Науково- методичне забезпеченняСкачати 315.56 Kb.
Дата конвертації04.03.2016
Розмір315.56 Kb.ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ МЕТОДИСТА
НЕМИРІВСЬКОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ

ГОРБЕНКО ЛЮБОВІ ПЕТРІВНИ.


ТЕМА:
« Науково- методичне забезпечення

навчально- виховного процесу

у позашкіллі для розвитку творчого потенціалу учнів шляхом запровадження сучасних особистісно- орієнтованих форм і методів навчання

Анотація власного досвіду роботи

'

у сфері позашкільної освіти.
Діяльність має бути моя, захоплювати мене, виходити із душі моєї

К. Д. Ушинський

Маючи великий педагогічний досвід роботи в позашкільній установі, завжди вважала, що першочерговою умовою для педагога-позашкільника є його професійна майстерність та професійно-педагогічна компетентність, які особливо необхідні в роботі з обдарованими дітьми. Поєднання професійно значущих особистісних якостей із глибоким знанням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, володіння методикою викладання предмета у відповідності до специфіки навчально-виховного закладу у системі позашкільної освіти є важливими педагогічними технологіями, які я, як методист, вважаю обов'язковими в роботі з педагогами.

На етапі розбудови нашої держави особливого значення набуває проблема формування гармонійної, духовно-зрілої особистості. Шляхи її розв'язання я знаходжу, спираючись на унікальну етико-філософську, художньо-поетичну спадщину українських філософів. Особливе місце серед них належить Г. С. Сковороді, педагогічні ідеї якого я використовую в роботі з обдарованими дітьми. Адже, Г. Сковорода головним завданням виховання вважав розвиток природніх нахилів і здібностей особистості.

Використовуючи інноваційні технології, вдосконалюючи форми та методи навчально-виховного процесу, протягом останніх трьох років працюю над проектом «Обдарована дитина», який став навчальною програмою для працівників установи і використовується в освітній діяльності педагогів.

Головна мета програми - виховання і самовдосконалення здібних та

обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

Поділяючи погляди Г. Сковороди, що справжнє щастя людини не в багатстві, славі і чинах, а в душевному спокої і «сродній праці», намагаюсь так організувати життєдіяльність свого колективу, щоб кожний педагог, з яким я працюю, знайшов свою «сродную працю», відчув втіху і насолоду від улюбленого заняття. Педагогічні ідеї великого філософа, на мою думку, співзвучні сучасним принципам життєтворчості особистості. Вчення Г. С. Сковороди («пізнай самого себе») найповніше відбиває суть особистісно-зорієнтованого виховання, що є, на мою думку, основою в роботі з обдарованими дітьми. Г. Сковорода вважав що кожна людина - окремий світ, а отже, неповторна індивідуальність. Від пізнання себе лежить шлях до пізнання всього сущого, до шукання щастя людини.

На такий взаємозв'язок і розрахована авторська програма гуртка «Шлях до успіху», розроблена мною для роботи із здібними та обдарованими дітьми в позашкільній установі і є складовою творчого проекту «Обдарованість».

Метою даної програми є сприяння процесу самопізнання, усвідомлення дитиною власного «Я» як основи самовиховання. Навчальна програма допомагає педагогам нашої установи у їх благородній справі: розвивати та удосконалювати творчі здібності обдарованих дітей.

Велику увагу в методичній роботі позашкільної установи приділяю питанню

здорового способу життя гуртківців. Авторська програма «Навички життя. Твоє здоров'я» відзначена Дипломом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі серед педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі освітні програми з проблем духовного виховання підростаючого покоління.Має практичне використання в роботі педагогів регіону.

На мою думку, надійним інструментом, що дозволяє виміряти якість позашкільної освіти, що має особистісне спрямування, є комплексний моніторинг як цілісна система досліджень , що напрацьована на базі нашої позашкільної установи, складовими якої є наступні взаємодоповнюючі компоненти: педагогічне дослідження, психологічне дослідження, соціологічне.

Ключовою фігурою якісної освіти позашкільної установи є особистість педагога: людини сучасної, яка відчуває ритм життя і розуміє завдання сьогоднішнього дня.

Як стверджує С.Т. Шацький : « Без учителя, який уміє творити і розуміти творене , шляху до нової школи не може бути «, це є можливим лише «…проводячи реформу школи через реформу вчителя».

Сьогодні позашкільна діяльність в Україні виходить на якісно новий рівень. Гуманізація освіти, диференціація навчання спрямовують педагогічний процес на розвиток творчої особистості.

Концепція розвитку Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості передбачає особистісно зорієнтований підхід до організації діяльності закладу, який враховує особливості й психофізичні якості всіх суб’єктів навчально- виховного процесу. Оскільки одним із головних завдань діяльності позашкільного закладу є методологічне , теоретичне та науково- методичне забезпечення розвитку та функціонування єдиної системи одержання наукових знань у позашкільному закладі, то насамперед перебудова торкнулася змісту методичної роботи, адже зміст складає комплекс взаємопов’язаних напрямів підготовки педагога: загальнокультурної, методологічної, методичної, виховної, управлінської, психолого- педагогічної.

Особливості організації навчального процесу, розробка нових навчальних планів та програм, пошук нових та ефективних форм роботи, які б сприяли досягненню основної мети, зумовили оновлення змісту та структури позашкільного закладу.

Заміна інформаційного підходу в методичній роботі на методику особистісно зорієнтованого розвитку педагога допомогла відмовитись від стереотипів, сміливіше використовувати нетрадиційні методики в навчально- виховному процесі.

Науково- методичну роботу Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості , яку організовує Горбенко Любов Петрівна спрямована на створення інноваційного професійного поля, формування педагога- психолога, дослідника йде шляхом не дублювання системи, а знаходить свій найоптимальніший варіант, в основу якого покладає соціальний захист дитини - надання їй допомоги у поглибленні знань, стимулюванні розвитку нахилів і здібностей у різних галузях практичної життєвої діяльності.

Для цього створені всі умови для підготовки педагогів, спроможних працювати в умовах закладу із збереженням деяких традиційних форм роботи, напрацьована своя система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, яка покликана розвивати творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його педагогічну культуру.Предмет дослідження - досвід роботи методиста Будинку дитячої та юнацької творчості щодо науково- методичного забезпечення навчально- виховного процесу у позашкільному закладі для розвитку творчого потенціалу учнів шляхом запровадження сучасних особистісно зорієнтованих форм і методів навчання.

Об’єкт дослідження - рівень організації навчально- виховного процесу в позашкільному закладі , що забезпечує розвиток творчого потенціалу учнів на основі інноваційних особистісно зорієнтованих технологій.

Мета вивчення досвіду : Впровадження інновацій у форми і методи методичного забезпечення навчально- виховного процесу позашкільного закладу для підвищення професійної майстерності , компетентності педагогічних працівників та розвитку творчих здібностей вихованців.

Методична робота Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості спрямована на всебічно якісне підвищення професійного рівня педагогів, на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, на створення сприятливих умов для творчої їх праці та досягнення головної мети. Новаторське визначення завдань щодо роботи з вихованцями поставило нові вимоги до методичного забезпечення. Особливістю організації методичної роботи в позашкільному закладі є відхід від репродуктивної методики та інструктування. Керівники творчих об’єднань самі аналізують, узагальнюють результати своєї роботи, розвиваючи своє педагогічне мислення, посилюється їхня діагностична функція, поглиблюються методологічна і теоретична підготовка. Методичні прийоми вони обирають, виходячи із закономірностей розвитку позашкільної освіти і виховання.

У відповідності до конкретного педагога методична робота, яку організовує в позашкільному закладі Горбенко Любов Петрівна, спрямована на забезпечення знань працівників, розвиток мотивів творчої діяльності, розвиток сучасного стилю мислення, педагогічної техніки та виконавського мистецтва.

Методист прагне у відповідності до педагогічного колективу спрямувати методичну роботу на його згуртування, залучення до науково- дослідницької, експериментальної та проектної діяльності з метою цілеспрямованої розробки нових технологій позашкільної освіти й виховання. Основні функції методичної діяльності методист визначає на основі аналізу та проведеного діагностування.

Завдяки цілеспрямованій та багатоплановій системі організаційно-методичного впливу на всі ланки навчально - виховного процесу педагог працює над створенням інноваційної освітньої системи , надає таку методичну допомогу працівникам, яка б дала можливість включатися в творчий педагогічний пошук, вчила б новим підходам у педагогічній роботі шляхом впровадження нових

форм методичної допомоги, проводить системну роботу з підвищення професійного рівня педагогічних кадрів.

Для удосконалення методичної роботи методистом установи напрацьований моніторинг якості позашкільної освіти, створена так звана лабораторія

психолого - педагогічних досліджень, діяльність якої пов’язана з вивченням факторів, що впливають на ефективність навчально - виховного процесу, здійснення психолого - педагогічної діагностики педагогічного та дитячого колективів в умовах переходу від гуртків до освітніх структур.

Основними завданнями діагностики, якою займається методист є визначення критеріїв професійної придатності педагогів для роботи в позашкільному закладі, створення програми соціально - педагогічних досліджень серед педагогів з оцінкою їх педагогічних якостей, корекцією та подальшим прогнозуванням їх діяльності і т.д. Результати цих досліджень стали матеріалом для остаточного створення системи методичного забезпечення з акцентом на науково- методичну спрямованість.

З метою цілеспрямованої постановки проблем і завдань на навчальний рік, формування напрямів діяльності, методист позашкільної установи проводить ретельний аналіз навчально- виховного процесу. Під час співбесід при директорі ( підсумкових і проміжних ) з керівниками структурних підрозділів визначаються невирішені проблеми, недоліки, накреслюються шляхи їх усунення. Далі методист проводить діагностування всіх категорій педагогічних працівників з метою виявлення труднощів у їх роботі. Для цього методистом розробляються діагностичні анкети, які ретельно аналізуються. Під час аналізу визначаються позитивні та негативні тенденції. Все це враховується при плануванні засідань методичних об’єднань, методичних рад, інструктивно - методичних нарад, школи молодого педагога тощо.

Аналіз наслідків діагностування дає змогу виявити рівень професійної підготовки педагога, раціонально та змістовно спланувати методичну роботу.

Керівним ядром науково - методичного забезпечення педагогічної діяльності Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості є науково - методична Рада, до складу якої входять керівник експериментального майданчика - методист, директор позашкільної установи, керівники методичних об’єднань , представник відділу освіти інші зацікавлені особи. Методична рада вбачає своє завдання в тому, щоб спрямувати процес підвищення кваліфікації педагогів закладу на оновлення і суттєве доповнення отриманих психолого - педагогічних знань, вивчення нових технологій організації навчально - виховного процесу, узагальнення і впровадження кращих здобутків позашкільної освіти.

Спільно з методистом установи методична рада розробила науково - методичне забезпечення для вивчення рівня професійної компетентності педагогів.

До пакету документів входить: програма інноваційного навчання педагогів , орієнтовна проблематика індивідуально- творчих робіт, кваліфікаційна характеристика педагога, критерії відстежування діяльності закладу. Головним у цьому пакеті є кваліфікаційна характеристика, що визначає професійні функції

керівника творчих об’єднань, які конкретизуються необхідністю отримати

відповідні знання та вміння.

Професіограму педагоги використовують для самооцінки своїх знань та вмінь, а також для експертної оцінки професійних якостей у ході ділових ігор та аналізу конкретних ситуацій.

Горбенко Любов Петрівна разом з колегами проводить експертизу планів роботи керівників гуртків, авторських програм, проектів усіх підрозділів та їх затвердження, приділяє велику увагу проектуванню, програмуванню та плануванню заходів з розвитку закладу, розробляють алгоритм індивідуальної діяльності педагогів із самоосвітньої роботи. В Будинку дитячої та юнацької творчості склалася певна система створення авторських програм. Авторські програми являють собою чітку, науково обґрунтовану систему комплексного надання освітньої підготовки, в якій діяльність всіх структурних підрозділів органічно та методично повязані. Навчально - методичною частиною розробляються алгоритм проектування програм ( етапи роботи над програмами):  • Створення фонду даних для написання програми;

  • Вивчення документів, ознайомлення зі шкільними програмами;

  • Діагностика можливостей позашкільного закладу, результати якого враховуються при створенні проекту програми( аналіз умов: кадри, матеріально- технічна база, науково- методичне забезпечення тощо);

  • робота створенням проекту програми;

  • Складання проекту навчального плану;

  • Обговорення проекту на методичній раді з метою внесення коректив;

  • Рецензування;

  • Проведення експертизи програми та її апробація;

У висновках відзначається придатність даної програми для реалізації в Будинку дитячої та юнацької творчості .

За цією схемою були напрацьовані навчальні програми методиста БДЮТ «Навички життя. Твоє здоров’я « , програма « Обдарованість «, « Духовність у твоєму житті «, « Шлях до успіху» , які вибороли на обласному конкурсі на кращу методичну розробку призові місця з розробки програм гурткової роботи та відзначені Дипломами І та ІІ ступенів на Всеукраїнському конкурсі серед працівників позашкільних навчальних закладів з проблем духовного виховання підростаючого покоління .

Горбенко Любов Петрівна нагороджена Дипломом лауреата конкурсу - огляду інноваційних ідей « Позашкілля : 20 років назустріч часу !» у номінації «Інноваційні сучасні розробки у сфері позашкільної освіти ( методичні рекомендації» асоціацією позашкільних навчальних закладів України та газети «Позашкілля « видавництва « Шкільний світ » . Названі роботи мають практичне використання в роботі керівників творчих об’єднань Будинку дитячої творчості, школах району, області.

Над розробкою авторських програм згідно методики методиста працюють керівник куртка- методист - Баланова Т.О - творче об’єднання «Цікава астрономія»; Вертипорох С.В.- т/о – «Умілі руки»- «керівник гуртка – методист»; Вертипорох В.В. – керівник гуртка « Літературне краєзнавство»; Гиренко М.А.-

творче об’єднання « Комп’ютерні технології», та інші .

Методистом позашкільної установи використовуються різноманітні форми організації методичної роботи: групові, масові, індивідуальні, поєднуються традиційні і нетрадиційні.

Перевага надається нетрадиційній системі, що базується на особистісно орієнтованій моделі підготовки і підвищення кваліфікації педагога , якій властива творчість, різноманітність, динамізм. На основі цієї моделі в організації методичної роботи робиться акцент на мобільність та динамізм методичної роботи, навчання, аналіз власної педагогічної діяльності на науково- теоретичному рівні.

Серед традиційних форм роботи Горбенко Л.П. значну увагу приділяє роботі методичних об’єднань, семінарам- практикумам, співбесідам, наставництву, самоосвіті, психолого-педагогічним семінарам . Важливим фактором стимулювання керівників гуртків до самоосвіти та самовдосконалення , на думку методиста є проведення взаємовідвідування занять гуртків, проведення відкритих занять, що приводить до переосмислення власного досвіду роботи, написання рефератів, виступи на методичних об’єднаннях керівників гуртків, семінарах, науково- практичних конференціях та інших формах методичної роботи.

Ефективними формами роботи з педагогічними працівниками позашкільного закладу є проблемні семінари. До таких семінарів методист БДЮТ ґрунтовно готується . Не менше як за місяць методист починає відвідувати заняття творчих об’єднань, вивчає, рецензує і коректує письмові джерела. Обов’язково до цієї роботи залучаються досвідчені педагоги позашкільної установи, працівники методичного кабінету відділу освіти.

Вони надають необхідну науково - методичну допомогу педагогам.

Так , в 2010- 2011 навчальному році були проведені семінари - практикуми:

«Формування духовно - збагаченої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка має міцні базові знання», « Впровадження сучасних освітніх та виховних технологій багаторівневої системи навчання з метою розвитку здібностей вихованців, задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні. та ряд інших. Найефективнішою формою надання допомоги є розробка науково- методичних рекомендацій. Напротязі навчального року Горбенко Л.П. готує рекомендації різної тематики як для керівників гуртків, так і для батьків гуртківців, для педагогічних працівників різних категорій.

Особливу увага методист звертає на підготовку рекомендацій на теми : «Формування особистості гуртківців та розвиток їх творчого потенціалу на основі принципів особистісно орієнтованого навчання і виховання»,

«Використання сучасних педагогічних технологій», «Специфіка навчання

обдарованих дітей», поради учню « Виховуй себе сам», рекомендації

по плануванню роботи творчого об’єднання та оформлення авторських програм

керівників гуртків, « Визначення здібностей дитини», « Здоров’я дитини

- це актуально» та ряд інших.

Серед нетрадиційних форм методичної роботи методист установи вибирає такі, що посилюють наукову спрямованість та практичну діяльність: проблемні

семінари, тижні передового педагогічного досвіду та молодого педагога,

відкриті заняття, методичні ринги та аукціони в рамках тижня педагогічної майстерності, тренінги, круглі столи на теми : « Використання нетрадиційних форм роботи з креативними дітьми та їх результативність», « Формування особистості», « Виявлення і розвиток здібностей, таланту кожної дитини на

основі діагностики та індивідуальної роботи»і т.д.

Щорічно в Будинку дитячої та юнацької творчості проводиться конкурс педагогічної майстерності «Кришталеве гроно». Надбання його переможців покладаються в основу створення майстер - класів. Мета Їх: поширення інноваційних педагогічних технологій, апробація нових ідей, наукове дослідження творчого доробку педагогів.

Пошук ефективних форм методичної роботи, накопичення необхідного науково- методичного та інформаційно – аналітичного потенціалу проходить в Будинку дитячої та юнацької творчості через систему постійно діючих методичних об’єднань підрозділів, які мають велике значення у підвищенні професійного рівня педагогів.

В Будинку дитячої та юнацької творчості організована робота методичних об’єднань технічного, художньо - естетичного та гуманітарного напрямів.

Використання діагностичних методів у системі їх роботи дає можливість методисту побудувати і спланувати роботу за принципом індивідуального підходу з урахуванням конкретних запитів педагогічних працівників. На методичних об’єднаннях розглядалися питання використання сучасних

педагогічних технологій, методики тренінгів, спрямованих на формування креативності , методиці розробки авторських програм, використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у вихованні підростаючого покоління і т.д.

Методичні об’єднання позашкільної установи допомагають вибирати шляхи, орієнтовані на розвиток кращих ідей, використовувати потенціал досвідчених педагогів.

На методичному об’єднанні технічного напряму проводились такі форми роботи як круглий стіл по темі: « Забезпечення вільного вибору видів і форм діяльності, що формують мотиваційну сферу, розвивають творче мислення», тест « Я оцінюю свій урок «, відкриті заняття керівника творчого об'єднання « Цікава астрономія» Баланової Т.О.-, діагностична карта виявлення труднощів у педагогічній роботі та інші.

Тематичні семінари та форми методичної роботи методист БДЮТ присвячує розгляду теоретичних питань організації навчального процесу і передбачають відпрацювання окремих елементів навчання, прийомів, технологій тощо. Поєднання теоретичних знань з практичними знаннями при проведенні методичних об’єднань, на думку Горбенко Л.П, є запорукою позитивної роботи не лише педагога, але й підрозділу в цілому. Під час їх проведення методист використовує активні методи, що сприяють творчому зростанню педагогів,

а саме: моделювання занять, розв’язування ситуаційних задач, ділові, рольові ,

організаційно- діяльнісні ігри, дискусії, творчі звіти , інформаційний калейдоскоп тощо. На засіданнях методичних об’єднань проводиться активний обмін думками, знахідками, ідеями та технологіями впровадження їх у практичну діяльність, проводиться аналіз і корекція діяльності, створюються умови для

самореалізації та самооцінки педагога, переосмислення його діяльності.

Роботу методичних об’єднань методист Будинку дитячої та юнацької творчості спрямовує на розв’язання таких проблем як «Інноваційна технологія формування пізнавальної діяльності гуртківців»,« Пошук нових шляхів формування творчої особистості» та інші.

Таким чином, методичні об’єднання позашкільної установи стають акумулятором інновацій педагогічного та практичного досвіду закладу.

З метою удосконалення педагогічної майстерності, підвищення фахового рівня, виявлення творчих, талановитих працівників в Будинку дитячої та юнацької творчості щорічно згідно річного плану роботи методиста проводиться Тиждень педагогічної майстерності керівників гуртків та Тиждень педагога- початківця позашкільника.

В межах цих тижнів використовуються нетрадиційні форми надання методичної допомоги керівникам гуртків: день відкритих занять досвідчених педагогів, панорама педагогічних знахідок ( нестандартні заняття), звіти педагогів, творчі зустрічі молодих педагогів з їх наставниками за круглим столом, виставки напрацьованих матеріалів керівниками гуртків, творчі виставки вихованців.

Велику увагу Горбенко Л.П. приділяє вивченню, узагальненню та пропаганді педагогічного досвіду працівників позашкільної установи.

У планах роботи методичних об’єднань передбачається обговорення питань вивчення та впровадження у навчально- виховний процес передового

педагогічного досвіду. Протягом 2008-2012 навчальних років було вивчено і узагальнено досвід роботи керівника гуртка «Цікава астрономія» - Баланової Т.О. , керівника гуртка «Умілі руки» - Верти порох С.В, Вертипороха В.В. За результатами атестації їм було присвоєно звання « керівник гуртка- методист».

В 2010 році методист Будинку дитячої та юнацької творчості взяла участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку з науково- технічної творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів області в номінації « Опис перспективного досвіду роботи педагогічних колективів, керівників гуртків із різних напрямків науково - технічної творчості учнівської молоді» та зайняла І призове місце.

Значну увагу педагог приділяє наданню методичної допомоги керівникам творчих об’єднань у проведенні занять. Звертається увага на змістовно- технологічний аспект заняття, впровадження інноваційних технологій у навчально- виховний процес, реалізацію навчальної програми, виконання поставленої мети та ряд інших питань. Такий аналіз дає можливість методисту зробити об’єктивний висновок щодо педагогічної і професійної підготовки педагогів з організації навчально- виховного процесу, визначити рівень педагогічної діяльності кожного.

В зв’язку з тим, що педагогічний колектив Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості невеликий, створений постійно діючий семінар для всіх педагогічних працівників, загальною темою якого є провідна науково- методична тема закладу « Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом запровадження сучасних особистісно зорієнтованих форм і методів в організації навчально- виховного процесу». У вирішенні окремих питань , пов’язаних із науково – методичною темою позашкільного закладу сприє авторський проект «Обдарованість» методиста Горбенко Л.П. , який направлений на виконання соціально- значущих завдань, з якими зустрінуться гуртківці в своєму житті. Мета програми полягає у забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного розвитку. Одним із основних завдань програми є залучення обдарованої та здібної молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій реалізації. З метою посилення соціального захисту вихованців авторським проектом «Обдарованість» передбачено розробку та впровадження програм комплексного, інтегрованого та випереджуючого навчання обдарованих дітей, організацію діяльності за методикою педагогічного діагностування ( моніторинг ), оцінки стану дітей за спостереженням, за методикою поєднання традиційних і індивідуальних форм роботи, запровадження комп’ютерних мультимедійних технологій.

Однією із важливих форм роботи із педагогічними працівниками установи є роботи із молодими спеціалістами, для яких створена Школа молодого педагога.

Основною функцією школи є поступове формування професійних умінь та навичок, які відповідають вимогам сьогодення, до педагогічної науки та практики, що зумовлюють виконання завдань педагогічного колективу. Зміст роботи школи розрахований на навчальний рік , заняття щомісяця проводить методист Будинку дитячої та юнацької творчості. В більшості, це кропітка

робота, що починається із ознайомлення новопризначених педагогів з основними документами позашкілля , вимог до ведення документації, роботі по удосконаленню форм і методів навчальної діяльності із вихованцями , врахування психолого - педагогічних підходів до організації навчально - виховного процесу.

Стало традицією у вересні кожного навчального року проводити місячник молодого вчителя - стажиста : « В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю», завдяки якому молодий спеціаліст проходить період адаптації щодо вимог освітнього закладу, одержує допомогу в розв’язанні проблем методики викладання, знайомиться з творчим використанням педагогічної спадщини В.Сухомлинського для роботи в позашкільному закладі та ін.

Творча група закладу за сприяння та допомозі методиста БДЮТ працює над розробками інноваційних соціально - педагогічних технологій, цільових комплексних та інших освітніх програм. Такими питаннями є «Шляхи підвищення педагогічної майстерності керівників творчих об’єднань», розробка положень про конкурс педагогічної майстерності « Кришталеве гроно», про підготовку друкованої продукції з метою організації навчання та виховання гуртківців позашкільної установи , розвитку видавничої діяльності ряд інших.

Велику увагу методист приділяє роботі Школи професійної майстерності. Школа планує постійне зростання педагогів , об’єднує їх навколо актуальних проблем творчого зростання . В рамках закладу розглядаються найскладніші питання розвитку позашкільної освіти, засвоюються нові освітні технології та створюються нові.

По завершенню навчального року в закладі проводиться науково- практична конференція на тему: « Програма розвитку закладу – спільними зусиллями» , на якій підводяться підсумки роботи педагогів та вихованців за навчальний рік, запрошуються представники районної адміністрації, відділу освіти , інших зацікавлених структур.

Суттєвий вплив на рівень професійної компетенції педагога має опанування методики наукового пошуку і дослідження. Розроблена методистом система включення педагогів у дослідницьку діяльність реалізує такі важливі функції, як формування педагога- дослідника, створення творчого педагогічного колективу.

Протягом останніх років методист БДЮТ працює не тільки над посиленням психолого- педагогічної, етичної, правової підготовки педагогічних кадрів, а також над оволодіння ними комп’ютерною технікою. Це сприяло тому, що займаючись науково- дослідницькою роботою, проектною діяльністю, керівники гуртків використовують в своїй роботі мультимедійні презентації.

Таким чином керівниками гуртків та гуртківцями були створені та захищені творчі проекти: «Композиційні особливості вишивок Поділля» - керівник гуртка Куліковська І.М; «Літературна Брацлавщина» та «Використання мультимедійних технологій у проектній діяльності гуртківців позашкільного навчального закладу» - творчий проект керівника гуртка і гуртківців Вертипороха В.В.; керівник гуртка- методист Баланова Т.О. організувала гуртківців на створення проекту « Астрономія в житті людини», « Україна і Космос», а проект « Таємниці планети Марс» був визнаний кращим на обласному конкурсі і став учасником Всеукраїнського конкурсу « Космічні фантазії» та ряд інших.

За сприяння методиста позашкільної установи Горбенко Л.П. кожний керівник

творчого об’єднання прагне освоїти комп’ютерні технології, створює разом з

гуртківцями мультимедійні презентації, розвиває проектну діяльність.

Залучення педагогів до участі в різних проектах, експериментах, до написання авторських програм, методичних розробок, статей ,посібників та публікацій - є безпосереднім виявленням творчого потенціалу педагогічного керівника та є результатом науково –методичного забезпечення, яке здійснюється в позашкільній установі.

Організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет. В методичному кабінет Будинку дитячої та юнацької творчості зібрані основні документи з питань позашкільної освіти, директивні документи про діяльність позашкільних закладів, напрацьований матеріал по вивченню та поширенню передового педагогічного досвіду, діагностичний

матеріал (анкети, тести, тренінги і т.д. ) на допомогу в роботі керівнику гуртка,

методичні рекомендації для всіх категорій педагогічних працівників, матеріали для удосконалення професійної компетентності педагогічного працівника закладу, розроблені рекомендації для роботи з обдарованими , здібними дітьми, картотека рекомендованої літератури, зразки звітності та документації керівника гуртка, творчі звіти педагогів, документація методичних об єднань, тексти виступів керівників гуртків на засіданнях методичних об’єднань, матеріали атестації педагогічних працівників , видавничі матеріали Обласного центру технічної творчості учнівської молоді, стенди ,зібрані матеріали, що мають інформаційний зміст.

В методичному кабінеті створений банк даних:

1. « Дитяча обдарованість», який містить відомості про обдарованих дітей,

відомості про переможців районних, обласних та Всеукраїнських конкурсів,

фестивалів.

2. Про педагогів, які займаються науково- дослідницькою, проектною

діяльністю з обдарованими дітьми міста тощо.

3. Про дітей групи « ризику».

4. Про педагогів, які працюють індивідуально з обдарованими дітьми.

Методист Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості Горбенко Л.П. здійснює основні завдання по науково- методичному забезпеченню навчально - виховного процесу установи та наданню допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх науково - методичного рівня та педагогічної майстерності.

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу « Джерело творчості» педагогічна майстерність методиста Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості була відзначена Управлінням освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації та нагороджена Дипломом ІІ ступеня. За результатами Всеукраїнського конкурсу майстерності методист БДЮТ стала переможцем заочного туру третього етапу Всеукраїнського конкурсу . На підставі рішення журі конкурсу Горбенко Л.П. оголошено подяку за високий рівень науково - педагогічної та методичної підготовки , застосування

інноваційних знань у процесі роз'язання конкретних педагогічних ситуацій.

В 2012- 2013 навчальному році методист Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості працює над удосконаленням науково- методичного

забезпечення навчально- виховного процесу позашкільної установи , програмно- методичним оновленням , запровадженню нових форм і методів діяльності, підвищенням майстерності педагогічних працівників та організовує колектив на активну участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах учнівської молоді та педагогічних працівників.

Очікуваний результат

Результативністю інноваційної діяльності є інноваційний продукт, що зазнав

певних технологічних змін.

Інноваційним продуктом Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості є новий зміст і технології навчання та виховання, форми і методи організації освітнього середовища тощо.

Завдяки запровадженню методики моніторингу якості позашкільної освіти, дослідженню, діагностиці навчально- виховного процесу, якісно змінились показники освітнього закладу.

Відбулися позитивні зміни , що сприяли:

- формуванню мотиваційної, теоретичної та функціональної готовності до інноваційної, пошуково- експериментальної діяльності;

- формуванню сучасного стилю мислення з його характерними ознаками: креативністю, системністю, гнучкістю, динамізмом, перспективністю, об’єктивністю, концептуальністю тощо;

- засвоєнню ефективних стратегій та технологій удосконаленню навчально- виховного процесу, самореалізації, життєтворчості у провідних сферах життя (професійній діяльності ), соціальному середовищі;

- поєднанню, взаємозв’язку, взаємодоповненню професійного і особистісного зростання, мотивації неперервного саморозвитку;

- створенню власної діяльності, в якій органічно поєднуються індивідуальні якості та нормативні вимоги.

Педагогічна майстерність керівників гуртків пов’язана із успіхами гуртківцями.
Висновки

В Будинку дитячої та юнацької творчості створені належні умови для особистісно орієнтованого навчання і виховання гуртківців, що сприяє розвитку їх індивідуальних здібностей.

В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого значення набуває систематична робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Методист позашкільного закладу надає системну допомогу педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалює і підвищує професійну майстерність та фаховий рівень педагогічних кадрів, активізує їх творчий потенціал, формує здатність до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв 'язку з переходом на новий зміст загальної середньої освіти.

Методична робота, яку організовує Горбенко Любов Петрівна сприяє підвищенню науково- теоретичного і культурного рівня педагогів та удосконаленню психолого- педагогічної й професійної підготовки.

Психолого- педагогічні інновації, які запроваджує в методичну роботу ГорбенкоЛ.П - це процес оцінювання, діагностики та прогнозування педагогічних інновацій на основі науково-методичного забезпечення.

Методист позашкільної установи велику увагу в роботі з педагогами приділяє наданню методичної допомоги у проведенні занять підготовці методичних рекомендацій, розробок, організації та проведення проблемних семінарів,

вивченню перспективного досвіду , роботі методичних об 'єднань, творчих груп тощо.

Крім традиційних форм і методів застосованих у навчально- виховному процесі позашкільної освіти методист прагне удосконалити систему методичних заходів та надання вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

Методист позашкільного закладу побудувала навчально- виховний процес на основі авторського проекту моніторингу якості позашкільної освіти, що сприяв професійній компетентності, педагогічній майстерності та підвищенню рівня готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

Для одержання якісних і кількісних показників покращення результатів освітньої діяльності методист використовує діагностику, яка характеризується підвищенням рівня навчальних досягнень учнів, їх творчого розвитку та педагогічною майстерністю вчителя.

Психолого- педагогічні інноваційні технології, що напрацьовані методистом Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості змінили структуру та якість педагогічного процесу. Впровадження психолого- педагогічних інноваційних технологій сприяло зростанню педагогічної майстерності учасників інноваційних процесів, результативності якісних показників навчальних досягнень учнів.

Значну увагу методист позашкільного закладу звертає на впровадження в навчально- виховний процес методів інноваційного пошуку: методу дослідження , наукового осмислення нововведення, моделюваннюю реальних ситуацій, методу розробки програм, проектів, діагностування; аналізу кількісних та якісних показників інноваційного пошуку.

Завдяки впровадженню інноваційних технологій, зріс інтерес у педагогів позашкільного закладу до використання інтерактивних методів навчання гуртківців, де одним із сучасних напрямів роботи є науково- дослідницька ,проектна діяльність.

Захист проектів, що практикується в навчально-виховному процесі установи -це форма групової методичної роботи, що пов 'язана із публічним захистом інноваційних підходів до вирішення певної педагогічної проблеми спрямованих на вдосконалення навчально- виховного процесу.

Колективом педагогів установи були зроблені висновки, що опановуючи культуру проектування, учень привчається творчо мислити, самостійно планувати свої дії, естетично реалізувати засвоєні засоби та способи роботи, а також удосконалює свої навички та культуру особистісного спілкування і співробітництва.

Методистом Будинку дитячої та юнацької творчості напрацьована система науково- методичного забезпечення, психолого- педагогічних інновацій, які стосуються як навчального так і виховного процесу.

Завдяки напрацьованим навчальним інноваційним технологіям в результаті співпраці педагога з учнем суттєво покращилась мотивація гуртківців до навчального процесу. Значне місце при цьому посідає технологія особистісно орієнтована. Сприяє цьому процесу і авторська програма « Обдарованість» методиста Будинку дитячої та юнацької творчості. Програма та напрацьована концепція роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми по розвитку творчих здібностей гуртківців успішно реалізується в закладі, школах району, регіоні.

Виховні інноваційні технології, які впроваджує методист позашкільного закладу пов'язані із національною спрямованістю навчально-виховного процесу, ранньою соціалізацією, духовним розвитком учнів. Велику допомогу у вирішенні багатьох питань виховання гуртківців позашкільного закладу надає також і програма «Духовність в твоєму житті» ,напрцьована методистом БДЮТ .

Інноваційна діяльність в позашкільному закладі характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі.

Під такими інноваціями розуміються елементи новизни, що істотно змінюють результати освітнього процесу.

Рецензія
на навчально - методичні матеріали щодо узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду методиста Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості Горбенко Любові Петрівні за темою «Науково-методичне забезпечення навчально- виховного процесу у позашкіллі для розвитку творчого потенціалу учнів шляхом запровадження сучасних особистісно зорієнтованих форм і методів навчання»

Горбенко Л.П. піднімає актуальну проблему позашкільної освіти -створення умов для перебудови змісту методичної роботи, яка спрямована на соціальний захист дитини - надання їй допомоги у поглибленні знань, стимулюванні розвитку нахилів і здібностей у різних галузях практичної життєвої діяльності. Вона визначає її, як одну зі складних і до кінця не розв'язаних проблем позашкільної освіти. Для досягнення зазначеної мети автор пропонує науково-методичне забезпечення діяльності позашкільного закладу та навчально-методичні матеріали щодо організації навчально-виховного процесу в умовах позашкілля.

Вивчення педагогічних основ та розв'язання проблеми розвитку творчого потенціалу учнів позашкільного закладу автор показує як однією з основних умов підготовки методистів до особливостей організації навчального процесу, розробка ними нових навчальних планів та програм, пошук нових та ефективних форм роботи, які б сприяли досягненню основної мети, зумовили оновлення змісту та структури позашкільного навчального закладу.

Автор підкреслює, що досягнення зазначеної мети можливе тільки за умови створення: суб'єктивної нормативно - законодавчої бази розвитку конкретного позашкільного закладу освіти та його нормативно - педагогічне забезпечення.

З цією метою методист представляє кейс- портфоліо БДЮТ: опис структури соціально - педагогічної системи позашкільного закладу освіти на прикладі Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості (НБДЮТ); плани роботи методичних об'єднань, школи молодого педагога, творчої групи ; положення про методичну раду, про проведення звіту керівника гуртка, про конкурси педагогічної майстерності; зразки , описи досвіду керівника та анотацію власного досвіду роботи у сфері позашкільної освіти; основні вимоги щодо написання навчально- виховних програм, методичних розробок, поради батькам; діагностичні матеріали щодо вивчення здібностей дитини, алгоритми роботи з обдарованими дітьми.

Кожна наукова розробка Горбенко Л.П. спрямована на кінцевий результат розвитку позашкільного закладу, які мають інноваційні технології щодо їх реалізації. Наукові інновації представлені відповідними розробками методик щодо: формування у дівчаток 5-9 класів трудових навичок та умінь при виконанні різноманітних робіт на заняттях гуртка і виховання у них шанобливого ставлення до культурної спадщини нашого народу; проведення гуртка декоративно - ужиткового мистецтва «Уміли руки»; впровадження метода творчого проектування. Підтвердженням ефективного впровадження названих методик є результати роботи НБДЮТ.

Цікаву частину досвіду роботи методиста НБДЮТ Горбенко Л.П. представляє її віб- портфоліо. До нього вона пропонує вміщувати: розробку авторських програм таких, як: «Духовність в твоєму житті, «Обдарованість», Шлях до успіху», « Навички життя. Твоє здоров'я», «Пізнай себе і стань успішним. Обери професію» до яких автором творче спроектовані навчально-методичні посібники, які забезпечують

науково - методичний супровід організації навчально - виховного процесу методиста.
У навчально методичних посібниках« Обдарованість», « Шлях до успіху», «Пізнай себе і стань успішним.Обери професію » є обов'язково програма, навчальний план відповідного гуртка, технології роботи педагога у кожному окремому напряму з позашкільної роботи. Навчально - методичні матеріали перспективного педагогічного досвіду методиста Горбенко Л.П. узагальнені в авторському науково-методичному посібнику на допомогу педагогам позашкільного навчального закладу щодо участі їх та учнів у різних творчих конкурсах, показані шляхи забезпечення перемоги у цих конкурсах. Особливу увагу автор звертає на практичну площину цих питань. Це: подача документів на конкурс, вимоги до представлення професійної документації до творчого звіту методистів, оформлення фотоматеріалів, представлення друкованої продукції тощо. Матеріали посібника мають електронні версії, що надає зручності вивчення навчально- методичних матеріалів та створює умов щодо ефективного впровадження перспективного педагогічного досвіду методиста Горбенко Л.П.

Створення ситуації успіху дитини є основним напрямом роботи методиста на заняттях гуртків, яка спрямована у подоланні бар'єру середньої та позакласної освіти. Автор обґрунтовує педагогічні основи створення пізнавального інтересу до позакласних предметів, які мають відповідний алгоритм та розкривають педагогічну технологію, яка допомагає дитині зрости успішною, відчути радість від подолання труднощів, формує переконання. В контексті забезпечення наступності й метою створення ситуації успіху вчитель використовує додаткові матеріали для виготовлення різних виробів з відповідними нформаційними технологіями та комп'ютерної підтримки проведення занять гуртків.

Кожний посібник завершується методичними порадами педагогам ,щодо забезпечення наступності навчання на різних етапах позашкільної освіти.

У контексті піднятої проблеми автор систематизує практичні матеріали з досвіду роботи методиста, які є завершеною методичною складовою досвіду автора. У практичних матеріалах вона розкриває такі методичні питання: психолога- педагогічний супровід розвитку творчого потенціалу особистості; деякі форми контролю самостійної роботи на заняттях гуртків; домашні самостійні завдання для учнів. Методичні розробки, складених автором, подаються в системі особистісно зорієнтованого навчання й виховання.Зміст кожної частини навчально-методичних матеріалів досвіду відповідають напрямам роботи загальноосвітньої середньої школи.

Даний перспективний педагогічний досвід рекомендується для узагальнення та пропонується для впровадження в навчання й виховання позашкільного закладу освіти, шкіл району. Заслуговує на увагу і може бути творчо використаний педагогами для підготовки та проведення гурткових занять.
Рецензент, к.пед.наук, л

доцент кафедри методології /та управління освітою ВОІПОПП /А Н.В.Василенко
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка