Науково-методичний супровід створення моделі школи повного дняСкачати 128.19 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір128.19 Kb.
Л.В. Зазуліна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та психології ХОІППО,

м. Хмельницький

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ШКОЛИ ПОВНОГО ДНЯ
У статті висвітлюються питання науково-методичного забезпечення розробки авторської моделі Школи повного дня. Зміст включає науковий апарат та програму науково-дослідної роботи, подає короткий зміст діяльності на кожному етапі програми та презентує систему теоретико-технологічного забезпечення Школи повного дня.

Ключові слова: дослідно-експериментальна робота, інноваційний заклад освіти, модель школи повного дня, науково-методичний супровід, програма науково-дослідної роботи, теоретико-технологічне забезпечення.
This article highlights the question of scientific-methodological support of development of the proprietary model of the Full Day school. It includes scientific tools and scientific-research program, gives concise contents of the activity on each stage of the program and presents theoretical-technological system of support of the Full Day school.

Key words: experimental work, innovative educational institution, model of the Full Day school, scientific-methodological support, experimental work program, theoretical-technological support.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сучасна парадигма української освіти, проголошуючи пріоритет особистісних освітніх цінностей як складову життєвого успіху, обумовлюють необхідність поєднання глобального та локального підходів у розбудові української школи, вимагає варіативності освітніх систем. Актуалізують цю потребу й процеси децентралізації в країні. «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» головною метою визначає приведення системи освіти у відповідність до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки та врахування запиту особистості, забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями [6]. На Хмельниччині запит на школу, яка може гарантувати якість освіти, збереження здоров’я, безпеку й оптимальні умови для пізнання і розвитку дітей протягом дня, до моменту завершення роботи батьків, обумовив інтерес до моделі Школи повного дня.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ідея Школи повного дня (ШПД) не нова, наприклад, ще у 80-х роках минулого століття професор Є.Г. Костяшкін приділяв особливу увагу розробці теоретико-методичного забезпечення такої моделі на теренах радянської освіти. Наголос робився на управління школою та питання організації позаурочної діяльності учнів [11].

Сьогодні актуальність та затребуваність в Україні навчального закладу, який функціонує в режимі повного дня (ШПД), засвідчує наступний факт. Пошукові системи Інтернету на запит щодо ШПД видають інформацію про більш ніж 500 тисяч сайтів і файлів, які висвітлюють організацію діяльності таких шкіл. Однією з найвідоміших є гімназія «Ерудит» м. Києва, створена у 1997 році [5; 7]. Таких шкіл багато. Наприклад, київські спеціалізована школа №53 І – ІIІ ступенів з поглибленим вивченням німецької мови, гімназія біотехнологій №177, школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця з 2012 року проводять експерименти по запровадженню моделі школи повного дня в практику роботи тощо [8; 9; 12].

Але, на подив, публікацій, присвячених загальним науково-теоретичним засадам організації сучасної ШПД (а не школам чи групам продовженого дня), досить небагато [наприклад, 10]. Кожний заклад вибудовує власну концепцію та модель, виходячи з запитів учнівсько-батьківського загалу, ринку працевлаштування, матеріально-технічних умов, інформаційного та кадрового забезпечення тощо. На думку Перехейди О.М. головне стратегічне призначення такої школи - забезпечення оптимальних умови для індивідуального, духовного, соціально-культурного і творчого розвитку кожного учня [10, с.6]. Відтак, ШПД розглядається як інноваційна відкрита соціально-педагогічна система [7, с.4].

Ознайомлення із теорією та практикою створення та функціонування шкіл повного дня в Україні дало нам підстави для наступного визначення. Школа повного дня - це така інноваційна соціально-педагогічна система навчального закладу, яка забезпечує реалізацію державного стандарту початкової, основної і додаткової освіти, включає комплекс навчаючих, розвиваючих, соціалізуючих й оздоровчих функцій, які інтегрують пізнання і творчість в інтересах розвитку особистості. Існуючі ШПД мають єдину стратегічну основу, але конкретні умови та тактичні цілі обумовлюють побудову варіативної моделі, тобто авторського навчального закладу в процесі інноваційної чи дослідно-експериментальної діяльності (ДЕР).Виділення невирішених частин. Водночас наші багаторічні спостереження засвідчують, що розробка наукового супроводу ДЕР, моделі школи як цілісної продуктивної педагогічної системи викликає певні утруднення в адміністрації та вчителів навчального закладу. А відтак потребують наукового консультування чи керівництва з боку компетентних освітніх підрозділів.

Звернення Славутського міського відділу освіти до Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із заявкою про надання допомоги з розробки авторської моделі «Школа повного дня» обумовило організацію ДЕР на базі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5 м. Славути.

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації від 28.02.2013 р. № 248-но «Про організацію науково-дослідної та експериментальної роботи в закладах освіти Хмельницької області» школа була визначено експериментальним закладом регіонального рівня щодо впровадження інноваційної форми організації навчально-виховного процесу: авторської моделі «Школи повного дня». Наукове керівництво покладалось на кафедру педагогіки та психології в особі автора статті.Формулювання мети статті. Метою статті є висвітлення практичного досвіду з розробки науково-теоретичного та методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи з теми «Теоретико-технологічне забезпечення впровадження моделі Школи повного дня».

Виклад основного матеріалу. Документальне оформлення ДЕР потребувало розробки наукової заявки та програми дослідження. Коротко представимо основні параметри наукового апарату дослідження [4].

Об’єкт дослідження: розробка та запровадження інноваційної моделі Школи повного дня.

Предмет дослідження: теоретико-концептуальне та технологічне забезпечення авторської моделі Школи повного дня.

Мета дослідження: розробка та апробація теоретичних засад і технологічного забезпечення авторської моделі Школи повного дня.

Основні завдання дослідження:

1) Провести аналіз теоретичних та практичних напрацювань щодо моделей шкіл повного дня в сучасній українській освіті.

2) Розробити теоретико-концептуальні засади побудови моделі ШПД.

3) Створити технологічне забезпечення педагогічного процесу авторської моделі ШПД.

4) Розробити систему моніторингу ефективності теоретико-технологічного забезпечення моделі.

5) Провести апробацію технологічного забезпечення авторської моделі ШПД.

6) Зробити висновки щодо ефективності та дієвості теоретико-технологічного забезпечення функціонування даної моделі.

У Програмі ДЕР ми визначили такі етапи з відповідними завданнями на кожному з них:І. Концептуально-організаційний (вересень – листопад 2013р.)

1. Розробити нормативно-законодавче забезпечення дослідно-експериментальної діяльності:

1.1. Угоду між ХОІППО та Славутським відділом освіти

1.1. Положення про авторську Школу повного дня.

1.2. Програму розвитку школи.

2. Розробити науково-теоретичне забезпечення дослідно-експериментального дослідження:

2.1. Провести огляд та аналіз ступеня теоретичної та практичної розробленості моделей ШПД в сучасній освіті України; скласти список літератури

2.2. Розробити програму дослідно-експериментальної роботи

2.3. Розробити теоретико-концептуальні засади функціонування ШПД.

2.4. Обґрунтувати вибір педагогічних технологій та змоделювати освітню систему моделі ШПД.

3. Провести організаційно-підготовчу роботу з колективом навчального закладу (спланувати роботу науково-методичної ради, постійно діючого семінару, роботу творчих груп, систему методичної роботи тощо).

ІІ. Діагностично-прогностичний (грудень 2013р. - березень 2014 р.)

1. Розробити систему моніторингу ефективності теоретико-технологічного забезпечення авторської моделі ШПД.

2. Розробити анкети та провести анкетування вчителів, учнів, батьків щодо обізнаності та розуміння мети створення моделі ШПД, готовності педагогів до інноваційної діяльності.

3. Обробити та узагальнити результати діагностування.

3. Провести вхідне діагностування учнів за програмою моніторингу.

4. Обробити та узагальнити результати.ІІІ. Формувальний (квітень 2014 р. – серпень 2015 р.)

1. Організувати проведення постійно-діючого семінару та інших форм методичної роботи.

2. Запровадити систему педагогічних технологій, акмепортфоліо учнів та вчителів.

3. Провести майстер-класи, тренінги.

4.Провести проміжне діагностування.

5. Здійснити публікації матеріалів вчителів, проміжних результатів наукового дослідження.

6. Взяти участь у науково-практичних конференціях ХОІППО.

7. Презентувати доробки педагогів на конкурсах «Вчитель року» «Ярмарку педагогічних ідей» тощо.

8. Провести збори батьків, представників органів управління, громадськості з вивчення переваг та проблем функціонування школи за авторською моделлю.

ІУ. Підсумковий (вересень– грудень 2015 р.)


  1. Провести підсумкове моніторингове дослідження.

2. Обробити та узагальнити результати.

3. Зробити висновки про ефективність теоретико-технологічного забезпечення авторської моделі Школи повного дня.

4. Представити звіт на засіданні вченої ради ХОІППО.

5. Оприлюднити результати для ознайомлення широкого загалу на батьківських зборах, сайті школи, ЗМІ, конференціях, семінарах тощо.

Після розробки наукового супроводу ДЕР було проведено діагностико-аналітичне дослідження умов та реальних можливостей навчального закладу, учнівського та учительського контингенту, запиту батьків тощо. На основі узагальнених результатів була вибудована загальна стратегічна модель, яка містила три основні компоненти: теоретико-концептуальні засади функціонування ШПД, актуальні групи технологій навчально-виховного процесу та систему моніторингу, що представлено у таблиці.
Таблиця

Теоретико-технологічне забезпечення моделі Школи повного дня(загальна схема)

І. Концептуальні засади ШПД

1.1.Мета діяльності ШПД:

забезпечення сучасної якості освіти на основі формування ключових компетенцій особистості, визначених державними стандартами, через створення освітнього простору, реалізацію індивідуалізації навчання, розвитку та соціалізації особистості у форматі школи повного дня1.2.Стратегічні завдання ШПД

Оновлення змісту освіти

Створення здоров’язбережувального середовища

Освоєння нових педагогічних технологій

Сприяння соціалізації школярів

ІІ. Технологічне забезпечення моделі Школи повного дня(основні групи технологій)

Технології з розвитку когнітивної сфери учнів, «Акмепортфоліо» як технологія сприяння особистісному розвитку

Здоров’язберігаючі технології

Інтерактивні технології у навчально-виховному процесі

Інформаційно – комунікаційні технології

ІІІ. Моніторинг ефективності моделі Школи повного дня

І. Академічний

ІІ. Валеологічний

ІІІ. Методико-технологічний

ІУ. Соціально-психологічний

Об’єкти вимірювання та оцінювання

1.1. Успішність учнів

1.2. Результати ЗНО

1.3. Вступ у ВНЗ

1.4. Результати участі в олімпіадах, конкурсах, проектах тощо.

1.5. Відвідування предметних гуртків, факультативівОб’єкти вимірювання та оцінювання

2.1. Стан здоров’я учнів школи

2.2. Екологічні чинники уроків

2.3. Умови навчальних приміщень (екологічні паспорти аудиторій).

2.4. Запровадження здоров’язбережувальних технологій


Об’єкти вимірювання та оцінювання

3.1. Система навчально-виховних технологій ШПД

3.2. Методичне та дидактичне забезпечення педагогічного процесу

3.3. Якість реалізації технологій у моделі ШПД

3.4. Професійне удосконалення учителів


Об’єкти вимірювання та оцінювання

4.1. Психологічний клімат у школі, психологічна комфортність моделі ШПД

4.2. Система позакласної та позашкільної роботи щодо виховання та соціалізації школярів

Окрім розробки наукового апарату та стратегічної моделі, важливою складовою науково-методичного супроводу є підготовка вчителів до інноваційної діяльності з реалізації ДЕР, спланована науково-педагогічною радою школи. Ефективними формами вважаємо діагностику вчителів щодо готовності до інноваційної діяльності, організація постійно-діючого семінару, розробку й проведення рингу-колажу [3], запровадження «акмепортфоліо» вчителів [1], організацію роботи проблемних груп. Творчі групи педагогів працювали над такими проблемами:І. Аналітична група (моніторингу):

Підгрупа 1.1. Валеологічний (стан аудиторій, психологічна комфортність, показники здоров‘я вчителів та учнів тощо).

Підгрупа 1.2. Академічний аспект (навчальні досягнення учнів, участь в олімпіадах, конкурсах тощо).

Підгрупа 1.3. Методичний аспект (дидактико-методичне забезпечення та професіональний рівень вчителів, готовність до інноваційної діяльності).

Підгрупа 1.4. Соціальний аспект (аналіз батьківського загалу, їх соціального стану; рівень вихованості учнів, сформованість соціальних компетенцій, профспрямованість тощо).

ІІ. Група з розробки акмепортфоліо вчителя».

ІІІ. Група з розробки акмепортфоліо учня».

Така система роботи забезпечила не лише відповідний рівень теоретичної компетентності, але й сприяла створенню інноваційної педагогічної продукції. Наприклад, напрацюваннями групи з валеології були розробка системи здоров’язбережувальних чинників уроку, «Екологічного паспорту аудиторії», що призвело до реальної оцінки та покращення комфортності приміщень й перебігу навчального процесу в умовах режиму подовженого перебування учнів у школі [2]. Ринг-колаж, модель акмепортфоліо вчителя не мають аналогів й виступають технологічним інструментарієм особистісно-професійного розвитку педагогів.Висновки. Узагальнюючи викладене вище, хочемо зазначити наступне. Наш практичний досвід засвідчує, що розробка науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної діяльності щодо створення авторської моделі Школи повного дня, який визначає стратегію й описує тактику забезпечення спроектованої моделі, максимально сприяє отримання спланованого результату. Носієм й реалізатором будь-якої педагогічної ідеї є вчитель, тому успіх функціонування ШПД у першу чергу забезпечує система науково-методичної роботи щодо їхньої готовності до інноваційної діяльності. Проміжні результати моніторингу вже засвідчили певний поступ у роботі ШПД й схвалення учнів та батьків.

Сподіваємось, що запропоновані матеріали допоможуть зацікавленим педагогічним колективам створювати авторські заклади чи системи шкільної освіти, що забезпечить їм успіх й конкурентоздатність на ринку освітніх послуг.

Література

1. Зазуліна Л.В. «Акмепортфоліо» як технологія особистісно-професійного зростання педагогів [Текст] / Л. В. Зазуліна, Г. П. Савчук, В. Ю. Трофімова // Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: історія поступу (до 75-річчя Хмельницького ОІППО) / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В. Є. Берека (гол.) та ін.] - Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. – 251 с. – С. 95 - 100.

2. Зазуліна Л. В. Аспекти і параметри аналізу здоров’язбережувальних чинників уроку [Текст] / Л. В. Зазуліна // Впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи навчальних закладів як один із пріоритетних напрямів освітньої політики України / Матеріали обласної науково-практичної міжгалузевої конференції. – Хмельницький : ХОІППО, 2014. – 246 с. – С. 59 - 64.

3. Зазуліна Л. В. Ринг-колаж «Теоретико-технологічне забезпечення авторської моделі Школи повного дня» [Текст] / Л.В. Зазуліна // Заступник директора школи. – 2015. - № 07. – С. 27 - 35.

4. Зазуліна Л. В. Розробка наукового супроводу дослідно-експериментальної роботи [Текст] / Л.В.Зазуліна // Педагогічний вісник. – 2014. - №1 (37). – С.40 – 44.

5. Київська гімназія «Ерудит» (з досвіду роботи) [Текст] // Рідна школа. – 2007. - №10 (спецвипуск) – 80с.6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Текст] / Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013. - [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://president.gov.ua/documents/15828.html.

7. Палітра педагогічної творчості гімназії «Ерудит» м. Києва [Текст] // Рідна школа. – 2009. - №7 (спецвипуск) – 80с.8. Спеціалізована школа №53 І – ІIІ ступенів з поглибленим вивченням німецької мови. - Режим доступу : http://school53.in.ua/pro-shkolu/zahalni-vidomosti/shkola-povnoho-dnia.

9. Сташевська І. Школа повного дня: Реалізація проекту в гімназії біотехнологій №177 м. Києва [Текст] / І. Сташевська //Директор школи, - 2011. - №42. – С. 3-6.

10. Перехейда О. М. Школа повного дня [Текст] / Олександр Перехейда. - К. : Шкільний світ, 2010. - 128 с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу". Управління) (Директор школи. Бібліотека).

11. Школа полного дня: Вопросы управления [Текст] / Под ред. Э.Г. Костяшкина. – М.: Педагогика, 1982. – 160 с.12. Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця. - Режим доступу : http://school263.kiev.ua/?page_id=147.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка