Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка20/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41

Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації : посібник для студ. математичних спец. / Жалдак М.І., Триус Ю.В. — Черкаси: Брама—Україна, 2005. – 608 с.
 1. Програмний комплекс „GRAN” Версія 1.0. Міністерство освіти і науки України / Жалдак М.І., Горошко Ю.В., Вітюк О.В.; Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 7937.
 1. Проектування гіпертекстових навчальних систем: посібник для вчителів / Жалдак М.І., Машбиць Ю.І., Гокунь О.О., Депутат В.В., Комісарова О.Ю., Оленєва В.А., Смульсон М.Л., Таборов Б.В., Цап В. Й.; НДІ психології АПН України. – К., 2005.— 100 с.
 1. Жалдак М.І. Ріманові комплексні числа та їх застосування до уточнення понять степеня, експоненти, логарифма / Жалдак М.І., Михалін Г.О. // Математика в школі. — 2005. — № 7 – С. 43—50.
 1. Stereometria z GRAN 3D / Жалдак М.І., Смірнова – Трибульська Є.М. Вітюк О.В. — Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i Marketingu, 2005. – 106 c.
 1. Становлення і розвиток методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті (до 20—річчя шкільного курсу інформатики) /Жалдак М., Морзе Н., Рамський Ю. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 6. – С.3—17.
 1. Елементи стохастики з комп”ютерною підтримкою : посібник для вчителів /М.І.Жалдак, Г.О.Михалін; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Шкільний світ, 2006. – 119 с. (Інформатика. — 2006. — №29—30, серпень).
 1. Жалдак М.І. Компьютер и элементы стохастики в школе /М.І.Жалдак //Информатизация обучения математике и информатике. Педагогические аспекты : материалы междунар. науч. конф., посвящённой 85—летию Белорусского государственного университета. — Минск: БГУ, 2006. — С. 117—120.
 1. Жалдак М. Комп’ютерно—орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики (гриф МОН України, лист №1/11 –101 від 14.01.2004) : навч.—метод. посіб. / Жалдак М., Лапінський В. , Шут М.— К.: Шкільний світ, 2006. — 96 с. ; Інформатика. — 2006. — №3—4
 1. Жалдак М.І. О некоторых методических аспектах обучения информатике в школе и педагогическом университете /М.І.Жалдак //Методология и технология образования в XXI веке: математика, информатика, фізика : материалы междунар. науч.—практ. конф. — Минск, БГПУ им. М.Танка. 2006. — С. 260—268.
 1. Жалдак М.І. Педагогический потенциал компьютерно—ориентированных систем обучения математике /М.І.Жалдак //Материалы международной научно—практической конференции "Методология и технология образования в XXI веке: математика, информатика, физика". — Минск, БГПУ им. М. Танка, 2006. — С. 53—62.
 1. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних : навч. посібник /М.І.Жалдак, Г.О.Михалін, С.Я.Деканов; МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 430 с.
 1. Жалдак М.І. Математичні дослідження і навчання математики майбутніх учителів / М. І. Жалдак, Г. О. Михалін // Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції / М—во освіти і науки України, Акад. наук вищ. школи України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Нац. техн. ун—т України "Київський політехнічний інститут", Київський нац. ун—т ім. Т. Шевченка, Київський нац. ун—т будівництва і архітектури. — Київ : НПУ, 2007. — С. 268—276. — Бібліогр. в кінці ст. 1. Жалдак М. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи : (матеріали до проведення уроків) / М. Жалдак, Г. Михалін, І. Соколовська // Математика в школі — 2007. — N 6. — С. 26—31; N 7. — С. 17—22; N 8. — С. 3—7; N 9/10. — С. 9—14
 1. Одне узагальнення поняття границі та деякі його застосування /Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Сер. 2: Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ, 2007. – № 5 (12). – С. 3 – 9.
 1. Іваськів І.С. Фактографія розвитку вітчизняної науки і техніки на уроках інформатикию /І.С. Іваськів // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова – К.: НПУ, 2000. – Вып. 2. — С. 77—81.
 1. Кравченко С.М. Використання комп'ютера при розв’язуванні задач з параметрами в курсі алгебри і початків аналізу /С.М. Кравченко //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. –Вип.3. — С. 155—160.
 1. Кравченко С.М. Інформаційне моделювання на прикладі використання Турбо—Прологу в начальному процесі /С.М. Кравченко //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – Вип. 5. — С.211—223
 1. Кравченко С.М. Використання НТМL та JavaScript для створення Web—документів: навч. посібник / Кравченко С.М., Ніколаєнко О.Ю., Вернигоренко С.А. / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 110 с.
 1. Операційна система Windows : лабораторний практикум : навч. посібник / Кравченко С.М, Онищенко С.М., Єфименко В.В. – К.: Логос, 2004. – 68 с.
 1. Кузьміна Н.М. Вивчення методів сучасних фінансових обчислень в курсі використання ІТ в економіці //Н.М.Кузьміна // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова . – К.: НПУ, 2002. — Вип.5. — С. 118—123.
 1. Кузьміна Н.М. Про зміст і методику викладання курсу „Використання інформаційних технологій в економіці” /Н.М. Кузьміна // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : тези доп. 4—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. / Укр. Асоц. „Жінка в науці та освіті”, (Харків, 3—9 листопада 2003 р.). –Х., 2003. — С. 73—74.*
 1. Кузьміна Н.М. Вивчення курсу „Використання нових інформаційних технологій в економіці” в педагогічному вузі /Н.М.Кузьміна // Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім.М.П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2003. — Вип.5. — С. 192—195.
 1. Кузьміна Н.М. Використання електронних таблиць і пакета символьних обчислень MAPLE в курсі “Методи обчислень /Н.М.Кузьміна //Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 5—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. ( 30 квітня—10 травня 2004 р., м. Алушта). — Харків Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С. 128—129.
 1. Кузьміна Н.М. Досвід викладання курсу "Використання нових інформаційних технологій в економіці в педагогічному вузі" /Н.М.Кузьміна //Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 5—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. ( 30 квітня—10 травня 2004 р., м. Алушта). — Х.: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2004. — С. 129 – 130.
 1. Кузьміна Н.М. Зміст і методика навчання курсу “Використання нових інформаційних технологій у економіці в педагогічному вузі” /Н.М.Кузьміна // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 2 Комп’ютерно орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2004. — №1(8). – С. 98 – 105.
 1. Кузьміна Н.М. Символьні обчислення в системі MAPLE : метод. рекомендації /Н.М.Кузьміна.— К.: МАУП, 2006. – Ч.1. — 106 с.
 1. Михалін Г.О. Статистична ймовірність і закон великих чисел /Михалін Г.О., Слука О.В. //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2002. – Вип. 5. — С.143—153.
 1. Морзе Н.В. Вивчення основ комп”ютерних мереж /Морзе Н.В., Козачук О.В., Жалдак М.І. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. — №2. – С.14—18.
 1. Морзе Н.В. Дистанційна технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні / Морзе Н.В. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук. —пр. зб. – К.: Курс, 2001. — №3(12). – С.131—138.
 1. Морзе Н.В. Методи пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет /Морзе Н.В., Козачук О.В. //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2001. – Вип. 3. — С. 22—43.
 1. Морзе Н.В. Методика вивчення принципів функціонування мережі Інтернет / Морзе Н.В., Козачук О.В. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. — №5. – С.14—16.
 1. Морзе Н.В. Методика навчання учнів пошуку інформації при вивченні операційної системи та текстового редактора / Морзе Н.В., Морзе І.Ю //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип. 3. — С. 134—146.
 1. Морзе Н.В. Лабораторний практикум з методики навчання інформатики / Морзе Н.В., Дубова Т.В. — К., 2003. – 100 с.
 1. Морзе Н.В. Методика викладання інформатики: метод. посібник для вчителів загальноосвітніх навч. закладів: у 4 ч./ ред. М.І.Жалдак. — К.: ТОВ. ”Навч. книга”, 2003. — Ч.1: Загальна методика навчання інформатики. – 253 с.; Ч.2: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.
 1. Нестерова О.Д. Вивчення курсу „Дискретна математика” в педагогічному вузі /О.Д.Нестерова // Сучасні проблеми науки і освіти: матеріали 5—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. (30 квітня—10 травня 2004 р.; м. Алушта, Автономна Республіка Крим, Україна). – К., 2004. – С.54—55.*
 1. Нестерова О.Д. Навчання дискретної математики студентів вищих навчальних закладів з використанням ІКТ / Нестерова О.Д. // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.Т. Шевченка.– Луганськ: ЛНПУ, «Альма—матер», 2005.– №11. – С.42—43.*
 1. Нестерова О.Д. Навчання елементів теорії графів в курсі дискретної математики в педагогічному вузі /О.Д.Нестерова // Сучасні проблеми науки і освіти: матеріали 5—ї Міжнародної міждисципл. наук.—практ. Конф. (30 квітня – 10 травня 2004 р.; м. Алушта, Автономна Республіка Крим, Україна). – К., 2004. – С.66—67.*
 1. Несторова О.Д. Про необхідність посилання дискретної математики в системі підготовки майбутніх вчителів інформатики /О.Д.Нестерова //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 232—233.
 1. Ніколаєнко О.Ю. Вивчення елементів візуального програмування в педагогічному вузі / О.Ю.Ніколаєнко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. – С. 195—202
 1. Ніколаєнко О.Ю. Вивчення основ FLASH—технології у курсі інформатики загальноосвітньої школи №237 / О.Ю.Ніколаєнко //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. — С. 237—247
 1. Ніколаєнко О.Ю. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики / О.Ю.Ніколаєнко //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2001. — Вип. 3. — С. 266—278.
 1. Онищенко С.М. Вивчення основ програмування на базі систем програмування Turbo Pascal та Delphi в середній загальноосвітній школі /С.М. Онищенко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. — С. 163—167.
 1. Онищенко С.М. ППЗ Gran 1 і дидактичні ігри при вивченні математики / Онищенко С.М., Єфименко В.В. // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 5. — С.202—211.
 1. Онищенко С.М. Створення предметного наповнення для педагогічних програмних засобів контролюючого типу /С.М. Онищенко //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 5. – С.136—143.
 1. Онищенко С.М. Формування предметного наповнення педагогічних програмних засобів контролюючого типу /С.М. Онищенко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 5. — С.136—143.
 1. Онищенко С.М. ППЗ Gran1 і дидактичні ігри під час вивчення математики / Онищенко С.М., Єфименко В.В. //газ. Інформатика – 2004. — № 33. — С. 8—12.
 1. Онищенко С.М. Програмування мовою Паскаль: лабораторний практикум: навч. посібник /С.М. Онищенко. – К.: Логос, 2004. – 122 с.
 1. Підгорна Т.В. Комп’ютер на уроках математики в 6 класі /Т.В.Підгорна //Математика в школі. – 2000. — №3. – С.16—17
 1. Підгорна Т.В. Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі: методичні рекомендації для студентів заочного відділення спеціальності “Математика” / Т.В.Підгорна. — Київ.: Логос, 2004. – 107 с.
 1. Підгорна Т.В. Про підготовку майбутніх вчителів математики до застосування засобів ІКТ в навчальному процесі /Т.В.Підгорна //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 2. Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ, 2004. — № 1 (8). — С. 129 – 134.
 1. Рамський Ю.С. Методика навчання основ Web— програмування в загальноосвітній школі / Рамський Ю.С., Іваськів І.С. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. — №1. — С.7—10; 2000. — №2. — С.18—23; 2000. — №3. — С.18—21; 2000. — №4. – С.16—21; 2001. — №1 . – С.18—21.
 1. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури вчителя математики при вивченні методів обчислень у педагогічному вузі / Рамський Ю.С // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. — С. 25—47.
 1. Рамський Ю.С. Вивчення моделей подання знань у курсі інформатики вищого педагогічного навчального закладу /Ю.С.Рамський // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. –Вип. 5. — С.29—44.
 1. Рамський Ю.С. Методика навчання основ об’єктно—орієнтованого програмування /Рамський Ю.С. Лукаш І.М. //Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2002. — №1. — 3—7; №2. — С. 3—8 ; №3. — С. 7—13; №4. — С. 17—22; №5. — С. 10—17; №6. — С.16.—21.
 1. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики та інформатики / Ю.С.Рамський // Комп’ютери в навчальному процесі : матеріали 2—ої Всеукр. наук.—практ. конф. (29—30 жовтня 2002 р.) – Умань, 2002. – С. 57—58.
 1. Рамський Ю.С. Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти /Ю.С.Рамський //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 7. – С. 66—69.*
 1. Рамський Ю.С. Логічні основи інформатики : навч. посібник для студ. фіз.—мат. спец. вищих навч. закладів /Рамський Ю.С.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. — 286 с.
 1. Рамський Ю.С. Методика навчання основ об’єктно—орієнтованого програмування. Об’єктно—орієнтований аналіз / Рамський Ю.С., Лукаш І.М. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №1. – С.3—9.
 1. Рамський Ю.С. Вивчення Web—програмування в школі: навч. посібник / Рамський Ю.С., Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 200 с.
 1. Рамський Ю.С. Вивчення інформаційно—пошукових систем мережі Інтернет: навч.—метод. посібник / Рамський Ю.С., Рєзіна О.В.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 60 с.
 1. Рамський Ю.С. Навчально—програмний комплекс “Пошук—Мета” (електронний посібник на компакт—дискові) / Рамський Ю.С., Рєзіна О.В.; НПУ ім. М.П. Драгоманова, – К.: НПУ, 2004. – КД.
 1. Рамський  Ю.С. Основи програмування (мовою Паскаль): короткий курс лекцій. Лабораторний практикум: навч. посібник / Рамський  Ю.С., Цибко Г.Ю.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 141 с.
 1. Рамський Ю.С. Проектування і опрацювання баз даних: навч. посібник / Рамський Ю.С., Цибко Г.Ю. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 160 с.
 1. Рамський Ю.С. Програмний комплекс “Пошук—Мета”: можливості використання в навчальному процесі / Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. // Нові технології навчання: наук.—метод. зб. — К.: Наук.—метод. центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, 2004. – С. 90—95. –Спецвипуск.
 1. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури особи—пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності /Ю.С.Рамський  // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 2. Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – № 1(8). – С. 19—42.
 1. Рамський Ю.С. Основи програмування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів фізико—математичних та індустріально—педагогічних спец. /Рамський Ю.С., Дудик М.В., Цибко Г.Ю. – К.: Міленіум, 2005. – 168 с.
 1. Ramsky Y. Stugy of Information Search System of the Internet / Ramsky Y, Rezina O. // From Computer Literacy to Informatics Fundamentals. International Conference on Informatics in secondary school – Evolution and Perspectives, ISSEP 2005. – Klagenfurt, Austria, March 30—April 1, 2005 / Proceedings / Roland T. Mittermeiz (Ed): Springer—Verlag Berlin Heidelberg, 2005. – С. 84—91.
 1. Рамский Ю.С. Интернет—технологии в школе и педагогическом университете / Рамский Ю.С., Резина О.В. // Методология и технологи образования в ХХI веке: математика, информатика, физика: материалы Междунар. науч. конф. ( г. Минск, 17—18 ноября 2005 г.)/ Бел. гос. пед. ун—т им.М.Танка; редкол. И.С.Ташлыков [и др.] ; отв.ред.: И.С.Ташлыков, В.В.Шлыков. — Минск.: БГПУ, 2006.— С.315—318.
 1. Рамський Ю.С. Навчально—інформаційне середовище «ІнфоНІС» як засіб навчання інформаційних технологій / Рамський Ю.С., Лещук С.О. //Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2006. — №6 (54). – С. 21—24.
 1. Рамський Ю.С. Налаштовуємо Інтернет—сервіси шкільної комп’ютерної мережі / Рамський Ю.С., Олексюк В.П., Балик Н.Р. //Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2006. — №3 (51). — С. 31—36; №4 (52). — С. 34—38; №5 (53). — С. 32—34.
 1. Рамський Ю.С. Некоторые аспекты использования сетевых учебных комплексов в процессе подготовки будущих учителей інформатики /Рамський Ю.С., Олексюк В.П. //Информатизация обучения математике и информатике : педагогические аспекты: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 85—летию Белорус. гос. ун—та, (Минск, 25—28 октября 2006г.)/ редкол.: И.А.Новик (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2006. — С.383—386.
 1. Рамський Ю.С. Організація практичної роботи учнів на основі використання навчально—інформаційного середовища «ІнфоНІС» /Рамський Ю.С., Лещук С.О. //Освітнє середовище як методична проблема: зб. наук. пр. / Херсонський державний університет. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. — С.166—169.
 1. Рамський Ю.С. Урок информатики с использованием учебно—информационной среды «ИнфоНИС» / Рамський Ю.С., Лещук С.О. //Информатизация обучения математике и информатике : педагогические аспекты : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 85—летию Белорус. гос. ун—та ( Минск, 25—28 октября 2006 г.)/ редкол. : И.А.Новик (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2006. – С.380—382.


Кафедра комп’ютерної інженерії


 1. Єфименко В.В. Використання комп’ютера на уроках алгебри у 9—11 класах / В.В.Єфименко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. — С. 302—312.
 1. Єфименко В.В. ППЗ Gran1 і дидактичні ігри при вивченні математики / Єфименко В.В., Онищенко С.М. // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 5. — С.202—211.
 1. Єфименко В.В. Використання комп’ютерно—орієнтованих систем навчання при вивченні математики / В.В.Єфименко //Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2003. — Вип. 5. –С. 114—116.
 1. Єфименко В.В. Операційна система Windows, лабораторний практикум з курсу "Інформатика": навч. посібник для студ. фізико—математичних спец. / Єфименко В.В, Оніщенко С.М. — Київ: Логос, 2005. – 91 с.
 1. Єфименко В.В Опрацювання табличних даних засобами Microsoft Excel, лабораторний практикум з курсу "Інформатика" : навч. посібник для студ. фіз.—мат. спец. / Єфименко В.В, Оніщенко С.М. – К.: Логос, 2006. – 164 с.
 1. Єфименко В.В."Опрацювання текстів засобами Microsoft Word". Лабораторний практикум : навч. посібник / Єфименко В.В., Клименко Т.О., Оніщенко С.М., Франчук В.М. / НПУ ім. М.П Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 217 с.

 2. Лапінський В.В. Педагогічні програмні засоби: сучасний стан і можливості /Лапінський В.В., Дорошенко Ю.О., Мальований Ю.І. //Гуцульська школа. – 2000. — №1—2. (9—10). – С. 6—10.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка