Наказ №13 Про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів з української мови та українського читанняСкачати 134.26 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір134.26 Kb.
ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 176

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА І СТУПЕНИ № 176

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ


11.02.2013 № 13

Про стан викладання

та якість навчальних досягнень

учнів з української мови та українського читання

Згідно з річним планом роботи школи з 15.01.2013 по 08.02.2013 в школі проводилась фронтальна перевірка стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української мови та українського читання.

Вивчення даного питання мало на меті проведення моніторингу начальних досягнень учнів з даного предмета і стану його викладання. Вивчення проводилось за такими аспектами:  • обізнаність учителів з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предмета;

  • стан календарного планування: відповідність планування вимогам навчальних програм; доцільність розподілу тем; чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань;

  • стан поурочного планування (систематичність, якість). Використання додаткової літератури під час підготовки до уроків;

  • якість навчального процесу (раціональність вибору структури уроку; оптимальність застосування форм, методів прийомів і засобів роботи на різних етапах уроку; впровадження інноваційних технологій; рівень розумової та пізнавальної діяльності школярів; рівень засвоєння програмового матеріалу на уроці; результативність обліку навчальних досягнень школярів; обізнаність учителів з критеріями оцінювання.)

  • рівень навчальних досягнень школярів та сформованості загально навчальних та предметних умінь і навичок.

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти. Основна мета цього курсу полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра. Яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) у процесі спілкування. Навчання української мови має бути спрямоване також на формування соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання.

Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим результатом взаємодії знань, умінь, навичок, та ціннісних ставлень учнів. Що набувається у процесі реалізації усіх змістовних ліній предмета «Українське читання».

Українська мова як рідна мова вивчається у 1-А, 2-А, 3-А класах, у 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В,3-Б, 3-В, 3-Г, 4-А, 4-Б, 4-В класах українська мова вивчається як державна.

У 2012/2013 навчальному році українську мову викладають такі учителі:

ПІБ вчителя

Клас

Кваліфікаційна категорія

Предмет

1

Сабельникова В.Ю.

1-А

вища

Навчання грамоти

2

Просяник С.Ю.

1-Б

вища

ст.учительУкраїнська мова

3

Почтарьова Є.Ю.

1-В

спеціаліст

Українська мова

4

Мірошніченко Ю.О.

2-А

спеціаліст

Українська мова, українське читання

5

Горошко В.О.

2-Б

спеціаліст

Українська мова

6

Лях Т.В.

2-В

вища

Українська мова

7

Шевченко В.М.

3-А

вища ст.учитель

Українська мова, українське читання

8

Сметана О.В.

3-Б

вища

Українська мова, українське читання

9

Буцько Т.І.

3-В

вища

Українська мова, українське читання

10

Іванська І.Ю.

3-Г

перша

Українська мова, українське читання

11

Флюстикова О.В.

4-А

друга

Українська мова, українське читання

12

Гладка О.М.

4-Б

вища

Українська мова, українське читання

13

Курочкіна Е.М.

4-В

друга

Українська мова, українське читання

Адміністрацією школи було відвідані уроки вчителів, вивчено документацію вчителів і учнівські зошити, проведено диктанти в 3-4 класах, контрольні роботи з читання в 4-х класах, зроблено порівняльний аналіз семестрових оцінок та оцінок за контрольні роботи. Завдяки цьому одержано об`єктивну характеристику роботи вчителів, надано певні рекомендації.

Перевірка показала наступне:

Вчителі працюють за чинними навчальними програмами та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Календарні плани вчителів складені згідно з державними навчальними планами і програмами з урахуванням методичних рекомендацій, включають всі види перевірок (аудіювання, письмовий, усний переказ, діалог, мовні знання тощо).

Поурочні плани продумані, і в них чітко визначені окремі етапи уроку та заплановані завдання, що відображають роботу вчителя з виконання навчальних програм та врахування індивідуальної і диференційованої роботи з учнями на уроці. При підготовці до уроку, вчителі користуються різноманітною додатковою літературою. При проведенні співбесід з учителями було виявлено, що учителя обізнані з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предмета, особливо це стосується вчителів, які викладають українську мову як державну та вчителів, які викладають українську мову за новими навчальними програмами.

Вчителі Шевченко В.М., Гладка О.М., Сметана О.М., Просяник С.Ю., Буцько Т.І., Лях Т.В., Сабельникова В.Ю. мають високу професіональну підготовку, напрацьовану в постійному творчому пошуку, у неперервній самоосвіті. Їх методика викладання базується на реалізації основних вимог програм, та Концепції сучасної національної школи, використанні інтерактивних, розвивальних методів навчання, нестандартних підходів до уроку, співпраці з учнями. На всіх уроках постійно створюється атмосфера розкутого, зацікавленого навчання, стимулюється інтерес учнів до предмета. Уроки завжди цілеспрямовані, методично насичені. На уроках витримується триєдина мета навчання.

Уроки вчителів Флюстикової О.В., Курочкіної Е.М.,успішно формують міцну граматичну базу, розвивають мовлення учнів, прищеплюють їм естетичний смак. Вони чітко планують всі етапи уроку, раціонально розподіляють час. У процесі уроку враховують здібності та інтереси учнів, активізують роботу учнів шляхом упровадження інтерактивних форм і методів, мотивують навчальну діяльність учнів на уроці. Вчителі Сметана О.В., Просяник С.Ю., Гладка О.М., Сабельникова В.Ю. пропонує учням систему проблемних питань, привчає не тільки уважно слухати, читати, а й думати, зіставляти, аналізувати, залучає до пошукової роботи. Вчителі на уроках постійно працюють над збагаченням мовного запасу учнів. У 3-Б, 3-Г, 4-А, 4-Б класах (російськомовні) українською мовою викладається предмет «Я і Україна. Довкілля». Це сприяє розвитку мовлення учнів. Учням даються відмінні навички говоріння, читання, аудіювання, діалогічного монологічного, розмовного мовлення; збагачується їхній словниковий запас в активному мовному середовищі.

На уроках Горошко В.О., Почтарьової Є.Ю. моделюються цікаві мовленнєві ситуації, практикуються використання комунікативних вправ. Учителя підбирають вправи на засвоєння лексики з вибірковими завданнями

( вставити слова, яких не вистачає; знайти значення виразу, висловити свою згоду чи незгоду з наступним твердженням). Вчителі завжди заохочують учнів, які намагаються висловлювати свою думку українською мовою. Слід звернути увагу на позитивну роботу вчителів – початківців Горошко В.О., Почтарьової Є.Ю. Вчителі раціонально обирають структуру уроку, правильно дозують час, відведений на етапи уроку. Намагаються запобігти перенавантаження учнів, добирають цікаві завдання.

Вчителі Гладка О.М., Флюстикова О.В., Сметана О.В., Шевченко В.М. проводяться уроки з використанням ІКТ в системі.

Не завжди продумані уроки Мірошниченко Ю.О.Вчитель не звертає увагу на вікові особливості учнів, не проводить диференціацію завдань, етапи уроку не витримані часово. Хоча, вчителька завжди готується до уроків, використовує ІКТ, додаткові матеріали.

У зв`язку з хворобою вчителя Іванської І.Ю. уроки не відвідувались, контрольна робота не проводилась.

В 3-А, 4-Б, 4-А, 3-Б, 3-В, 2-В класах в системі проводиться ефективна робота з фонетики, вимови. Для роботи над артикуляцією використовуються фонетичні вправи, цікаві скоромовки, українські прислів`я, приказки, крилаті вирази.

З метою підготовки учнів 4-х класів до державної атестації

Уроки вчителів пов`язані з життям, інтересами дітей, історією країни, вивченням національних традицій своєї держави. Учням прищеплюється художній смак, розвиваються їх естетичні почуття, гуманізм, патріотизм.

Аналіз моніторингу з української мови свідчить про те, що учні засвоїли навчальний матеріал на належному рівні. Оцінювання учнів за контрольні роботи та за І семестр суттєво не відрізняються.У таблицях наведено аналіз контрольних робіт з української мови, з українського читання (4 класи).

клас
високий

достатній

середній

початковий

3-Б

мова

9

31%

13

45%

6

20,6%

1

3,4%

І сем

9

28%

20

62,5%

3

9,5%3-В

мова

6

22%

17

60%

3

10%

2

8%

І сем

8

28,6%

16

57,2%

4

14,2%3-А

мова

10

40%

13

52%

2

8%І сем

11

42%

13

50%

2

8%Всього


мова

25

30,4%

43

52,4%

11

13,4%

3

3,6%
4-А

мова

11

44%

13

52%

-

-

1

4%

І сем

13

45%

14

48%

2

7%

-

-

чит

13

57%

9

39%

1

4%І сем

23

79%

5

18%

1

3%4-Б

мова

11

52%

7

33%

1

5%

2

10%

І сем

11

42%

10

39%

5

19%чит

16

76%

4

19%

1

5%

-

-

І сем

19

73%

5

19%

2

8%

-

-

4-В

мова

6

33,3%

6

33,3%

-

-І сем

8

40%

12

60%

-

-

-

-

чит

7

43,7%

8

51,1%

1

6,2

-

-

І сем

10

50%

10

50%

-

-

-

-

Всього

мова

28

48,2%

26

44,8%

1

1,7%

3

5,1%

чит

36

60%

21

35%

3

5%Якість знань з мови 4-х класів – 93,1% (к/р), 84,6% (І сем)

Якість знань з читання 4-х класів – 95%

Якість знань з мови 3-х класів – 81,7% (к/р), 85,5 % (І сем).

В листопаді проводився тиждень української мови. Проводився шкільний етап знавців української мови ім. П.Яцика. Учні приймали участь у районному етапі, але призових місць не посіяли. Учні 4-х класів в цьому році прийняли участь в олімпіаді «Олімпус» (зимова сесія).

З метою підвищення в учнів школи інтересу до вивчення української мови у школі проводились наступні конкурси:


  • «Юний поет»;

  • Конкурс листівок

  • Свято Святого Миколая

  • Вистава «Ніч перед Різдвом».

Виходячи з наведеного,

НАКАЗУЮ:


1.Відзначити високий рівень вчителів Сметани О.В., Шевченко В.М., Гладкої О.М., Буцько Т.І., Просяник С.Ю.,Сабельникової В.Ю., Лях Т.В., Флюстиковій О.В. щодо якісної підготовки до уроків з української мови.

2. Вчителям 1-4 класів:

2.1.З метою підвищення ефективності стану викладання української мови та рівня навчальних досягнень учнів продовжувати підвищувати свій фаховий та професійний рівень шляхом самоосвіти та участі в методичних формах роботи.

2.2.Продовжувати застосовувати ефективні форми та методи для розвитку творчих здібностей школярів, упроваджувати інтерактивні форми та методи роботи на уроках тощо.

2.3.Продумувати систему домашніх завдань, спираючись на індивідуальне ставлення та диференційоване навчання.

2.4.Сприяти формуванню у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати й інтерпретувати літературні тексті різних видів із використанням початкових літературознавчих понять.

2.5.Звернути увагу на методику організації колективної, групової, індивідуальної творчої діяльності.

2.6.Систематично працювати над запобіганням неуспішності учнів.

3.Вчителям Мірошніченко Ю.О., Почтарьовій Є.Ю., Горошко В.О. на уроках приділяти увагу роботі над мовними явищами (звуко-буквений аналіз, вимова слів, слово та його значення).

4.З метою підготовки учнів 4-х класів до ДПА провести поглиблене повторення недостатньо засвоєних учнями розділів програми.

5.Звернути увагу вчителів, які викладають в україномовних класах музичне мистецтво, фізичну культуру, англійську мову на необхідність спілкування з учнями українською мовою.

6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Одринську О.П.Директор ХЗОШ № 176 І.О.Петренко


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка