Наказ №231 Про стан викладання математики в 5-11-х класах у 2014/2015 навчальному роціСкачати 226.7 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір226.7 Kb.
Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Первомайської міської ради Харківської областіН А К А З

29.12.2014 № 231


Про стан викладання математики в 5-11-х класах

у 2014/2015 навчальному році

Відповідно до річного плану роботи школи на 2014/2015 навчального року з 09.10. по 12.12.2014 року вивчався стан викладання математики та рівень знань, умінь і навичок учнів із цього предмета.

У процесі вивчення адміністрацією стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з математики було відвідано ряд уроків у 5-11-х класах, перевірено стан ведення шкільної документації вчителями, учнівські зошити, проведені бесіди з учнями 5,10-х класів, моніторинг якості освіти проведені контрольні роботи за цей період.

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі обізнані з новими програмами, інструктивними листами Міністерства освіти і науки України про викладання математики, специфікою викладання та оцінювання навчальних досягнень учнів. Враховують основні принципи програми, а саме принцип комунікативної спрямованості, особистісну орієнтацію.

Відвідані уроки відповідають вимогам до структури уроків математики, вчителями витримуються основні етапи уроку. Педагоги вдало чередують різноманітні види навчальної діяльності.

З метою забезпечення належного рівня викладання математики у школі створено кабінети математики з необхідною навчально-матеріальною й методичною базою завідуючі кабінетами Кулініч Н.І., Подобреєва Н.П. Викландають математику чотири педагоги.

Кадрове забезпечення викладання предмету 5-11-х класів:  • 6, 7-А, 7-Б, 8-Б, 10-А клас Кулініч Н.І., має повну вищу освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», педагогічних стаж – 24 роки, курси 01.10.2010;

  • 8-А клас Свідерська С.П., має повну вищу освіту , кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічних стаж – 32 рік, курси 07.10.2011, атестація 05.04.2012;

  • 9-А, 9-Б, 10-Б, 11 класи Подобреєва Н.П., має повну вищу освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічних стаж – 39 років, курси 27.11.2009, атестація 08.04.2010;

  • 5-А, 5-Б класи Голованова О.М., має повну вищу освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», педагогічний стаж - 15 років, курси 18.06.2010, атестація 20.03.2014.

Перевірка шкільної документації показала, що вчителі працюють за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Викладання математики здійснюється за програмами: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12, Перун, 2005 (Лист МОН № 1/11-6611 від 23.12. 2004).

Клас

Назва навчальної програми, за якою здійснюється навчання

Автор (и) навчальної програми

Рік видання навчальної програми

Назва ресурсу,де розташовано або вміщено програму

Кількість годин, що фактично відведено програмою

5-6

Навчальна програма для учнів 5-9 кл ЗНЗ «Математика»

Нелін Є.П.

2012

Офіційний веб-сайт МОНУ

4

7-9

10-11


Програма з математики:

Програма з математики:

Програма для ЗНЗ. Математика.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (Лист МОНУ від 23.12.2004р. №1/11 – 6611)

Програма для ЗНЗ. 10-11 класи

Програма для ЗНЗ. 10-11 класи

Рівень стандарту.

Академічний рівень. Профільний рівень

ВАТ «Поліграф книга», 2010

Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ від 28.10.2010 №1021.)


М.І.Бурда

Г.В.Апостолова

М.І.Бурда

О.І.Глобін,

Є.П.Нелін


2005

2010


Інформаційний збірник та коментарі МОНМСУ №28-29-30| 2012

4;4;4;4

3,3,3

За якими українськими підручниками викладається предмет

5 кл

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П. Математика. – К.: ВД «Освіта», 2013.-352 с.

6 кл

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика.-Харків: Гімназія

7 кл

Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія.-М.: «Зодіак-ЕКО»

Кравчук В., Янченко Г. Алгебра.-Тернопіль.: Підручники і посібники,2007

8 кл

Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія.-К.: «Зодіак-ЕКО»

Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М. Алгебра.-К.: Генеза

9 кл

Кравчук В., Підручна М., Янченко Г. Алгебра.-Тернопіль.:Підручники і посібники

Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія.-К.: «Зодіак-ЕКО»

10 кл

Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика.Рівень стандарту.-К.:Генеза

11 кл

Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика.Рівень стандарту.-К.:Генеза Рекомендовано МОНУ наказ МОН №235 від 16.03.2011 р.

З метою реалізації даної навчальної програми в школі використовуються підручники та посібники, згідно рекомендацій МОНУ. Крім підручників в арсеналі вчителів велика кількість інших дидактичних видань, які дозволяють проводити різні види робіт з урахуванням диференціації. Вчителі мають набір різнорівневих завдань і широко їх використовують в навчальній діяльності.

Вся шкільна документація ведеться згідно нормативним вимогам, заповнюється своєчасно. Всі плани перевірені заступником та затверджені директором школи. В класних журналах вчителі своєчасно записують теми уроків. Практична частина навчальних програм виконується повністю. Тематичне оцінювання проводиться згідно календарного планування, форми проведення ТО різноманітні: тестування, самостійні роботи, усне опитування тощо. Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, адміністрацією проводиться систематична перевірка та контроль стану викладання математики. Кількість годин на викладання математики відповідає робочому навчальному плану школи 2014/2015 навчального року.

Установлено, що вчителі мають достатній рівень теоретичної, методичної підготовки, логічно будують уроки, використовують різноманітні активні форми й прийоми роботи з активізації діяльності учнів на уроці та підвищення її ефективності.

Згідно з існуючими вимогами в учнів є по 2 робочих зошити з математики та зошит для контрольних робіт. Аналіз перевірки робочих зошитів засвідчує, що існує певна система письмових робіт (домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам програм. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідають змісту вивченого матеріалу в класі. Певна увага приділяється зовнішньому вигляду зошитів, дотриманню норм єдиного орфографічного режиму. Вчителі регулярно перевіряють зошити і щомісячно виставляють оцінки за їх ведення в класні журнали.

Істотного значення в процесі вивчення математики педагоги надають текстовим задачам, використання яких сприяє розвитку логічного мислення учнів та є наочною ілюстрацією практичного застосування математичних знань. Рівноцінно-важливим є два способи розв’язання задач: аналітико-синтетичний та синтетично-аналітичний способи.

Вчителі математики ретельно готуються до уроків: визначають і формують навчальну, розвивальну, виховну мету уроків, відбирають навчальний матеріал, базують ознайомлення з новим на вивченому раніше, на життєвому досвіді учнів. Застосовують на уроках наочність, яку часто виготовляють самостійно. Відповідно до теми підбирають методи та прийоми роботи на різних етапах уроку. Дотримуються загально дидактичних принципів навчання, а саме: послідовності, доступності, систематичності, науковості; створюють умови для творчого розвитку особистості. Навчальну діяльність учнів активізують використанням проблемних питань, які формують пізнавальні інтереси учнів, спонукають мислити, порівнювати, аналізувати, робити висновки. Використовують випереджувальні завдання які сприяють саморозвиткові та самовдосконалення учнів.

У процесі вивчення математики вчителі початкових класів достатню увагу приділяють формуванню в учнів загально навчальних умінь, культури мовлення, чіткості й точності думки, критичності мислення, здатності відчувати красу ідеї, методу розв’язання задачі або проблеми, таких людських якостей, як наполегливість, сила волі, здатність до переборення труднощів,чесність, працелюбство тощо. Істотного значення в процесі викладання педагоги надають текстовим задачам, використання яких сприяє розвитку логічного мислення учнів та є наочною ілюстрацією практичного застосування математичних знань.

Особливістю практичних занять є постійне залучення учнів до самостійної роботи. Учителі Кулініч Н.І., Свідерська С.П., Подобреєва Н.П., Голованова О.М. спільно з учнями обговорюють ідеї та алгоритми розв’язання задач. Важливе місце в організації навчання математики посідає система самостійної роботи учнів. Обсяг самостійних робіт добирається з метою відпрацювання необхідних загально навчальних та предметних умінь і навичок. Формуванню відповідних мотивів до самостійної роботи сприяє застосування завдань на малюнках, контрольних запитань, зокрема прикладного характеру,домашніх контрольних робіт з дослідження конкретних класів функцій, геометричних конструкцій тощо.

На уроках вчителів математики використовуються різні форми роботи, відчувається тісний взаємозв’язок учитель-учень, учень-учитель. Позитивом такого підходу є те, що вчителі мають змогу ділитися досвідом при впровадженні того чи іншого прийому, методу чи форми роботи на уроці, шукати «+» та «-» у використанні. Майже на кожному уроці вчителі привчають учнів до самоконтролю та взаємоконтролю своєї діяльності, що спонукає дітей до самостійності в роботі та формуванню стосунків учитель-учень на взаємодовірі, повазі. І таких моментів системності є багато. В той же час, обравши такий шлях до викладання математики , працюючи як єдина команда, кожен з вчителів є особистістю.

Вчитель математики Кулініч Н.І. має добру науково–теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмету, забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, формує практичні уміння та навички, передбачені програмою. На уроках використовує сучасні методи навчання, що активізує розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працює над розвитком математичного мислення. Вчитель працює над підвищенням рівня знань учнів, проводить додаткові заняття, надає консультації. Має набір різнорівневих завдань із кожної теми і широко їх використовує в навчальній діяльності. Працює над методичною темою «Активні та інтерактивні методи роботи у формуванні соціальної компетентності учнів на уроках математики». Приділяє увагу роботі у 6 класі, за новими програмами відповідно до Державного стандарту.

Вчитель Голованова О.М. враховує індивідуальні особливості учнів, забезпечує єдність освітніх розвиваючих, виховних функцій навчання. Володіє методикою викладання математики, навчальний матеріал подає на доступному рівні для кожного учня. Засвоєння нових знань проходить за рахунок багаторазового повторення однотипних нидів вправ, детальне пояснення кожного кроку. Велику увагу приділяє розвитку в дітей інтересу до вивчення математики, використовуючи на уроках з цією метою ігрові моменти. Працює над методичною темою: «Компетентнісний підхід до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики»

Вчитель Подобреєва Н.П. завжди чітко визначає структуру та зміст уроків. Всі уроки відповідають програмі з предмету. Учитель багато уваги приділяє формуванню матеріальних навичок, складанню алгоритмів для розв’язання задач, культурі мовлення, чіткості і точності думки. Працює над методичною темою: «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом запровадження нетрадиційних форм та методів навчання на уроках математики».

Свідерська С.П. проводить уроки на високому методичному рівні. На своїх уроках учитель багато уваги приділяє рівню оволодіння математичними поняттями, теоремами, твердженнями, знанню правил та алгоритму діл. Вчитель учить дітей вмінню працювати з формулами, читанню та будуванню графічної залежності між величинами, вмінню проектувати і здійснювати алгоритмічну й евристичну діяльність на математичному матеріалі. Свідерська С.П. вміло проводить чергування і зміну діяльності протягом уроку. Працює над методичною темою: «Активізація навчання математики – запорука розвитку творчих здібностей учнів».

Ці теми обговорювались на засіданнях методичних об’єднань вчителів математики, про що свідчать протоколи засідань. Відвідавши уроки, можна зазначити, що самоосвітні теми вчителів обрані не випадково, не просто на папері, а досліджуються, опрацьовуються саме на уроках математики, мають практичне спрямування, саме учні та робота з ними є найкращим полем дослідження даних тем.

Вчителі планують обсяг самостійної діяльності з метою відпрацювання необхідних умінь і навичок. Працюючи над проблемою самоосвітньої діяльності учнів, вчителі мають матеріали з якими приймали участь в педрадах школи, засіданнях ШМО, ММО, педчитаннях.

Педагоги у своїй роботі використовують фахові журнали та газети (видавництво «Шкільний світ»). Значну увагу надають вчителі організації позакласної роботи з предмету (предметні тижні, місячники, тематичні заходи), меншою мірою роботі з обдарованими дітьми (проектна діяльність, олімпіади, турніри).

В 5 класі контрольну роботу писали за темою «Дії першого ступеня з натуральними числами». Роботу писали всі учні-35.

Робота передбачає, що учні виконують дії першого ступеня, знають закони додавання і застосовують їх для раціонального обчислення. Мають уявлення про геометричні фігури (трикутник, квадрат, прямокутник), вміють обчислювати периметри даних фігур, знають види трикутників за сторонами і кутами. Учні, що мають оцінку початкового та середнього рівнів мають уяву про геометричні фігури, але не вміють знаходити периметр даних фігур, допускають помилки при обчисленні, не застосовують закони додавання при обчисленні виразів.

В 6 класі контрольну роботу з теми «Відношення. Основна властивість пропозиції. Пряма і обернена пропорційність». Роботу виконувало 29 учнів.

17% учнів засвоїли дану тему на початковому рівні. Учні застосовують основну властивість пропорції, але мають слабкі обчислювальні навички та прогалини з минулих тем, тому правильну відповідь не отримали.

Інші учні знають основну властивість пропорції, застосовують при розв’язуванні. Складнощі виникають в учнів при розв’язуванні задач на пряму та обернену пропорційність. Також, багато помилок обчислювального характеру. Вчитель продовжує роботу з учнями на розв’язанням вправ і задач, що передбачають множення, ділення цілих чисел, дробових чисел допущено найбільше помилок.

Контрольну роботу з алгебри в 8-Б класі писало 22 учні. При написанні контрольної роботи «Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа», учні показали вміння записувати числа в стандартному вигляді, застосовувати властивості степеня до обчислення та перетворення виразів.

Учні допускають багато помилок при обчисленні виразів, що містять дробові числа. Тільки один учень виконав завдання на обчислення значення виразу. Вчитель продовжує роботу над завданнями, де учні допустили типові помилки.

Контрольну роботу з алгебри в 7-х класах виконували з теми «Формули скороченого множення».

Учні показали вміння застосовувати різні способи розкладання многочленів на множник, знають формули скороченого множення; зводять подібні доданки, застосовують правила розкривання дужок, властивостей степенів з натуральним показником. Основні помилки були допущені при виконанні дій множення та ділення з раціональними числами та помилки обчислювального характеру.

В 10-а класі контрольну роботу з алгебри за темою «Корінь п - го степеня та його властивості. Ірраціональні рівняння» писав 21 учень.

Робота передбачає, що учні виконують дії з арифметичним коренем п – го степеня, знають його властивості та застосовують їх при виконанні завдань. Мають уяву про ірраціональні рівняння та вміють розв’язувати ці рівняння .

Учні, що працюють на високому та достатньому рівні знають різні способи розв’язання рівнянь (піднесення обох частин до одного степеня, заміна змінних), та застосовують знання на практиці.

Основні помилки: не зроблено перевірку в рівнянні, помилки обчислювального характеру, при знаходженні ОДЗ.

Вчитель Кулініч Н.І. буде продовжувати роботу над формуванням в учнів вмінь і навичок в розв’язанні ірраціональних рівнянь.

У 10-А класі контрольну з геометрії виконали всі 23 учні. Тема « паралельність прямих та площин».

Учні знають та вміють застосовувати поняття стереометрії, аксіоми стереометрії, взаємне розміщення прямих у просторі; означення, властивості паралельних прямих та площин. Виділяють подібні трикутники ,знаходять їх невідомі елементи.

Так як зміст контрольної роботи передбачав знання розпочатого в цьому році курса стереометрії, та особливо складних задач, тому результати загалом у класі не погані.

Труднощі виникають при розв’язанні задач на доведення. Учні допускають помилки в малюнках , що говорить про погану просторову уяву деяких учнів.

Вчителю при роботі над помилками треба звернути увагу на завдання, де учні припустили помилки та усунути недоліки.

Контрольну роботу з алгебри у 9-А класі, роботу виконували 16 учнів з 18. Учні знають та вміють будувати графіки функцій, але мають певні труднощі побудови. Учні мають труднощі обчислювань значення функцій у заданих значеннях аргументи і як результат – неправильно побудований графік. Учні, в основному, знають та вміють визначати область значень та область визначення функцій. Половина учнів мають помилки у визначенні проміжків зростання та спадання функції та проміжків, де функція набуває додатних та від’ємних значень.

Контрольну роботу з алгебри у 9-Б класі виконувало 18 учнів. Учні знають та вміють побудову графіків квадратичної функції за визначенням координат вершини параболи, але при обчислюванні координат вершин та координат параболи припускають помилки обчислювального характеру, так як користування калькулятором приводить до цього. Учні, в основному, вміють будувати графіки. При переході до побудови припускають помилки, так як властивості параметрів змінюють місцями.

Графіки будують всі учні, припускають помилки на дослідження функцій.

Вчителю треба працювати з учнями над темою «Дослідження функцій. Визначення проміжків монотонності».

Контрольну роботу з алгебри у 10-Б класі виконувало 16 учнів.

Учні знають властивість кореня п-го степеня та арифметичного кореня, 50% учнів вміють правильно застосовувати властивості кореня до розв’язання вправ.

7 учнів припустили помилки при визначенні кореня, не визначивши модуль числа.

При розв’язанні завдання на позбавлення дробів від ірраціональності у знаменнику 8 учнів неправильно застосовували формули скороченого множення, 6 учнів не застосовували основну властивість дробу.

Вчителю необхідно повторити з учнями властивості коренів, основну властивість дробу та степені з дробовими показниками.

Контрольну роботу з алгебри у 11 класі виконували 23 учні з 31.

Учні знають та вміють застосовувати основні тотожності логарифмічної та показникової функцій, правильно застосовують властивості логарифмічної функцій при розв’язанні логарифмічних рівнянь та нерівностей. Знають означення модуля та використовують означення модуля та його властивостей при побудові графіків функцій.

Деякі учні при розв’язанні нерівностей неправильно застосували спадання та зростання функцій та розв’язали нерівність без застосування ОДЗ, що було причиною неправильної відповіді.

Результати проведених самостійних та контрольних робіт зведені в таблицю:Клас

всього

виконувало

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

%

Вид превірки

вчительучнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%


5-А


к\р

Голованова О.М.

5-Б


к\р

Голованова О.М.

6

31

29

5

17

12

41

8

29

4

14

42

к\р

Кулініч Н.І.

7-А

20

17

1

6

9

53

6

35

1

6

41

к\р

Кулініч Н.І.

7-Б

33

30

3

10

8

27

14

47

5

16

63

к\р

Кулініч Н.І.

8-А

21

19

2

9

7

36

8

45

2

10

55

к\р

Свідерська С.П.

8-Б

24

22

2

9

1

50

8

37

1

4

41

к\р

Кулініч Н.І.

9-А

18

16

2

12

8

50

4

25

2

13

38

к\р

Подобреєва Н.П.

9-Б

24

18

1

6

9

50

7

38

1

5

43

к\р

Подобреєва Н.П.

10-А а

23

21

0

-

9

39

8

35

4

17,5

53

к\р

Кулініч Н.І.

10-А г

23

23

1

4

6

26

11

48

5

22

70

к\р

Кулініч Н.І.

10-Б

20

16

-

-

10

63

5

31

1

6

37

к\р

Подобреєва Н.П.

11

31

23

-

-

1

4

11

48

11

48

96

к\р

Подобреєва Н.П.

НАКАЗУЮ:

1. Вчителям математики Кулініч Н.І., Свідерській С.П., Подобреєвій Н.П., Головановій О.М..:

1.1. На засіданні міського методичного об’єднання вчителів математики детально проаналізувати результати моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів та визначити конкретні заходи щодо покращення викладання математики.

1.2.Більш активно використовувати перспективні освітні технології навчання математики (проектні, інтерактивні тощо), що дозволить пожвавити, оптимізувати й урізноманітнити форми та методи викладання математики, активізувати пізнавальну діяльність школярів, розвинути їхнє мислення та зацікавити математикою.

1.3.Урізноманітнювати способи перевірки рівня навчальних досягнень учнів з предмету, зокрема, використовувати тестові завдання різного рівня складності в умовах активного впровадження системи зовнішнього оцінювання.

1.4.Систематично використовувати у процесі викладання математики внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки.

1.5.Активізувати роботу з обдарованими учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних завдань, участі в МАН, математичних турнірах.

1.6.Опрацювати методичні рекомендації щодо вивчення стану викладання математики.

2. Заступнику директора з навчальної роботи:

2.1.Взяти до відома матеріали перевірки стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з математики. Особливу увагу звернути на результати моніторингового дослідження в 9-х та 11 класах в зв’язку із складанням комплексних іспитів (ДПА та ЗНО).

2.2.Продовжити моніторинг знань учнів з предмету.

2.3.Надання методичної допомоги молодим вчителям, забезпечити їх активну участь в засіданнях шкільного МО, міського МОДиректор школи В.І.Гатілов


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка