Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка18/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41

Ситник О. В. Основи програмування (HTML): метод. рекомендації, зміст лекцій /О. В.Ситник. – К.: Альфа—М, 2007. – 64 с.
 1. Ситник О.В. Проблеми сучасного підручникотворення /О. В. Ситник //Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. / Ін—т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2007. – Вип. 7. – С. 110.
 1. Харитоненко Е. И. Лермонтовский предтекст нарративной структуре «Записок из подполья» Ф.М. Достоевского /Е. И. Харитоненко // Русская литература. Исследования: сб. науч. тр. – К.: Логос, 2000. – Вып. ІІ. [Достоевский и ХХ век]. — С. 60—65.
 1. Харитоненко О. І. «Слово» як змістовна категорія в драматургії М. Лермонтова /Е. І. Харитоненко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К.: Видавничо—поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – Вип. 10. — С. 28—31.
 1. Харитоненко Е. И. Эмблематика образа и эмблематика смысла в лирике М. Ю. Лермонтова /Е. И. Харитоненко // Русская литература. Исследования [Русская литература накануне третьего тысячелетия: Итоги развития и проблемы изучения]. – К.: Логос.– 2002. – Вып. 3. — С. 245—257.
 1. Харитоненко Е. И. Экфрастические модели повествования: поэтика М. Ю. Лермонтова /Е. И. Харитоненко // Русская литература. Исследования: сб. науч. тр. – К.: Логос, 2006. – 2006. – Вип. 9. — С. 45—79.
 1. Харитоненко Е. И. Пластический образ как структурный компонент романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» /Е. И. Харитоненко //Русская литература. Исследования: сб. науч. тр. – К.: Логос, 2006. — Вып. 8. – С. 100—120.
 1. Харитоненко Е. И. «Пластика мысли» в стиле и образной системе М. Ю. Лермонтова /Е. И. Харитоненко // Наукові записки Харківського педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Сер. Літературознавство.– Х.: ППВ «Нове слово», 2006. – Вип. 2 (46), ч. 1. — С. 17—30.
 1. Харитоненко Е. И. Традиция эмблематического мышления в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (Эмблематическая формула «старик—юноша») /Е. И. Харитоненко //Наукові записки Луганського педагогічного університету. Сер. «Філологічні науки»: зб. наук. пр. [Норми та парадокси свідомості й мислення, їх відображення в мовній картині світу] / Луган. нац. пед. ун—т ім. Т. Шевченка. – Луганськ: «Альма—матер», 2006. – Вип. 7. — С. 208—217.
 1. Чепуренко Я. О. Правове забезпечення організації документного фонду, зберігання та використання інформаційних ресурсів (на прикладі бібліотечно—архівної колекції «Фонд президентів України») /Я. О. Чепуренко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського / НАН України. Нац. б—ка України ім. В.І. Вернадського, АБУ; редкол.: О.С. Онищенко (гол.) [та ін.] – К.: НБУВ, 2002. – Вип. 9. — С. 477—483.
 1. Чепуренко Я. О. Система видань правових актів (указів та розпоряджень) Президента України /Я. О. Чепуренко // Вісник книжкової палати. – 2002. – № 9. – С. 9—11.
 1. Чепуренко Я. О. Структура, формування та збереження документ них фондів президентських бібліотек США /Я. О. Чепуренко //Бібліотечний вісник. – 2002. – № 4. – С. 2—11.
 1. Чепуренко Я. О. Фонд президентів України як бібліотечно—архівна колекція /Я. О. Чепуренко // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 4. – С. 2—11.
 1. Чепуренко Я. О. Інтернет—ресурси органів державної влади: формування, структура, наповнення /Я. О. Чепуренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – № 9. – С. 193—194.
 1. Чепуренко Я. О. Колекція сучасних документів /Я. О. Чепуренко //Пам’ятки. Археографічний щорічник. – 2003. – Т.4. – С. 110—117.
 1. Чепуренко Я. О. Краєзнавчі документи в бібліотечно—архівній колекції «Фонд президентів України» /Я. О. Чепуренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – Т.10. – С. 91—95.
 1. Чепуренко Я.О. Перші видання збірників указів та розпоряджень Президента України /Я. О. Чепуренко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського . – 2003. – Вип. 10. – С. 267—269.
 1. Чепуренко Я.О. Правове забезпечення формування фондів та використання інформаційних ресурсів президентських бібліотек США /Я. О. Чепуренко // Архіви України. – 2003. – № 4—5. – С. 136—149.
 1. Чепуренко Я.О. Система документопостачання бібліотечно—архівної колекції «Фонд президентів України» /Я.О.Чепуренко //Бібліотечний вісник. – 2003. – № 3. – С.2—7.
 1. Чепуренко Я. О. Сучасна система офіційних видань України /Я. О. Чепуренко //Україна: події, факти, коментарі. – 2003. – № 4. – С. 56—63.
 1. Чепуренко Я. О. Формування президентських архівів в країнах СНД /Я. О. Чепуренко // Архіви України. – 2003. – № 1—3. – С. 230—247.
 1. Чепуренко Я. О. Документні ресурси державних органів та органів місцевого самоврядування як об’єкт наукового дослідження /Я. О. Чепуренко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. ( Київ, 25—26 травня 2004 р. ).– К., 2004. – С. 19—21.
 1. Чепуренко Я. О. Офіційні видання в системі інформаційних ресурсів органів державної влади (зарубіжний досвід) /Я. О. Чепуренко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 13—23.
 1. Чепуренко Я. О. Система електронних інформаційних ресурсів органів державної влади: становлення і розвиток /Я. О. Чепуренко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 58—65.
 1. Чепуренко Я. О. Документні ресурси Єдиного державного реєстру нормативно—правових актів України /Я. О. Чепуренко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 3. – С. 15—25.
 1. Чепуренко Я. О. Документні ресурси інституту президентства: становлення і розвиток в Україні /Я. О. Чепуренко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 6—10.
 1. Чепуренко Я. О. Навчальна дисципліна «Інформаційні ресурси органів державної влади» в системі підготовки документознавців /Я. О. Чепуренко //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІ Міжнар. наук.—практ. конф., (Київ, 17—18 квітня, 2005 р.). – К., 2005. – С. 188—190.
 1. Чепуренко Я. О. Навчально—практичний комплекс з дисципліни «Інформаційна культура» для спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» /Я. О. Чепуренко; Європейський університет. – К., 2005. – 23 с.
 1. Слободяник М.С. Науково—дослідна діяльність. Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Слободяник М.С., Чепуренко Я.О. ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2005. – 18 с.
 1. Чепуренко Я. О. Організація доступу до інформаційних ресурсів органів державної влади: законодавчі аспекти /Я. О. Чепуренко //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІ Міжнародної науково—практичної конференції, (Київ, 17—18 квітня 2005 р) – К., 2005. – С. 12—14.
 1. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. Електронні документи: зб. нормативно—правових актів / Укл. Тимошенко З. І., Чепуренко Я. О. / Європейський університет. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 76 с.
 1. Чепуренко Я.О. Використання нормативно—правових актів в науковому дослідженні /Я. О. Чепуренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 79—88.
 1. Чепуренко Я.О. Вступ до фаху: робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» /Я.О.Чепуренко; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – 43 с.
 1. Чепуренко Я. О. Інформатизація Верховної Ради України як фундамент формування системи електронних інформаційних ресурсів //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.—практ. конф. – К., 2006. – С. 19—21.
 1. Чепуренко Я. О. Концепція курсу «Організація референтської та офісної діяльності» для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» /Я.О.Чепуренко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.—практ. конф. – К., 2006. – С. 186—188.
 1. Чепуренко Я.О. Інформаційно—аналітичні та аналітико—прогностичні дисципліни у системі підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності /Я.О. Чепуренко //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.—практ. конф. – К., 2007. – С. 267—269.

Інститут розвитку дитини

Кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки


 1. Артемова Л. Щоб дитина хотіла і вміла вчитися / Артемова Л. //Дошкільне виховання. — 2000.— N5. — С.6—7.

 2. Артемова Л. Вихователь — активний співучасник діяльності дитини/ Артемова Л.: [з доповіді на II Всеукраїнському з'їзді працівників освіти] //Дошкільне виховання. — 2001. — N11. — С.14.

 3. Артемова Л.В. Концепція фахового курсу "Історія педагогіки України" / Л.В. Артемова //Наукові записки / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.40. — C. 18—21.

 4. Магістерська робота : методичні рекомендації та вимоги до написання та оформлення /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. : Л. В. Артемова, Г. В. Бєлєнька. — Київ, 2001. — 25 с.

 5. Артемова Л. Розвиток теорії та практики дитячої гри / Артемова Л. //Дошкільне виховання. — 2001. — N7. — С.18—19.

 6. Артемова Л.В. Контроль та оцінка у співпраці викладача з магістрами спеціальності "Дошкільна педагогіка" / Л.В. Артемова //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. — К.: НПУ. — 2002. — Ч.1. — C. 53—55.

 7. Артемова Л. Пріоритети в підготовці педагогів дошкільного профілю/ Артемова Л. //Дошкільне виховання. — 2002. —N2. — С.7—9.

 8. Артемова Л. Профиль обучения диктует региональный рынок труда/ Л. Артемова //Народное образование. — 2003. — N4. — C. 84—88

 9. Артемова Л. Профильное обучение: опыт, проблемы, пути решения / Л.К. Артемова //Педагогическое образование и наука. — 2003. — N1. — C. 46—51

 10. Артемова Л.В. Структурно—логічні моделі як засіб вивчення педагогічних дисциплін учнями, студентами /Л.В.Артемова //Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Педагогічні науки. Психологічні науки. – К., 2003. – Вип. 3.– С.3—11. – Літ.: 7 н.

 11. Артемова Л. Соціалізація дитини в родині / Л.Артемова //Дошкільне виховання. — 2004. — N3. — C. 3—5

 12. Артемова Л. Моделі структур дидактичної гри та ігрових стосунків / Л. Артемова // Дошкільне виховання. — 2005. — N4. — C. 6—7.

 13. Біленька Г. "Переклади мурчання кицьки"/ Біленька Г.: Про запитання, відповіді та пізнання світу природи //Дошкільне виховання. — 2000. — N9. — С.12—13.

 14. Біленька Г. Сонце та його сім'я / Біленька Г. : (орієнтовний конспект заняття зі сфери "Природа", змістовна лінія — "Природа Космосу") //Дошкільне виховання. — 2000. — N2. — С.23—24.

 15. Бєлєнька Г. В. Інтерактивні прийоми викладання навчальної дисципліни у вищій школі / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2001. – 118 с.

 16. Бєлєнька Г.В. Історичні витоки сучасних форм організації і методів навчання в системі освіти / Г.В. Бєлєнька //Наукові записки / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — Вип.40. — C. 50—53.

 17. Бєлєнька Г.В. Особливості формування професійної компетентності у студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої освіти / Г.В. Бєлєнька //Наука і сучасність: зб. наук. пр. — К., 2001. — Т.29: Педагогіка. Філологія / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — C. 26—33.

 18. Бєлєнька Г.В. Загальні підходи до формування професійної компетентності у студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої системи освіти / Г.В. Бєлєнька // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — C. 67—70.

 19. Бєлєнька Г.В. Особливості формування професійної компетентності у студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої освіти / Г.В. Бєлєнька //Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос. — 2002. — Т. 29. — C. 26—33.

 20. Бєлєнька Г.В. Психологічні закономірності становлення студентів як майбутніх фахівців / Г.В. Бєлєнька // Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2002. — Т. 35. — C. 3—16.

 21. Бєлєнька Г.В. Фахова компетентність: сутність та структура / Г.В. Бєлєнька // Наука і сучасність: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова — К.:НПУ, 2002. — Т.30: Педагогіка. Філологія. — C. 3—13.

 22. Бєлєнька Г.В. Оцінка рівня фахової підготовки бакалаврів спеціальності "дошкільне виховання" / Г.В. Бєлєнька // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 42. — C. 3—12.

 23. Бєлєнька Г.В. Підготовка фахівця дошкільного профілю — формування особистості / Г.В. Бєлєнька // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 9. — C. 101—112 .

 24. Бєлєнька Г.В. Авторські казки про природу як засіб формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку/ Г.В. Бєлєнька, Т.С. Конюхова // Наука і сучасність. Сер. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Т. 43. — C. 20—29 .

 25. Бєлєнька Г. Змалку ближче до природи : вплив природного середовища на розвиток малюка / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання — 2004. — N6. — C. 7—9.

 26. Бєлєнька Г. Навчання через казку: Інтегрована освіта: природа / Г. Бєлєнька // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. — К.: "Світич”, 2004 .— N1. — C. 14—17.

 27. Бєлєнька Г.В. Формування елементарних прогностичних умінь у майбутніх вихователів у процесі навчання методиці проведення занять з дітьми / Г.В. Бєлєнька, Л.Е. Литвинова // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Логос, 2004. — Т. 44. — C. 13—20 . — Библиогр. в конце ст.

 28. Бєлєнька Г.В. Нові часи й нові діти: сподівання людства / Г. В. Бєлєнька // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. – К. : НПУ , 2005. — Вип. 2. — С. 25—30. — Бібліогр. в кінці ст.

 29. Бєлєнька Г. Стратифікація суспільства та діти в ньому / Г. Бєлєнька //Дошкільне виховання. — 2005. — N6. — C. 10—12.

 30. Бєлєнька Г. Сучасна дитина і соціум / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. 2005. — N10. — C. 3—6.

 31. Бєлєнька Г.В. Нові часи й нові діти: сподівання людства / Г. Бєлєнька //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 17 : Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2005. — Вип.2. — C. 25—30.

 32. Бєлєнька Г.В. Здоров’я дитини –від родини : як виховувати в сім’ї здорову дитину від народження до повноліття / Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — 220 с. 1. Бєлєнька Г.В. Підготовка студентів до використання педагогічної спадщини Фрідріха Фребеля в практиці роботи сучасного дитячого садка / Г. Бєлєнька // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С.188—191. — Бібліогр.: 4 н.
 1. Богініч О. Космічні розваги/ Богініч О.: (Орієнтовний конспект фізкультурного заняття для дітей підготов. групи зі сфери "Я сам", змістовна лінія — "Фізичне Я") //Дошкільне виховання. — 2000. — N2. — С.24—25.
 1. Програма : теорія і технологія валеологічної освіти дітей дошкільного віку : для магістрів спец. “Дошкільна педагогіка”, що навчаються за освітньо—кваліфікаційним рівнем /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. О.Л.Богініч. – К.,2001. – 20 с.
 1. Програма: Теорія і технологія валеологічної освіти дітей дошкільного віку: для магістрів спец. „Дошкільна педагогіка”, що навч. за освітньо—кваліфікаційним рівнем 8.010.101—магістр педагогічної освіти (стац. форма навч.) / М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова; укл. О.Л.Богініч. — К., 2001. — 20 с.

 2. Богініч О. Хочу бути стрункою, як Попелюшка! : рекомендації щодо формування правильної постави / Богініч О., Богданова Н. //Дошкільне виховання. – 2001. — N10. — С.25—26.

 3. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри / Богініч О.; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 140 с.

 4. Богініч О. Народна скарбниця: Малі фольклорні жанри в методиці проведення українських народних ігор / Богініч О //Дошкільне виховання. — 2002.— N8. — С.16—17.

 5. Богініч О. Оздоровча педагогіка: Вдосконалення малих форм активного відпочинку/ Богініч О. //Дошкільне виховання. — 2002. — N7. — С.18—19.

 6. Богініч О.Л. Природа і рух : посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів /О.Л.Богініч, Г.В.Бєлєнька ; під заг. ред. С.Чередниченко. – К. : Кобза, 2003. – 192 с.

 7. Богініч О.Л. Самостійна робота студенті в як професійно—формуюча складова процесу навчання у вищій школі / О.Л. Богініч //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 42. — C. 12—21.

 8. Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку “Зернятко” /О.Л.Богініч, О.Л.Кононко, В.А.Карпішина [та ін.]; МОН України. – К.: Кобза, 2004. – 188 с.

 9. Програма розвитку та виховання дитини раннього віку „Зернятко” /авт. кол.: О.Л.Богініч, А.М.Гончаренко, В.А.Карпішина [та ін.]; М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 192 с.

 10. Програми фахових дисциплін з підготовки бакалаврів спеціальності „Дошкільне виховання”. Ч.2. Методики дошкільного виховання /М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова, Ін—т педагогіки і психології; укл. О.Л.Богініч, Г.В.Бєлєнька, Г.В.Сухорукова [та ін.] — К.: НПУ, 2004. — 198 с.

 11. Богініч О. На старті фізичного розвитку: Ранній вік / О. Богініч //Дошкільне виховання. — 2005. — N3. — C. 7—9.

 12. Богініч О. Сучасні пріоритети фізичного розвитку дітей / О. Богініч //Дошкільне виховання. 2005. — N7. — C. 12—14.

 13. Богініч О. Впровадження ідей Фребелівського педагогічного інституту щодо професійно—практичного спрямування фахової підготовки майбутнього вихователя ДНЗ /О.Богініч // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 132—139. — Бібліогр.: 11 н.

 14. Борисова З. А починалося так: Сторінки історії / Борисова З. //Дошкільне виховання. — 2001. — №2. — С.6—7.

 15. Борисова З.Н. Виховання дошкільника в праці /З.Н.Борисова, Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець [та ін. ] ; заг. ред. З.Н.Борисової. — 2—ге вид. — К., 2002. — 112 с.

 16. Борисова З.Н. Питання теорії дошкільного виховання в Україні на початку ХХ—го ст. (за матеріалами журналу "Дошкольное воспитание") / З.Н. Борисова // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — C. 107—111.

 17. Борисова З. В.И.Логинова: наследие ученого и педагога /Борисова З. //Проблема трудового воспитания детей дошкольного возраста: становление и развитие в России и в Украине на протяжении ХХ—го ст. — С.—Пб., 2002. — С.116—119.

 18. Борисова З. Фрідріх Фребель – засновник ідей дитячого садка : 220 років від дня народження та 150 років від дня смерті / Борисова З. //Дошкільне виховання. — 2002. — № 12 . — С.5—7.

 19. Борисова З. Антон Макаренко — засновник новаторської педагогіки / Борисова З. //Палітра педагога. — 2003. — С.6—7.

 20. Борисова З. Ідеї національного дитячого садка в педагогічній спадщині Софії Федоровни Русової //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип.2. — С.19—24

 21. Борисова З. Виховання цінності у формуванні особистості дитини в педагогічній системі А.С.Макаренка / Борисова З. //Оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. — Рівне, 2004. — С.11—13.

 22. Історія дошкільної педагогіки: програми фахових дисциплін з підготовки бакалаврів спеціальності „Дошкільне виховання” /З.Н.Борисова[ та ін.] — К., 2004. — С. 52—65.

 23. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: навч. посібник для студ. пед. навч. закладів спец. “Дошкільне виховання” /авт.: З.Н.Борисова, В.У.Кузьменко; за заг ред. З.Н.Борисової. — К.: Вища шк., 2004. — 511 с.

 24. Борисова З. Проблема гри в педагогічній теорії: до 100—річчя від дня народження Рози Жуковської / З. Борисова // Дошкільне виховання. — 2005. — N12. — C. 6—7

 25. Борисова З. Подвижниця національного дошкільного виховання: до 150—річчя від дня народження С.Ф.Русової / З.Борисова, М.Машовець //Дошкільне виховання. — 2006. — №3. — С.3—4.

 26. Борисова З. Проблема гри в педагогічній теорії: до 100—річчя від дня народження Рози Жуковської / З. Борисова //Дошкільне виховання. — 2005. — N12. — С. 6—7.

 27. Борисова З. Вища дошкільна освіта – складова освітньої системи суспільства (історико—педагогічний аспект)/ З.Борисова //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 61—65. — Бібліогр.: 3 н.1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка