Національно-патріотичне вихованняСкачати 126.76 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір126.76 Kb.
Національно-патріотичне виховання

 Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства.

Включившись до процесу відродження національної системи виховання, головною метою колективу Миролюбівського НВК школи-сад є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його соціального досвіду, його національної ментальності, своєрідності, світобачення і на цій основі – формування особистих рис громадянина України: духовності, моральна, правова, трудова, екологічна, художньо – естетична та релігійна культура, розвиток індивідуальних здібностей і талантів учня.

Сьогодні виховання громадянина – патріота – цілеспрямований, систематичний, регульований процес, мета якого – утвердження свідомості нації, народу, етнічної культури, мовної єдності, кращих рис характеру громадянина України.

В основі виховного процесу школи лежить система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів, батьків та учнів згідно з суспільно заданими цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати висококваліфікованим спеціалістом, займати чіткі національні, загальногосподарські позиції, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе як особистості.

Реалізуючи концепцію освіти, як процес розвитку творчої особистості, педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує. Анкетування, соціологічні опитування, індивідуальні бесіди дають змогу  вивчати рівень вихованності, потреб, інтересів кожного учня.

Пріоритетним напрямком організаційно-педагогічної діяльності є індивідуальний підхід у вихованні особистості учнів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання, що знайшло своє відображення в планах організаційно-виховної роботи всіх структурних підрозділів школи.

Значна увага педагогічним колективом приділяється виконанню Національної програми патріотичного виховання молоді,  розвитку життєво-активної позиції громадянина України.

Головне завдання виховної діяльності - створення умов для активної життєвої позиції учнів, громадянського самовираження і самореалізації, максимального задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

Напрями роботи школи з патріотичного виховання учнів

·                      формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

·                     виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;

·                     формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України.

·                     збереження і продовження українських культурно- історичних традицій;

·                     виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;

·                      формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;

·                     формування соціальної активності;

·                     виховання правової культури особистості;

·                     формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;

·                     формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху

·                     сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

·                     виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Організаційно-методична діяльність з національно-
патріотичного виховання учнів

1.Розробка заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання учнів у  школі.

2.Розгляд стану реалізації заходів національно-патріотичного виховання учнів на засіданнях педагогічної ради, творчої лабораторії національного виховання, нарадах при директорові.

3.Забезпечення використання державної символіки України під час проведення масових заходів.

4.Забезпечення висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладом, в засобах масової інформації.

Затверджую

директор Миролюбівського НВК

школи-сад

______________ Г.В.Штанько
ПЛАН

заходів з патріотичного виховання

Миролюбівського НВК школи-сад

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

2015-2016 н.р.


з/п

Завдання Концепції

Зміст заходу

Термін

Виконавці

1

Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей

Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти.           

Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпеченняПостійно

Заступник директора

Директор


2

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь

 

  

 

  

 

 У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора перед початком занять та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів

Постійно

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 


Проведення в школі заходів до Дня Державного Прапора України.

Серпень

Заступник директора з ВР

 


Проведення в школі правової

освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.Постійно

Заступник директора з ВР, класні керівники, вчителі історії та правознавства

 


Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України».

Грудень 2015

Заступник директора з ВР (вчитель правознавства)

 


3

Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу

 


Проводити серед учнівської  молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури  шляхом ознайомлення з об'єктами  історичної та культурної спадщини України, області, села, використовуючи активні форми роботи.

Постійно

Учителі історії

4

Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації

 


Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори.

Жовтень

листопад


Вчителі української мови та літератури

У плані виховної роботи школи передбачити заходи з відзначення Днів української писемності та мови

Листопад

Заступник директора з ВР

 


Забезпечення участі у районних етапах конкурсу учнівської творчості відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.»

Грудень

Заступник директора з ВР, учителі української мови та літератури

 


5

Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини

Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом  проведення  акцій, конкурсів патріотичного спрямування.

Постійно

Вчителі історії

Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління

Жовтень-квітень

Заступник директора з ВР., вчителі історії, класні керівники та класоводи

 


Забезпечення співпраці з ветеранами  в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат.

Постійно

Заступник директора з ВР

 


6

Відновлення і вшанування національної пам’яті

 


У плані виховної роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України

Постійно

Заступник директора з ВР

Активізувати роботу шкільного музею, постійно поповнювати їх фонди новими матеріалами пошукової роботи учнів

Постійно

Вчителі історії

Організувати у школі виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення.

Квітень

Бібліотекар

Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України

Щороку    14 жовтня

Бібліотекар

8

Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби

Проведення днів відкритих дверей спільно з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами

Постійно

Заступник директора з ВР, класні керівники

 


 Забезпечувати участь у районних і шкільних  спартакіадах

Щорічно

Вчитель фізичного виховання

10

Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами

 


Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів

Постійно

 класні керівники, класоводи

Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги солдатам АТО,  людям похилого віку, інвалідам.

Постійно

Класні керівники

Адміністрація школи 

 

 

 


11

Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання

Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи, відзначення дня села.

Постійно

Заступник директора з ВР

 


12

Сприяння діяльності установ, навчальних закладів,  спрямованих на патріотичне виховання молоді

 


Забезпечення взаємозв’язків із освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час

Постійно

Педагогічний колектив

Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування .

Постійно

Заступник директора з ВР,педагогічний колектив

Підтримка та сприяння розвитку державно-

громадського управління освітою; забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнівПостійно

Педагогічний колектитв

13

 

  

Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини

 

  

Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях, на місцевому кладовищі.

Під час місячників благоустрою та до початку навчального року

Заступник директора з ВР., класні керівники

 


Організувати шефство школи,  над місцями поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв голодомору  та політичних репресій.

Постійно

Заступник директора з ВР, класні керівники

 

14


Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави

У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді

Протягом навчального року

Заступник з ВР, педагогічний колектив

 

 

Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя

Постійно

Вчитель фізичного виховання, основ здоров’я

Сприяння участі школи,

учнівської молоді в інноваційній просвітницько-оздоровчій превентивній програмі: «Школа проти СНІД»Постійно

Заступник директора з ВР., класні керівники.

 


Участь у районних спортивних змаганнях

 


Постійно

Вчитель фізичного виховання

16

Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності

Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків.

Постійно

Соціальний педагог, класні керівники

 


Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу  з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування

у дітей та молоді духовності, моральної культури,  толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільствіПостійно

Заступник директора з ВР, класні керівники, психолог

 


 

 

 


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка