Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка2/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Андрущенко В.П. Філософія освіти 21 століття: пошук пріоритетів / В.П. Андрущенко //Філософія освіти. — 2005. — №1. — C. 5—17.

 • Андрущенко В.П. Філософія освіти: поняття і предметне поле /В. П. Андрущенком //Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова /ред.: В.П.Андрущенко; укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. – К.: Четверта хвиля, 2005. – С.45–56.
  1. Андрущенко В.П. Флагман педагогічної освіти України: (до 170—річчя НПУ ім. М.П.Драгоманова) /В.П.Андрущенко // Вища освіта України. — 2005 — № 2. – С.—5—12
  1. Андрущенко В.П. Формування особистості вчителя в сучасних умовах /Андрущенко В., Табачек І. //Політичний менеджмент. — 2005. — № 1 (10). — С.58—71.
  1. Андрущенко В.П. Формувати економічну і правову культуру вчителя / В.П. Андрущенко //Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова : до 170—річного ювілею. Сер. 18. Економіка і право. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 2. — C. 3—5.
  1. Андрущенко В.П. Актуальні питання управління школою: точка зору вченого, педагога—філософа, майстра—управлінця : [Інтерв'ю з ректором НПУ ім. М.П. Драгоманова, академіком АПН України В. Андрущенком] / В. Андрущенко ; розмовляла О. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2006. — N6. — C. 73—74.
  1. Андрущенко В.П. Бондарівські школи і висоти: до ювілею В.Бондаря / В. Андрущенко // Освіта. — 2006. — №4(18—25 січня). — C. 8—9.
  1. Вдячне слово ректора (В.Бондарю—70) /В.П.Андрущенко //Роздуми про наукову школу академіка Володимира Бондаря: матеріали „круглого столу”, присвячені 50—річчю науково—педагогічної діяльності ювіляра, (26 січня 2006 р.). – К., 2006. — С. 3—5.
  1. Андрущенко В.П. Велич Михайла Драгоманова: життєвий і творчий шлях видатного українського мислителя /В.П.Андрущенко, В.Ф. Погребенник //День. — 2006. — 30 червня, № 104. — С. 8.
  1. Андрущенко В.П. Высшее образование в пост—болонском пространстве : попытка прогностического анализа /AFES 2006/ DAVOS Forum. Edukation – Investments – Reesearch & Development / Davos Congress Centre, Switzerlend. Juiy 4—10, 2006. – С.52—60.
  1. Андрущенко В.П. Вступне слова /В.П.Андрущенко //Нова парадигма. Спецвипуск. „Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі : матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф., (8—9 лютого 2006 р.) /укл. Г.О.Нестеренко; за ред. В.П.Беха / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — С. 3—7.
  1. Економіка вищої освіти України : Тенденції та механізми розвитку : монографія /АПН України. Ін—т вищої освіти АПН України ; заг. ред. та вступ В.П.Андрущенка, с. 4—9. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 208 с.
  1. Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік : доповідь ректора університету акад. АПН України, проф. В.П.Андрущенка на розширеному засіданні Вченої ради університету 31 серпня 2006 року /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; редкол. : В.П.Андрущенко (голова) [та ін.]; заг. ред. В.П.Андрущенка [та ін.] — К.: НПУ, 2006. – 226 с.
  1. І воїни, і педагоги: слово про ветеранів. – 2—е вид., допов. /за ред. В.П.Андрущенка. – К.: НПУ, 2006. – 235 с.
  1. Андрущенко В.П. Інтелігентна моральність невизначеності: спогади про майбутнє / В. Андрущенко //Новий колегіум. — 2006. — № 2. — C. 9—11.
  1. Андрущенко В.П. Критичне осмислення освітнього досвіду як чинник трансформації педагогічного мислення / В. Андрущенко //Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Сер. Філософія. – Харків : ХНПУ, 2006. – Вип. 21, ч.1. – С.10—14.
  1. Андрущенко В. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В.Андрущенко, В.Погребенник // Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали (27—28 жовт. 2006 р.) /укл. Г.І.Волинка, Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — С.3—8. — Літ.: 5 н.
  1. Андрущенко В. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В.Андрущенко, В.Погребенник // Безпека життєдіяльності. — К.: Видаництво "Основа", 2006. — № 11,12. — C. 26—28, 26—27.
  1. Андрущенко В.П. Науково—дослідна робота викладачів університету у 2004 році: підсумки, проблеми, перспективи / В.П.Андрущенко //Вісник : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2006. – Вип. 8. — С.3—8
  1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радікальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально—філософського аналізу /В.П.Андрущенко. — К.: ТОВ „Атлант ЮЕмСі”, 2006. — 498 с.
  1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство: перспективи для України /В.П.Андрущенко //Генеза. – К., 2006. — №1(11). – С.6—12.
  1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство: потреба для України /В.П.Андрущенко //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 50. — С. 3—21.
  1. Андрущенко В.П. Світоглядна культура вчителя : проблеми формування та розвитку / В.Андрущенко, С.Дорогань // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С.8—15.
  1. Андрущенко В.П. Світоч національної педагогічної думки : М.П. Драгоманову — 165 років) / В. Андрущенко // Освіта України. — 2006. — №73(29 вересня). — C. 8.
  1. Андрущенко В.П. Соціальна філософія: історія. ТЕОРІЯ. Методологія : підручник для вищ. навч. закладів / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. — 3—тє вид., виправ. та доп. — К.: Генеза, 2006. — 656 с.
  1. Андрущенко В.П. Стратегія для освіти: (за матеріалами звіту відділу філософії та прогнозування розвитку освіти Інституту вищої освіти АПН України, червень, 2006) / В.П. Андрущенко // Вища освіта України. — 2006. — №3. — C. 5—9.
  1. Андрущенко В.П. Філософія освіти XXI століття: у пошуках перспективи / В. Андрущенко //Філософія освіти. — К.: Майстер—клас, 2006. — C. 6—12 .
  1. Філософія освіти в постболонському просторі /В.П.Андрущенко //Вища освіта України. — 2006. — № 1. — С.5—6.
  1. Андрущенко В.П. Ціннісний дискурс в освіті /В.П.Андрущенко //Вісник Житомирського державного технологічного університету.Сер. Філософські науки. — Житомир, 2006. — №.1. — С. 3—10. — Літ.: 3 н.
  1. Андрущенко В.П. Цінності вищої педагогічної освіти в контексті соціокультурного поступу / В. Андрущенко, Л. Вовк //Пам'ять століть. Україна. — 2006. — N3/4. — C. 9—24. — Бібліогр. в кінці ст.
  1. Андрущенко В.П. Болонські обрії вищої освіти //Світогляд. – 2007. – №1(3). – С.50—54. – Рец. на кн..: Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.
  1. Андрущенко В.П. Високі педагогічні технології /В.Андрущенко, В.Олексенко //Вища освіта України. – 2007. – №2. – С.70—76. – Літ.: 6 н.
  1. Андрущенко В.П. Вища освіта в пост—болонському просторі (спроба прогностичного аналізу) /В.Андрущенко //Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Сер. Філософія. – Х., 2007. – Вип. 23. – 5—21.
  1. Андрущенко В.П. Вища освіта в пост—болонському просторі (спроба прогностичного аналізу) /В.П.Андрущенко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. №11. Соціологія Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 5,ч.1. — С.3—13.
  1. Андрущенко В. Вступне слово /В.П.Андрущенко //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія / гол. ред. В.П.Бех. — К.: НПУ, 2007.— Вип. 85, ч.1. — С.3—6.

  2. Андрущенко В.П. Вступне слово /В.П.Андрущенко //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 65, ч.1. — С.3—6.

  3. Андрущенко В.П. Духовна сутність освіти /В.П.Андрущенко //Вища освіта України. — 2007. — №1. — С.5—10.
  1. Андрущенко В.П. Електронна педагогіка / Андрущенко В.П //Освіта. – 2007. – 17—24 жовтня, № 43. – С.2.
  1. Андрущенко В.П. Інтелектуальний потенціал держави: філософія зрощення /В.П.Андрущенко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.7. Релігієзнавство. Культурологія.Філософія: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2007. — №14(27). — С.3—10.
  1. Андрущенко В.П.: „Ми своє не нав’язуємо, просто радимо — бути собою…” [розмова з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова В.П.Андрущенком; записав І.Рябчий //Хроніка’2000: український культурологічний альманах. — К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. — Вип.71: Україна освітня: історія, персоналії, поступ. — С.17—23.
  1. Андрущенко В.П.: „Мы бы хотели, чтобы в наш вуз пришли дети с открытым сердцем…» : [розмова з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова В.П.Андрущенком; записала Світлана Бартошко] //Сучасна освіта. – 2007. – № 10(42). – С. 10—11.
  1. Михайло Драгоманов: вибрані праці. [у 3–х т., 4 кн.] /редкол.: В.П.Андрущенко (гол.), Б.І.Андрусишин, В.П.Бех, Г.І.Волинка, Л.І.Мацько, В.Ф.Погребенник (відп. секретар); упоряд. та примітки В.Ф.Погребенник. – К.: Знання України, 2007.– Т. 1, кн. 2: Історія. Публіцистика. Політологія. – 272 с.; Т. 2: Фольклористика. Літературознавство. – 439 с. ; Т. 3: Літературознавство. – 299 с.
  1. Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України: монографія /Авт.: М. Михальченко (кер.), В. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельма, В. Рябченко, З. Самчук. АПН України. Ін—т вищої освіти. – К.: Педагогічна думка, 2007. — 257 с.
  1. Андрущенко В.П. Освіта має плекати духовність / Андрущенко В.П. //Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ, 2007.– № 11(21). – С. 3—7.
  1. Андрущенко В.П. Основні методологічні принципи філософської рефлексії освіти / Андрущенко В.П. //Вища освіта України. – 2007. – №3. – С.5—8.
  1. Андрущенко В.П. Особистість учителя як предмет філософсько—педагогічної рефлексії / Андрущенко В.П. //Вища освіта України. – 2007. – №2. – С. 5—12.
  1. Андрущенко В.П. Педагогічна освіта і наука в інформаційному суспільстві / Андрущенко В.П. // Вища освіта України. — 2007. – №4. – С.5—10.
  1. Андрущенко В.П. У болонський процес – без втрати гідності і пам’яті : [розмова з ректором НПУ ім. М.П.Драгоманова В.П.Андрущенком; записала О.Коваленко] //Освіта України. – 2007. – № 81, 2 листопада. – С. 4.
  1. Андрущенко В.П. Українська культура в європейському контексті / В.Андрущенко, Ю.Богуцький [та ін.]. – К., 2007. – 680 с.
  1. Андрущенко В.П. Українська педагогічна освіта у європейському просторі / Андрущенко В.П. //Педагогічна і психологічна наука в Україні. Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи. – К., 2007. – С. 36—37.
  1. Філософія освіти : поняття і предметне поле //Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття /авт. кол.: В.Андрущенко (керівник), Л.Горбунова, Л.Зязюн [та ін.]; ред. кол.: В.Кремень, В.Андрущенко та ін.; АПН України, Інститут вищої освіти. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С.81–98. – Літ.: 7 н.
  1. Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ століття /М.П.Лукашевич, В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко, Г.В.Онкович //Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти: монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 11–72.
  1. Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття /авт. кол.: В.Андрущенко (керівник), Л.Горбунова, Л.Зязюн [та ін.]; ред. кол.: В.Кремень, В.Андрущенко [та ін.]; АПН України, Інститут вищої освіти. – К.; Педагогічна думка, 2007. — 350 с. – ( Розділ „Філософія освіти : поняття і предметне поле”, с. 81—98. — Літ.: 7 н.).
  1. Андрущенко В.П. Цивілізаційна місія освіти / В.П.Андрущенко //Вища освіта України. – 2007. – № 2, додаток 1. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. – С. 4—5.
  1. Андрущенко В.П.Цивілізаційна місія освіти /В.П.Андрущенко //Збірка матеріалів ІІ Міжнародного Гуманітарного Форуму „Відродження, оновлення і розвиток людини” в „Артеку”, (23–28 квітня 2007 р.) /МБФ „Україна 3000”. МДЦ „Артек”. НПУ імені М.П.Драгоманова. – Ялта, 2007. – С.23–25.
  1. Андрущенко В.П. Шановний читачу! //Михайло Драгоманов в контексті європейського просвітницького руху: матеріали першої міжвузівської наук.—практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, ( Київ, 27 лютого 2007 р.) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – С.3–4.
  1. Жадько В. У пам’яті Києва : науковий фотоілюстрований довідник—посібник /Автор проекту, текстів, світлин та упорядник – письменник професор В.О.Жадько; за ред. В.П.Андрущенка. — К.: ПП „Вид—во „Фенікс”, 2007. – 480 с.
  1. Предборська І. М. Постнекласичні ін(тер)венції в освітньому дискурсі /Предборська І. М. //Вища освіта України. – 2001. — № 2. – С.37—40.

  2. Предборська І. М. Теоретико—методологічні проблеми трансформації української освіти /Предборська І. М. //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К., 2001. – Ч.1. – С.116—120.

  3. Предборська І. М. Про „людське в людині” з позицій психосинергетики або про філософсько—освітній потенціал монографії І.Єршової—Бабенко /Предборська І. М. //Філософія освіти. – 2006. — № 1. – С.251—254.

  4. Гайдаєнко В. Українські підручники початкової школи6 прихований навчальний план і гендерні стереотипи / Гайдаєнко В. , Предборська І. М. //Гендерна педагогіка: хрестоматія: навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2006. – С.223—239.

  5. Предборська І. М. Проблема соціокультурної ідентичності в контексті інтеграції українського суспільства / Предборська І. М. //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 65, ч.2. — С.246—253. — Літ.: 8 назв.
  1. Уваркіна О. В. Міжнародні аспекти в системі вищої освіти / О. В. Уваркіна //Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: методологічний семінар (22 листопада 2000 р.). — К., 2000. – Вип. 3. – С.396—398.
  1. Уваркіна О. В. Проблеми формування основ психолого—педагогічного спілкування в майбутніх лікарів /О. В. Уваркіна //Вища освіта України. – 2002. – № 4. — С. 95—98.
  1. Уваркіна О. В. Проблеми формування педагогічної культури студентів – майбутніх лекарів / О. В. Уваркіна //Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 3—ї міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. (1—9 травня 2002 р.) /Харківський національний університет ім. В.Каразіна. Ужгородський національний університет. – Х., 2002. – С.232.

  2. Уваркіна О. В. Освітньо—виховні системи країн Західної Європи : (компаративний аналіз) / О. В. Уваркіна //Педагогіка духовності: Поступ у третє тисячоліття : матеріали міжнар. наук. конф. (19 квітня 2005 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2005. — Т. 1. — С. 177—180. — Бібліогр. в кінці ст.

  3. Уваркіна О. В. Стан і тенденції розвитку психолого—педагогічної підготовки в системі вищої педагогічної освіти/ О. В. Уваркіна //Вища освіта України. – 2005. — № 1. – С. 100—103.

  Кафедра психології

  1. Методичні рекомендації з організації і проведення пропедевтичної практики з психології (для студентів третіх курсів) /упоряд.: Н. Д. Абрамян, Н. В. Андріяшина, Т. М. Лисянська. МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – 40 с.

  2. Програма і методичні рекомендації з психології з організації і проведення пропедевтичної практики (для студентів третіх курсів загально—педагогічних спеціальностей) /упоряд.: Н. Д. Абрамян, Н. В. Андріяшина, Т. М. Лисянська, Н. В. Співак, Д. М. Співак; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 60 с.

  3. Андріяшина Н. В. Внутрішньофункціональні структурні властивості уваги як фактори, що впливвають на навчальну успішність учнів четвертих класів з української мови / Андріяшина Н.В. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали Міжнародної наук.—теор. конф. НПУ ім. М.П. Драгоманова (18—19 жовтня 2000 р.) /укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 1. – С.67—71.

  4. Андріяшина Н. В. Внутрішньофункціональні структурні властивості уваги як фактори, що впливвають на успішність п’ятикласників з української мови / Андріяшина Н.В. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка.– 2001. –№ 3. — С. 104—107.

  5. Андріяшина Н. В. Властивості уваги як складові компоненти диференційованого навчання / Андріяшина Н.В. //Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції “Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень і Всеукраїнського з’їзду працівників освіти” /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — С.36—39.

  6. Андріяшина Н. В. Теоретичні підходи до засвоєння студентами психологічних понять з використанням у них наявних уявлень про психічні явища / Андріяшина Н.В. //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — Вип. 1. — С. 17—24.

  7. Андріяшина Н. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку уваги учнів / Андріяшина Н.В. //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка, АПН України, за ред. С.Максименка. – К., 2003. — Т.5, ч.4 – С.4—12.

  8. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу вікової та педагогічної психології / упоряд. Андріяшина Н. В., Гоголь О. В.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. К.: НПУ, 2004. – 33 с.

  9. Андріяшина Н. Розвиток уваги в процесі підготовки практичного психолога / Андріяшина Н.В. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки. — К.: НПУ, 2005.— Вип. 8 (32). — С.129—132.

  10. Андріяшина Н.В. Увага – важлива детермінанта навчального процесу / Андріяшина Н.В. //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.—практ. конф.( 25—27 квітня 2006 р.), у 5—ти тт. —К.: Видавництво Європейського університету, 2006. — Т.3. — С.8—11.

  11. Артемчук О.Г. Основи психотерапії: навч.—тематичний план, робоча програма курсу для подвійних спеціальностей з практичної психологією /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова — К.: НПУ, 2003. — 36 с.

  12. Волошина В. В. Підготовка вчителя початкових класів щодо застосування комплексного підходу в процесі розвитку розумових здібностей молодших школярів /В.В.Волошина //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. НПУ ім.М.П.Драгоманова, (18—19 жовтня 2000 р.) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Ч.1 – С.179—182.

  13. Волошина В. В. Мотиви як психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярів /В. В. Волошина //Психологія: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип.13. – С.266—273.

  14. Волошина В. В. Практичні заняття з психології як складові процесу навчання у педагогічних вузах /В. В. Волошина //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип.14. — С.286—289.

  15. Волошина В. В. Взаємозв'язок розвитку мислительних операцій з успішністю учнів молодших класів /В. В. Волошина //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002.— Вип.18.— С.130—133.

  16. Волошина В. В. Рідна мова як засіб виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського /В.В.Волошина //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова – К. : НПУ, 2002. — Т.30 : Педагогіка. Філологія. — C. 167—172 .

  17. Волошина В.В.Готуємо до школи змалку /Волошина В. В., Лохвицька Л. В. // Рідна школа. — 2003. — № 6. — С.49—53.

  18. Волошина В.В. До школи зі стійкими пізнавальними інтересами /Волошина В.В., Лохвицька Л.В. // Початкова школа. — 2003. — № 4. — С.5—7.

  19. Волошина В.В. Елементи українського фольклору у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / В.В. Волошина //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Логос. — 2003. — Т. 39. — C. 163—169 .

  20. Волошина В. В. Особливості навчальної успішності молодших школярів на сучасному етапі /В.В. Волошина //Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Педагогічні науки. Психологічні науки. – К., 2003. – Вип. 3.– С.11—16. – Літ.: 3 н.

  21. Волошина В. В. Тропи у казках і оповіданнях В.О. Сухомлинського /В. В. Волошина //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 197—200.

  22. Говорун Т. В. Стать та сексуальність у розвитку психологічних знань /Т. В. Говорун // Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип. 3(10). — C. 77—82 .

  23. Говорун Т. Гендерні відмінності в психологічних дослідженнях /Говорун Т. // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та педагогічної діяльності С.Д.Максименка. — К., 2002. – Т.1. – С.292—294. – Літ.: 3 н.

  24. Говорун Т.В. Соціалізація статі як психологічна проблема/ Говорун Т. В. //Педагогіка і психологія. — 2001. — N2. — С. 5—13.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка