Наказ №26 Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок із хіміїСкачати 91.96 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір91.96 Kb.
Красилівський навчально-виховний комплекс ім.М.І.Савельєва
Н А К А З
28.02.2013 с. Красилівка №26
Про стан викладання, рівень знань,

умінь і навичок із хімії
Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу, планом внутрішньошкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів, а також на виконання наказу по НВК від 01.09.2012 №107 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів та рівня знань, умінь і навичок учнів у 2012-2013 н.р.» адміністрація навчального закладу в лютому вивчала стан викладання хімії у 7-11 класах навчально-виховного комплексу.

Серед навчальних предметів хімія займає одне з провідних місць. Вона має важливе значення у житті кожної людини, забезпечує добробут та повсякденні потреби, сприяє розвитку сучасного сільського господарства.

Проаналізувавши основні аспекти роботи вчителя хімії Онищук Л.М., зроблено висновки про те, що система її роботи сприяє ґрунтовному засвоєнню хімічних знань учнями завдяки раціональному застосуванню ефективних методів і прийомів на уроках.

Враховуючи зазначене вище,


НАКАЗУЮ:
1. Відзначити працю вчителя хімії Онищук Л.М.

2. Питання про стан викладання та рівень навчальних досягнень із хімії розглянути на засіданні методичного об’єднання вчителів природничого циклу.

Керівник МО Полотняк Н.В.

3. Учителю хімії Онищук Л.М.:

3.1. Проаналізувати результати проведення контрольних робіт та спланувати роботу по усуненню прогалин у знаннях учнів.

07.03.2013

3.2. Працювати над підвищенням мето­дичного рівня викладання предмета, застосовуючи ефективні форми й методи навчання, інноваційні технології.

Постійно


3.3. Налагодити диференційовану роботу з різними за підготов­кою категоріями учнів, ширше практикувати групові, індивідуальні форми роботи, належним чином враховувати особливості класних ко­лективів.

Протягом навчального року

3.4. З метою інтенсифікації навчально-виховного процесу використовувати інформаційно-комунікаційні технології на різних типах уроків.

Протягом навчального року

3.5. Шляхом індивідуалізації та диференціації посилити роботу з обдаро­ваними дітьми з підготовки їх до участі у предметній олім­піаді, конкурсі МАН.

Протягом навчального року

3.6. Поповнювати кабінет хімії методичною, довідниковою літературою, дидактичними матеріалами, необхідними засобами навчання.

Постійно

3.7. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, здійснювати поточне оцінювання відповідно до структурної організації уроку.

Протягом навчального року

4. Даний наказ довести до відома вчителя хімії Онищук Л.М. під розписку.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Кравець П.О.

Директор Красилівського НВК П.П.Марчук
З наказом ознайомлена:

____________ Л.М.Онищук

28.02.2013

Додаток


до наказу №26

від 28.02.2013Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень із хімії у навчально-виховному комплексі
Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу, планом внутрішньошкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів, а також на виконання наказу по НВК від 01.09.2012 № 107 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів та рівня знань, умінь і навичок учнів у 2012-2013 н.р.» протягом лютого адміністрацією школи було вивчено стан викладання хімії в 7-11-х класах.

Узагальнення матеріалів здійснено на підставі відвідування уроків, аналізу поурочних планів та календарно-тематичного планування, шкільної документації, проведених контрольних та практичних робіт, стану матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання хімії, проведення індивідуальної бесіди з учителем.

У навчально-виховному комплексі хімію викладає Онищук Людмила Миколаївна, вчитель І категорії, освіта вища, педагогічний стаж 16 років, учителем хімії почала працювати в Красилівському НВК з 2001 року.

Нормативними документами, які визначають викладання хімії, є чинні програми: в 7 – 9 класах Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7 – 11 класи. - К.: Ірпінь: «Перун», 2005 рік та в 10 – 11 класах Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи: рівень стандарту. – Тернопіль: Мандрівець, 2011 рік. Учні на 100% забезпечені підручниками, які рекомендовані Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України для використання у навчально-виховному процесі в 2012-2013 навчальному році (Інформаційний збірник, № 28-29-30, 2012). Є наявні інструкції з техніки безпеки та охорони праці під час проведення уроків хімії, інструктажі з безпеки життєдіяльності, розроблені вчителем і затверджені директором школи.

Людмила Миколаївна добре володіє особливостями викладання хімії і постійно працює над формуванням засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки громадянина. Вона добре розуміє мету сучасної хімічної освіти, яка полягає у засвоєнні учнями системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання; у формуванні навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві. Вчителька усвідомлює, що нині хімічні знання важливі також для розвитку сільського господарства та забезпечення добробуту людини, тому в навчальній діяльності постійно використовує міжпредметні зв’язки та зв’язки із життям.

Календарно-тематичні плани вчителя Онищук Л.М. складені згідно з чинними програми з урахуванням методичних рекомендацій.

Учитель хімії систематично готується до уроків, використовуючи поурочні плани, надруковані у посібниках серії «Мій конспект» та інші методичні розробки, вносячи певні зміни з метою врахування особистісно-орієнтованого підходу до учнів, диференціації навчального матеріалу, роботи з підручником та навчально-методичного забезпечення викладання предмета.

Організації навчання вчителю сприяє використання лекційно-семінарської системи, групової роботи, проблемного навчання, дидактичних ігор. Шляхом оптимального поєднання традиційних форм і методів навчання, елементів власного педагогічного досвіду Людмила Миколаївна робить процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним і демократичним. Майстерно створює і підтримує атмосферу творчої та напруженої праці завдяки вдалому поєднанню навчального матеріалу з практичним життєвим досвідом. Учителька постійно демонструє високий ступінь науковості у викладі навчального матеріалу, використовує сучасну інформацію. Використовуючи проблемний підхід, розвиває логічне мислення, формує стійкій інтерес до предмета. 

Важливими джерелами знань, засобами створення проблемних ситуацій, закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості є хімічний експеримент та розв’язування задач. Тому для проведення експериментальної частини практичних робіт у 7-11 класах учителька використовує необхідне обладнання кабінету і наявні реактиви. Оскільки використання реактивів дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії, часто для проведення практичних робіт Людмила Миколаївна застосовує засоби побутової хімії, лікарські препарати, харчові продукти. Учні виконують такі роботи або групами, або парами в окремих зошитах, обов’язково оцінюються вчителем та вчасно виставляються у класні журнали.

До речі, перевірка класних журналів показала, що основним видом оцінювання навчальних досягнень школярів із хімії, як і повинно бути, є тематичне. Проте вчителька здійснює й поточне оцінювання, беручи до уваги його навчальну, діагностично-корегуючу, стимулюючу функцію. Тематичне оцінювання здійснюється на основі виконання учнями підсумкових робіт та з урахуванням поточного оцінювання. Підсумкові заняття проводяться у формі тестування, практичної роботи, семінарського заняття та обов’язково один раз на семестр у формі письмової контрольної роботи (лист МОН України №1\9-529 від 27.12.2000).Результати контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії у 8-11 класах подано у таблиці:


КласУчнів по списку
Писали роботу

Рівень навчальних досягнень учнів

Вчитель

Високий

Доста­тній

Середній

Поча­тковий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

8

12

11

2

18,2

1

9,1

6

54,6

2

18,2

Онищук Л.М.

9

11

9

2

22,2

1

11,1

6

66,6

-

-

Онищук Л.М.

ІІ-Т

22

16

2

12,5

7

44,1

6

37,8

1

6,3

Онищук Л.М.

Результати контрольних робіт свідчать про те, що програмовий матеріал на високо-достатньому рівні засвоїли учні 8 класу (27,3%), 9 класу (33%), ІІ-Т курсу (56,6%), що свідчить про невисокий показник успішності, а серед учнів 8 класу (18,2%) та ІІ-Т курсу (6,3%) є учні, які мають початковий рівень знань. Учні 8 класу допустили помилки при проведенні обчислень за рівняннями хімічних реакцій, прописуванням рівнянь згідно зі схемами перетворень; дев’ятикласники помилялися у складанні формул ізомерів та встановленні відповідності між формулами речовин та їх назвами; учні ІІ-Т курсу при виконанні практичної роботи припускалися помилок при складанні йонно-молекулярних рівнянь, формулюванні чітких висновків.

Варто відмітити, що Людмила Миколаївна добре знає як критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії, затверджені листом Міністерства освіти і науки України №1/11-7407 від 08.09.2009 року, так і критерії оцінювання практичних робіт та розв’язування розрахункових задач. Записи у класних журналах на сторінках хімії здійснюються вчителем своєчасно, чітко, охайно, відповідно Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 №496.

Онищук Л.М. створює умови для розвитку обдарованих і здібних дітей. У цьому навчальному році учениця 8 класу Коваленко Лілія посіла ІІІ місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, а Скиба Антон, учень І-Т курсу, - ІІ місце.

У полі зору вчительки і навчальний кабінет хімії. Достатнім є забезпечення його дидактичними матеріалами, зразками завдань для контрольних робіт, індивідуальними картками, які поповнюються за рахунок вчителя. У кабінеті є постійно діючі стенди, наочні посібники, макети, колекції мінералів, таблиці, схеми. Людмила Миколаївна турбується про естетично-привабливий вигляд, озеленення, матеріально-технічне забезпечення приміщення.Разом з тим у роботі Онищук Л.М. є певні недоліки. Не використовуються активно на уроках сучасні інформаційні технології навчання як засіб, який інтенсифікує, збагачує навчальний процес та сприяє розвитку і особистості дитини, і професійної майстерності вчителя. Негативною є практика немотивованого оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії у кінці уроку, часто на перерві.
Заступник директора з НВР П.О.Кравець


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка