Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка3/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Говорун Т. Чим зумовлені статеві відмінності в невротичних розладах? / Т. Говорун // Жінка в науці та освіті: Минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Другої Міжнародної наук.—практ. конф. ( Київ, 5—6 липня 2002 р.) / В. Борисенко [та ін.]. — К., 2002. — C. 132—133.

 • Говорун Т. В. Гендерна психологія та педагогіка: навч. прогр.з інтегров. курсу для вчителів та студ. вищ. навч.закл. зі спец.”Психологія”, ”Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”/ Т.В. Говорун, В.П. Кравець, О.М. Кікінежді; Терноп. держ. пед. ун—т ім. В.Гнатюка, Центр гендер. студій. — Тернопіль: Навч. кн. — Богдан, 2004. — 56 с.

 • Говорун Т. В. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства: навч. посібник ( для студ. вищ. навч.закл.) /Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь; Терноп. держ. пед. ун—т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль: Навч. кн. — Богдан, 2004. — 173 с.

 • Загальна психологія: навч.—тематичний план, робоча програма курсу для спец. „Практична психологія” /МО України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. : Л.В.Долинська, С.О.Ставицька. — Київ, 2000. – 37 с.

 • Долинська Л.В. Ідентифікація з батьками як механізм формування образу майбутньої сім”ї /Л.В.Долинська, Т.А.Демидова //Психологія : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Вип.2(9),ч.1.— С.156—161.

 • Долинська Л.В. Особистісно—професійне зростання майбутнього вчителя методом керованого інтеріндивідного навчання /Л.В.Долинська //Наукові записки: ювілейний випуск /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ч.1. – С. 93—98.

 • Долинська Л. В. Особливості професійного становлення майбутніх учителів / Л. Долинська, Ю. Уварова // Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип. 3(10). — C. 324—329.

 • Долинська Л.В. Розширення системи ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя активними методами навчання / Л.В. Долинська, Н.П. Максимчук //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип.3(10). — C. 273—283.

 • Долинська Л.В. Специфіка та проблеми професійного самовизначення вчителя—психолога / Л.В.Долинська //Актуальные проблемы профессиональной подготовки практических психологов Приложение № 10 (15) . — К.: МАУП, 2000. – С. 45—47.*

 • Долинська Л.В. Умови та критерії особистісного зростання в основних персонологічних теоріях /Л.В. Долинська //Психологія: зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. – Вип. 11. – С. 60—72.

 • Долинська Л. В. Шляхи та засоби особистісно—професійного зростання майбутнього вчителя /Л.В. Долинська //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—ої річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова (18—19 жовт. 2000 р.). – К.:НПУ, 2000. — Вип. 2. – С. 10—12.

 • Долинська Л. В. Особливості професійно—комунікативного самовизначення майбутніх менеджерів / Долинська Л. В., Черевко В.П. //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 2001. – Вип.13. – С.348—361.

 • Долинська Л.В. Педагогическое общение как аспект валеологического образования студентов /Л.В. Долинська //Педагогические проблемы валеологии: материалы ІІ Международного конгресса валеологов и ІV Всероссийской конференции ( 1—3 ноября 2001 г.). — С—Пб. , 2001. – С.62—63.

 • Практикум із соціальної психології : навч.—метод. посібник для пед. спец. ВНЗ / НПУ ім. М.П. Драгоманова; авт.: Л. Долинська (ред.), Н. Абрамян, О. Артемчук, О. Гоголь, О. Турініна. — К., 2001. — 149 с.

 • Долинська Л.В. Проблема оптимізації підготовки фахівців подвійних спеціальностей /Л.В. Волинська //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип. 12. С.259—265.

 • Долинська Л.В. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя /Л.В. Долинська //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка ; за ред. акад. Максименка С.Д.). – К., 2001. — Т. ІІІ, ч. 4. – С.61—62.*

 • Психологічні основи підготовки майбутнього вчителя до профорієнтації на педагогічну професію: навч.—метод. посібник/ Долинська Л.В. [та ін.] / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – 66 с.*

 • Долинська Л.В. Роль професійної діяльності в особистісному зростанні індивіда / Л.В. Долинська // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 40. — C. 179—181.

 • Технологізація волонтерської роботи у сучасних умовах /А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Л. В. Долинська, Р. Х. Вайнола; Держ. Центр соц. служб для молоді, НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: ДЦССОМ, 2001. — 140 с.

 • Долинська Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів: навч.—метод. посібник / Л. В. Долинська, В. П. Черевко; за заг. ред. О. А. Кузьменка. — К.: Логос, 2001. — 96 с.

 • Основи психодіагностики : навч.—темат. план, робоча програма курсу для подвійних спеціальностей з практичною психологією / Л. В. Долинська, О. Б. Мельничук, С. І. Ісаєвич; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2002. – 56 с.

 • Долинська Л.В. Особистісно—професійне становлення майбутнього вчителя / Долинська Л.В. // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та педагогічної діяльності С.Д.Максименка. — К., 2002. – Т.4. – С.107—110. – Літ.: 2 н.

 • Педагогічна психологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / МОН України. НПУ імені М.П. Драгоманова; Лисянська Т.М. — К. : НПУ, 2002. – 212 с.

 • Підготовка молоді до сімейного життя : соціально—психологічний тренінг : навч.—метод. посібник /Л. В. Долинська, Т.А.Демидова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 73 с.

 • Долинська Л.В. Проблеми професійної підготовки практичного психолога / Л.В. Долинська // Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти: зб. наук. пр., присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного фак—ту / редкол.: Б.І.Андрусишин (відп.ред.) [та ін.]. — К.: НПУ, 2002. — C. 124—132 .

 • Долинська Л.В. Психологічні проблеми підготовки сучасного вчителя / Л.В. Долинська // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.2. — C. 17—20.

 • Соціальна психологія: навч.—тематичний план, робоча програма для подвійних спеціальностей з практичною психологією / МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. укл. Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, Н.В.Співак. — К.: НПУ, 2002 . — 32 с.

 • Долинська Л. В. Усвідомлення майбутніми спеціалістами шляхів і засобів особистісного зростання в процесі професійної підготовки / Л. В. Долинська // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 2. — C. 29—31.

 • Долинська Л. Варіант щастя для кожного: Психологічні аспекти драгоманівської концепції розвитку / Л. Долинська //Освіта. — 2003. — № 44, 24 вересня — 1 жовтня. — С.10.

 • Загальна психологія: програма курсу у навч.— методич. комплексі. “Соціальна педагогіка” (за ред. А.Й. Капської) Долинська Л.В. [та ін.]. — К.: ДУССМ, 2003. – 40 с.

 • Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом: навч.—метод. посібник ДЦССМ /А.Й.Капська, Л.В. Долинська, О.Г. Карпенко, В.С.Филипчук. — К., 2003. – 64 с.

 • Методи дослідження особистості: методичний посібник /Долинська Л.В.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — 53 с.

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу загальної психології / упоряд. Долинська Л. В., Ставицька С. О., Волошина В. В., Андріяшина Н. В., Темрук О. В.; МОН України. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. – 33 с.

 • Молода сім’я : проблеми та умови її становлення / Долинська Л. В., Капська А.Й., Мірошниченко С.А., Трухін І.О. ; за ред. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. — 184 с.

 • Організація психологічної служби: навчально—тематичний план та робоча програма курсу для подвійних спеціальностей з практичною психологією / МОН України. НПУ ім.М.П.Драгоманова; Долинська Л.В. [та ін. ]. — К.: НПУ, 2003. – 22 с.

 • Долинська Л.В. Особливості особистісного розвитку студента в системі взаємостосунків “викладач—студент” / Л.В.Долинська, Л.М.Співак //Наукові праці Кам’янець—Подільського державного університету: зб. за підсумками звіт. конф.( 2—4 квітня 2003 р.). – К.—Подільський: КПДУ, 2003. — Вип.2, т.2. – С.174—175. – Літ.: 2 н.

 • Практикум із загальної психології (для подвійних спеціальностей з практичної психології) /МОН України. МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова; укл. Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, В. В. Волошина. — К., 2003. — 140 с.

 • Долинська Л. Психологічні аспекти драгоманівської концепції розвитку / Л. Долинська //Пам'ять століть. — 2003. — N5. — C. 51—53.

 • Долинська Л. Психологічні аспекти драгоманівської концепції розвитку /Л.Долинська //Перші Міжнародні драгоманівські читання: матеріали /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 2. — 40—43.

 • Долинська Л.В. Розвиток здатності до самоуправління особистості майбутнього практичного психолога / Л. Долинська //Психолого—педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. — Тернопіль, 2003. — Ч.2. – С. 33—34.*

 • Розвиток пізнавальних інтересів дошкільників та молодших школярів: навч.—метод. посібник з використання модульно—дистанційної системи в курсі "Вікова та педагогічна психологія" для студ. Пед. ВНЗ ІІІ—IV рівня акредитації / Долинська Л. В., Волошина В. В., Лохвицька Л. В.; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – 52 с.

 • Соціальна психологія. Програма курсу. У навчально методичному комплексі “Соціальна педагогіка” (за ред. А.Й. Капської)/ Долинська Л.В. [та ін.]. — К.: ДУССМ, 2003. — 40 с.

 • Долинська Л.В. Уявлення сучасної молоді про особливості міжособистісних конфліктів / Долинська Л., Матяш—Заяц Л. //Соціально—психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / за ред. С.Д.Максименка; Укр. центр політичного менеджменту. — К., 2003. — С. 331—338. – Літ.: 3 н.

 • Долинська Л.В. Особливості усвідомлення особливостей спілкування майбутніми вчителями / Долинська Л.В., Уварова Ю.В. //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. /Ін—т психології ім. Г. Костюка АПН України. — К., 2004. — Т.4, вип.2 . – С.104—110.

 • Основи психологічного консультування та психологічної корекції /Долинська Л.В., Мельничук О.Б.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 76 с.

 • Долинська Л.В. Проблема порівняльного дослідження егоїзму у вихованців інтернатного закладу та учнів масової школи / Долинська Л.В. //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 22. – С.12—14*

 • Долинська Л.В. Психологічна служба університету: завдання, перспективи, проблеми / Долинська Л.В. //Освіта. – 2004. — 21—28 січня. – С.4.

 • Долинська Л.В. Активні методи стимулювання особистісно—професійного зростання майбутнього вчителя / Долинська Л.В. //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. (19 квітня 2005 р.) . — К., 2005. – С.90—97.

 • Викладач—студент: психологія міжособистісних взаємодій: навч.—метод. посібник /І.С.Булах, Л.В.Долинська; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 105 с.

 • Пенькова О. І. Внутрішньосімейна взаємодія як фактор соціалізації старшокласників /О. І. Пенькова, Л. В. Долинська //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.12: Психологія. – К.: НПУ, 2005. — №3 (27). – С.79—83.

 • Долинська Л. Джерела мудрості вчителя: Г.С. Костюк / Л. Долинська //Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 96—100.

 • Долинська Л.В. Дослідження проблеми типології стилів саморегуляції у студентів вузу / Л. В. Долинська, О. С. Ніколаєнко //Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки. – К. : НПУ, 2005. — Вип. 5 (29). — С. 191—201.

 • Загальна психологія: практикум: навч. посібник / Л. В.Долинська, В. В.Волошина, С. О.Ставицька, О. В.Темрук. — К.: Каравела, 2005. – 280 с.

 • Комплекс програм і методичних рекомендацій з організації і проведення педагогічної практики з психології: навч.— метод. посібник / Л.В.Долинська, О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська, Абрамян Н. Д., Андріяшина Н. В., О.Г.Артемчук, О.Б.Мельничук, О.В.Строяновська, Н.В.Співак, Д.М.Співак, О.В.Темрук; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 98 с.

 • Долинська Л.В. Професійно—педагогічна спрямованість особистості майбутнього вчителя як показник рівня сформованості його особистісної зрілості /Л.В.Долинська, О.В.Темрук // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки: зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2005. — №7 (31). – С. 207—212.

 • Психологія: навч.—метод. комплекс /Л.М. Долинська, О.В.Темрук, Л.М.Зінченко; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 339 с.

 • Долинська Л.В. Психолого—педагогічні умови ефективної взаємодії викладачів і студентів в умовах трансформації освіти /Долинська Л.В. [та ін. ]//Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2005. – Вид. 26,т.2. — С.30—32.

 • Ускладнене спілкування в учнів шкіл—інтернатів: навч.—метод. посібник /Л.В.Долинська, Г.Є.Улунова; МОН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 119 с.

 • Загальна психологія: практикум: навч. посібник. — 2—е вид., доп. і перероб. / Л.В.Долинська, В.В.Волошина, С.О.Ставицька, О.В. Темрук. — К.: Каравела, 2006. – 280 с.

 • Комплекс програм і методичних рекомендацій з організації і проведення педагогічної практики з психології: навч.—метод. посібник /Л.В.Долинська, О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська, Н.Д.Абрамян, Н.В.Андріяшина, О.Г.Артемчук, О.Б.Мельничук, О.В.Строяновська, Н.В.Співак, Д.М.Співак, О.Г.Темрук.; НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2006. – 96 с.

 • Загальна психологія : практикум : навч. посібник / Л.В.Долинська, В.В.Волошина, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. – К.:Каравела, 2007. — 280 с.

 • Комунікативна саморегуляція майбутнього вчителя : навч.—метод. посібник / Л.В.Долинська, О.С.Николаєнко ; МОН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. — 88 с.

 • Долинська Л. В. Особистісна зрілість як психологічна умова становлення майбутнього соціального працівника /Л.В.Долинська, О.В.Темрук //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 5,ч. І. – С. 165—170.

 • Основи Паблік Рілейшнз: навчально—методичний комплекс дисциплін /Долинська Л.В. [та ін.] — Чернівці: ОЛІКО, 2007. – 44 с.

 • Психологія сексуальності: навчально—методичний комплекс дисциплін / Л. В. Долинська [та ін.] — Чернівці: ОЛІКО, 2007. – 52 с.

 • Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами іноземної мови: навчально—методичний посібник /Л. В. Долинська, С. А. Козачук. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 101 с.

 • Долинська Л.В. Роль активних методів навчання у формуванні особистісно—професійної зрілості майбутнього фахівця / Л. В. Долинська, О.В.Темрук // Тези доповідей учасників Міжнародної науково—практичної конференції „Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи” / МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 72—74.

 • Долинська Л. В. Тренінг особистісної зрілості як інноваційна психотехнологія практичної психології при підготовці майбутніх учителів /Л. В. Долинська, О. В. Темрук //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Сер. 12: Психологічні науки: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. — №17(41), ч. ІІ. – С. 99—106.

 • Зелінська Т.М. Діагностика амбівалентності особистості старшокласників / Т.М. Зелінська, Т.Н. Лук"яненко // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.НПУ, 2001. — Вип.40. — C. 213—216

 • Зелінська Т. Гендер: новий погляд на материнство / Зелінська Т. //Початкова школа. — 2002. — N5. — С.55—57.

 • Зелінська Т.М. Становлення гендерних досліджень і освіти в Україні / Т.М. Зелінська // Вісник : зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 2. — C. 68—69

 • Зелінська Т. Амбівалентність батьківської гендерної ролі/ Т. Зелінська //Початкова школа. — 2003. — N3. — C. 47—48 .

 • Зелінська Т. Феномен залежної любові у відданих сім'ях / Т. Зелінська // Початкова школа. — 2003. — N6. — C. 49—51.

 • Зелінська Т. Концептуалізація феномена амбівалентності атитюдів особистості / Т. Зелінська // Психологія і суспільство / Тернопільська академія народного господарства ; Інститут експериментальних систем освіти. – Тернопіль, 2004. — N1. — C. 43—55 .

 • Зінченко Л.М. Вікова і педагогічна психологія : навч.—тем. плани і програми курсів / Зінченко Л.М. — К., 2001. – 45 с.

 • Зінченко Л.М. Завдання та проведення практики з психології : метод. рекомендації / Зінченко Л.М., Огороднійчук З.М. – К., 2001. – 43 с.

 • Зинченко Л.М. Структурный анализ внутренних факторов творчества младших школьников /Зинченко Л.М., Воронюк И.В //Психолог в детском саду. — 2001. — №1—2. — С.169—182.

 • Зінченко Л.М. Особистісні детермінанти творчого потенціалу молодших школярів /Зінченко Л.М., Воронюк І.В.//Збірник наукових праць Херсонського національного університету : Сер.: Педагогічні науки. – Херсон, 2002. — Вип. 30. — С.189—201.

 • Зінченко Л.М. Проблема розвитку діалогічної спрямованості мовлення студентів на заняттях з психології / Зінченко Л.М. //Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (17—18 грудня 2001 р.). — К, 2002. — Т. ІV. — С.135—138

 • Зінченко Л.М. Психолого—педагогічні стратегії та методи розвитку творчого потенціалу молодших школярів / Зінченко Л.М., Воронюк І.В. // Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 16. — С.120—130.

 • Методологія та методи наукових досліджень: навч.—темат. план та програма курсу /Зінченко Л.М. ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — 20 с.

 • Зінченко Л.М. Проблема профілактики та корекції проявів агресії у підлітків / Зінченко Л.М. //Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. У 4—х т.– К., 2005. — Вип.26. — Т. 2. — С.145—150.

 • Зубалій Н.П. Формування позитивної мотивації ставлення студентів до навчання /Н.П.Зубалій //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 2. – С. 75—76.

 • Зубалій Н.П. Формування ставлення студентів до навчання в процесі ділового спілкування / Зубалій Н.П. // Проблема вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського зїзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2002. – Ч.2. – С. 70—72. – Літ.: 5 н.  1. Програма навчальної дисципліни „Диференціальна психологія /АПН України, Центр. ін—т післядипломної пед. освіти; укл. Н.П.Зубалій. — К.: Міленіум, 2003. — 49 с.

  2. Програма навчальної дисципліни „Історія психології” /АПН України, Центр. ін—т післядипломної пед. освіти; укл. Н.П.Зубалій. — К.: Міленіум, 2003. — 54 с.

  3. Програма навчальної дисципліни „Проблеми мотивації поведінки і діяльності людини” /АПН України, Центр. ін—т післядипломної пед. освіти; укл. Н.П.Зубалій. — К.: Міленіум, 2003. — 39 с.

  4. Програма навчальної дисципліни „Юридична психологія” /АПН України, Центр. ін—т післядипломної пед. освіти; укл. Н.П.Зубалій. — К.: Міленіум, 2003. — 43 с.

  5. Козачук С. А Пізнавальна активність особистості як багатовимірне інтегративне психічне явище / Козачук С. А. //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.—практ. конф.,( Київ, 25 — 27 квітня 2006 р.); у 5—ти т. / редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.] — К.: Вид—во Європ. ун—ту, 2006. – Т. 3. — С. 111 — 114.

  6. Козачук С. А. Проблема вікових особливостей пізнавальної активності у вітчизняній психології/ Козачук С. А. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — № 11 (35). — С. 51 — 62.

  7. Козачук С. А. Структура пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови/ Козачук С. А. //Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України ; за ред. С.Д.Максименка. — К.: Міленіум, 2006. — Вип. 27, — С. 277 — 287;

  8. Козачук С. А. Теоретичні підходи до розгляду феномену пізнавальної активності / Козачук С. А. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — № 10 (34). — С. 38 — 45.

  9. Козачук С. А Вивчення іноземної мови як засіб формування міжетнічної толерантності / Козачук С. А. //Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / за ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. — К.: Міленіум, 2007. — Т. 8, вип. 4. — С. 174 – 182.

  10. Козачук С. А Генезис творчості в житті особистості / Козачук С. А. //Збірник наукових статей (за матеріалами І Всеукраїнської науково—практичної конференції) / відп. ред. Н.О.Полетаєва. –К., 2007. — Вип.І . — С. 44 — 50.

  11. Козачук С. А Особливості пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови / Козачук С. А. //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів Х Всеукр. наук.—практ. конф.( Київ, 16 – 18 травня 2007 р); у 6—ти т. / редкол.: І.І.Тимошенко (відп. ред.) [та ін.] – К., 2007. — Т.4. — С. 129 – 131.

  12. Козачук С. А. Проблема розвитку пізнавальної активності молодших школярів /С.А.Козачук // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2007. — Т. ІХ, ч. 1. — С. 199 – 207.

  13. Король С.В. Психологічні засади розвивальної освіти /С.В.Король // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та пед. діяльності С.Д.Максименка. — К., 2002. – Т.1. – С.270—273.

  14. Кухаренко С.П. Розвиток статевої самосвідомості вихованців інтернатних закладів за сучасних соціокультурних умов /С.П.Кухаренко // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та пед. діяльності С.Д.Максименка. — К., 2002. – Т.1. – С.282—285. – Літ.: 6 н.

  15. Лисянська Т.М. Ранній онтогенез мислення /Лисянська Т.М. //Наукові записки: ювілейний випуск /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ч.1. – С.177—181.

  16. Лисянська Т.М. Онтогенетичні підходи у психології мислення /Лисянська Т.М. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – Вип. 41. – С.105—108.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка