Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка22/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

Сергієнко В. Збірник тестових завдань з фізики / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 24 с.
 1. Сергієнко В. Інтеграція фундаментальності та професійної спрямованості курсу загальної фізики у підготовці сучасного вчителя : навч. посібник МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 382 с.
 1. Сергієнко В.П. Курс фізики : навч. посібник. — Х.: Торсінг, 2004. — 300 с.
 1. Сергієнко В.П. Молекулярна фізика і термодинаміка. Модуль 1: Основи молекулярно—кінетичної теорії: навч. посібник. — К.: НПУ, 2004. — 200 с.
 1. Сергієнко В.П. Програма курсу загальної фізики для студентів ПІФ / Сергієнко В.П.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 24 с.
 1. Сергієнко В.П. Програма спецкурсу “Основи фізики живого” / Сергієнко В.П. — К.: НПУ, 2004. — 24 с.
 1. Розв’язування задач з фізики : навч. посібник /Дідович М.М., Пастушенко С.М., Сергієнко В. — К.:ДІАЛ, АБЕТКА, 2004 — 180 с.
 1. Сергієнко В. Світоглядне, методологічне і загальнонаукове значення фізики для формування наукової картини світу / Сергієнко В. //Фізика та астрономія в школі. — 2004. — № 2. — С. 13—17.
 1. Сергієнко В.П. Теоретико—методичні особливості використання сучасних компютерно орієнтованих засобів навчання із загальної фізики / Сергієнко В.П., Шут М.І. // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. пр / за ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2004. – С. 185—193. 1. Розв’язування задач з електростатики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів /В.П.Сергієнко, Т.В.Скубій; МОН України, Нац. техн. ун—т України “Київський політехнічний інститут”. – К. : Політехніка, 2005. — 132 с.
 1. Сергієнко В.П. Експрес—курс фізика: Державна підсумковаатестація. Вступні іспити до ВНЗ. Зовнішнє тестування. Форма іспиту.Тестування. Усна. Письмова / Сергієнко В.П.; МОН України; НПУ ім. М.П.Драгоманова та ін. – К.: Майстер—клас, 2006. — 368 с.
 1. Розв’язування задач з фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів /В.П.Сергієнко [та ін. ] ; М—во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно—техн. ун—т. – Київ, 2007. – 153 с.

Інститут гуманітарно-технічної освіти

Кафедра загально-технічних дисциплін

 1. Зікій Г.С. Психолого—педагогічні особливості структури готовності старшокласників до праці з автотракторною технікою //Наукові записуки : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. Ювіл. вип. – К. :НПУ, 2000. – Ч.1. – С.104—110.

 2. Зікій Г.С. Психофізіологічні особливості професійної діяльності водіїв / Зікій Г.С //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.40. — С.216—218.

 3. Зікій Г.С. Підготовка вчителів трудового навчання до викладання автотракторної справи / Г.С. Зікій // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2002. — Ч.2. — C. 67—69.

 4. Зікій Г.С. Сприйняття дорожньої інформації водіями / Г.С. Зікій //Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.2. — C. 69—72

 5. Зікій Г.С. Обгрунтування змісту та структури підготовки водіїв авто техніки /Г.С.Зікій //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. — К.: НПУ, 2004. — Вип.1. — С.122—126.

 6. Колосветов Ю.П. Визначення моментів інерції ланок: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з технічної механіки. Розділ “Динаміка” : для студ. / Колосветов Ю.П., Юрченко О.С. –К.: НПУ, 2000. – Ч.5. — 5 с.; Ч. 6. – 6 с.

 7. Технічна механіка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ „Динаміка: для студ. пед.— індустріального фак. /МО України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. Ю.П.Колосветов, О.С.Юрченко; відп. за вип. М.С.Корець. – К.: НПУ, 2000. — Ч. 5.— 5 с.

 8. Технічна механіка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ „Динаміка: для студ. педагогічно—індустріального факультету /МО України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. Ю.П.Колосветов, О.С.Юрченко; відп. за вип. М.С.Корець. – К.: НПУ, 2000. — Ч. 6: Визначення моментів інерції ланок. – 6 с.
 1. Колосвєтов Ю.П. Дослідження процесу диспергування деяких нижчих фаз проникнення хрому //Порошкова металургія. — 2002. — № 6. – С.37—39.*
 1. Колосвєтов Ю.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з “Технічної механіки”, розділ 8 “Статичне зрівноважування ланок механізму” / Колосвєтов Ю.П. ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. —– К.: НПУ, 2002. — 11 с.
 1. Колосвєтов Ю.П. Залежність процесу диспергування нижчих карбідних і нітридних фаз хрому від їх електронної будови /Колосвєтов Ю.П. //Порошкова металургія. — 2002. — № 3. – С.41—42.*
 1. Колосвєтов Ю.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з “Технічної механіки”, розд. 7 : Динамічне зрівноважування ланок механізму /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – 14 с.
 1. Дидактичні основи запровадження елементів яворівської і геометричної різьби на уроках трудового навчання: метод. поради з художньої обробки матеріалів: для студ. вищих пед. закладів освіти /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова.; укл. І.І.Козак, М.С.Корець. – К., 2000. – 45 с.
 1. Корець.С. Лабораторний практикум з машинознавства: основи гідравліки.Гідравлічні машини. Основи термодинаміки і теплопередача. Теплові двигуни: навч. посібник для студ. вузів / Корець М.С.; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 273 с.
 1. Корець М.С. Науково—методичні основи структуризації навчального плану для підготовки вчителів виробничих технологій і основ виробництва у відповідності до завдань розвитку їх творчого потенціалу /М.С.Корець //Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова: ювілейний зб. – К. : НПУ, 2000. — Ч.1. – С.152—181.
 1. Основи машинознавства. Основи взаємозамінності та техніки вимірювань: програми вищих педагогічних закладів освіти для студ. спец. 7.010106 „Дефектологія. Корекційна педагогіка і професійне навчання / Мін—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; Укл.: М.С.Корець, В.Я.Опилат, А.М.Тарара.— К., 2000. – 13 с.
 1. Корець М.С. Вплив знань з курсу “Загальна фізика” на розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів виробничих технологій та основ виробництва / Корець М.С. //Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – Вип. 43. – С.131—139.
 1. Корець М.С. Машинознавство: Основи гідравліки та теплотехніки. Гідравлічні машини та теплові двигуни: навч. посібник для студ. вищих пед. закладів освіти / Корець М.С. — К.: Знання України, 2001. – 448 с.
 1. Основи машинознавства : навч. посібник / М.С.Корець, А.М.Тарара, І.Г.Трегуб; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – 145 с.
 1. Програми для вищих педагогічних закладів освіти: Актуальні проблеми матеріалознавства. Основи теорії різання матеріалів. Технологія машинобудування. Вибрані питання технічної механіки. Методика викладання технічних дисциплін у вищій школі /Мін—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл.: М.С.Корець, Ю.П.Колосветов, В.Я.Опилат, О.С.Юрченко. – К., 2001. – 44 с.
 1. Корець М.С. Вдосконалення фахової підготовки вчителів професійного навчання для допоміжних шкіл / Корець М.С. // Педагогіка професійної школи: зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2002. – Вип. 2 – С. 207—211.
 1. Корець М.С. Використання нових інформаційних технологій при вивченні навчальних дисциплін науково—технічної підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. // Збірник наукових праць К.—Подільського державного педагогічного університету: Сер. педагогічна. – К.—Подільський, 2002. – Вип.8. – С.275—280.
 1. Корець М.С. Зміст курсу загальної фізики у композиційній моделі підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. // Наукові записки: зб. наук. пр. Нац.пед.ун—ту імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 48. С.76—84.

 2. Корець М.С. Інтеграція та диверсифікація компонентів науково—технічної підготовки учителів для освітньої галузі Технології” / Корець М.С. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні недотики навчання в підготовці фахівців методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. У 2—х ч. / Редкол.: І.А.Зязюна (голова) та ін. – К.—Внниця: ДОВ Вінниця, 2002. – С. 211—216.
 1. Корець М.С. Композиційна модель ступеневої підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.143—151.

 2. Корець М.С. Конфігурація навчальних дисциплін в системі науково—технічної підготовки учителів освітньої галузі “Технології”/ Корець М.С. // Збірник наукових праць Слов’янського державного педагогічного інституту. — Слов’янськ: СДПІ, 2002. – С. 21—27.
 1. Корець М.С. Магістр – викладач технічних дисциплін / Корець М.С. // Вища освіта в Україні. – 2002. – № 3. – С.90—95. – Літ. : 5 н.
 1. Корець М.С. Місце і роль знань з фізики у композиційній моделі підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. //Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”. – К.: НПУ, 2002 – С.56.

 2. Корець М.С. Моделі професійної підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. // Трудова підготовка у закладах освіти. – 2002. – № 4. – С.43—47.
 1. Корець М.С. Науково—технічна підготовка вчителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 47. – С.99—106.
 1. Корець М.С. Науково—технічна підготовка вчителів для освітньої галузі “Технології”: монографія / Корець М.С. ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 258 с.
 1. Корець М.С. Основні компоненти предметної підготовки учителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. — К.: Науковий світ, 2002. – С.129—135.
 1. Корець М.С. Основні положення концепції підготовки вчителя основ безпеки життєдіяльності / Корець М.С., Сидорчук Л.А. //Проблеми освіти: зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 28. – С. 82—87.
 1. Корець М.С. Перебудова системи професійної підготовки вчителів для освітньої галузі «Технології» / Корець М.С. //Наукові записки. Сер.: Педагогіка /Терноп. держ. пед. ун—т. — Тернопіль, 2002. — № 6. – С.26—33. 1. Програми для вищих педагогічних закладів освіти. Прикладна механіка (для студентів спеціальності 7.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Технології виробництва”) / Укл.: Корець М.С., Колосвєтов Ю.П., Трегуб І.Г. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 7 с.
 1. Корець М.С. Технологічний ресурс майбутніх учителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. // Наукові записки. Сер. Педагогіка /Тернопільський держ. пед. ун—т. – Тернопіль, 2002. – № 4. – С.43—46.
 1. Корець М.С. Вакансії фосфору в кристалах CdP2 / Корець М.С. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – К.: НПУ, 2003. – 4. – С. 24—30. 1. Корець М.С. Імпліцитний формат моніторингу науково—технічної підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. //Проблеми трудової і професійної підготовки. — Слов’янськ, 2003. – Вип. 8. – С. 34—40.
 1. Корець М.С. Навчальний посібник з технічних дисциплін для майбутніх вчителів освітньої галузі “Технології” / Корець М.С. //Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип.3. – С. 321—326.
 1. Корець М.С. Становлення системи ступеневої підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. //Сучасні освітні технології та напрямки підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. — Полтава, 2003. – С. 37—38.

 2. Корець М.С. Біфуркацій ний розвиток системи професійної підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. // Таврійський вісник освіти. 2004. – № 3. – С. 96—101.
 1. Корець М.С. Варіативність підготовки вчителів трудового навчання і технологій в умовах реформування освітньої галузі “Технології”/ Корець М.С. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5. Вип. 1: Педагогічні науки, реалії та перспективи – К.: НПУ, 2004. – С. 175—180.

 2. Корець М.С. Дисперсія діелектричної проникності та спектри ІЧ відбивання монокристалів дифосфідів ZnP2, CdP2, ZnSi P2 / Корець М.С. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : матеріали ІХ Всеукр. наук. конф.– К.: НПУ, 2004. – С. 106.
 1. Корець М.С. Дослідження випромінювальної рекомбінації у легованих монокристалах дифосфіду кадмію / Корець М.С. // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2004. – С.20—26.
 1. Корець М.С. Концептуальні засади трансформації професійної підготовки вчителів для освітньої галузі “Технології” / Корець М.С. //Вища освіта в Україні. – 2004. – № 2. – С.53—58.

 2. Корець М.С. Моніторинг рівня науково—технічної підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – Вип. LV. – С.83—91.

 3. Корець М.С. Науково—технічна підготовка вчителів технологій виробництва як теоретична основа професійного становлення / Корець М.С. // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – Вип.5. – С.83—91.

 4. Основи виробництва (для підготовки бакалаврів – вчителів технологій): програми для вищих педагогічних закладів освіти /МОН України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. Укл.: Корець М.С., Оплат В.Я., Сидоренко В.К., Назаренко В.Я., Юрченко О.С. – К., НПУ, 2004. – 28 с.

 5. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи виробництва (для студентів спеціальностей 6.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”) / Укл.: Корець М.С., Опилат В.Я., Сидоренко В.К., Назаренко В.М., Юрченко О.С. – К.: НПУ, 2004. 27 с.
 1. Використання нових інформацфійних технологій при викладанні технічних навчальних дисциплін: навч.—метод. посібник /Укл.: М.С.Корець, В.Я.Опилат, І.Г.Трегуб; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. — 109 с.
 1. Корець М.С. Інтегрований курс з технічної творчості у професійній підготовці вчителів / Корець М.С. // Трудова підготовка у закладах освіти. – 2005. – № 2. – С. 47—50.
 1. Корець М.С. Новий формат інтегрованого курсу з технічної механіки / Корець М.С., Немченко Ю.В. // Молодь і ринок. – 2005. – № 2. – С.36—41

 2. Корець М.С. Структура державної атестації майбутніх учителів трудового навчання в світлі ідей Болонського процесу / Корець М.С. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. – К.: НПУ, 2005. – Вип.1. – С.7—13.

 3. Корець М.С. Структура та зміст інтегрованого курсу “Основи виробництва”/ Корець М.С. // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали зв.—наук. конф. /Інституту педагогіки АПН України.– К.: Пед. думка, 2005. –Ч. ІІ. – с. 34.

 4. Корець М.С. Суміжна підготовка вчителів трудового навчання з іншими спеціальностями / Корець М.С. // Молодь і ринок. – 2005. – № 4. – С.38—42.

 5. Корець М.С. Взаємозв’язок фундаментальності і професійної спрямованості природничо—математичних навчальних дисциплін у фаховій підготовці вчителів трудового навчання / Корець М.С. //Молодь і ринок. – 2005. – № 5. – С.24—29.

 6. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Трудове навчання для спеціалізації “Інформаційна техніка”. Укл.: Корець М.С., Семенов І.В., Трегуб І.Г., Яшанов С.М. – К.: НПУ, 2005 – 34 с.

 7. Використання НІТ при викладанні технічних навчальних дисциплін / Корець М.С., Опилат В.Я., Трегуб І.Г. – К.: НПУ, 2005 – 109 с.

 8. Корець М.С. Запровадження до системи професійної підготовки вчителів трудового навчання здобуття виробничих професій / Корець М.С. // Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали ( 27—28 жовтня 2006 р. ).– К.: НПУ, 2006. – Вип. 1. – С.104—106.

 9. Корець М.С. Структура та компоненти підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. //Інформаційні технології професійної підготовки вчителів трудового навчання. Проблеми, теорія і практика : матеріали 1—ої Міжнар. наук.—практ. конф., (присвяченої пам’яті Д.Тхоржевського). – Полтава: ПДПУ, 2006. – Вип.1. – С.145—149.

 10. Корець М.С. Дифосфід кадмію: технологія, властивості, прилади : монографія / Корець М.С.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 113 с 1. Корець М.С. Моніторинг технічної підготовки вчителів трудового навчання в контексті ідей Болонського процесу / Корець М.С. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.7. – С. 56—57.* 1. Корець М.С. Наукові основи структурування змісту технічної підготовки / Корець М.С. //Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.—метод. зб. – Слов’янськ: СДПІ, 2007. – Вип.12. – С. 42—44.* 1. Корець М.С. Новітні підходи до розробки навчальних комп’ютерних програм у системі професійної підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. //Матеріали ХІІ Міжнародної науково—практичної конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі” ( 22—25 листопада 2006 р.) Проблеми науки, практики та освіти. — К.: Європейський університет, 2007. – Ч.1. — С.235—237. 1. Корець М.С. Організаційна модель технічної підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. // Інформаційні технології професійної підготовки вчителів трудового навчання. Проблеми, теорія і практика: матеріали ІІ—ої міжнародної науково—практичної конференції (присвячено пам’яті Д.Тхоржевського)”. – Полтава: ПДПУ, 2007. – Вип.1. – С.201—210. 1. Корець М.С. Особливості вивчення курсу „Основи виробництва у старшій школі”/ Корець М.С. // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України. –К.: Пед. думка, 2007. – Ч. І. – с. 41. 1. Корець М.С. Проектування загальної моделі технічної підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.8. – С. 79—82. — Літ. 4 н.
 1. Корець М.С. Структурно—функціональна модель розвитку творчого потенціалу вчителів трудового навчання / Корець М.С. // Збірник наукових праць (педагогічні науки) / Херсонський держ. ун—т. – Херсон, 2007. – Вип. 46. – С.51—53.*
 1. Гуменюк Т.Б.Теоретичні основи проектування навчальних планів у системі підготовки вчителя трудового навчання / Гуменюк Т.Б., Корець М.С. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.7. – С.66—73. – Літ.: 2 н.

 2. Корець М.С. Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання: автореф. дис. …докт. пед. наук. / М.С.Корець; НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 2007. — 41 с.
 1. Програми для вищих педагогічних навчальних закладів: Державна атестація випускників спеціальностей 6.01.01.03; 7.01.01.03; 8.01.01.03 «Педагогіка і методика середньої освіти. трудове навчання». Укл.: Андріяшин В.І., Корець М.С., Сидоренко В.К. – К.: НПУ, 2007. 44 с.
 1. Програми для вищих педагогічних навчальних закладів: Технічна творчість (для студентів спеціальностей 6.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” / укл: Корець М.С., Опилат В.Я., Тарара А.М. ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. 38 с.
 1. Немченко Ю.В. Стан та перспективи вивчення БЖД в ЗОШ / Ю.В.Немченко //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. — № 2. – С.8—10.
 1. Немченко Ю.В. Життєве середовище та компоненти безпеки / Ю.В.Немченко //Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів університету НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип.3. – С.65—68.
 1. Немченко Ю.В. Текстовий редактор Microsoft Word 2000 (практичний курс) / Ю.В.Немченко. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 56 с.
 1. Немченко Ю.В. Формування інформаційної компетентності учнів в умовах розбудови 12—річної школи / Ю.В.Немченко // Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху : матеріали всеукр. наук.—практ. конф. (16—17 травня 2003 р.). – К., 2003. – С.90—92.
 1. Немченко Ю.В. Форми навчання в умовах інформаційного суспільства / Ю.В.Немченко // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук. метод. зб. — Слов’янськ: СДПУ, 2003. — Вип.8. – 205 с.
 1. Немченко Ю.В. Методи навчання з позицій інформаційного аналізу освітньої системи / Ю.В.Немченко // Нива знань. — 2004. – № 5. — С.27—28.

 2. Немченко Ю.В. Телекомунікаційні проекти як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / Ю.В.Немченко //Нива знань. — 2004. – № 4. — С.34—36.
 1. Немченко Ю.В. Використання активних методів контролю знань / Ю.В.Немченко //Молодь і ринок. – Дрогобич, 2005. — № 1. – С.36—41.
 1. Немченко Ю.В. Проект, як форма підсумкової атестації / Ю.В.Немченко //Нива знань. — 2005. –№ 6. – С.22—24.
 1. Немченко Ю.В. Основи технічної механіки (розділ “Деталі машин”) /Ю.В.Немченко. – К.: Прінтквік, 2006. – 64 с.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Підвищення ефективності уроків з фізики в загальноосвітніх закладах / Л.М. Олексюк—Казо // Наука і сучасність. — К.: Логос, 2001. — Т.27: Педагогіка. Філологія. — C. 107—113.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Інтегруюча роль фізичного практикуму "Властивості твердих тіл" / Л.М. Олексюк—Казо // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. — К.: НПУ, 2002. — Вип.47. — C. 154—157 . 1. Опилат В.Я. Ефекти самоорганізації у світлодіодах GaP /В.Я.Опилат //Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: 11—а міжнар. конф.: матеріали (7—12 травня 2007 р.). — Івано—Франківськ, 2007. – С.192—193.
 1. Опилат В.Я. Просторовий розділ інтенсивності випромінювальної рекомбінації світлодіодів GaP /В.Я.Опилат // 3—я Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (17—22 червня 2007 р). — Одеса, 2007. — С. 324.
 1. Опилат В.Я. Self Organization effect in irradiation A3B5 crystals/В.Я.Опилат // Тези 3—ї Міжнародної конференції “Електроніка та прикладна фізика” (Київ, 25—27 жовтня 2007 р.) /КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2007. — С. 146.
 1. Сидорчук Л.А. Історично—правові засади виникнення наукового напряму — безпека життєдіяльності/ Сидорчук Л.А. //Нові технології навчання : зб. наук. пр. — К., 2001.— Вип. 30. — С.130—137.

 2. Сидорчук Л. Навчання безпечних прийомів і методів праці/ Сидорчук Л.: (Курс "Безпека життєдіяльності") //Фізика та астрономія в школі. — 2001.— N3. — С.19—21.

 3. Сидорчук Л. А. Проблеми навчально—методичного забезпечення викладання основ безпеки життєдіяльності в школі / Л. А. Сидорчук //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. НПУ М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 43. — C. 199—205.

 4. Сидорчук Л.А. Роль і місце інтегрованого курсу Безпека життєдіяльності в системі професійної підготовки вчителя фізики /Сидорчук Л.А. //Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001.— Вип.42. — С.85—88.

 5. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : метод. рекомендації /Байбара Т.М., Бібік Н.М., Вашуленко М.С., ... Сидорчук Л.А. [ та ін.]//Початкова школа. – 2001. — №10(388), жовтень. – С.11—69.

 6. Сидорчук Л.А. Новітні підходи в оцінюванні навчальних досягнень учнів з основ безпеки життєдіяльності /Сидорчук Л.А.//Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – Вип.4. – С.17—20. – Літ.: 4 н.
 1. Сидорчук Л.А. Філософсько— методологогічні аспекти ергономічної культури особистості /Л.А.Сидорчук //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 9. – С.167—174. — Літ.: 10 н.
 1. Юрченко О. С. Твердий сплав на основі карбонітриду хрому /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – 47 с.
 1. Юрченко О.С. Залежність технологічних нітридів хрому від їх електронної будови /Юрченко О.С., Колосветов Ю.П. // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторів, аспірантів НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 4. – С.140—142.
 1. Юрченко О.С. Карбонітрид хрому / Юрченко О.С. ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 48 с.

Кафедра трудового навчання і креслення

 1. Голіяд І.С. Активізація навчально—пізнавальної діяльності студентів педагогічно—індустріального факультету на заняттях з креслення / І.С. Голіяд // Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.1. — C. 154—155.

 2. Голіяд І. Активізація навчально—пізнавальної діяльності студентів як засіб цілеспрямованої практичної роботи на заняттях з креслення / І. Голіяд // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N2. — C. 48—50

 3. Голіяд І. "Мудрий майстер" — просте вирішення актуальної проблеми / І. Голіяд, Д. Кільдеров // Трудова підготовка в закладах освіти . — 2003. — N1. — C. 26—29.

 4. Жерноклєєв І. Система освіти Фінляндії: досвід і здобутки / І. Жерноклєєв, Т. Пушкарьова // Підручник для директора: журнал управлінської компетентності / гол. ред. О.В. Іванов. — К.: Плеяди, 2006. — N3. — C. 5—48

 5. Жерноклєєв І.В. Соціально—економічні фактори впливу на професійне самовизначення учнівської молоді в умовах ринкових відносин / І.В. Жерноклєєв //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.2. — C. 40—42.
 1. Кудря О. Формування засад здорового способу життя на традиціях української системи харчування / Кудря О.: (Варіативна програма навчання учнів 7 класу приготування страв з м'яса та риби) //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000. — N4. — С.16—19.

 2. Кудря О.В. Підготовка вчителя обслуговуючої праці до творчої педагогічної діяльності / О.В. Кудря // Наукові записки. Сер. : Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 50. — C. 101—107

 3. Курок В.П. Інтеграція технічних знань в інженерній підготовці вчителя трудового навчання / В.П. Курок // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.2. — C. 197—199

 4. Курок В.П. Аналіз структури діяльності вчителя в умовах реформування вищої освіти / В.П. Курок // Творча особистість учителя : Проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 8. — C. 19—26.

 5. Курок В.П. Визначальні чинники проектування сучасного навчального процесу підготовки вчителя у ВНЗ / В.П. Курок // Наука і сучасність. Сер: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 51. — C. 142—151
 1. Сидоренко В. Наукові основи професійного самовизначення школярів/ Сидоренко В. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000. — N2. — С.48—53.

 2. Сидоренко В.К. Оцінювання результативності профорієнтаційних знань та умінь майбутніх вчителів трудового навчання / В.К. Сидоренко, В.Б.Харламенко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 93—95 1. Сидоренко В.К. Рівні розумового розвитку школярів на уроках креслення / В.К. Сидоренко, Н.П. Щетина // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 96—99.

 2. Сидоренко В.К. Технічне креслення / В.К. Сидоренко; [НПУ ім. М. П. Драгоманова]. — Львів: 2000. – 497 с.

 3. Сидоренко В. Філософські відлуння Вернадського/ В. Сидоренко, Г. Хоменко //Хроніка”2000. — Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. — Вип. 37—38 : Україна: філософський спадок століть. — C. 735—739.

 4. Сидоренко В. Дидактичні функції робочого зошита на уроках креслення/ Сидоренко В., Щетина Н. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2001. — N1. — С.51—55

 5. Сидоренко В. Експериментальна оцінка рівнів володіння розумовими операціями учнів старших класів / Сидоренко В., Щетина Н. //Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 42. — С.73—75.
 1. Сидоренко В.К. Основи техніки і технології / В.К. Сидоренко [НПУ ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2001. – 163 с.

 2. Сидоренко В. Переддипломний старт або Атестація випускника вищого педагогічного закладу освіти (проблеми і шляхи вирішення) /Сидоренко В. //Освіта. — 2001. — 16—23 травня (N26—27). — С.2—3.

 3. Сидоренко В.К. Робочий зошит як засіб оптимізації навчально—пізнавальної діяльності школярів на уроках креслення / В.К. Сидоренко, Н.П. Щетина //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне: РДГУ, 2001. — Вип. 15. — C. 89—96 .

 4. Сидоренко В.К. Розумовий розвиток школярів на уроках креслення / В.К. Сидоренко, Н.П. Щетина // Педагогіка і психологія : наук.—теор. та інформ. журнал / АПН України. — К.: Педагогічна думка, 2001. — N3/4. — C. 111—117.

 5. Сидоренко В. Цивільна оборона : навчальна програма для студентів всіх спеціальностей педагогічних ВНЗ (освітньо—кваліфікаційний рівень — бакалавр) /Сидоренко В., Сікал В., Вервейко Є., Соколік Ж.: //Інформаційний вісник. Вища освіта. — 2001. — N6. — С.58—61.

 6. Сидоренко В. Якби ми вчили так як треба, або Відверто про перевантаження школярів / Сидоренко В. //Освіта. — 2001. — 13—20 червня, (N30—3). — С.2—3.

 7. Сидоренко В. Образне мислення в структурі розумової діяльності особистості / В.Сидоренко, Н. Щетина //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. — Тернопіль, 2002. — N 8. — C. 125—130 . 1. Сидоренко В. Підготовка магістрів з педагогічних спеціальностей: реальність та проблеми / Сидоренко В. //Освіта. — 2002. — 15—22 травня, N2). — С.3; 29 травня—5 червня, (N31). — С.4.

 2. Сидоренко В. Програма трудового навчання для 10—11 класів за профілем "Основи фітодизайну"/ В. Сидоренко; І. Білевич //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N3. — C. 41—47.

 3. Сидоренко В. Психолого—дидактичні аспекти застосування засобів наочності у навчанні/ В. Сидоренко, К. Яровий //Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун—ту. Сер.: Педагогіка . — Тернопіль, 2002. — Вип. 7. — C. 3—9 .

 4. Сидоренко В. Стандартизація ступеневої підготовки вчителя трудового навчання, або Чи все так сталося, як бажалося?/ Сидоренко В. //Освіта . — 2002. — N50(23—30 жовтня). — С.2.

 5. Сидоренко В. Структура і зміст курсу профорієнтації для майбутніх учителів трудового навчання / В. Сидоренко, В. Харламенко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N2. — C. 48—51.

 6. Сидоренко В. Технології формування педагогічної майстерності: досвід і перспективи / В. Х Сидоренко // Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти : зб. наук. пр., присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного фак—ту /редкол.: Б.І.Андрусишин (відп. ред.) [та ін.] — К., 2002. — C. 222—228 .

 7. Сидоренко В. Громадська оцінка проекту стандарту освітньої галузі "Технологія" / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N2. — C. 2.

 8. Сидоренко В. Нові орієнтири реформування трудового навчання в загальноосвітній школі / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N1. — C. 7—10 .

 9. Сидоренко В. Перспективи галузі "Технологія" в загальноосвітніх навчальних закладах України/ В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N4. — C. 4—7.

 10. Сидоренко В. Актуальні проблеми підготовки вчителів трудового навчання в світлі реформування освіти в Україні / В. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2004. — N2. — C. 41—44.

 11. Сидоренко В. Концепція працюватиме на майбутнє держави / В. Сидоренко //Професійно—технічна освіта. — 2004. — N1. — C. 24—26.

 12. Сидоренко В. До проблеми формування сучасного вчителя як гаранта успішності навчально—виховного процесу / В. Сидоренко //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 2 (12). — C. 98—100

 13. Сидоренко В.К. Зростання вимог до розумової сторони трудової діяльності людини як закономірний наслідок удосконалення засобів виробництва / В. Сидоренко //Молодь і ринок. — 2004. — № 1. — С.57—65.

 14. Сидоренко В. Проектно—технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти / Мін—во освіти і науки України. — К.: Педагогічна преса. — 2004. — N1. — C. 2—4.

 15. Сидоренко В. Реалії та перпективи трудового навчання школярів / В. Сидоренко //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2004. — N1. — C. 30—36 .

 16. Сидоренко В. Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні / В. Сидоренко, С. Білевич // Вища освіта України. — 2004. — N3. — C. 35—41.

 17. Сидоренко В. Графічні уміння як основа розв'язування технічних задач / В. Сидоренко, І. Білосевич // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2005. — N3. — C. 4—8.

 18. Сидоренко В. Політехнічна освіта : сучасне бачення проблеми / В. Сидоренко, О. Калігаєва // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2005. — N2. — C. 4—7.

 19. Сидоренко В. Ретроспекторний погляд на проектну методику / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2005. — N3. — C. 34.

 20. Сидоренко В. Термінологічний словник "Основи педагогічної творчості і майстерності" / В. Сидоренко // Відкритий урок : Розробки. Технології, Досвід : освітянський наук.—метод. журнал. — К.: Плеяди. — 2005. — N21/22. — C. 28—44.

 21. Сидоренко В.К. Значення вивчення „Комп”ютнрної графіки” для вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів //Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук.—практ. конф.,( 22—25 травня 2006 р.). — К.—Переяслав—Хмельницький, 2006. — С.255—260.

 22. Сидоренко В. Концепції формування змісту освітньої галузі „Технологія” /В.Сидоренко, В.Юрженко //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка. — Полтава, 2006. — Вип.4(51). — С.3—10.

 23. Сидоренко В.К.Технічні здібності як визначальний чинник професійної діяльності в умовах сучасного виробництва /В.Сидоренко //Педагогічна і психологічна науки в україні. Т.5: Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — К.: Педагогічна думка, 2007. — С.287—300.

 24. Сидоренко В.К. Якісна професійно—технічна освіта—передумова економічного поступу держави /В.Сидоренко //Освіта України. — 2007. — 5 червня , №42. — С.10.

 25. Виховання національно свідомої особистості /М—во освіти та науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Краматорський економ. —гум. ін—т, за ред. Д. О. Тхоржевського. — Ч. 1: Зміст виховної роботи. — Київ, 2000. – 84 с.

 26. Тхоржевський Д. Освіта, політика, ідеологія / Тхоржевський Д. //Шлях освіти. — 2000. — N2. — С.15, 27.

 27. Тхоржевський Д. Перемогли стереотипи/ Тхоржевський Д.: Держ. стандарт загальної серед. освіти і диференціація змісту навчання //Освіта. — 2000. — N1—2 (5 січня). — С.4.

 28. Тхоржевський Д.О. Про деякі концептуальні засади ступеневої підготовки вчителя трудового навчання / Д.О. Тхоржевський, В.П. Курок //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 162—166.

 29. Тхоржевський Д. Про навчальний план з підготовки вчителя трудового навчання / Тхоржевський Д. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000.— N2. — С.37.

 30. Тхоржевський Д. Про підготовку вчителя трудового навчання/ Тхоржевський Д., Курок В. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000. — N4. — С.6—7.

 31. Тхоржевський Д. Художнє плетіння з лози. Художнє плетіння з бересту/ Тхоржевський Д., Гавриленко Л., Якубовський З.: (продовж.) //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000. — N4. — С.21—36.

 32. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання /[НПУ ім. М. П. Драгоманова]. — 4—е вид., перероб. і допов. Ч. 1: Теорія трудового навчання. — 4—е вид., перероб. і допов. — Київ, 2000. – 248 с. ;Ч. 2: Загальні засади методики трудового навчання.— 4—е вид., перероб. і допов. — Київ, 2000. – 186 с.

 33. Тхоржевський Д. Аплікація виробів соломкою. Карбування по металу/ Тхоржевський Д., Мусієнко В., Чебаненко С., Шадрин В. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2001.— N1. — С.21—36.

 34. Виховання національно свідомої особистості /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; Акад. держ. подат. служби України; за ред. Д. О. Тхоржевського . — Ч. 1: Зміст виховної роботи. — Київ, 2001. – 320 с.

 35. Тхоржевський Д. Деякі зауваження до 12—бальної системи оцінювання/ Тхоржевський Д. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2001. — N1. — С.2—3.

 36. Тхоржевський Д. Деякі зауваження до нової системи оцінювання/ Тхоржевський Д. //Освіта України. — 2001. — 10 січня, (N2—3). — С.8.

 37. Тхоржевський Д. Деякі проблеми виховання та стандартизація освіти/ Тхоржевський Д. //Освіта України. — 2001.— 24 травня, (N21). — С.5.

 38. Тхоржевський Д. Чи буде школа займатися трудовою підготовкою учнів у третьому тисячолітті? / Тхоржевський Д. //Освіта. — 2001.— 27 червня — 4 липня, (N34—35). — С.3.

 39. Тхоржевський Д.О. Словотвір на основі словотвірної полімотивації/ Тхоржевський Д.О. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.42. — С.121—123.

 40. Тхоржевський Д.О. Уніфікація як підгрунття стандартизації вищої школи/ Тхоржевський Д.О. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 42. — С.124—126.

 41. Тхоржевський Д. Човникове плетіння / Д. Тхоржевський, В. Титаренко, Т. Чорнусь //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N2. — C. 23—34

 42. Тхоржевський Д.О. Всебічний розвиток особистості як педагогічна і методична проблема / Д.О. Тхоржевський //Педагогіка і психологія. — 2002. — N4. — C. 42—46.

 43. Тхоржевський Д. Виховання національної самосвідомості учнів — невідкладне завдання загальноосвітньої школи / Д. Тхоржевський //Шлях освіти. — 2003. — N2. — C. 28—30.

 44. Юрженко В.В. Про обгрунтування принципу відбору розділів інтегрованого курсу “Основи виробництва” /В.В.Юрженко //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – Вип.4. – С.136—140. – Літ.: 4 н.

 45. Юрженко В.В. Актуальні проблеми розвитку професійно—технічної освіти Юрженко В.В. //Педагогічна і психологічна науки в україні. Т.5: Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — К.: Педагогічна думка, 2007. — С.240—246.

 46. Юрженко В.В. Які концепції повинні формувати зміст предмету „Трудове навчання” /В.В.Юрженко //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки : реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2003. – Вип. 7. – С.194—199.— Літ.: 8 н.

Кафедра інформаційних систем і технологій

 1. Технічні засоби навчання : курс лекцій /Дубовецький Г.П., Коваль В.С., Перепелиця Є.О., Трегуб І.Г., Курочкіна В.М., Яшанов С.М. – К. : НПУ, 2000. – 136 с.

 2. Коваль В.С. Головні фактори ризику та негативного впливу на здоров'я учня при роботі з комп'ютером / В. С. Коваль, В. М. Курочкіна // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вып. 41. — C. 25—27.

 3. Бугайов О. Комп’ютерна підтримка курсу фізики в середній школі : реальність і перспективи / Бугайов О., Коваль В. //Фізика та астрономія в школі. – 2001. — № 3. – С.16—19.

 4. Коваль В.С. Поради щодо використання педагогічних програмних засобів на уроках фізики /В.С.Коваль, І.П.Шабалтас //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. — №2. – С.28—31.

 5. Використання автоматизованих бібліотечно—інформаційних систем для активізації процесу формування інформаційно—пошукових умінь студентів / Є.О. Перепелиця, Л.В. Савенкова, І.М. Смекалін, С.М. Яшанов // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — Київ : НПУ, 2002. — Вип.3. — С. 104—107
 1. Матеріали та елементна база інформаційної техніки : навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти / І. Г. Трегуб, С. М. Яшанов ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ , 2006. — 369 с.
 1. Трегуб І. Особливості використання сучасних засобів навчання при викладанні курсу „Інформаційні технології” /І.Трегуб, С.Яшанов, І.Семенов //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2006. – Вип. 4. – 152—156.— Літ.: 6 н.

 2. Яшанов С. М. Використання комп'ютерно—орієнтованих навчаючих систем в самостійній роботі студентів / С.М. Яшанов //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К. , 2000. — Вип. 3. — C. 233—236 1. Яшанов С. М. Комп’ютерне навчання, як продукт логічного розвитку інноваційних процесів в освіті / Яшанов С.М. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.42. — С.206—209.
 1. Яшанов С. М. Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної роботи у процесі використання нових інформаційних технологій / Яшанов С. М. : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.09 /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 18 с.
 1. Яшанов С. М. Активізація процесу формування умінь і навичок самостійної навчальної роботи студентів при використанні електронного підручника / С.М. Яшанов //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 56. — C. 3—10.
 1. Яшанов С. М. Інтенсифікація в використанні комп’ютерно—орієнтованих засобів професійної підготовки майбутніх фахівців / С.М. Яшанов // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. — К. : НПУ, 2005. — Вип.4(14). — С.212—216.
 1. Яшанов М. С. Психолого—педагогічні аспекти використання портальної технології при вивченні технічних дисциплін у вищому закладі освіти /М.С.Яшанов // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.7. – С.193—199. – Літ.: 5 н.


Кафедра інформаційних систем і технологій


 1. Андріяшин В. Двадцять п'ять років невпинного поступу / В. Андріяшин //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N3. — C. 2 (обкладинки) .

 2. Андріяшин В.І. Педагогічна практика — основний етап становлення учителя трудового навчання / В.І. Андріяшин //Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.1. — C. 15—17.

 3. Андріяшин В.І. Самостійна робота — вирішальний фактор успішного навчання студента / В.І. Андріяшин // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — C. 33—36 .

 4. Андріяшин В. І. До проблеми вибору професії / В. І. Андріяшин //Педагогіка духовності: Поступ у третє тисячоліття : матеріали міжнар. наук. конф., (19 квітня 2005 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Т. 1. — С. 121—122. — Бібліогр. в кінці ст.

 5. Андріяшин В.І. Система державної атестації майбутніх учителів трудового навчання в світлі ідей Болонського процесу / В.І. Андріяшин, М. С. Корець, В. К. Сидоренко // Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Сер. 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 1. — C. 7—13.— До 170—річного ювілею.

 6. Андріяшин В.І. Самостійна робота студентів педагогічно—індустріального факультету / В. І. Андріяшин // Вісник : зб. наук. ст. НПУ імені М.П. Драгоманова : матеріали зв.—наук. конф. викладачів: до 170—річного ювілею. — Київ : НПУ , 2006. — Вип. 8. — С. 9—11

 7. Карачун Л.В. Наступність у підготовці вчителя трудового навчання як педагогічна проблема / Карачун Л.В., Андріяшин В.І. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.7. – С.91—98.

 8. Биковська О. В. Трудове виховання в позашкільних закладах у сучасних економічних умовах (на прикладі гуртків науково—технічного профілю) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – 19 с.

 9. Биковська О. В. Шляхи підвищення ефективності позашкільної освіти та виховання / Биковська О. В., Дмитренко П. В. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ювілейний вип. –Ч.1. — С. 88—93.
 1. Биковська О.В. Позашкільні заклади в системі освіти: стан та перспективи / Биковська О.В., Дмитренко П.В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.40. — С.55—57.
 1. Биковська О. В. Роль позашкільних закладів в системі трудового виховання підростаючого покоління /О.В.Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Київ—Запоріжжя, 2001. – Вип. 20. – С. 226—228.
 1. Биковська О. В. Система трудового виховання в позашкільних закладах освіти /О.В.Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Київ—Запоріжжя, 2001. – Вип. 21. – С. 242—245.
 1. Биковська О.В. Дидактичні ігри у процесі трудового виховання / О.В. Биковська //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — Киiв: НПУ, 2002. — Вип.47. — C. 13—17 . — C. 13—17
 1. Биковська О. В. Місце позашкільної освіти в системі безперервної освіти /О.В.Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Київ—Запоріжжя, 2002. – Вип. 23. – С. 131—133.
 1. Биковська О. В. Підготовка педагогічних кадрів для позашкільної освіти /О.В.Биковська //  Проблеми педагогічної освіти у світлі рішень І Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / укл.: П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко, О. П. Симоненко;НПУ ім М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Ч. 1. – С. 77—80.
 1. Биковська О. В. Виховна діяльність в позашкільних навчальних закладах /О.В.Биковська // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П.Драгоманова . – К.: НПУ, 2003. – Вип. 52. – С. 17—22.
 1. Биковська О. В. Деякі аспекти модернізації позашкільної освіти /О.В.Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Київ—Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С. 124—127.
 1. Биковська О. В. Залучення дитини до національної та світової культури /О.В.Биковська // Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. – К.: Державний ін—т проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 62—70.
 1. Соціально—педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: зб. матеріалів Міжнар. наук.—практ. конф., (Київ, 23—25 жовтня 2002 р.) / укл. І. Д.  Бех, О. В. Биковська, В. В. Вербицький. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – 300 с. – Рос., укр.
 1. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід / О. В. Биковська (кер. автор. колективу) [та ін.] – К.: Державний ін—т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 208 с.
 1. Биковська О.В. Основні напрями виховання учнів в позашкільних навчальних закладах: сборник / О.В. Биковська //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 55. — C. 28—37
 1. Биковська О. В. Проблеми в організації дозвілля як чинник поширення бездоглядності дітей / О.В. Биковська // Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей в Україні: тематична Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2003 року. – К.: Державний ін—т проблем сім’ї та молоді, 2004. – С. 79—91.
 1. Биковська О. В. Концептуальні підходи до підготовки програм науково—технічного напряму позашкільної освіти /О. В. Биковська, Т. О. Вихренко, Л. М. Гайдай та ін. // Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Гуртки науково—технічного напряму. – К.: Грамота, 2005. – Вип. 1. – С. 3—8.
 1. Биковська О. В. Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку сільських дітей /О. В. Биковська // Стан та соціальний захист сільських дітей: тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2004 року. – К.: Державний ін—т проблем сім’ї та молоді, 2005. – С. 106—123.
 1. Биковська О. В. Організація дозвілля як фактор формування духовності дітей /О. В. Биковська // Духовні потреби дітей України / pа заг. ред. Ж. В. Петрочко. – К.: Видавничий дім “Калита”, 2005. – С. 35—42.
 1. Биковська О. В. Основи позашкільної освіти : програма навчальної дисципліни /О. В. Биковська; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 20 с.
 1. Биковська О.В. Основні принципи позашкільної освіти / О. В. Биковська // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2005. — Т. 52. — C. 3—12. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Биковська О.В. Порівняльний аналіз українського та міжнародного законодавства у сфері забезпечення прав дітей / О.В.Биковська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 8—15.
 1. Биковська О.В. Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Гуртки науково—технічного напряму / О. В. Биковська, Т. О. Вихренко, Л. М. Гайдай [та ін.] – К.: Грамота, 2005. – Вип. 1. – 160 с.
 1. Биковська О.В. Становище дітей та жінок в Україні. Ситуаційний аналіз: 1991–2003 /О. В. Биковська. – К.: Юнісеф, 2005. – 180 с.
 1. Биковська О. В. Чи можна управляти якістю позашкільної освіти? /О. В. Биковська // Освіта України. – 2005. – № 87. – С.6.
 1. Биковська О. В. Виховання національної самосвідомості учнів у процесі художньо—прикладної творчості в позашкільних навчальних закладах /О. В. Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 38. – С. 135—143.
 1. Биковська О. В. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку як соціально—педагогічна система /О. В. Биковська // Соціальна педагогіка: підручник / за ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 196—210.
 1. Биковська О. В. Історико—теоретичні основи позашкільної освіти / Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Запоріжжя, 2006. – Вип. 42. – С. 39—48.
 1. Основи позашкільної освіти: програма навчальної дисципліни /М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. О.В.Биковська. — К.: НПУ, 2006. — 20 с.

 2. Позашкільна освіта в Україні : навч. посіб. / за ред. О. В. Биковської. – К.: ІВЦ АЛКОН, 2006. – 224 с.
 1. Биковська О. В. Порівняльний аналіз позашкільної освіти в України і Польщі/ Биковська О. В. //Позашкільна освіта та виховання. – 2006. – №1. – С. 32—51.
 1. Биковська О. В. Порівняльний аналіз позашкільної освіти України та Польщі / Биковська О. В. // Теоретико—методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів : зб. матеріалів наук.—практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – С. 58—73.
 1. Биковська О. В. Практика позашкільної освіти в розвинутих зарубіжних країнах / Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.]– Запоріжжя, 2006. – Вип. 39. – C. 49—57.
 1. Биковська О. В. Профільне навчання учнів в умовах позашкільного навчального закладу/ Биковська О. В. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 3. – С. 17—23.
 1. Биковська О. В. Психолого—педагогічні засади творчої діяльності учнів в позашкільних навчальних закладах / Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / hедкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Запоріжжя, 2006. – Вип. 37. – С.13—20.
 1. Биковська О. В. Структурно—функціональний аналіз організації позашкільної освіти в Польщі / Биковська О. В. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2006. – Вип.4. – С. 22—29. – Літ: 8 н.

 2. Биковська О. В. Сучасні дослідження проблем позашкільної освіти / Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 41. – С. 27—34.
 1. Биковська О. В. Теоретичні засади позашкільної освіти в педагогічній спадщині Є. М. Мединського та С. Т. Швацького /Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 40. – С. 41—50.
 1. Биковська О. В. Філософські аспекти позашкільної освіти /Биковська О.В.// Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Т. 56. — С. 12—22.
 1. Биковська О. В. Інноваційний поступ ЦПР / Биковська О. В. //Позашкілля. – 2007. – №1. – С. 7—13.
 1. Биховська О.В. Підвищення якості освіти в позашкільних навчальних закладах /О.В.Биковська //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2007. – Вип. 7. – С.23—30.— Літ.: 7 н.
 1. Биковська О. В. Позашкільна освіта України і Польщі. Порівняльний аналіз/ Биковська О. В. // Позашкілля. – 2007. – №1. – С. 5—10.
 1. Биковська О. В. Позашкільна освіта – це освіта, яка виховує /О.В. Биковська, М.В.Михайліченко // Позашкілля. – 2007. – №3. – С. 26.
 1. Дмитренко П. В.Основи наукових досліджень: навч. посібник /П.В. Дмитренко, В.К.Сидоренко. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 260 с.
 1. Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень. Програма вищих педагогічних закладів освіти /П.В. Дмитренко, В.К.Сидоренко.– К., 2000. – 15 с.
 1. Дмитренко П. В. Поради абітурієнтам і не тільки (із досвіду роботи в приймальній комісії вузу) /П.В.Дмитренко, М.І. Шкіль, О.А.Хомік . – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. — 347 с.
 1. Дмитренко П. В. Посібник—довідник для вступників до вищих навчальних закладів /П.В.Дмитренко, М.І.Шкіль, О.А. Хомік. – К.: ПП “Нива”, 2001. – 204 с.
 1. Дмитренко П. В. Використання ТЗН в методичній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання /П.В.Дмитренко //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – С. 108—110.
 1. Дмитренко П. В. Підготовка вчителів трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах /П.В.Дмитренко //Український соціум. – 2004. – №3(5). – С. 98—106.
 1. Дмитренко П. В. Підготовка педагогічних кадрів крізь призму Болонського процесу /П.В. Дмитренко, В.П.Бех, Маліновський Ю. Л. // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / За ред. акад. В. П. Андрущенка /НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 135—146.
 1. Дмитренко П. В. Науково—методичні засади модернізації педагогічної освіти в контексті Болонського процесу /П.В. Дмитренко //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: зб. матеріалів міжнар. наук. конф., Київ,( 9 квіт. 2005 р.) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 199—202
 1. Дмитренко П. В. Технічні задачі та завдання: навч. посібник /П.В.Дмитренко, Л.І.Пташнік. – Кам’янець—Подільський: Аксіома, 2006. – 60 с.
 1. Дмитренко П. В. Деякі питання якісної підготовки майбутніх вчителів у контексті педагогічних поглядів М. П. Драгоманова /П.В.Дмитренко //Другі Міжнародні драгоманівські читання: зб. матеріалів міжнар. наук. конф., (Київ, 27—28 жовт. 2006 р.) / Укл. Г. І. Волинка, Л. Л. Макаренко /НПУ імені М. П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 1. – С. 196—198.
 1. Дмитренко П. В. Технічні задачі та завдання: навч. посіб. /Дмитренко П. В., Пташнік Л. І. – Кам’янець—Подільський: Аксіома, 2006. – 60 с.
 1. Дмитренко П. В. Моніторинг і управління якістю освіти у педагогічних університетах / Дмитренко П. В //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2007. – Вип. 7. – С. 3—10.— Літ.: 16 н.
 1. Лебедєв Д. В. Ионизатор воздуха / Лебедєв Д. В. // Радіоаматор електрик. – 2000. – № 8. – С. 28.
 1. Лебедєв Д. В. Розвиток інтересу до техніки у школярів у процесі навчання у творчому об’єднанні макетування та конструювання транспортної техніки / Лебедєв Д. В. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали Міжнар. наук.—теор. конф. НПУ ім. М. П. Драгоманова (18—19 жовт. 2000 р.) / укл. П. В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 2. – С. 131—134.
 1. Лебедєв Д. В. Дидактичні матеріали як засіб підвищення ефективності занять у творчих об’єднаннях позашкільних закладів науково—технічного профілю / Лебедєв Д. В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – Вип. 41. – С.100—102.
 1. Лебедєв Д. В. Схема регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока на карте / Лебедєв Д. В. //Радіоаматор електрик. – 2000. – № 2. – С. 27—28.
 1. Лебедєв Д. Макетування та конструювання транспортної техніки / Д. Лебедєв; В. Сидоренко, І. Підкамінна // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N3. — C. 36—41.
 1. Лебедєв Д. Методична розробка заняття у творчому об'єднанні "Макетування та конструювання транспортної техніки"/ Д. Лебедєв //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N2. — C. 38—41.
 1. Лебедєв Д. В. Програми для вищих педагогічних навчальних закладів. Державна атестація Випускників спеціальностей 6.01.01.03; 7.01.01.03; 8.01.01.03; “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” / Лебедєв Д. В.; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. – 31 с.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка