович Мороз: біобібліографічний покажчик / Упоряд. Л. В. Савенкова – К.: НПУ, 2005. – 24 с.
 1. Савенкова Л.В. Знання процесів аналітико—синтетичної обробки інформації як основа організації самостійної навчальної роботи / Л. В. Савенкова // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2005. — Т. 51. — C. 52—62. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кафедра педагогічної творчості. 1990—2005 : бібліографічний покажчик / укл. :М.Я. Коцан, Л.В. Савенкова, В.Х. Сидоренко; за заг. ред. Н.В. Гузій /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 22 с.
 1. Савенкова Л.В. Формирование учений и навыков самостоятельной работы студентов с библиотечными информационно—поисковыми системами / Л.В.Савенкова //Актуальные вопросы развития инновационной деятельности: материалы Х Междунар. науч.—практ. конф. – Симферополь, 2005. – С. 47—49.
 1. Савенкова Л. Інформаційні бібліографічні ресурси про М.П. Драгоманова в Інтернет / Л. Савенкова // Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали( 27—28 жовтня 2006 р.). — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. — 2006. — Вип. 1. — C. 157—160.
 1. Савенкова Л. В. Самостоятельная работа студентов с ИПС – объект пристального внимания библиотеки университета [Электронный ресурс] : материалы 13—й Международной конф. «Крым—2006. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»(10—17 июня 2006 г.) – М.: ГПНТБ, 2006.
 1. Савенкова Л.В. Этапы создания информационного педагогического ресурса: опыт Научной библиотеки НПУ им. М.П. Драгоманова / Л.В. Савенкова, Т.И. Березная //Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 60, т.1. – С. 47—50.
 1. Савенкова Л. В. Електронна каталогізація рідкісних видань з фондів наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Л.В. Савенкова // Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ : матеріали ІІІ міжвуз. наук.—практ. конф. (Донецьк, 2007 р.).– Д.: ДонУЕТ, 2007. – С. 170—173.
 1. Савенкова Л. В. Приоритетные направления в работе библиотеки педагогического университета по информационному обеспечению учебного процесса [Электронный ресурс] / Л. В. Савенкова // Материалы 14—й Международной конф. «Крым—2007. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (9—17 июня 2007 г.). – М.: ГПНТБ, 2007.
 1. Савенкова Л. В. Формування у студентів інформаційної культури як основа самоосвіти / Л. В. Савенкова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.17. Теорія і практика навчання та виховання.– К.: НПУ, 2007. – Вип. 6. — С. 157—161.
 1. Савенкова Л. В. Формування у студентів університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. В. Савенкова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 19 с.
 1. Ситник В.О. Коректура: програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів України за спеціальностями «Видавнича справа» та «Українська мова і література та редагування» /Ситник В.О., Харчук О.В. – К.: Альфа—М, 2005. – 16 с.
 1. Ситник О. В. Верстка та макетування: програма навчального курсу для студентів вищиї навчальних закладів України за спеціальностями «Видавнича справа» та «Українська мова і література та редагування» /О. В. Ситник. – К.: Альфа—М, 2005. – 36 с.
 1. Ситник О.В. Роль шкільних підручників у розширенні пізнавальних процесів і можливостей учнів // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. /О. В.Ситник; Ін—т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 106.
 1. Системи верстки: програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів України за спеціальністю «Видавнича справа» /О. В. Ситник. – К.: Альфа—М, 2006. – 24 с.
 1. Ситник О. В. Активізація творчих здібностей студентів засобами інформативних технологій /О. В.Ситник, Р. В. Моцик //Анотовані результати науково—дослідної роботи Інституту педагогіки АПН України за 2006 р. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 156.
 1. Ситник О.В. Коректура: методичні рекомендації (зміст лекцій, правила застосування коректурних знаків, плани лабораторних занять, тексти для самостійної роботи) /Ситник О.В., Харчук О.В. – К.: Альфа—М, 2007. – 52 с.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка