Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка25/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41

Гончаренко Я.В. Згортки сингулярних розподілів: автореф. дис. … канд. фіз.—мат. наук /Я.В.Гончаренко. – К.: Інститут математики НАНУ, 2004. – 18 с.

 • Гончаренко Я.В. Представлення дійсних чисел в системах з надлишковим набором цифр та їх використання /Я.В. Гончаренко, І.О.Микитюк //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 242—254.— Літ. : 10 н.
  1. Гончаренко Я.В. Створення математичних навчаючих програмних засобів /Я.В. Гончаренко, Чепорнюк І.Д // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. науково—практична конференція, присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.38—39.
  1. Гончаренко Я.В. Фрактальні властивості розподілу випадкової величини, що є згорткою розподілів випадкових рядів /Я.В.Гончаренко //Міжнародна конференція пам'яті В.Я.Буняковського (1804—1889): тези доп. / Інститут математики НАН України. – Київ, 2004. – С.46.
  1. Гончаренко Я.В. Економетрія: методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з економетрії для студентів спеціальності ''Економічна теорія'' / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 82 с.
  1. Гончаренко Я.В. Підвищення рівня професійної підготовки студентів коледжів спеціальності ''Програмування для електронно—обчислювальної техніки та автоматизованих систем'' в процесі навчання математики /Я.В.Гончаренко, І.Д.Чепорнюк // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 2: Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання. – 2005. — № 3 (10). – С. 286—294.
  1. S—m—адичне представлення чисел / Альбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г. // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 20—21.
  1. Гончаренко Я.В. Поведінка модуля характеристичної функції випадкової величини з незалежними s—адичними цифрами на нескінченності / Я.В.Гончаренко, І.О.Микитюк // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. –– С. 30—31.

  2. Гончаренко Я.В.Тополого—метричні і фрактальні властивості множини неповних сум знакододатного ряду та розподілів на ній / Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – № 6. – С. 210—224.

  3. Albeverio S. Fractal and topological properties of sets of real numbers —адичне представлення чисел // Фрактали і сучасна математика: матеріали конференції / Альбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г.; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — С. 20—21.

  4. Гончаренко Я.В. Фрактальні властивості розподілів ймовірностей на множині неповних сум знакододатних рядів /Я.В.Гончаренко, М.В. Працьовитий, Г.М.Торбін // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. — 2005. — № 6. – С. 210—224  1. Гончаренко Я.В. Коефіцієнти Фур'є—Стільтієса функції розподілу випадкової величини, представленої s—адичним дробом /Я.В. Гончаренко // ІІІ Міжнародна науково—практична інтернет—конференція ''Відкриті еволюціонуючі системи'', Секція 8: ''Информационная защита эконометрических данных и арифметика фракталов'', (вересень 2006 р., Київ) // www.kutep.kiev.ua. – 2 c.
  1. Гончаренко Я.В. Лінії на евклідовій площині: методичний посібник / Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В./ НПУ ім. М.П.Драгоманова –– К.: НПУ, 2006. –– 60 с.
  1. Гончаренко Я.В. Представлення дійсних чисел в s—m—адичній системі числення /Я.В. Гончаренко, І.О.Микитюк // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 389.
  1. Тополого—метричні і фрактальні властивості множин неповних сум знакододатного ряду / Aльбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г. // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ)/ НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– Київ: Вид—во НПУ, 2006. –– С. 18—20.
  1. Гончаренко Я.В. Умови належності розподілу випадкової величини з незалежними s—адичними цифрами до класу мір Райхмана /Я.В.Гончаренко, І.О.Микитюк // International Conference ''Modern Stochastics: Theory and Applications'', (June 19—23, 2006, Kyiv: Abstracts). –– Kyiv, 2006. –– P.25—26.
  1. Fractal properties of the distributions of some class of random variables of the Jessen—Wintner type / Albeverio S., Goncharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Mathematische Nachrichten. –– Vol. 279, 2006, No.15. –– P. 1619—1633.
  1. Jessen—Wintner type random variables and fractal properties of their distributions/ Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Mathematische Nachrichten. — (2006). — Vol.279 . — No.15. –– Р. 1619—1633.
  1. Гончаренко Я.В. Математичні основи обробки експериментальних даних / Я. В. Гончаренко, М. В. Працьовитий //Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції / М—во освіти і науки України, Акад. наук вищ. школи України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Нац. техн. ун—т України "Київський політехнічний інститут", Київський нац. ун—т ім. Т. Шевченка, Київський нац. ун—т будівництва і архітектури. — Київ : НПУ, 2007. — С. 367—376. — Бібліогр. в кінці ст.
  1. Гончаренко Я.В. Математичне програмування. Лінійне програмування / Гончаренко Я.В./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2006. — Ч. 1. – 72 с.
  1. Тополого—метричні і фрактальні властивості множин неповних сум знакододатного ряду /Aльбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, ( 7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– Київ: НПУ, 2006. – С. 18—20.
  1. Convolutions of distributions of random variables with independent binary digits / Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Random Oper. Stochastic Equations, 2007, Vol. 15., no. 1. –– P. 89—97.
  1. Гончаренко Я.В. Математичні основи обробки експериментальних даних / Я.В.Гончаренко, М.В.Працьовитий //Вища освіта –– 2006: зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2007. –– С. 367—376.
  1. Гончаренко Я.В. Методичні особливості введення основних понять теорії ймовірностей для студентів економічних і технічних спеціальностей / Я.В.Гончаренко, І.Д.Чепорнюк // Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : міжнар. наук.—практ. конф, присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики : тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 159—160.
  1. Metric, topological and fractal properties of probability distributions on the set of incomplete sums of a positive series / Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Submitted for SFB 611 Preprint. — Bonn University, 2007. – 22 p.
  1. Convolutions of distributions of random variables with independent binary digits/ Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Random Operators and Stochastic Equations, 15(2007), No.1. –– Р. 89—104.
  1. Goncharenko Ya. Probability distributions on the set of incomplete sums of a convergent positive series / Goncharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. //International conference “Skorokhod Space 50 Yars On”, Abstract. – Kyiv, 2007. – P.159—160.
  1. Закусило А.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з чисельних методів /А.І. Закусило. – Слов’янськ, 2000. — Ч.1—3. – 84 с.
  1. Закусило А.И. Об эндоморфизмах вполне 0—простых полугрупп/А.І. Закусило // Третя Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні. – Суми, 2001. – С. 180—181.
  1. Закусило А.І. Ендоморфізми напівгруп Ріса матричного типу /А.І. Закусило // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.—мат. науки. – 2002. – Вип. 2. — С. 64—69.
  1. Закусило А.И. Голоморфные сплетения и сдвиговые оболочки полугрупп /А.І. Закусило, В.М.Усенко // Труды ИПММ.– 2005. – Т. 11. — С. 49—60.
  1. Usenko V. The translational hulls of the quasiregular Rees—matrix semigroups / Usenko V., Zakusylo A. // 5th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. – Odessa, 2005. – P. 217.
  1. Закусило А. О гомоморфных соответствиях / Закусило А., Усенко В. О //Фрактали і сучасна математика: матеріали конференції / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 35.
  1. Закусило А.І. Ендоморфізми напівгруп Pica матричного типу /А.І. Закусило // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ імені М.П.Драгоманова. –– Київ: НПУ, 2006. –– С. 41.

  2. Кліндухова В.М. Наближені обчислення в шкільних програмах з алгебри / В.М.Кліндухова // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська науково—практична конференція, присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.68—69.
  1. Кліндухова В.М. Наближені обчислення в шкільному курсі алгебри / В.М.Кліндухова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. – С.81—85. – Літ.: 15 н.
  1. Кугай Н.В. Про задачі на доведення і дослідження /Н.В.Кугай //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.92—93. – Літ.: 3 н.
  1. Панченко Л.Л. Розрахунок теплового опору в одній задачі локального охолодження / Панченко Л.Л. // Наукові записки: ювілейний випуск / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 67—71.
  1. Панченко Л.Л. Математичне моделювання і перспективи розвитку вузівської освіти/ Л.Л.Панченко, Н.В.Ткаченко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф., (Київ, 18—19 довтня 2000 р) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Ч.1. – С. 3—9.
  1. Панченко Л.Л. Основні напрями вдосконалення математичної підготовки студентів педагогічно—індустріального факультету /Панченко Л.Л., Процак Л.В. // Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – Ч. 3. — С. 173—176.
  1. Панченко Л.Л. Формування навичок математичного моделювання при розв'язуванні прикладних задач / Л.Л.Панченко //Матеріали міжнародної конференції присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського, (26—27 вересня 2001 р.). — Полтава, 2001. — С.139.
  1. Панченко Л.Л. Основні напрями вдосконалення математичної підготовки студентів педагогічно—індустріального факультету /Л.Л.Панченко, Л.В.Процак // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф.– К.: НПУ, 2002. –Ч.3. – С.173—176.
  1. Панченко Л.Л. Про роль математичного моделювання у змісті вузівської освіти /Л.Л.Панченко, Н.В.Ткаченко //Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – С.88.
  1. Панченко Л.Л. Формування навичок математичного моделювання при вивченні вищої математики /Л.Л.Панченко // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – С.64.
  1. Панченко Л.Л. Формування навичок математичного моделювання при вивченні вищої математики /Л.Л.Панченко // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 48. – С.172—176.
  1. Панченко Л.Л. Математичні моделі в університетських курсах геометрії /Л.Л.Панченко // Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному закладі: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф., (22—24 травня 2003 р.). – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського держ. ун—ту ім. Л.Українки, 2003. — С.58—59.
  1. Панченко Л.Л. Система формування навичок математичного моделювання у студентів педагогічних університетів /Л.Л.Панченко //IV Міжнародна міждисциплінарна науково—практична коференція “Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління”. – Х., 2003. – С.239.

  2. Панченко Л.Л. Математичне моделювання у неперервній освіті студентів педуніверситетів /Л.Л.Панченко // 5—я Международная научно—практическая конференция "Современные проблемы науки и образования", (30 апреля 10 мая 2004 г., г.Алушта). — Харьков, 2004. С.150.
  1. Панченко Л.Л. Система задач як засіб навчання математичному моделюванню /Л.Л.Панченко // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.133—134.
  1. Панченко Л.Л. Система прикладних задач як засіб формування вмінь математичного моделювання у майбутніх вчителів математики /Л.Л.Панченко // Математика в школі. — 2004. — № 9—10. – С.21—28. – Літ.: 5 н.
  1. Панченко Л.Л. Про математичну освіту майбутнього вчителя /Л.Л.Панченко, Л.В.Процак // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукраїнська науково—практична конференція, присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.135—136.
  1. Панченко Л.Л. Про наступність формування навичок математичного моделювання у майбутніх вчителів математики /Л.Л.Панченко // Десята міжнародна конференція імені академіка М.Кравчука, (13—15 травня 2004 р., Київ): матеріали конф.— К.: Задруга, 2004. — С. 719.

  2. Ломаева Т.В. Гиперкомплексы с конгруэнциями 2—плоскостей в Грассмановом многообразии /Ломаева Т.В., Шаповалова Н.В., Панченко Л.Л. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 6—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. (30 квітня — 9 травня 2005 р., м. Алушта) — С. 28.

  3. Панченко Л.Л. Інформаційно—комунікаційні технологій в навчанні математичного моделювання майбутніх вчителів математики /Л.Л.Панченко // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер. 2. Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання. – 2005. — № 3(10). – С. 195—206.

  4. Панченко Л.Л. Математичне моделювання як евристична діяльність /Л.Л.Панченко // Міжнародна наукова конференція «Евристичне навчання математики», (Донецьк, 15—17 листопада 2005 р.). – Донецьк: Вид—во ДонНУ, 2005. – С. 88—89.

  5. Ломаєва Т.В. Про конгруенції осей конічної сітки / Ломаєва Т.В., Панченко Л.Л., Шаповалова Н.В. // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 44.

  6. Панченко Л.Л. Про понятійний апарат математичного моделювання в загальноосвітній школі та педагогічному вузі /Л.Л.Панченко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С. 89—97.— Літ.: 13 н.

  7. Панченко Л.Л. Математичне моделювання як складова математичної освіти майбутнього вчителя /Панченко Л.Л., Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 6—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. (30 квітня – 9 травня 2005 р., м. Алушта). – К., 2005. — С. 160.

  8. Панченко Л.Л. Спецкурс «Математичне моделювання» в контексті підготовки вчителя математики / Л.Л. Панченко // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. –– Донецьк: Вид—во ДонНУ, 2006. –– № 25. –– С.178—183.

  9. Панченко Л.Л. Формування вмінь математичного моделювання в процесі навчання майбутніх вчителів математики: автореф. дис. …. канд. пед. наук/ Л.Л. Панченко. – К., 2006. — 20 с.

  10. Панченко Л.Л. Математичне моделювання як засіб реалізації міжпредметних зв’язків / Л.Л. Панченко // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 95—96.— Літ.: 2 н.

  11. Параскевич С.П. Концептуальні задачи методики використання графічних засобів навчання алгебри і початків аналізу /С.П.Параскевич //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.137—138.
  1. Працьовитий М.В. Деякі моделі неоднорідних середовищ, породжених рівномірним розподілом на фрактальних кривих /Працьовитий М.В., Чумак М.Є // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. — С.151.
  1. Працьовитий М.В. Олімпіада—2000 /М.В.Працьовитий //Математика. — 2000. — № 7(67), лютий. — С.1.
  1. Працьовитий М.В. Розподіли, породжені згортками сингулярних розподілів зарядів /М.В.Працьовитий, А.А.Литвинюк // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000.– С.153.
  1. Працьовитий М.В. Розподіли дійсно— та комплекснозначних випадкових величин типу Джессена—Вінтнера /М.В.Працьовитий, А.А.Литвинюк, М.Є.Чумак // VІII Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука, (11—14 травня 2000 р): тези доп. — Київ, 2000. — С.459.
  1. Працьовитий М.В. Сингулярні і фрактальні властивості розподілів випадкових величин, цифри поліосновного зображення яких утворюють однорідний ланцюг Маркова /М.В. Працьовитий //Український математичний журнал. – 2000. – Т.52, № 3. – С.368—374.
  1. Працьовитий М.В. Сингулярні розподіли ймовірностей і проблеми, з ними пов'язані /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін, Я.В.Гончаренко //Рік 2000 –– Всесвітній рік Математики: матеріали міжвуз. наук.—практ. конф. – Чернігів, 2000. – С. 52—54.
  1. Працьовитий М.В. Теоретичні основи розробки педагогічної технології /М.В.Працьовитий, О.В.Співаковський, О.Л.Лещинський //Освіта в КПЕК на зламі тисячоліть: матеріали наук.—метод. конф. /Редкол.: Н.Г.Ничкало та ін./ Київський промислово—економічний коледж. — К., 2000. — С.175—180.  1. Працьовитий М.В. Груповий підхід до фрактальної геометрії /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.2: Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2001. – С. 327—334.
  1. Працьовитий М.В. Груповий погляд на фрактальну геометрію /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 42. – С. 15—17.
  1. Працьовитий М.В. Екзамен з аналітичної геометрії (ІІ семестр) /М.В.Працьовитий. — К.: НПУ, 2001. — 17 с.
  1. Працьовитий М.В. Елементи фрактальної геометрії в професійній підготовці вчителя фізики /М.В. Працьовитий, М.Є.Чумак //Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали VI Всеукр. конф. (20—21 вересня 2001 р) / Миколаївський державний педагогічний університет. — Миколаїв, 2001. — С.138—143.
  1. Працьовитий М.В. Контрольна робота з математики як складова конкурсу—захисту науково—дослідницьких робіт учнів—членів Малої академії наук України /М.В.Працьовитий, В.О.Швець // У світі математики. – К., 2001. — Т.7, вип. 3. — С.60—74.
  1. Працьовитий М.В. Математика і студентська математична наука /М.В.Працьовитий // Роль прогресивних форм навчально—виховної роботи в підготовці сучасних фахівців: матеріали 2—ї наук.—метод. конф. — К.: Промислово—економічний коледж Національного авіаційного університету, 2001. — С.13—16.
  1. Працьовитий М.В. Модульно—рейтингова система як один з перспективних засобів управління якістю математичної освіти /М.В.Працьовитий, Л.В.Ковальова //М.В.Остроградський — видатний математик, механік і педагог: матеріали міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського, ( 26—27 вересня 2001 р.) / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. — Полтава: ПДПУ, 2001. — С.140—142.  1. Працьовитий М.В. Один із засобів підвищення якості математичної освіти /М.В.Працьовитий, Л.В.Ковальова // Управління якістю професійної освіти: зб. наук. пр. — Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2001. — С.221—225. • 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка