Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка5/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Дробот І.І. Державницька концепція українського союзу хліборобів—державників (20—ті роки ХХ століття) / І.І. Дробот // Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2001. — Вип.40. — C. 186—187.
 1. Дробот І.І. Боротьба за визволення: українська політична еміграція і Німеччина (1920—30—рр.) / І.І. Дробот // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2002. — Вип.49: Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки. – C. 230—239
 1. Дробот І. Боротьба галицьких націонал—демократів за соборність українських земель у міжвоєнний період (1920—1930—ті рр.) / Дробот І. //Пам'ять століть. — 2002. — N6. — С.146—155.

 2. Дробот І.І. Державно—соборницька ідея в діяльності українських політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях 1920 — 30—ті рр.) (історіографія проблеми) / І.І. Дробот // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. — 2002. — Вип.2. — C. 42—50.
 1. Дробот І.І. З історії боротьби ОУН за державність у роки Другої світової війни/ І.І. Дробот //Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти: зб. на. пр. присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного фак—ту. – К.: НПУ, 2002. — C. 133—141.

 2. Дробот І. Суспільнополітичне життя буковинських українців (1920—30—ті роки)/ Дробот І. //Пам'ять століть. — 2002. — N1. — С.68—84.

 3. Дробот І.І. Трансформації української державно—соборницької ідеї (1920 — 1930—ті роки) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2002. – 343 с.

 4. Дробот І.І. Державно—соборницька позиція українських соціал демократів на завершальному етапі національно—визвольної революції 1917—1921 рр./ І.І. Дробот //Наукові записки. Сер.: Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки: зб. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.:НПУ, 2003. — Вип. 51. — C. 196—213.
 1. Дробот І. Ідейні орієнтації як соціальна перспектива: матеріали Перших міжнародних драгоманівських читань/ І. Дробот //Освіта. — 2003. — №: 44, (24 вересня — 1 овтня). — С.4

 2. Дробот І. Соціалізм Михайла Драгоманова: ідеалізм чи соціальна перспектива / І. Дробот // Пам'ять століть. — 2003. — N5. — C. 38—41.
 1. Дробот І. Євген Коновалець: бути творцями або жертвами історії / І. Дробот, В. Кучер // Історичний календар '2004: науково—популярній альманах. — К.: Планета. — 2004. — Вип. 10. — C. 77—88.
 1. Дробот І. Психологічна служба університету: завдання, перспективи, проблеми / І. Дробот, Л. Долинська // Освіта. — 2004. — №4 (21—28 січня). — C. 4
 1. Дробот І. Знання історії інформує особистість: 11 випусків щорічника "Історичний календар" / І. Дробот // Освіта. — 2005. — №37/38(21—28 вересня). — C. 11.
 1. Дробот І. Ключі, що відчиняють двері і серця: Історія та філософія педагогічної освіти / І. Дробот // Пам'ять століть. — 2005. — N3/4. — C. 13—14.
 1. Дробот І. Орієнтир один — формування національно зрілої творчої особистості: (досвід НПУ імені М.П. Драгоманова) / І. Дробот // Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 63—67.
 1. Дробот І. Які вони — воєнні трудодні?: / І. Дробот // Освіта. — 2005. — №5(26 січня — 2 лютого). — C. 8. — Рец. на кн.: Чернега М.П. Вклад робітників України у зміцненні воєнно—економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни. — К., 2004.
 1. Дробот І.Європейська модель української державності в ідеологемі історико—філософського спадку В.К.Липинського /І. Дробот // Україна дипломатична: науковий щорічник /упоряд. Л.Губерський [та ін.]— К., 2006. — Вип.7.— С.490—501.
 1. Дробот І. Історична пам'ять України / І. Дробот // Пам'ять століть. Україна. — 2006. — N3/4. — C. 5—8
 1. Дробот І. "Ніхто нам не збудує держави, коли самі її не збудуємо": Українська держава в науково—практичному розгляді В. Липинського / І. Дробот // Пам'ять століть. Україна. — 2006. — N2. — C. 155—164. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Дробот І. 50 років від дня народження українського філософа В.Д. Бондаренка / І. Дробот, М. Закович // Освіта. — 2006. — №42/43(1—8 листопада) . — C. 6.

 2. Дробот І. Українська ідея в історико—філософській спадщині Михайла Драгоманова / І. Дробот // Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали (27—28 жовтня 2006 р.) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 1. — C. 71—73.— Библиогр. в конце ст.


Кафедра філософії

 1. Андрущенко Т.І. Історико—культурні передумови становлення середньовічного розуміння естетичного /Андрущенко Т.І. //Нова парадигма: Філософія. Соціологія. Політологія. – К.: НПУ, 2006. — Вип.58. — С.61—71.

 2. Андрущенко Т.І. Естетичне як чинник формування демократичних цінностей молоді / Андрущенко Т.І. //Розвиток демократії і демократичної освіти в Україні: ІУ міжнародна конф., (м.Ялта, 8—30 вересня 2006 р.);за сприяння Канадського Агентства Міжнародного розвитку (CIDA) / Комітет Верховної Ради України з питань науки та освти. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Харківський нац. університет внутрішніх справ. Інститут вищої освіти АПН України. Укр.—Канадський проект „Розбудова демократії”; Андрущенко В. Замість передмови, с.3. – К.: Вид—во НПУ, 2007. — С. 111—112.

 3. Андрущенко Т.І. Особливості епохи Ренесансу: ідеологія, освіта і культура / Андрущенко Т.І. //Вища освіта України. — 2007. — №1. — С.19—26.

 4. Волинка Г. Антропологія Й. Міхневича і генеза російського космізму/ Г.Волинка, Н.Мозгова //Людина і політика. — 2000. — N5. — С.40—44.
 1. Волинка Г. До питання про місце філософії в університетській освіті /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова // Пульсар. — 2000. — № 9. – С.57—60.
 1. Історія української філософії: навч. посібник /Ю.О.Федів, Н.Г.Мозгова; наук. ред. Г.І.Волинка. — К.: Україна, 2000. — 512 с.
 1. Волинка Г. Й.Міхневич і М.Федоров: до питання про українські витоки російського космізму /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова // Людина і політика, 2000.— № 5. – С.40—44.
 1. Волинка Г. Про хронотопос духовних впливів навчального закладу: текст лекції / Волинка Г. — К.: НПУ, 2000. – 16 с. 1. Волинка Г. Слезы Гераклита и тоска по постоянству / Волинка Г. //Проблемы стабильности развития современного общества. — Новгород, 2001.— С. 31—33.*
 1. Волинка Г. Феномен педагогічного університету та деякі принципи його осмислення / Г.І.Волинка, Ю.О.Федів //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім.М.Драгоманова.. — К.: НПУ. — 2001. — Вип. 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — C. 5—20.
 1. Сталін і Булгакови : метафізика духовної впливовості Київської академії /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, В.О.Дорошкевич //Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти: зб. наук. пр., присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного факультету /редкол.: Б.І.Андрусишин (відп.ред.) [та ін.]. — К., 2002. — C. 82—99. – Літ. :24 н.
 1. Волинка Г. Університет як соціокультурний феномен: історія і українська сучасність/ Г.Волинка, Н.Мозгова, Ю.Федів //Людина і політика. — 2002. — N2. — С.82—96.
 1. Волинка Г. Феномен педагогічного університету як предмет філософського осмислення / Волинка Г. // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ. — 2002. — Вип.1. — C. 132—138.
 1. Волинка Г. Філософія : посіб. для аспірантів і пошукувачів, які готуються до кандидатського іспиту з філософії /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів; Міністерство освіти України; УДПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — 64 с.
 1. Філософія політики: короткий енциклопедичний словник /НАН України; Академія педагогічних наук України; Київський національний ун—т ім. Т.Г. Шевченка /авт.—упоряд.: В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко, В.С.Бакіров, …Г.І.Волинка [та ін.]; за ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання України, 2002 — 670 с.
 1. Волинка Г. Філософія як складова університетської освіти: зб. наук. пр. студ. ун—ту — членів проблемних груп кафедри філософії / Волинка Г. М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Г.І.Волинка [та ін.] (ред. кол.). — К.: НПУ, 2003. – 96 с.
 1. Волинка Г. Хто пробуджує мислителя : кафедра філософії/ Волинка Г. //Освіта. — 2002. — № 54, 20—27 листопада. — С.10.
 1. Волинка Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Волинка Г. //Перші міжнародні драгоманівські читання: матеріали ( 30 вересня — 2 жовтня 2003 р.) /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; відп. ред. В.П.Андрущенко, укл. Г.І.Волинка, В.П.Сергієнко, Л.Л.Макаренко. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 1.— С. 61—66.

 2. Волинка Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Волинка Г. //Пам'ять століть. — 2003. — N5. — C. 30—33
 1. Михайло Драгоманов і Національний педагогічний університет /В.Андрущенко, Г.Волинка, Н.Мозгова //Освіта України. — 2003.— №72, 23 вересня. – С.6
 1. Волинка Г. Міфорелігійні засади стародавньої освіти і філософії / Волинка Г. //Людина і політика. — 2003. — N6. — C. 109—122
 1. Волинка Г. Подвійне громадянство людини у світах природи і свободи: (ким був М.П.Драгоманов у філософії) : матеріали Перших Міжнародних драгоманівських читань / Волинка Г. //Освіта. — 2003. — № 44, (24 вересня — 1 жовтня). — С. 5
 1. Волинка Г. Філософія в педагогічному університеті: історія, сучасність, перспективи / Г.І. Волинка // Філософія як складова університетської освіти: зб. наук. пр. студ. ун—ту—членів проблемних груп кафедри філософії / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — C. 3—24.
 1. Волинка Г. Видатні постаті в оточненні Йосипа Міхневича / Г. Волинка, Н. Мозгова // Пам'ять століть. — 2004. — N1. — C. 4—20.
 1. Волинка Г. 170—річчя Київського національного – це свято і драгоманівців / Волинка Г. //Освіта. — 2004. — №7, 4—11 лютого.
 1. Волинка Г. Філософія як складова університетської освіти: історія і сучасність / Волинка Г. //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів VII Всеукраїнської наук.—практ. конф., (Київ, 15—16 квітня 2004 р.); у 7—ми т. — К.: Вид—во Європ. ун—ту, 2004. — Т. 1. — С. 14—28.
 1. Волинка Г. Щодо витоків і ґрунту НПУ ім. М. П. Драгоманова/ Волинка Г. //Освіта. — 2004. — № 19, 14—21 квітня.
 1. Волинка Г. Ювілей Київського національного і витоки НПУ імені М.П. Драгоманова / Волинка Г. //Освіта України. — 2004. — № 8, 23 березня.
 1. Волинка Г. Генетичні корені Національного педагогічного / Волинка Г. //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. ( 19 квітня 2005 р.). — К.: НПУ, 2005. — С.60—65.
 1. Волинка Г. Від натурфілософії до філософії одкровення (Фрідріх Шеллінг) / Волинка Г. //Історичний календар 2005. — К., 2005. — Вип. 11. — С. 69—77.
 1. Волинка Г. Про домінантні спрямування школи: інтерв’ю з професором Г.І.Волинкою; записав В.С.Крисаченко //Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова /ред. В.П.Андрущенко, укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. — К.: Четверта хвиля, 2005. — С.131—136.
 1. Волинка Г. 170—річчя Київського національного — це свято і драгоманівців/ Волинка Г. //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2005. — N2. — C. 7—8.
 1. Волинка Г. У витоків вищої освіти Київщини: до 170—річчя НПУ імені М.П. Драгоманова / Г. Волинка, Н. Мозгова // Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 15—56.
 1. Волинка Г. Філософські науки: посібник для аспірантів /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 102 с.
 1. Волинка Г. Філософія Гегеля — наука, істинне знання / Волинка Г. //Історичний календар. 2005. — К., 2005. — Вип. 11. — С. 324—332.
 1. Волинка Г. Філософія Стародавності і Середньовіччя в освітньому контексті: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Волинка Г. — К.: Вища освіта, 2005. – 544 с.
 1. Філософський словник соціальних термінів. — 2—ге вид., доп. / В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, М.І. Михальченко,…Г.І.Волинка та ін.; за ред. В.П.Андрущенка. – К., Харків "Р.И.Ф", 2005. — 672 с.
 1. Волинка Г. Філософські науки: посібник для аспірантів і пошукачів, які готуються до кандидатського іспиту з філософських наук /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів; Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. — 104 с.
 1. Волинка Г. Видатні постаті в оточенні Й.Міхневича / Волинка Г. //Український церковний історичний журнал /Церковно—історичне наукове товариство. — 2006. — №1(5). — С.71—82.
 1. Всегда ли выход «после этого, значит по причине этого» (post Hos ergo propter hos) является ошибкой? [ логико—гносеологический подход ] Г.І.Волинка, В.О.Дорошкевич, Н.Г.Мозгова //Нова парадигма: Філософія. Політологія. Соціологія / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — Вип.74. — С.3—11.
 1. Волинка Г. Епоха еллінізму: кепос Епікура та римський епікуреїзм / Волинка Г. //Нова парадигма : Філософія. Політологія. Соціологія / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — Вип. 58. — С. 3—15. — Літ.: 11 н.
 1. Історія філософії в її зв'язку з освітою: підручник для студентів вищих навчальних закладів /Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, Н.Г.Мозгова, І.В.Огородник та ін.; за ред. Г.І. Волинки. — К.: Каравела, 2006. — 480 с. – Бібліогр.: с.463—473.
 1. Філософія і філософські науки: посібник для підготовки до кандидатських іспитів /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів; Міністерство освіти і науки України. АПН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — 120 с.
 1. Філософія як складова університетської освіти : зб. наук. пр. студентів університету—членів проблемних груп кафедри філософії /Міністерство освіти України; НПУ ім. М.П.Драгоманова; Каф. філософії; за ред. Г.І.Волинки (вступ. слово: «Філософія в педагогічній університетській освіті: історія, сучасність, перспективи») [та ін.] (ред. кол.). — К.: НПУ, 2006. — 46 с.
 1. Християнсько—мусульманський діалог в контексті євроатлантичних прагнень України : зб. наук. матеріалів /Г.І.Волинка (відп. ред.) [та ін.]; Держ. департамент у справах релігій. — К., 2006. — 96 с.
 1. Волинка Г. Ще раз про філософську позицію Михайла Драгоманова / Волинка Г. //Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали : до 165—річчя з дня народження Михайла Драгоманова /Міністерство освіти і науки України. АПН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова [та ін.]; редкол.: В.П.Андрущенко (відп. ред.),…Г.І.Волинка [та ін.]; укл. Г.І.Волинка, Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 1. — С.45—48.
 1. Волинка Г. Щедрий учинок вченого і педагога: до 55—річчя Володимира Беха / Волинка Г. //Пам’ять століть. — 2006. — № 1. — С.196—198.
 1. Волинка Г. До проблеми витоків російського космізму / Волинка Г. //Вісник Національного авіаційного університету. Сер. Філософія. Культурологія. — К.: НАУ, 2007. — №1(5). — С.12—16.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки як методологія соціальної модернізації / Глушко Т.П. //Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень: матеріали між нар. наук. конф. „Людина – Світ – Культура”. – К :ВПЦ „Київський університет”, 2004. – С.370—371.
 1. Глушко Т.П. Структура економічної свідомості: соціально— філософський аналіз / Глушко Т.П.//Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепція, можливості: матеріали наук. конф. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 116—117.
 1. Глушко Т.П. Філософія бізнесу як основа легітимації економіки / Глушко Т.П. //Філософські проблеми гуманітарних наук: філософський альманах. – К.: Міжнар. освітній фонд ім. Ярослава Мудрого, 2005. — № 4. – С.85—89.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки як форма національної самоідентифікації / Глушко Т.П. //Матеріали міжнародної наукової конференції „Дні науки філософського факультету—2005”. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2005. – Ч.3. – С.26—27.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки як основа формування стратегії соціального управління / Глушко Т.П. //Мультиверсум: філософський альманах: зб. наук. пр. /гол. ред. В.В.Лях. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2005. – Вип. 47. – С.184—192.
 1. Глушко Т.П. Філософський зміст „економічного підходу” Г.Беккера / Глушко Т.П. //Матеріали ІУ міжнародної науково—практичної конференції „Динаміка наукових досліджень — 2005”: тези. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т.62. – С.12—15.
 1. Глушко Т.П. Економічні засади розвитку суб’єкта соціальної дії/ Глушко Т.П. //Філософські проблеми гуманітарних наук: філософський альманах. – К.: Міжнар. освітній фонд ім. Ярослава Мудрого, 2006. — № 8.— С.89—94.
 1. Глушко Т.П. Економічна ідеологія у структурі соціального знання (український контекст) / Глушко Т.П. //Мультиверсум: філософський альманах: зб. наук. пр. /гол. ред. В.В.Лях. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2006. – Вип. 54. – С. 67—77.
 1. Глушко Т.П. Ментальні цінності економічної свідомості українців: соціально—креативний потенціал / Глушко Т.П.//Матеріали міжнародної наукової конференції „Дні науки філософського факультету—2006”. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. — Ч.V. – С.12—14.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки: структурно—методологічний аналіз: автореф. дис. … канд. філософ. наук. / Глушко Т.П. – К., 2006. – 17 с.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки і соціальний прогрес / Глушко Т.П. // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – Вип. 77. – С.71—74.
 1. Глушко Т.П. Концепція сталого розвитку як аграрна філософія сучасної цивілізації / Глушко Т.П., Корсак Л.М. // Мультиверсум: філософський альманах: зб. наук. пр. /гол. ред. В.В.Лях. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2007. – Вип. 66. – С. 54—63.
 1. Глушко Т.П. Навчальна програма дисципліни „Філософія політики”/ Глушко Т.П.— К.:МАУП, 2007. – 17 с.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки і філософія освіти: перспективи методологічного синтезу / Глушко Т.П. //Матеріали міжнародної наукової конференції „Дні науки філософського факультету—2007”. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. — Ч.V. – С. 28—29.
 1. Дорошкевич В. Правда про історію встановлення радянської влади на Україні (листопад 1917—листопад 1918) //Сучасність. — 1991. — Ч.7—8, липень—серпень. — С.126—141.

 2. Дорошкевич В.О. Надо ли отказываться от России? /В.О.Дорошкевич //Крымские известия. – 1999. – 20—21 августа, [№ 164—165(1915—1916)]. – С.11.

 3. Дорошкевич В. Вироджується і зникає українець. Чому? : роздуми про майбутнє нашої нації та про зникнення графи „національність” у нашому паспорті /В.Дорошкевич, Я.Ілясевич //Українська газета. – 2000. – 12 жовтня,[ №187]. – С.5.

 4. Дорошкевич В.О. Дуалізм мислення /В.О.Дорошкевич //Наукові записки: ювілейний випуск /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ч.1. – С. 98—100.

 5. Дорошкевич В.О. Духовный завет Александра Грина: взгляд из сегодня //Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2000. — №3. – С.18—21. – Лит.: 13 н.

 6. Дорошкевич В. „Незалежно від національного походження”: Про графу „національність” у паспорті громадянина України /В.Дорошкевич //Національна газета. – 2000. – 23—29 березня, [№ 12(441)]. – C.4.

 7. Дорошкевич В. „Чисті руки” Президента України Леоніда Кучми /В.Дорошкевич //газ. Справедливість (Волинь). – 2000. — 30 листопада (№47). – С.2.

 8. Дорошкевич В.О. Доля України в планах митрополита Андрея Шептицького і проблема ії інтеграції в Європу / В.О.Дорошкевич //Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи /МОН України. Укр. православна Церква. Київський патріархат. Міжнародний інститут лінгвістики і права. – К.: МІЛП, Укр. Центр духовної культури, 2001. – С.609—620.

 9. Дорошкевич В.О. Проблема універсалій: сучасний погляд/ В.О.Дорошкевич //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип. 40. — C. 183—184.

 10. Дорошкевич В.А. Свобода научного мышления: современный подход (философский срез) / В.А.Дорошкевич //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім.М.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип.7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — C. 121—124.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка