Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка34/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41

Дремова І.А. Мета контролю результатів навчання математики та принципи його реалізації в умовах особистісно—діяльнісної спрямованості освітнього процесу /І.А.Дремова //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики : тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.55—56.
 1. Забранський В. Я. Організація письмових самостійних та контрольних робіт при диференційованому навчанні математики /В.Забранський, Н.Забранська // Математика в школі. — 2000. — № 5. – С.30—33.
 1. Забранський В. Я. Структура і зміст тематичної (залікової) контрольної роботи /В.Я.Забранський //газ. Математика. – 2001. — № 30.
 1. Забранський В. Я. Тематичне орієнтовне поурочне планування для 5–6 класів /В.Я.Забранський //Математика в школі. — 2001. — № 1. –С.3—9; № 2. – С.12—17; №5. – С.19—22.
 1. Програми з методики навчання математики, елементарної математики та історії математики / авт.: В.Я.Забранський, В.О.Швець, Г.В.Акулов, С.Є.Яценко, В.Г.Бевз, О.П.Сазонова; Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 34 с.
 1. Забранський В. Десяткові дроби та дії над ними (методичні рекомендації до проведення уроків) /В. Забранський, Н.Забранська //Математика в школі. — 2002. — № 2. – С.32—36.
 1. Математика. 5—11 класи. Тематичне поурочне планування. Підсумкові контрольні роботи /В.Я.Забранський [та ін.] – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 176 с.
 1. Забранський В. Я. Текстові (сюжетні) задачі та їх розв’язування методом рівнянь /В.Я.Забранський // Математика в школі. – 2003.— № 6. – С. 33 – 37.
 1. Забранська Н.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках геометрії /Н.В.Забранська, В.Я.Забранський // Математика. — 2004. — № 31—32. – С.11—14.
 1. Забранський В. Я. Магістерська робота з методики навчання математики в системі самостійної роботи студента / В.Я.Забранський //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Вип.60. — С. 62—71.
 1. Забранський В. Я. Модульне навчання методики математики і самостійна робота студентів / В.Я.Забранський // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Т.47. – С. 76 – 89.
 1. Забранський В. Я. Нормування та планування де—яких видів самостійної роботи студентів з методики математики / В.Я.Забранський //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції “Проблеми математичної освіти“ (ПМО – 2005 ) (20—22 квітня 2005 р., м. Черкаси). — Черкаси: Вид—во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 217—221.
 1. Забранський В. Я. Планування систематичної самостійної роботи студентів із методики навчання математики / В.Я.Забранський //Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки.– Черкаси, 2005. – Вип.74. — С. 62 — 70.
 1. Забранський В. Я. Практикум з методики математики як засіб активізації самостійної роботи студентів / В.Я.Забранський //Эвристическое обучение математике: тез. докл. междунар. науч.—метод. конф. (15—17 листопада 2005г.). – Донецк: Изд—во ДонНУ, 2005. – С. 270—271.
 1. Забранський В. Я. Про поняття “управління самостійною роботою майбутніх учителів математики”/ В.Я.Забранський //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: зб.наук. пр. — К.: НПУ, 2005. – № 1. – С. 78 – 81. – Літ. :11н.
 1. Забранський В. Я. Організаційні засади самостійної роботи майбутніх учителів математики у процесі методичної підготовки / В.Я.Забранський //Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. наук.—метод. конф. «Евристичне навчання математики»: зб. наук. пр. – Донецьк: Вид—во ДонНУ, 2006. – Вип. 25. — С. 81— 87.
 1. Забранський В.Я. Андрагогічні умови організації самостійної роботи майбутніх учителів математики у процесі методичної підготовки / В.Я.Забранський // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 173 – 174. – Літ.: 5 н.
 1. Забранський В. Я. Задачі на побудову в шкільному курсі планіметрії / В.Я.Забранський //Математика в школі. — 2007. — № 4. — С. 12 – 17.
 1. Забранський В. Я. Лекція з методики математики — як засіб управління самостійною роботою студентів / В.Я.Забранський //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції “Проблеми математичної освіти “ (ПМО – 2007), (м. Черкаси, 16—18 квітня 2007 р.) / ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2007. – С. 130 — 131.
 1. Лук’янова С.М. Текстові задачі, що розв’язуються арифметичним способом, в історії розвитку шкільного курсу і методики математики / С.М. Лук’янова // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип.44. – С.108 – 113.
 1. Лук’янова С.М. Арифметичний спосіб розв’язування текстових задач в шкільному курсі математики та в методиці викладання математики /С.М. Лук’янова // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: матеріали Всеукраїнської наук.—практ. конф. / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Ч.3. – С.49 – 52.
 1. Лук’янова С.М. Забезпечення наступності між початковою і основною школами під час навчання учнів розв'язуванню текстових задач арифметичними способами / С.М. Лук’янова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: між нар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2002. – Вип. 17. — С.162 – 171.
 1. Лук’янова С.М. Про зв’язок арифметичних способів розв’язування текстових задач із систематичним курсом алгебри / С.М. Лук’янова //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова– К.: НПУ, 2002. – Вип.50. – С.131–137.
 1. Лук’янова С.М. Типізація текстових задач в курсі математики 5—6 класів / С.М. Лук’янова // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.:НПУ, 2002. – Вип. 47. – С.134 – 138.
 1. Лук’янова С.М. Урок розв’язування текстових задач / С.М. Лук’янова //Математика в школі. – 2002. – №1. – С.31 – 36.
 1. Лук’янова С.М. Методи навчання учнів розв’язуванню текстових задач арифметичними способами в умовах особистісно орієнтованого навчання / С.М. Лук’янова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний зб. наук. робіт. –– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2003. – Вип.20. — С.160 – 171.
 1. Лук'янова С.М. Використання типових текстових задач, що розв’язуються арифметичними способами, під час ознайомлення учнів із поняттями модель та математичне моделювання / С.М. Лук’янова //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.3: Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. пр. /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2005. – Вип. 1. — С. 85 – 89.— Літ. 6 н.
 1. Математика: збірник завдань для учнів 5—6 класів / І.А.Рудоміро—Дусятська, Н.Ф.Єрмакова, Л.М.Лобас, С.М.Лук’янова, В.Ф.Мацкевич, В.В.Мельникова, С.Ю.Співак, О.І.Стасюк, Л.Г.Чолій – К.: Університет економіки і права „КРОК”, 2004. – 72 с.
 1. Математика: методичний комплекс курсу для учнів 5—6 класів /І.А.Рудоміро—Дусятська, Н.Ф.Єрмакова, Л.М.Лобас, С.М.Лук’янова, В.Ф.Мацкевич, В.В.Мельникова, С.Ю.Співак, О.І.Стасюк, Л.Г.Чолій. – К.: Університет економіки і права „КРОК”, 2004. – 37 с.
 1. Лук’янова С.М. Про нові цілі розв’язування текстових задач /С.М. Лук’янова // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 103 – 104.
 1. Лук’янова С.М. Пряма та обернена пропорційності в текстових задачах / С.М. Лук’янова //Математика в школі. – 2004. – №4. – С.31 – 35.
 1. Лук’янова С. Розв’язування текстових задач арифметичними способами : 5—6 кл. / С.М. Лук’янова. – К.: Вид. дім « Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. —128 с.
 1. Лук’янова С.М. Шкільні підручники і реалізація наступності під час навчання розв’язуванню текстових задач арифметичними способами / С.М. Лук’янова //Проблеми сучасного підручника. – К.: Педагогічна думка, 2006. – Вип.6. — С.111—117.
 1. Лук’янова С.М. Про використання ідей О.М.Астряба в сучасній основній школі під час розв’язування текстових задач / С.М. Лук’янова //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє : міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; редкол. В.Г.Бевз (гол.) [та ін.] – К.: НПУ, 2007. – С.352—353.
 1. Олійник Г.Ф. Виготовлення динамічних планіметричних моделей : посібник для вчителя / Олійник Г.Ф. – К., 2000. – 62 с.
 1. Олійник Г.Ф. Г.П.Бевзу – 75 років / Олійник Г.Ф. // Математика в школі. – 2001. — №2. –С.54.
 1. Олійник Г.Ф. Зінаїда Іванівна Слєпкань / Олійник Г.Ф. //Математика в школі. – 2001. — №3. – С.54—55.
 1. Лисохмар Т. Таблиці – завдання до теми “Квадратична функція” : (9 клас) /Лисохмар Т.,Олійник Г. //Математика в школі. – 2002. — №1. – С.29—30.
 1. Прус А.В. Т’юторський супровід як елемент прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії /А.В.Прус // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.145—146.
 1. Сверчевська І.А. Підходи до вивчення геометричних тіл у педагогічній спадщині О.М.Астряба /І.А.Сверчевська // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.157—158.
 1. Слєпкань З.І. Збірник задач з алгебри і початків аналізу: навчальний посібник для учнів 10—11 класів загальноосвітніх закладів / Слєпкань З.І., Грохольська А.В., Волянська О.Є. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. — 240 с.
 1. Слєпкань З.І. Практикум з методики математики як засіб активізації самостійної роботи студентів / З.І.Слєпкань З.І., В.Я.Забранський //Дидактика математики: проблеми і дослідження: труди міжнар. наук.—метод. конф. «Евристичне навчання математики»: міжнародний зб. наук. робіт. – Донецьк: Вид—во ДонНУ, 2005. – Вип. 24. — С. 58—64.
 1. Практикум з методики навчання математики. Загальна методика: навчальний посібник для організації самостійної роботи студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів/ З.І.Слєпкань, А.В.Грохольська, В.Я.Забранський, С.М.Лук’янова, Л.Л.Панченко, І.С.Соколовська; за ред. професора З.І.Слєпкань / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 292 с.
 1. Соколовська І.С. Вікові особливості сприймання випадкового /І.С.Соколовська //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 268—269. —Літ.: 3 н.
 1. Тополя Л.В. Ігрові технології як фактор активізації навчально—пізнавальної діяльності підлітків / Л.В.Тополя // Всеукраїнська науково—практична конференція “Сучасний стан і перспективи шкільних курсів математики та інформатики у зв’язку з реформуванням у галузі освіти”: тези доп. / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич: ДДПУ, 2000. – С. 59 – 62.
 1. Тополя Л.В. Організація активного навчання в процесі колективної навчальної роботи на уроках математики /Л.В.Тополя // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова : ювілейний випуск – К.: НПУ, 2000. – С. 150– 154.
 1. Тополя Л.В. Учитель – це стан душі: нотатки з конкурсу «Учитель року – 2000» / Л.В.Тополя, В.О.Швець // Математика. – 2000. — № 14(74).
 1. Тополя Л.В. Використання комп’ютерних програм під час проведення дидактичних ігор на уроках математики / Л.В.Тополя //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001.– Вип. 4.–С. 106 – 113.
 1. Тополя Л.В. Дидактичні ігри, їх види, цільове призначення і функції в навчальному процесі / Л.В.Тополя // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2001. – Вип. 16. – С. 167 – 173.
 1. Тополя Л.В. Методичні вимоги до проведення дидактичних ігор на уроках математики / Л.В.Тополя //М.В Остроградський – видатний математик, механік і педагог : матеріали міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського /Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2001. – С. 158 – 159.
 1. Тополя Л.В. Тематичне планування /Л.В.Тополя // Математика в школі. – 2001. – № 1. — С. 2 – 25; № 2. – С. 29—31.
 1. Тополя Л.В. Якщо вчитель стане учнем / Л.В.Тополя //Математика. – 2001. — № 5(113).
 1. Тополя Л.В. Математичні відкриття у процесі дидактичних ігор з комп’ютерною підтримкою / Л.В.Тополя // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002.– Вип. 5. – С. 110 – 118.
 1. Тополя Л.В. Формування вмінь і навичок засобами дидактичних ігор на уроках математики / Л.В.Тополя // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 2. – С. 137 – 142.
 1. Тополя Л.В. Вимоги до проведення дидактичних ігор на уроках математики /Л.В.Тополя // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 181–182.
 1. Тополя Л.В. Збірник навчальних завдань з геометрії для 8 класу / Тополя Л.В., Яценко С.Є., Швець В.О. – Чернівці, 2004. –80 с.
 1. Тополя Л.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів / Тополя Л.В. // Эвристическое обучение математики: тезисы докладов международной наукч—метод. конф. (15–17 ноября 2005 г.) – Донецк: изд—во Дон НУ, 2005. – С.274–276.
 1. Тополя Л.В. Діяльність дитин в процесі опанування суспіьним досвідом / Тополя Л.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. – № 1. – С.102—105.— Літ.: 5 н.
 1. Тополя Л.В. Активні форми навчання у вищій школі / Тополя Л.В. //Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт:– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2007. – Вип. 26. — С.65–70.
 1. Тополя Л.В. Забезпечення свідомих, активних знань студентів на семінарських заняттях /Л.В.Тополя // Математична освіта в Україні: нуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 114–115.— Літ. :3 н.
 1. Тополя Л.В. Методика особистосно орієнтованого навчання планіметрії із застосуванням Gran 2D /Л.В.Тополя //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 128—129.
 1. Швець В.О. О.М. Астряб – математик і педагог / Швець В.О., Олійник Г.Ф. // Тези доповідей міжвузівської конференції “Рік 2000 – Всесвітній рік математики”. – Чернігів, 2000. — С. 23—26.
 1. Швець В.О. Дидактичні функції робочого зошита / Швець В.О., Яценко С.Є. //Математика в школі. — 2000. — №1. – С. 31—32.
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти / Мін—во освіти і науки України, Інститут педагогіки АПН України; М.І. Бурда, Т.М. Хмара, В.О, Швець [та ін.] – К.: Перше вересня: Шкільний світ, Харків: Фоліо, 2000. – 126 с.
 1. Швець В.О. Післядипломній освіті вчителів математики – диференційований підхід В.О.Швець //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали Міжнар. наук.—теорет. конфер. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 3. – С. 196—199.
 1. Швець В.О. Збірник навчальних завдань з геометрії для 9 класу / Швець В.О., Яценко С.Є., Тополя Л.В.– Чернівці, 2004. – 62 с.
 1. Швець В.О. Про зміни в “Збірнику завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту” /В.О.Швець // Математика. – 2000. — №13 (73), квітень,. – С. 3.

 2. Швець В.О. Про зміни в “Збірнику завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту” /В.О.Швець //Математика. – 2000. — №12 (72), березень. – С. 3.
 1. Швець В.О. Про зміни в “Збірнику завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту” / В.О.Швець //Математика. – 2000. — №11 (71), березень. – С. 9.
 1. Борисова В.О. 40 Всеукраїнська олімпіада з математики /В.О. Борисова, В.О. Швець //Математика. – 2000. — №17 (77), травень. – С. 1.
 1. Швець В.О. Учитель – це стан душі /В.О.Швець, Л.В.Тополя //Математика. — 2000. – №14 (71), квітень. – С. 1.
 1. Швець В.О. Шкільна математична освіта на роздоріжжі реформ /В.О.Швець // Тези доповідей Всеукраїнської науково—практичної конференції “Сучасний стан і перспективи шкільних курсів математики та інформатики у зв’язку з реформуванням у галузі освіти”. – Дрогобич, 2000. – С. 10—12.
 1. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних математиків / Борисова В.О., Радченко В.М., Швець В.О., Лейфура В.М. // Математика. – 2001. – № 19 (127).
 1. Кобко Л.М. Другий Міжнародний конгрес математиків і сьогодення /Кобко Л.М., Швець В.О. // Математика. – 2001. – № 1 (109).
 1. Швець В.О. Навчальні відеофільми на заняттях з методики математики /В.О.Швець //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми: матеріали Всеукр. наук.—прак. конф. /НПУ імені М.П.Драгоманова – К.: НПУ, 2001. – Ч.4. – С. 193—195.
 1. Швець В.О. М.В. Остроградський і прикладна спрямованість навчання математики /В.О.Швець //Матеріали міжвузіввської науково—практичної конференції “М.В.Остроградський – видатний математик, механік, педагог”. – Чернігів, 2001. – С. 27—28.
 1. Дремова І.А. Планування тематичного контролю результатів навчання алгебри в основній школі / Дремова І.А., Швець В.О. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. : у 3—х т. Т. 1: Теорія та методика навчання математики. — Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. — С. 71—84.
 1. Григулич С.М. Планування самостійної роботи // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. пр. / Григулич С.М., Швець В.О.– Донецьк: ФірмаТЕАН, 2001. – Вип.15. — С. 142—150.
 1. Швець В.О. Принципи формування базового змісту математичної освіти / Швець В.О. // Дидактика математики : проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. пр.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2001. – Вип. 16. — С. 63—69.
 1. Швець В.О. Про прикладну спрямованість математики //Український математичний конгрес – 2001: Секція 6: Методика викладання та історія математики: тези доп. – К.: Інститут математики НАН України, 2001. – С. 37 —38.
 1. Швець В.О. Про прикладну спрямованість математики / Швець В.О. //М.В.Остроградський – видатний математик, механік, педагог: матеріали міжнар. конф., присвяченій 200—річчю з дня народження М.В. Остроградського. – Полтава, 2001. – С. 161—162.1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка