Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка30/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41

Дюженкова Л.И. Профессиональная направленность курса комплексного анализа / Дюженкова Л.И. // Образование. Экология. Экономика. Информатика : сб. науч. трудов 8—й международной конф. серии “Нелинейный мир”.– Астрахань.: ИПЦ Факел, 2004.– С. 38 – 42.
 1. Дюженкова Л.И. Методы проблемного обучения – основные методы обучения математическому анализу будущих учителей математики / Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // Международная научная конференция “Образование, наука и экономика в вузах. Интеграция в международное пространство.”, (Высокие Татры, Словакия, 22 – 27 августа 2004 г.).– М.: Изд—во РУДН, 2004. – С. 289 – 293.
 1. Дюженкова Л.І. Про доведення важливих тверджень в курсі математичного аналізу для студентів педагогічних вузів / Дюженкова Л.І. // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз. —мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 56 – 57.
 1. Дюженкова Л.І. Деякі зауваження щодо навчальних посібників з вищої математики / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Михалін Г.О. //Математична культура інженера: матеріали Міжнар. науково—практ. конф., присвяченої 70—річчю з дня народження професора, докт. тех. наук Пака В.В. – Донецьк, 2005.– С. 29 – 30.
 1. Дюженкова Л.И. О некоторых методах изложения материала в курсе математического анализа для педагогических институтов /Дюженкова Л.И. // XII Международная конференция “Математика. Компьютер. Образование”, (Пущино 17 – 22 января 2005 г).– Москва – Ижевск, 2005.– С. 305.
 1. Дюженкова Л. І. Про викладання теми “Правила і формули диференціювання” / Дюженкова Л. І. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 6—ї Міжнар. міждисциплінарної науково—практ. конф.(30 квітня – 9 травня, 2005 р., Алушта). – Харків, 2005. – С. 125.
 1. Дюженкова Л.І. Про доведення важливих тверджень в курсі математичного аналізу для студентів педагогічних вузів / Дюженкова Л.І. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. – С.73—77. – Літ.: 9 н.
 1. Дюженкова Л.И. Формирование умения решать задачи в процессе изучения математического анализа /Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. //Нелинейный мир : X Междунар. науч. конф. : тезисы докл.– Нижний Новгород, 2005.– Вып. 10. — С. 41.
 1. Дюженкова Л.І. Формування вміння розв’язувати задачі у процесі вивчення математичного аналізу / Дюженкова Л.І., Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Одинадцята Міжнародна наукова конференці ім. акад. М. Кравчука (18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. – К., 2006.– С. 821.
 1. Деканов С.Я. Границя функції при певній умові / Деканов С.Я., Дюженкова Л.І. // Одинадцята Міжнародна наукова конференці ім. акад. М. Кравчука (18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. – К., 2006.– С. 814.
 1. Казакова Е. И.Экономико—математическая модель подачи горной массы взрыва / Казакова Е. И., Дюженкова Л.И. // Научные труды IX Междунар. научно—технич. конф. “Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики и экономики”. Книга “Экономика и управление”.– М.: МГАПИ, 2006.– С. 211 – 220.
 1. Дюженкова Л.И. Стохастическое управление буро—взрывными работами / Дюженкова Л.И., Казакова Е.И., Каклюхин А.А. // Научные труды IX Междунар. научно—технич. конф. “Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики и экономики”. Книга “Информатика”.– М.: МГАПИ, 2006.– С. 203 – 210.
 1. Дюженкова Л.И. О некоторых методах изложения материала в курсе математического анализа педагогического университета /Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // Материалы Междунар. науч. конф. “Образование, наука и экономика в вузах. Интеграция в международное образовательное пространство”. – Плоцк, (Польша), 2006.– С. 78 – 81.
 1. Дюженкова Л.І. Про деякі методи викладання матеріалу в курсі математичного аналізу для педагогічних вузів / Дюженкова Л.І. //Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 7—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. (25 червні – 2 липня 2006 р.).– Харків, 2006. – С. 201.
 1. Дюженкова Л.И. Формирование творческой личности при решении математических задач / Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // Материалы Междунар. науч. семинара “Интеллектуальная и творческая одаренность. Междисциплинарный подход”.– Москва – Прага, 2006.– С. 118 – 121.
 1. Дюженкова Л.І. Індуктивний підхід до застосування методу допоміжних функцій при доведенні тверджень математичного аналізу /Л.І.Дюженкова, С.Я. Деканов, Г.О.Михалін //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнародна наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 169—170.—Літ.: 4 н.
 1. Дюженкова Л.І. Усні вправи у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики / Дюженкова Л.І., Деканов С.Я. //Сучасні проблеми науки та осві­ти: матеріали 8—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. ( 28 квітня – 9 травня 2007 р., м. Алушта) — Харків: Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський ун—т ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 255 – 256.
 1. Дзюбенко Г.А. Коопукле наближення функцій, які мають більше однієї точки перегину / Дзюбенко Г.А., Залізко В.Д. // Український математичний журнал.– 2004.– № 3.– С. 352 – 365.
 1. Залізко В.Д. Оцінка типу Нікольського для коопуклого наближення функцій, які мають більше однієї точки перегину / Залізко В.Д. //Конференція “Функціональні методи в теорії наближень, теорії операторів, стохастичному аналізі та статистиці ІІ”, присвячена пам’яті А. Я. Дороговцева (1935 – 2004): тези доп.– К., 2004.– С. 47.
 1. Залізко В.Д. Поточкові оцінки коопуклого наближення диференційованих функцій / Залізко В.Д. // Міжнародна конференція пам’яті В. Я. Буняковського (1804 – 1889): тези доп.– К, 2004.– С. 68.
 1. Дзюбенко Г.А. Поточкові оцінки коопуклого наближення диференційованих функцій / Дзюбенко Г.А., Залізко В.Д. // Український математичний журнал.– 2005.– Т. 57, № 1.– С. 47 – 59.
 1. Залізко В.Д. Контрприклад для коопуклого наближення періодичних функцій / Залізко В.Д. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 1. Фізико—математичні науки.– К., 2006. – № 6. – С. 91 – 96.
 1. Залізко В.Д. A countrexample in coconvex approximation / Залізко В.Д // LYAPUNOV MEMORIAL CONFERENCE. International Conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. Book of abstracts.– Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU.– 2007.– P. 177.
 1. Залізко В.Д. Коопукле наближення періодичних функцій / Залізко В.Д. //Український математичний журнал. – 2007. — Т. 59.– № 1.– С. 29 – 42.
 1. Залізко В.Д. Jackson inequality for coconvex approximation of periodic functions /Залізко В.Д // Bogolyubov Readings 2007: Program and Abstracts.– Kiev: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine.– 2007.– P. 58.
 1. Колесник Т.В. Микола Митрофанович Крилов (до 120—річчя від дня народження) / Колесник Т.В., Трофимчук С.Ю. //Математика у школі. — №1. — 2000. – С. 54—55.
 1. Колесник Т.В. Місце підручника з математики у розвитку пізнавальної діяльності /Колесник Т.В. // Проблеми сучасного підручника.– К.: Педагогічна думка, 2000. – Вип. 2. — С. 65—68.
 1. Колесник Т.В. Мотивація пізнавальної діяльності студентів при вивченні курсу математичного аналізу / Колесник Т.В. //Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики": матеріали конф. – Київ, 2002. – С. 54.
 1. Колесник Т.В. Про прикладну спрямованість курсу математичного аналізу для студентів фізичних спеціальностей / Колесник Т.В. //Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики": тези доп. – К., 2000. – С. 33.
 1. Колесник Т.В. Самовдосконалення і вчительська професія /Колесник Т.В. //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова (18—19 жовтня 2000 р.). – К.: НПУ, 2000. – С. 79—82.
 1. Колесник Т.В. Технологія формування творчої особистості вчителя математики / Колесник Т.В. // Міжнародна науково—методична конференція "Евристичні методи у навчанні математики". – Донецьк, 2000. – С. 49—50.
 1. Колесник Т.В. Формування гуманістичної спрямованості особистості вчителя / Колесник Т.В., Трофимчук С.Ю. // Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доп. – К., 2000. – С. 372.
 1. Колесник Т.В. Вступні іспити. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова /Колесник Т.В. // Математика в школі. — 2001. –№3. — С. 37—42.
 1. Колесник Т.В. Математична мова у системі неперервної освіти / Колесник Т.В., Панченко Л.Л. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 41. – С.43—45.
 1. Колесник Т.В. Наступність введення основних понять математичного аналізу у системі неперервної освіти / Колесник Т.В. //Міжнародна конференція, присвячена 200—річчю з дня народження М.О. Остроградського. – Полтава, 2001. – С. 116—118.
 1. Колесник Т. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова : ( вступний іспит з математики) //Математика в школі. – 2001. — №3. – С.37—42.
 1. Колесник Т.В. Про прикладну спрямованість курсу математичного аналізу для студентів фізичних спеціальностей / Колесник Т.В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. –Вип.43. — С. 125—130.
 1. Колесник Т.В. Спецкурс "Математичне моделювання" у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики /Колесник Т.В., Панченко Л.Л. // Науково—практична конференція "Інформаційні технології в освіті". – Бердянськ, 2001. – С. 150—158.
 1. Колесник Т.В. Учений. Педагог. Громадянин : М.І.Шкіль /Колесник Т.В. //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова.Фіз.—мат. науки. – К., 2002. — №3. –С.1—2; Нелінійні коливання. – 2002. – Т.5, №4. – С.435—437.
 1. Колесник Т.В. Мотивація пізнавальної діяльності студентів при вивчені курсу математичного аналізу / Колесник Т.В. // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова.– Київ, 2002. – Вип. 48. — С. 112 – 116.
 1. Колесник Т.В. Тести з математики: за і проти. Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку / Колесник Т.В. //Збірник статей до традиційної IV Всеукраїнської науково—практичної конференції. – Миколаїв: Вид—во МФ НаУКМА, 2002. – С. 138—140.
 1. Колесник Т.В. До питання адаптації студентів – першокурсників / Колесник Т.В // Актуальні проблеми безперервної освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф.– Харків, 2003.– С. 66 – 67.
 1. Повтори математику самостійно: посібник для учнів 10—11 класу /Колесник Т.В., Бродський Я.С. та ін. — Донецьк, 2003. – 77 с.
 1. Повтори математику самостійно: посібник для учнів 11 класу/Колесник Т.В., Бродський Я.С. та ін. — Донецьк, 2003. – 72 с.
 1. Колесник Т.В. Становлення компетентності майбутнього вчителя /Колесник Т.В // Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному закладі: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. – Луцьк, 2003. – С. 164 – 165.
 1. Колесник Т.В. До питання створення комп’ютерного підручника з математичного аналізу /Колесник Т.В. // Матеріали Міжнародної науково—практичної конференції "Інформаційно—комунікаційні технології у середній і вищій школі". – Київ—Ізмаїл, 2004. – С. 141.
 1. Колесник Т.В. Удосконалення організації процесу засвоєння знань при вивченні математичного аналізу / Колесник Т.В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики". – Київ, 2004. – С. 49.
 1. Колесник Т.В. Вивчаємо алгебру і початки аналізу. 10 клас: довідник: навч. посібник /Т.В.Колесник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 112 с.
 1. Колесник Т.В. Вивчаємо алгебру і початки аналізу. 11 клас:довідник : навч. посібник /Т.В.Колесник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 136 с.
 1. Колесник Т.В. Формування інтелектуальних умінь творчого мислення при вивченні курсу вищої математики / Колесник Т.В. //Математична культура інженера: матеріали міжнар. наук.—практ. конф., присвяченої 70—річчю з дня народження професора, доктора технічних наук Пака В.В., (31 травня — 3 червня 2005 р.). – Донецьк, 2005. – С. 36—37.
 1. Колесник Т.В. Дидактичні матеріали для 10 класу з поглибленим вивченням математики / Колесник Т.В., Бірюк О.О. // Математика в школі. – 2006. –№7. – С. 28—40; №8. – С. 32—41; №9. – С. 31—34.
 1. Колесник Т.В. Тематичне планування вивчення курсу алгебри і початків аналізу. 10 клас із поглибленим вивченням математики /Колесник Т.В., Хмара Т.М. // Математика в школі. – 2006. – №7. — С. 16—22.
 1. Колесник Т.В. Розвиток поняття функції у класах з поглибленим вивченням математики основної школи / Колесник Т.В. // Математика в школі. – 2006. – №1. — С. 40—44; №2. – С. 35—39; №3. – С. 42—45.
 1. Колесник Т.В. Дидактичні матеріали для 10 класу з поглибленим вивченням математики / Колесник Т.В., Бірюк О.О. // Математика в школі. – 2007. –№3. – С.44—54.
 1. Колесник Т.В. Тематичне планування вивчення курсу алгебри і початків аналізу. 10 клас із поглибленим вивченням математики / Колесник Т.В., Хмара Т.М. // Математика в школі. – 2007. – №2. — С. 28—35.

 2. Kondakova S.V. Asymptotic Integration of System of the Differential Equations of Third Order / Kondakova S.V. // Праці Інституту математики. – 2000. – т.30, ч.2. – С. 392 – 400.

 3. Кондакова С.В. Про асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних/ Кондакова С.В. // Восьма міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: тези доп. – Київ, 2000. – С. 302.

 4. Кондакова С.В. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка містить параметр з дробовим показником / Кондакова С.В // Український математичний конгрес: тези доп. міжнар. конф. “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання”. — Чернівці, 2001. – С. 75.

 5. Кондакова С.В. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка при похідних містить параметр з дробовим показником / Кондакова С.В //Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 2 : Фізико—математичні науки.– К. : НПУ, 2001.— С.262—272.

 6. Кондакова С.В Про асимптотичні розвинення розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь у випадку збуреного характеристичного рівняння / Кондакова С.В // Доповіді НАН України. – 2001. – №12. – С. 17 – 22.

 7. Kondakova S.V. Systems of Linear Differential Equations of Rational Rank with Multiple Root of Characteristic Equation / Kondakova S.V. // Праці Інституту математики. – К., 2002. – Т.43, ч.2. – С. 730 – 733.

 8. Кондакова С.В. Побудова розв’язку систем лінійних диференціальних рівнянь раціонального рангу / Кондакова С.В. //Міжнародна наукова конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”. – Київ, 2002. – С. 16.
 1. Кондакова С.В. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка при похідній містить параметр з дробовим показником / Кондакова С.В. // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер.:Фізико—математичні науки. – 2002. – Вип.2. – С. 262 – 272.

 2. Кондакова С. В. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь дробового рангу / Кондакова С.В. // Перша науково—практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління. – Київ, 2003. – С. 219.
 1. Кондакова С.В. Системи лінійних диференціальних рівнянь цілого рангу з точками повороту /Кондакова С.В. // Четверта міжнародна міждисциплінарна науково—практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Ялта, 2003. – С. 29.
 1. Кондакова С. В. Асимптотичне розвинення розв’язків сингулярно збурених неоднорідних систем лінійних диференціальних рівнянь/ Кондакова С.В. // Міжнародна матемематична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (27 вересня—1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич): тези доп. – Львів, 2004.– С. 105.
 1. Кондакова С.В. Побудова розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь раціонального рангу / Кондакова С.В. //Нелінійні коливання. – 2004.– Т.7, №1. – С. 93 – 110.
 1. Кондакова С. В. Періодичні розв’язки систем нелінійних сингулярно збурених інтегро—диференціальних рівнянь/ Кондакова С. В., Завізіон Г. О. // XII всеукраїнська наукова конференція ”Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів, 2005. – С. 84 – 85.
 1. Кондакова С.В. Про асимптотичне розвинення сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь / Кондакова С.В., Орлов С.В. //Шоста міжнародна міждисциплінарна науково—практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Алушта, 2005. – С. 27.
 1. Клепко В.Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з економічних спеціальностей / Клепко В.Ю., Кондакова С.В., Кузьменко А.Г. – К.: Екомен, 2006.– 52 с.
 1. Кондакова С. В. Про асимптотичну оцінку розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь / Кондакова С. В. // VIII Крымская международная математическая школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Алушта, 2006. – С. 88.
 1. Кондакова С.В. Проблемы реализации и использования обучающей программы по курсу “Операционные системы”/ Кондакова С.В., Орлов С.В. // П’ята міжнародна міждисциплінарна науково—практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Симеиз, 2006. – С. 262.
 1. Кондакова С.В. Асимптотичне інтегрування неоднорідних сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь /С.В.Кондакова //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1.Фіз.—мат. науки. – К.:НПУ, 2007. — № 8. – С.106—116.— Літ.: 5 н.
 1. Михалін Г.О. Елементи теорії множин і теорії чисел: навч. посіб. /Г.О.Михалін; МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. — 266 с.
 1. Михалін Г.О. Математичний аналіз: контрольні роботи і контрольно—розрахункові завдання /Г.О.Михалін, П.Ф.Самусенко; МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. — 89 с.
 1. Михалін Г.О. Елементи теорії інтеграла та міри: навч. посіб. для студ. математичних спеціальностей вищих навч. закл. /Г.О.Михалін; МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. — 128 с.
 1. Михалін Г.О. Професійна підготовка вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу: монографія /Г.О.Михалін; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 320 с.
 1. Михалін Г.О. Формування основ професійної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу: автореф. дис. …докт. пед. наук: 13.00.04 /Г.О.Михалін; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – М., 2004. – 38 с.
 1. Пастушенко С.М. Вища математика. Ч.1: Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти / Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. – К.: Діалог, 2000.– 158 с.

 2. Підченко Ю.П. Знаходження точних розв”язків лінійної системи диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку /Ю.П.Підченко //Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001.— Сер. 2: Фізико—математичні науки. – С.246—255. 1. Підченко Ю.П. Осінні барви: лірика, байки, гуморески /Підченко Ю.П. – К.: Деміург, 2001. – 234 с. 1. Підченко Ю.П. До питання про розв’язування системи лінійних диференціальних рівнянь/ Підченко Ю.П. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико—математичні науки. – К.: НПУ, 2002. –№3. – С.303—308.

 2. Пастушенко С.М. Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач: навч. посібник для студ. вищих закладів освіти /Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. – К.: Діалог, 2002.– 160 с. 1. Пастушенко С.М. Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач: навч. посібник для студ. вищих закладів освіти. – 2—ге вид. /Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. – К.: Діалог, 2003.– 160 с.


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка