Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка39/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Шут М.І. Гуманізація та інноваційна культура як основа націєтворення у підготовці фахівців з фізики /Шут М.І., Лень А.Є. // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: матеріали ІІ Ірпінських міжнар. наук.—пед. читань. – Ірпінь: Нац. академія ДПС України, 2004. – С. 542—548.
 1. Іnformation Interaction of Thermochemical Potentials in Living Organisms and General Theory of Relativiti / Tydjuk V., Kravchenko V., Mul O., Shut M. // Комп’ютинг: міжнар. наук.—техн. журнал. – 2004. – Т. 3, вип. 2. Серпень. – С. 91—98.
 1. Сусь Б.А. Класичні фізичні ефекти з точки зору квантово—коливної теорії світла /Сусь Б.А., Шут М.І. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.35.
 1. Моделирование процесса пропитки тонкомерных торцевых срезов древесины растворами олигомеров / Глазков С.С., Семенова Л.К., Бирюкова И.П., Шут М.И. // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2004. – Т. 10, № 2. – С. 166—172.
 1. Шут М. Науково—дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Шут М., Сергієнко В.// газ. Фізика (Шкільний світ). – 2004. – № 19—21 (211—213), липень. – С. 1—127.
 1. Шут М.І. Науково—дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах: навч. посібник / Шут М.І., Сергієнко В.П. — К.: Шкільний світ, 2004. — 128 с.
 1. Шут М.І. Структурні особливості руйнування епоксидних полімерів при динамічному навантаженні / Шут М.І., Зазимкo Н. М. //Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 542—546.
 1. Шут М.І. Сучасний стан і перспективи розвитку кафедри загальної фізики: Прогностична довідка до “Дня кафедри загальної фізики” /М.І.Шут. – К.: НПУ, 2004. – 23 с.
 1. Шут М.І. Фундаментальна підготовка з фізики майбутніх вчителів і навчальний процес в контексті Болонського процесу / Шут М.І. //Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / Шут М.І., Пасічник Ю.А. /за ред. В.П. Андрущенка ; НПУ імені М. П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. −С.168—185.
 1. Горшунов О.В. Вплив мікророзмірних наповнювачів на теплофізичні властивості полімерних композиційних матеріалів /Горшунов О.В., Шут М.І., Січкар Т.Г., Рокицький М.О. // Всеукраїнський з’їзд „Фізика в Україні”: тези доп., (Одеса, 3—6 жовтня 2005 р.). – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 92.
 1. Вплив мікророзмірних наповнювачів на теплофізичні властивості полімерних композиційних матеріалів / Горшунов О.В., Шут М.І., Січкар Т.Г., Рокицький М.О. // Тези доповідей Всеукраїнського з’їзду “Фізика в Україні”, Одеса: Астропринт. – 2005. – С. 92.
 1. Шут М. І. Зв’язок міцності з релаксаційними процесами у поліметилматакрислаті / Шут М. І., Зазимко Н. М. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2005.— Вип. 6. —С. 6—8.
 1. Калориметр для определения релаксациооных параметров полимеров / Н.И.Шут, Т.Г.Сичкарь, Л.К.Янчевский, А.В.Горшунов, М.А.Рокицкий, Д.В.Кирилов, С.Н.Мирошниченко // Тезисы IV Международной конференции «Проблемы промышленной теплотехники», (26—30 сентября 2005 г. Киев, Украина).— К., 2005. — С. 368—369.
 1. Сусь Б.А. Особливості руху матерії в інерціальних системах координат / Сусь Б.А., Шут М.І. // Збірник наукових праць. Сер.: Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики.– Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – Вип. V: у 3—х т.,т. 2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 323—327.
 1. Програми педагогічних університетів (Педагогічних інститутів). Загальна фізика /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова ; укл.: М.І.Шут, І.Т.Горбачук, В.П.Сергієнко. — К.: НПУ, 2005. — 48 с.
 1. Пропедевтика фізичних понять і явищ у курсах «Георграфія» і «Природознавство»/ Пішенко О.В., Заболотний В.Ф., Шут М.І. // Збірник науково—методичних праць: Теорія та методика вивчення природничо—математичних і технічних дисциплін /Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2005. – Вип. 8. – С. 24—27.
 1. Фізика і техніка ультразвукового пристрою для дослідження кінетики фізико—хімічних процесів рідинного середовища нанобіосистем людського організму / Бурмістров О.М., Шут М.І., Янчевський Л. К., Левандовський В.В. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 1. Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2005. — Вип.6. — С. 20—24.
 1. Шут М.І. Фундаментальна та професійна підготовка майбутніх учителів фізики в контексті Болонського процесу Шут М.І., Сергієнко В.П. // Всеукраїнський з’їзд „Фізика в Україні”: тези доп.,( Одеса, 3—6 жовтня 2005 р.). – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 215.
 1. Акустичний метод дослідження кінетики фізико—хімічних процесів рідинного середовища нанобіосистем людського організму /Шут М.І., Бурмістров О.М., Янчевський Л.К., Левандовський В.В. // Дисперсные системы : тез. докл. ХХІІ науч. конф. стран СНГ (18—22 сентября 2006 г.) – Одесса: Астропринт, 2006. – С. 369.
 1. Аналіз тепло— та електропровідності композиційних матеріалів на основі епоксидних полімерів / М.І.Шут, О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар, С.Л. Василенко // Журнал фізичних досліджень. – 2006. — Т. 10, №3. – С.178—181.
 1. Шут М.І. Виховання патріотизму у студентів при викладанні природничих і технічних дисциплін / Шут М.І., Сусь Б.А. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2006. – №8. – С. 60—64.
 1. Вплив граничного шару полімеру на течію наповнених епоксидних композицій, що вміщують дисперсні металеві наповнювачі / Василенко С. Л., Січкар Т. Г., Шут М. І. // Дисперсные системы: XXII науч. конф. стран СНГ: тез. докл. (Украина, Одесса, 18—22 сентября 2006 г.).— Одесса: Астропринт, 2006. — С. 85—86.
 1. Семенов К.И. Квантовые точки в эпоксидной композиции /Семенов К.И., Шут Н.И., Василенко С.Л. // Дисперсные системы : тез. докл. ХХІІ науч. конф. стран СНГ (18—22 сентября 2006 г.). – Одесса: Астропринт, 2006. – С. 298.
 1. Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи з фізики. 7 клас: метод. посіб. для вчителів / Мислінчук В.О., Тищук В.І., Шут М.І. ; за ред. докт. фіз.—мат. наук, професора Шута М.І. – Рівне: РВВ РДГУ, 2006. – 160 с.
 1. Шут М.І. Низькотемпературне відпалювання композиційних матеріалів на основі епоксидних полімерів / М.І.Шут, О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар // Полімерний журнал. – 2006. — Т.28, № 3. – С.209—213.
 1. Сусь Б.А. Проблеми дифракції в рамках уявлень двоїстої природи світла / Б.А.Сусь, М.І.Шут, Т.Г.Січкар // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського держ університету. Сер. Педагогічна. — Кам’янець—Подільський, 2006. — Вип. 12. — С.232—234.
 1. Шут М.І. Стійкість металовмістких композиційних матеріалів на основі епоксидного полімеру в агресивних середовищах / М.І.Шут, О.В.Горшунов, Т.Г.Січкар // Полімерний журнал. – 2006. — Т.29. — № 4. – С. 314—320.
 1. Теплопровідність модифікованих епоксидних полімерів / М.І.Шут, Т.Г.Січкар, О.В.Горшунов // Дисперсные системы : ХХІІ научная конференция стран СНГ: тез. докл. (Одесса. 18—22 сентября 2006 г.). — Одесса: Астропринт, 2006. — С. 367—368.
 1. Шут М.І. Вивчення історії фізичних досліджень в Україні як складова національно—патріотичного виховання студентів / Шут М.І. //Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. до 15—річчя АПН України : у 5 т., т . 2. Дидактика, методика, інформаційні технології. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 334—348.
 1. Діяльнісний підхід як ефективний спосіб забезпечення дієвості знань/ Сусь Б.А., Шут М.І. // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.– Бердянськ: БДПУ, 2007. — №4. — С. 5.
 1. Короткотривалі фронтальні лабораторні роботи. І семестри 7 та 8 класів за 12—річною програмою / В.О. Мислінчук, В.І. Тищук, О.М.Желюк, М.І. Шут. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 176 с. (Б—ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 8(44).
 1. Козлакова Г.О. Особливості самостійної навчальної діяльності студентів в умовах інтеграційних освітніх процесів / Козлакова Г.О., Сусь Б.А., Шут М.І. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково—практичної конференції «Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи», тези доп. – Полтава, 2007. – С. 7.
 1. Шут М.І. Проблеми організації навчально—виховного процесу і європейські перспективи / Шут М.І., Пасічник Ю.А. // Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції («Вища освіта» – 2006): зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 21—30.
 1. Шут М.І. Релаксаційна спектрометрія полімерів / Шут М.І., Січкар Т.Г. // Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції («Вища освіта» – 2006): зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 206—221.
 1. Шут М.І. Структурування інформаційних потоків у комп’ютерних навчаючих системах шляхом системної ієрархизації значеннєвих фрагментів / Шут М.І., Ходаковський М.І., Кравченко В.П //Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євро інтеграції («Вища освіта» – 2006): зб. наук. пр. за матеріалами наук.—метод. конф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 385—392.
 1. Бурмистров А.Н. Ультразвуковое устройство для исследования кинетики физико—химических процессов жидкостной среды нанобиосистем человеческого организма / Бурмистров А.Н., Шут Н.И., Левандовский В.В. // Вестник МНАПЧАК.– 2007. — № 2 (25). – С. 50—54.Кафедра методології та методики навчання фізико—математичних дисциплін у вищій школі 1. Горбачук І.Т. Про удосконалення інформаційного забезпечення навчального процесу з курсу загальної фізики в педагогічному ВНЗ / Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. //Збірник матеріалів науково—методичної конференції “Проблеми підручника для вищої школи”, (29—30 трав. 2001 р.) /Вінницький держ. політехнічний інститут. – Вінниця:Універсум, 2001. — Т.2. — С. 110—113.
 1. Коцюба Р.М. Системний підхід у підготовці студентів педагогічних вузів до науково—дослідної роботи / Коцюба Р.М., Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 108.
 1. Загальний курс фізики : у 3—х т.: навч. посібник для студ. вищих технічних і педагогічних навчальних закладів / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. ; за заг. ред. І.М.Кучерука. Т.2. Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2001. – 452 с.
 1. Загальний курс фізики : збірник задач : навч. посібник для студентів інженерно—технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Гаркуша І.П., Горбачук І.Т., Курінний В.П., Кучерук І.М., Певзнер М.Ш.; за ред І.П.Гаркуші. Міністерство освіти і науки України. – К.: Техніка, 2003. – 560 с.
 1. Горбачук І.Т. Михайло Драгоманов на сторожі рідного слова /Горбачук І.Т. //Матеріали перших Міжнародних драгоманівських читань,( 30 вересня – 2 жовтня 2003 р.) / укл. Г.І.Волинка, В.П.Сергієнко, Л.Л.Макаренко; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – С.77—82.
 1. Горбачук І. Історія профспілкового руху в Україні / Горбачук І. //Освіта. – 2003. — 12—19 лютого.
 1. Загальний курс фізики: збірник задач : навч. посібник для студентів інженерно—технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Гаркуша І.П., Горбачук І.Т., Курінний В.П., Кучерук І.М., Певзнер М.Ш.; за ред І.П.Гаркуші. Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 2—ге вид., стереотип. – К.: Техніка, 2003. – 560 с.
 1. Програма курсу загальної фізики : навч. посібник / Горбачук І.Т., Шут М.І., Сергієнко В.П. / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 50 с.
 1. Горбачук І.Т.Немає більшої вірності, ніж вірність власному народові / Горбачук І.Т., Горбачук В.Т. // Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнародної накової конференції( 19 квітня 2005 р.) / ред. Л.Л. Макаренко, О.П. Симоненко; НПУ імені М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2005. – С.65—73.
 1. Горбачук І.Т. Відділення фізики та астрономії /Горбачук І.Т. // Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2005 році. – К.: Експрес, 2005. – С.85—91.
 1. Горбачук І. Фактор національної ідентичності / Горбачук І.Т. //Педагогічні кадри. – 2005. – № 2 (1550), лютий. – С.8.
 1. Загальний курс фізики : у 3—х т. / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; за ред. І.М. Кучерука). – 2—ге вид., випр. – К.: Техніка, 2006. —Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 532 с.: іл. – Предметний покажчик : с. 523 – 527.
 1. Загальний курс фізики : у 3— х т. / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. ; за ред. І.М. Кучерука). – 2—ге вид., випр. – К.: Техніка, 2006. Т.2 : Електрика і магнетизм. – 452 с.: іл.
 1. Кучерук І. М. Загальний курс фізики : у 3—х т. / Кучерук І. М. , Горбачук І.Т. ; за ред. І.М. Кучерука. –2—ге вид., випр. – К.: Техніка, 2006. — Т.3: Оптика. Квантова фізика.– 518 с.
 1. Горбачук І. А. Ейнштейн і фізика (до світового року фізики) / Горбачук І.Т. // Наукові записки Академії наук вищої школи України /гол. ред. Дубина М.І. – К.: Вид—во АН ВШ України, 2006. – Вип.8. – С. 56—60.
 1. Горбачук І.Т. Відділення фізики та астрономії / Горбачук І.Т. //Звіт про науково – організаційну діяльність Академії наук вищої школи України в 2006 р. – К.: Експрес, 2006. – С.44—49.
 1. Дубина М.І. Ігор Іванович Сікорський /Дубина М.І., Горбачук І.Т. //Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – К.: Вид—во АН ВШ України, 2006. – № 5(51), жовтень—грудень. – С.13—22.
 1. Горбачук І. Георгію Харпаку – 81 / Горбачук І. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – К.: Вид—во АН ВШ України, 2006. – №3(49), травень—липень. – С.75—76.
 1. Горбачук І. Михайло Петрович Драгоманов, (1841—1895): до 165 річчя від дня народження / Горбачук І. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – К.: Вид—во АНВШ України, 2006. – № 4(50), серпень—жовтень. – С.25—28.
 1. Академія наук вищої освіти України. Історія Академії наук вищої освіти України (1992—2007). – К.: Вид—во АН ВО України, 2007. – 221с. Відділення фізики і астрономії (академік—секретар І.Т.Горбачук). – С.37—39, 153—166.
 1. Горбачук І.Т. Відділення фізики та астрономії /Горбачук І. //Звіт про науково—організаційну діяльність Академії наук вищої освіти України в 2008 році. – К.: Вид—во АНВО України, 2007.—С.110—126.
 1. Горбачук І.Т. На сторожі рідгого слова /І.Т.Горбачук //Наукові записки Академії наук вищої освіти України /гол. ред. І.С.Зозуля. – К.: Вид—во АНВО України, 2008. — С.59—64.
 1. Мусієнко Ю.А. Поняття симетрії та їх зв’язок з законами збереження у фізиці / Мусієнко Ю.А., Горбачук І.Т. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 109.
 1. Мусієнко Ю.А. Принципи симетрії та їх зв'язок з законами збереження у фізиці / Мусієнко Ю.А., Горбачук І.Т // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 43: Педагогічні та історичні науки. – С. 95—100.


Кафедра експериментальної і

теоретичної фізики та астрономії


 1. Бойко Г.М. Короткий путівник по зоряному небу/ Бойко Г.М., Двораківський В. // Фізика та астрономія в школі. — 2000. — №2. – С.43—46.

 2. Бойко Г.М. До питання моделювання професійної діяльності фахівця в навчальному процесі / Бойко Г.М. //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень П Всеукраїнського з”їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / МОН України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2000. – Ч.1. – С.100—103. – Літ.: 1 н.

 3. Бойко Г.М. До питання мотивації навчальної діяльності студентів /Г.М.Бойко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, (18—19 жовтня 2000 р.). – К.: НПУ, 2000. –Вип.1. — С.120—123.
 1. Бойко Г.М. Мотиваційні аспекти навчальної діяльності / Бойко Г.М. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000 — С.94.
 1. Бойко Г.М. До питання визначення системоутворюючого принципу педагогічних систем / Бойко Г.М. //Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського (26—27 вересня 2001 р.). –Полтава: Пдпу, 2001.—С.86—87.
 1. Бойко Г.М.До питання про принципи дидактики вищої школи / Бойко Г.М., Грищенко Г.П. // VІ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” (20—21 вересня 2001 р.) : матеріали. – Миколаїв, 2001. – С.6—16.
 1. Двораківський В. Використання спектрального аналізу в астрономії / Двораківський В., Бойко Г.// Фізика і хімія твердого тіла. – 2002. — Т.5., №2. – С.48—53.
 1. Бойко Г.М. До питання системоутворюючого фактору педагогічних систем / Бойко Г.М. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали. — К.: НПУ, 2002. – С. 61.*
 1. Бойко Г.М. Місце та роль курсових робіт з астрономії в професійній підготовці вчителів фізики / Бойко Г.М., Ващенко О.П. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. — Кривий Ріг, 2002. – С.61—62.*
 1. Бойко Г.М. Використання елементів наукового дослідження при виконанні лабораторних робіт з астрофізики /Г.М.Бойко // VIII Всеукр. наук. конф. “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали, присвячена 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.25.
 1. Бойко Г.М. Активізація творчої самостійності студентів під час проведення лабораторних робіт з астрофізики / Бойко Г.М. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. — Кривий Ріг, 2004. – С. 44—50.
 1. Бойко Г.М. Деякі аспекти організації контролю готовності студентів до виконання лабораторних робіт /Бакал А.М., Бойко Г.М. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.48.
 1. Бойко Г.М. До питання впровадження кредитно—модульної системи в організацію лабораторного практикума / Бойко Г.М. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 47.
 1. Бойко Г.М. Використання технологій ПНП та JavaScript в структурі комп’ютерно—орієнтованих посібників до лабораторних робіт / Бойко Г.М., Бакал А.М. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр.– Кривий ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005 р. – Вип. 5: т.2 Теорія та методика навчання фізики. – С. 46—49.
 1. Бойко Г.М. Практичні компетенції як компонент спеціальних компетенцій вчителя фізики / Бойко Г.М., Бакал А.М. //Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб. наук. пр.– Кривий ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005 . – С. 36—40.
 1. Двораківський В. Астрономічні спостереження неозброєним оком /Двораківський В., Бойко Г. // Фізика та астрономія в школі. – 2006. — №6 – С. 46—49.
 1. Звіт про роботу НПУ імені М.П. Драгоманова за 2005/2006 н.р. / укл. Г.М. Бойко, Т.А. Жижко, І.І. Загарницька, Л.Л. Макаренко [та ін.]: за заг. ред. акад. В.П. Андрущенка, проф. Дмитренко П.В. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 226 с.
 1. Бойко Г.М. Зоряна та позагалактична астрономія. Лабораторний практикум : навч. посібник для вищих навч. закладів / Бойко Г.М., Ващенко О.П. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 120 с.
 1. Бойко Г.М. Курс астрономії: Лабораторний практикум з практичної астрофізики : навч. посібник для студентів фізичних спец. вищих навчальних закладів / Бойко Г.М, Грищенко Г.О. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 188 с.: іл.
 1. Лабораторний практикум. Астрономія : навч. посібник для вищих навч. закладів /Г.М. Бойко, О.П. Ващенко, Г.О. Грищенко, А.В. Рибалко.– К.: НПУ ім.. М.П. Драгоманова, — 2007. – 190 с.
 1. Ващенко О.П. Деякі аспекти проведення лабораторних робіт / О.П.Ващенко // Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень ІІ—го Всеукраїнського з’їзду працівників освіти України : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Ч.1. — С. 147—149.
 1. Ващенко О.П. Специфіка методичної бази курсу астрономії для екстерна тури педагогічних вузів / О.П.Ващенко // VІ Всеукраїнська конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” (20—21 вересня 2001 р.) : матеріали. – Миколаїв, 2001. – С.74—78.
 1. Ващенко О.П. Астрономія теренах Малої академії наук України / Ващенко О.П. ,Чумак М.Є. // Фізика та астрономія в школі. – 2002. — №1 – С.49—51.
 1. Ващенко О.П. Екзамен в модульно—рейтинговій технології навчання /Ващенко О.П. // Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи : матеріали другої Всеукр. наук.—практ. конф., (13—16 березня 2007 р. в м. Полтава). — Полтава, 2007. – С. 96.
 1. Ващенко О.П. Зміст і ефективність інформаційно—організуючих таблиць / Ващенко О.П., Бойко Г.М. // Х Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали ( м. Миколаїв, 22—23 вересня 2005 р.). – Миколаїв, 2005. — С. 12—13.
 1. Грищенко Г.П. Навчальний план підготовки учителів фізики / Г.П. Грищенко, М.Ф. Вознюк //П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. – С. 21—23 .
 1. Грищенко Г.П. Проблеми організації навчально—виховного процесу / Грищенко Г.П. // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. – С.17.
 1. Програма державного екзамену з фізики (освітньо—кваліфікаційний рівень “Бакалавр”) / Г.П. Грищенко, Є.В. Коршак, Н.М. Коршак, М.Є. Мєняйлов, І.І.Тичина, М.І. Шут // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. – С. 24—29.
 1. Програма кваліфікаційного екзамену для державної атестації учителів фізики середніх навчальних закладів / Г.П. Грищенко, М.Ф. Вознюк, Є.В. Коршак, В.Д. Сиротюк // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. —К.: НПУ, 2000. – С.30—32.
 1. Грищенко Г.П. Проекти освітньо—професійних програм підготовки учителя фізики за спеціальністю “педагогіка і методика середньої освіти. Фізика / Г.П. Грищенко, М.Ф. Вознюк, Є.В. Коршак, М.І. Шут // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. –С.18—19.
 1. Грищенко Г.П. Специфіка викладання курсу вищої математики студентам фізичних спеціальностей / Г.П. Грищенко, Л.І. Дюженкова, Г.О. Михалін // П’ята Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ 2000. – С.33 .
 1. Благодаренко Л.Ю. Наступність у підготовці вчителів фізики / Благодаренко Л.Ю., Грищенко Г.П. // VІ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики”, (20—21 вересня 2001 р.) : матеріали. – Миколаїв, 2001. – С.3—6.
 1. Грищенко Г. Орієнтовний навчальний план підготовки учителів фізики за освітньо—кваліфікаційним рівнем бакалавр / Грищенко Г. //Збірник наукових праць Уманського державного університету ім. П. Тичини (спец. випуск). – К.: Науковий світ, 2001. – С.167—172.
 1. Грищенко Г.П. Концептуальні засади моделі вчителя (викладача)—предметника / Грищенко Г.П. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річчя НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С.14—23.
 1. Грищенко Г.П. Розрахунок штатної чисельності викладачів та планування навчального навантаження кафедри з використанням інформаційних технологій /Грищенко Г.П., Вознюк М.Ф, Вознюк О.М. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова “. –К.: НПУ, 2000. – С.214—217.
 1. Грищенко Г.П. Про викладання теми “Криволінійні інтеграли” студентам фізичних спеціальностей / Грищенко Г.П., Дюженкова Л.П., Михалін Г.О. //Материалы VІІ международной научно—практической конференции преподавателей Украины, России, Белоруссии «Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах». — Севастополь: Издательство СевГТУ, 2001. – С.75—78.
 1. Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика / Грищенко Г.О., Андронов В.М., Булавін А.П. [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України. — Київ, 2001. – 65 с.
 1. Освітньо—професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика / Грищенко Г.О., Андронов В.М., Булавін А.П. [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України . — Київ, 2001. — 74 с.
 1. Онищенко В.О. Використання ресурсів Інтернету для вивчення активності Сонця / Онищенко В.О., Грищенко Г.О., Коваленко П.А. //Фізико—математичний збірник : зб. наук. пр. Ніжинського держ. пед. університету ім. М. Гоголя, 2004. — С. 96—106.
 1. Грищенко Г. Гострі кути обговорюваної проблеми / Г. Грищенко //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2004. — N1. — С. 70—71.
 1. Грищенко Г.О. Курс теоретичної фізики : збірник задач з класичної механіки : навч. посібник для вищих навчальних закладів / Грищенко Г.О., Коршак Н.М, Чумак М.Є. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005 — 223 с.
 1. Грищенко Г.О. Курс теоретичної фізики : основні поняття статистичної фізики : навч. посібник /Грищенко Г.О. — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 46 с.
 1. Грищенко Г. Підготовка вчителів математики на фізико—математичному факультеті НПУ ім. М.П.Драгоманова /Г.Грищенко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С. 7—17. – Літ. 6 н.
 1. Грищенко Г. Болонський процес і підготовка фахівців фізико—математичного профілю: матеріали до Всеукраїнського семінару 15 червня 2006 року. – К.: Вид—во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 19 с.
 1. Грищенко Г. Болонський процес і стандарти вищої педагогічної освіти / Грищенко Г. // Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали: (27—28 жовтня 2006 р.) / укл. Г.І. Волинка, Л.Л. Макаренко, О.П. Симоненко /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 1. — С. 48—53.
 1. Аніщенко В.О. Використання малоформатних фотоапаратів у якості астрографів / Аніщенко В.О., Грищенко Г.П. // Фізико—математичні записки : зб. наук. пр. Ніжинський державний університет імені М. Гоголя. – Ніжин, 2006. — С. 58—62.
 1. Коршак Н.М. Амедео Авогадро – вчений і педагог / Коршак Н.М., Буяло Т.Є. //Фізика та астрономія в школі.– 2003. — №3. — С.2 обкладинки.
 1. Грищенко Г. Болонський процес і стандарти вищої педагогічної освіти / Г. Грищенко // Другі Міжнародні драгомановські читання : матеріали( 27—28 жовтня 2006 р.). — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. — Вип. 1. — С. 48—53.
 1. Інструкція для оцінювання педагогічної практики студентів у середніх загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальності: 7.010103 ПМСО. Математика, 7.080100 Математика) / укл.: Грищенко Г.О., Соколовська І.С., Яценко С.Є.; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 8 с.
 1. Інструкція для оцінювання педагогічної практики студентів у середніх загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальності: 7.010103 ПМСО. Фізика, 7.080100 Фізика) / укл.: Грищенко Г.О., Сиротюк В.Д., Соколовська І.С., Яценко С.Є. / НПУ імені М.П.Драгоманова .– К.: НПУ, 2006. – 8 с.
 1. Інструкція для оцінювання педагогічної практики студентів ІV курсу / укл.: Грищенко Г.О., Сиротюк В.Д., Соколовська І.С., Яценко С.Є. (спеціальності: 6.010100 ПМСО. Фізика, 6.080100 Фізика) / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 8 с.
 1. Аніщенко В.О. Об’єктивний мікрофотометр з ірисовою діафрагмою / Аніщенко В.О., Грищенко Г.П. //Фізико—математичні записки : зб. наук. пр. Ніжинського держ. університету імені М. Гоголя, 2007. — С. 95—98.
 1. Коршак Н. Георг Сімон Ом – учитель і вчений / Коршак Н., Коршак Є. // Фізика та астрономія в школі.–2003. — №1. — С.2 обкладинки.
 1. Коршак Н.М. Джемс Клерк Максвелл – велетень теоретичної фізики / Коршак Н.М., Коршак Є.В. // Фізика та астрономія в школі.–2003. — №5. — С.2 обкладинки, с. 55.
 1. Коршак Н.М. Дмитро Іванович Мендєлєєв – фіндатор сучасного вчення про речовину / Коршак Н.М // Фізика та астрономія в школі.–2003. — №6. — С.2 обкладинки, с.14, 23, 36, 47, 49.
 1. Буяло Т.Джон Дальтон – фундатор атомної теорії / Буяло Т., Коршак Н. // Фізика та астрономія в школі.– 2003. — №2. — С.2 обкладинки , с. 42.
 1. Коршак Н.М. Майкл Фарадей – людина, трудівник і геній / Коршак Н.М., Коршак Є.В., Буяло Т.Є. // Фізика та астрономія в школі.– 2003. — №4. — С.2 обкладинки, с.13, 30.
 1. Коршак Н.М. Уїльям Томпсон – лорд Кельвін / Коршак Н.М., Коршак Є.В. //Фізика та астрономія в школі.– 2004. — №1.— С.2 обкладинки.
 1. Коршак Н. Альберт Ейнштейн – людина всесвіту / Коршак Н., Коршак Є., Буяло Т. // Фізика та астрономія в школі. – 2005. — №1 — С. 2 обкл., с. 69,70.
 1. Коршак Н. Вільгельм Конрад Рентген – 1 лауреат Нобелівської премії з фізики / Коршак Н., Коршак Є., Буяло Т. // Фізика та астрономія в школі. – 2005. — №4. — С. 2 обкл., с. 53,54.
 1. Коршак Н. Генріх Рудольф Герц – геній експерименту / Коршак Н., Коршак Є. // Фізика та астрономія в школі. – 2005. — №5. — С. 2 обкл., 43, 55.
 1. Коршак Н. Жозеф Джон Томсон – відкривач електрона / Коршак Н., Коршак Є. //Фізика та астрономія в школі. – 2005. — №6. — С. 2 обкл., с. 63, 64, 65.
 1. Коршак Н. Юліус Роберт Майер і закон збереження енергії / Коршак Н., Коршак Є., Буяло Т. // Фізика та астрономія в школі. — 2005. — №2 . — С. 2 обкл.
 1. Мєняйлов М.Є. Вчимось розв’язувати задачі з теоретичної фізики (класична електродинаміка): посібник для студ. фіз.—мат. фак—тів вищих пед. навч. закладів / Мєняйлов М.Є.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 111 с.
 1. Мєняйлов М.Є. Спецкурс з теоретичної фізики. Елементи фізики твердого тіла : для студ. фіз.—мат. фак—тів вищих пед. навч. закладів / Мєняйлов М.Є.; НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 36 с.
 1. Мєняйлов М.Є. Спецкурс з теоретичної фізики. Елементи фізики твердого тіла (динаміка кристалічної решітки. Теплоємність кристалів) / Мєняйлов М.Є., Мєняйлов С.М.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Т.ІІ. — 64 с.
 1. Мєняйлов М.Є. Астрономія і фізика чи астрофізика?/ Мєняйлов М.Є. //Астрономічна освіта учнівської молоді: матеріали ІІ Всеукр. наук.—практ. конф. — К., 2003. — С. 159.
 1. Мєняйлов М.Є. „Астрономія і фізика чи астрофізика?” //Матеріали ІІ Всеукраїнської науково—практичної конференції „Астрономічна освіта учнівської молоді”. — К., 2003. — С. 159.
 1. Павлова Н.Ю. До питання про самостійну роботу студентів у курсі теоретичної фізики (електродинаміка) / Павлова Н.Ю. //Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського, (26—27 вересня 2001 р.). –Полтава: Пдпу, 2001. — С. 139.
 1. Павлова Н.Ю. Дослідження зонної структури кристалів а—ZnP2:Ge методами лазерно—модуляційної спектроскопії / Павлова Н.Ю., Пацкун І.І. // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2003. –Вип. 4. — С. 78—85. – Літ.: 8 н.
 1. Elastic properties of Ti CxN1—x alloys / V. I. Ivashchenko, P. E. A. Turchi, A. Gonis, V. I. Shevchenko, N. Yu. Pavlova // Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении : труды Института проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины. Сер.: Моделирование в материаловедении. — К., 2006.– Вып. 8.– С. 13 – 14.
 1. Моделювання наноструктурованого SiC методом молекулярної динаміки / Шевченко В. І., Іващенко В. І., Картузов В.В., Павлова Н. Ю. //Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении : труды Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины. Сер. Моделирование в материаловедении. — К.: 2006 – Вып. 7. – С. 41—47.
 1. Indentation – induced phase transforma tions in silicon nanostructures / V.I. Ivashchenko, P.E.A. Turchi, V.I. Shevchenko, N.Yu. Pavlova //Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении: труды института проблем материаловедения имени И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев: ИПМ НАНУ, 2007. – Сер., Моделирование в материаловедении; №9. – С. 117—134.
 1. Пацкун І.І. Лазерна спектроскопія ZnSiP2 вирощеного з олова /Пацкун І.І., Рибалко А.В. //Функціональні матеріали (Харків). — 2000. — №9. – С. 34—39.
 1. Пацкун І.І. Методи математичної фізики : довідник для студ. фіз.—мат. фак—тів вищих навч. закладів /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – 71 с.
 1. Пацкун І.І. Дослідження впливу підсвічування на процес лазерної модуляції домішкового поглинання зондуючого світла в ZnP2:Ge / Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.2: Фіз.—мат. науки. – К., 2001. – Вип.2. — С.108—115.
 1. Пацкун І.І. Дослідження зонної і домішкової структури ZnSe методами лазерної спектроскопії / Пацкун І.І. //Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова.Сер. 2: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2001. –Вип. 2. — С.101—108.
 1. Patskun I.I. Laser spectroscopy of ZnGeP2 /Patskun I.I., Rybalko A.V. //Proc. XV International School—Seminar Spectroscopy of molecules and crystals. – Chernihiv, 2001. – P.224.
 1. Пацкун І.І. До питання про комп’ютерне моделювання в курсі теоретичної фізики / Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. //Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського ( 26—27 вересня 2001 р.). –Полтава: Пдпу, 2001.—С.140.
 1. Пацкун І.І.Донорно—ексітонні комплекси в a—ZnP2./ Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. //Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського ( 26—27 вересня 2001 р.). – Полтава: Пдпу, 2001. — С.62.
 1. Пацкун І.І. Дослідження зонної і домішкової енергетичної структури a—ZnP2 методами лазерної спектроскопії/ Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. // VІ Всеукраїнська конференція “Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики” (20—21 вересня 2001 р.) : матеріали. – Миколаїв, 2001. – С.212—223.
 1. Пацкун І.І. Дослідження домішкової і зонної енергетичної структури ZnCeP2, тетрагон модифікації / Пацкун І.І., Рибалко А.В //Фізика і хімія твердого тіла. – 2002. — Т.3., №2. – С.267—280.
 1. Пацкун И.И. Лазерная спектроскопия GaP, вирощеного методом Чохральского / Пацкун И.И. // Оптика и спектроскопия. – 2002. – Т.93, 31 – С.45—48.
 1. Пацкун І.І. Внутрішньоцентрові переходи в ZnSe / Пацкун І.І., Грибенщикова О.А., Косюга Т.М. // Студентські фізико—математичні етюди / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2002. — №3. — С.76—81.
 1. Пацкун І.І. Вплив опромінення електронами на дефектну структуру GaP/ Пацкун І.І. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 141.
 1. Пацкун І.І. Ексітонно—домішкові комплекси в ZnSe / Пацкун І.І. // Студентські фізико—математичні етюди / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — №3 – С.76—81.
 1. Пацкун І.І.Домішкова структура напівпровідникового кристалу ZnSe /Пацкун І.І., Рибалко А.В. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 155.
 1. Пацкун І.І. Домішкова структура напівпровідникового кристалу ZnSeP2 / Пацкун І.І., Рибалко А.В. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 155.
 1. Пацкун І.І. Дослідження зонної структури —ZnP2 Ge методами лазерної спектроскопії / Пацкун І.І., Павлова Н.Ю. // VII Всеукраїнська наукова конференція „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 156.
 1. Пацкун І.І. Резонансне двофотонне поглинання в ZnSe / Пацкун І.І. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — С. 157.
 1. Пацкун І.І. Міждомішкові переходи в GaP, вирощеного із розчину—розплаву в кварцевих ампулах Пацкун І.І., Маркович Л.М. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2002. — С. 165.
 1. Шпортько К.В. Вплив анізотропії монокристалів Zn P2 на спектри відбивання в області залишкових променів / Шпортько К.В., Пасічник Ю.А., Пацкун І.І., Венгер Е.Ф. // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 4. – С.68—77. — Літ.: 12 н.
 1. Пацкун І.І. Вплив опромінення GaP електронами на спектр лазерної спектроскопії / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 57—58.
 1. Пацкун І.І. Вплив опромінення GaP протонами на спектр лазерної спектроскопії / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. –С. 58—59.
 1. Пацкун І.І. Дослідження домішкової і зонної структури GaP методами лазерної спектроскопії / Пацкун І.І. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. — №4. – С. 33—40.
 1. Пацкун И.И. Исследование зонной структури a—ZnR2 методами лазерно—модуляционной спектроскопии / Пацкун И.И., Павлова Н.Ю. // Оптика и спектроскопия. 2003. — Т.96, №1. – С. 74—78.
 1. Patskun I.I. Zoned and impurity energy structure of b—CdP2: Zn recieived by Laser – moduletion—spectroscopy metod / Patskun I.I., Slipukhina I.A. // Третя міжнародна конференція молодих вчених з прикладної фізики ( 18—20 червня, 2003 р., Київ, Україна). /Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка. Радіофізичний факультет – К.,2003. – С.71.*
 1. Пацкун І.І. Особливості густини електронних станів в зонах GaP / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 56—57. — Літ.: 2 н.
 1. Пацкун І.І. Резонансне двофотонне поглинання в GaP / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 4. – С.93—97. – Літ.:7 н.
 1. Пацкун І.І. Резонансне двофотонне поглинання в GaP / Пацкун І.І., Маркович Л.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.59—60.
 1. Пацкун І.І. Донорно—ексітонні комплекси в дифосфіді цинку тетрагональної модифікації /І.І.Пацкун, Н.Ю.Павлова // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.88. – Літ.: 2 н.
 1. Пацкун И.И. Исследования зонной структуры a—ZnP2 методами лазерно—модуляционной спектроскопии / Пацкун И.И., Павлова Н.Ю. //Оптика и спектроскопия. – 2004. — Т.96, №1. – С. 74—78.
 1. Пацкун І.І. Лазерна спектроскопія GaP, вирощеного із розчину—розплаву в Ga в кварцових ампулах /І.І.Пацкун // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 90.
 1. Effect of ZnGeP2 annealing in Zn vapor on lazer spectrum / I.I. Patskyn, A.V. Rybalko // Functional materials. — 2005 vol. 12. — №2. – Р. 235—240.
 1. Погорілко Т.М. Деякі аспекти нового бачення викладання фізики / Погорілко Т.М. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. — Кам’янець—Подільський, 2005. – Вип.11. — С. 66—69.
 1. Погорілко Т.М. До питання про зміни в сучасній системі освіти / Погорілко Т.М, Тичина І.І. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. — Кривий ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – Ч. 2. — 2005. — С. 253—258.
 1. Rybalko A.V. Laser spectroscopy of semi – condukting crystals of ZuSiP2 and ZuGeP2. / Rybalko A.V. //Proceedings of the XVI International school—seminar „Spectroscopy of molecules and crystals” . — Sevastopol, 2003. – С. 329.
 1. Рибалко А.В. Нелінійна спектроскопія кристалів ZnGeP2 /Рибалко А.В. //Х Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, (м. Миколаїв, 22—23 вересня 2005 р.) – Миколаїв, 2005. — С. 107.
 1. Тести з фізики для абітурієнтів /за ред. А.В.Рибалко. НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2006. – 16 с.
 1. Сучасна модель викладання фізики / Вернидуб Р.М, Тичина І.І. //Матеріали другої Всеукраїнської науково—практичної конференції „Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи”, (13—16 березня 2007 р. в м. Полтава). — Полтава – 2007. – С. 17—18.
 1. Чумак М.Є. Фізичні задачі у фаховій підготовці вчителів фізики і трудового навчання / М.Є.Чумак, С.Г.Цибін, А.В.Касперський, Т.Г.Січкар // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.7—8.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка