Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка1/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГОГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

Навчальний посібник для підготовки

до ліцензійного іспиту Крок-2

Загальна лікарська підготовкаЛЬВІВ – 2012

Упорядкування, редагування, коментарі та комп’ютерна верстка – завідувач кафедри гігієни та профілактичної токсикології, канд. мед. наук, доцент Б.А. Пластунов.

Відбір, первинне групування тестів, пошук посилань – доценти Н.О. Крупка, У.Б. Лотоцька-Дудик, В.М. Томків, асистенти М.І. Завада, А.Л. Зелений, канд. мед. наук С.Т. Зуб, О.П. Касіян, М.О. Ковалів, О.М. Колінковський, С.І. Матисік.

Рецензент – завідувач кафедри загальної гігієни з екологією, професор В.І. Федоренко.

Навчальний посібник схвалено цикловою методичною комісією з профілактичної медицини і рекомендовано до друку (протокол № 3 від 08.09.2011 р.).

Відповідальний за випуск – перший проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, член-кореспондент АМН України, академік АНВО України, професор М.Р. Гжегоцький.


Навчальний посібник містить перелік тестів з гігієни, які увійшли у первинний банк Центру тестування при МОЗ України станом на 01.01.2012 р. (без позначки); “Збірник тестових завдань для підготовки до медичного ліцензійного іспиту Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / Ю.В. Вороненко, І.Є. Булах, І.С. Вітенко, М.Р. Мруга. – К.: Здоров’я, 2002; “Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтованих дисциплін Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. Волосовця, О.П. Яворовського та ін. – К., 2005 (з позначкою *) та буклети пілотних і ліцензійних іспитів Крок-2 1998-2010 рр. (з позначкою @) в редакції оригіналу.

Тестові завдання у посібнику поділено за окремими розділами та темами навчальної програми, що дає можливість обговорювати їх на відповідних практичних заняттях, здійснювати поточний контроль знань студентів і аналізувати допущені ними помилки. Певна кількість тестових завдань первинного банку мають суперечливий зміст, суперечливу правильну відповідь і включені до посібника з метою їх критичного розгляду та визначення умов, за яких тест матиме одну еталонну відповідь.

Кожний коректний тест супроводжується посиланням на відповідну навчальну літературу, а частина тестів – ще й додатковими коментарями упорядника (наприклад, [1,185] або [31,п.2; коментар], де жирним шрифтом виділений порядковий номер джерела у переліках посилань, звичайним шрифтом – сторінка підручника чи посібника, розділ чи пункт офіційного документа; жирним шрифтом – наявність коментарю). До всіх суперечливих тестів (з позначкою [Коментар]) посилання на літературу наводяться у коментарях.

Коди відповідей до тестів повністю відповідають зазначеним у первинному банку Центру тестування і для полегшення роботи з ними мають допоміжні позначки (* – тести, до яких наведені коментарі; ** – суперечливі тести).ЗМІСТ

1. Загальна гігієна ...................................................................................................................... 5

Види профілактики .................................................................................................................. 5

Методологічні та методичні основи вивчення здоров’я населення. Статистичні показники здоров’я .................................................................................................................. 6

Групи здоров’я ....................................................................................................................... 16

Медичні огляди населення ................................................................................................... 17

Чинники довкілля та здоров’я .............................................................................................. 18

Здоров’я дітей ........................................................................................................................ 20

Гігієнічне нормування ........................................................................................................... 23

Вплив клімато-погодних умов і сонячного випромінювання ........................................... 25

Організація діяльності санітарно-епідеміологічної служби .............................................. 29

Коди відповідей ..................................................................................................................... 31

Коментарі ............................................................................................................................... 31

Перелік посилань ................................................................................................................... 35

2. Комунальна гігієна ............................................................................................................. 37

Якість питної води та норми водоспоживання ................................................................... 37

Очищення та знезараження питної води ............................................................................. 43

Санітарна охорона водойм ................................................................................................... 45

Санітарна охорона ґрунтів і очищення населених пунктів ............................................... 46

Санітарна охорона атмосферного повітря .......................................................................... 50

Гігієна лікувально-профілактичних установ ...................................................................... 54

Планування населених пунктів. Фізичні чинники в умовах населених пунктів ............. 66

Гігієнічні вимоги до житлових і громадських будівель .................................................... 67

Коди відповідей ..................................................................................................................... 71

Коментарі ............................................................................................................................... 72

Перелік посилань ................................................................................................................... 833. Гігієна праці ......................................................................................................................... 85

Фізіологія праці, режими праці та відпочинку. Гігієнічна класифікація праці ............... 85

Токсичні речовини на виробництві ..................................................................................... 90

Пил на виробництві ............................................................................................................. 102

Мікроклімат на виробництві .............................................................................................. 110

Шум, інфразвук й ультразвук на виробництві ................................................................. 114

Вібрація на виробництві ..................................................................................................... 117

Електромагнітні поля на виробництві ............................................................................... 121

Біологічні чинники на виробництві ................................................................................... 123

Медичні огляди на виробництві ......................................................................................... 124

Розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь ...................................... 126

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на виробництві ....................... 127

Медичне забезпечення працюючих ................................................................................... 129

Коди відповідей ................................................................................................................... 131

Коментарі ............................................................................................................................. 132

Перелік посилань ................................................................................................................. 1484. Радіаційна гігієна …………………………………………………………..……........… 150

Фізичні основи та нормування іонізуючих випромінювань ……………….…........….. 150

Біологічна дія іонізуючого випромінювання .................................................................... 152

Планування та експлуатація радіаційних об’єктів ........................................................... 154

Дозиметрія та радіометрія .................................................................................................. 155

Статус територій, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС ............................................ 156

Коди відповідей ................................................................................................................... 157

Коментарі ............................................................................................................................. 157

Перелік посилань ................................................................................................................. 159

5. Гігієна харчування ........................................................................................................... 161

Потреби в енергії й основних нутрієнтах, їх джерела та значення у харчуванні ......... 161

Харчовий статус осіб працездатного віку ......................................................................... 164

Аліментарні й аліментарно-залежні захворювання й їх профілактика в осіб праце-

здатного віку, дітей старше одного року і підлітків ........................................................ 165

Гігієнічні принципи харчування окремих груп населення .............................................. 173

Вигодовування дітей першого року життя ....................................................................... 174

Хвороби харчової непереносимості ................................................................................... 178

Трансаліментарні захворювання ........................................................................................ 180

Харчові отруєння ................................................................................................................. 182

Лікувальне (дієтичне) харчування та лікувальні властивості харчових продуктів ...... 192

Лікувально-профілактичне, екологічно-захисне та радіозахисне харчування .............. 199

Гігієнічна експертиза харчових продуктів і санітарний нагляд за харчовими

об’єктами .............................................................................................................................. 201

Коди відповідей ................................................................................................................... 205

Коментарі ............................................................................................................................. 206

Перелік посилань ................................................................................................................. 222

6. Гігієна дітей і підлітків .................................................................................................... 224

Анатомо-фізіологічні особливості та режим дня дітей різних вікових груп ................. 224

Фізичний розвиток .............................................................................................................. 225

Групи здоров’я дітей ........................................................................................................... 229

Вимоги до дитячих дошкільних установ, іграшок та одягу ............................................ 233

Готовність дітей до навчання у школі ............................................................................... 237

Вимоги до улаштування шкіл та організації навчально-виховного процесу в них ...... 238

Фізичне виховання та загартовування дітей ..................................................................... 242

Трудове навчання учнів. Профвідбір, профконсультація й умови праці підлітків ...... 245

Коди відповідей ................................................................................................................... 247

Коментарі ............................................................................................................................. 248

Перелік посилань ................................................................................................................. 2587. Гігієна надзвичайних ситуацій ...................................................................................... 260

Коди відповідей ................................................................................................................... 262

Коментарі ............................................................................................................................. 262

Перелік посилань ................................................................................................................. 262


1. ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА

Види профілактики

1. Первинна профілактика захворювань включає:

А. Попередження виникнення захворювань. Б. Попередження подальшого розвитку захво-рювань. В. Попередження ускладнень хвороби. Г. Реабілітацію. Д. Попередження рецидивів захворювань. [1,19; 2,20; 3,30-31]

2.@* Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план?

А. Скерування хворих на санаторне лікування. Б. Попередження виникнення захворювань. В. Попередження ускладнень захворювань. Г. Підвищення якості життя. Д. Покращання умов життя. [1,19; 2,20; 3,30-31]

3.@* Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи вторинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план?

А. Усунення чинників виникнення захворювань. Б. Попередження ускладнень захворювань. В. Покращання умов життя населення. Г. Попередження виникнення захворювань. Д. Прове-дення реабілітаційних заходів. [Коментар]

4. Районному кардіологу доручено розробити план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів зі зниження смертності від серцево-судинних захворювань. Які заходи вторинної профілактики цих захворювань необхідно запланувати?

А. Скерування хворих на стаціонарне лікування. Б. Покращання умов життя. В. Попереджен-ня виникнення захворювань. Г. Попередження рецидивів і ускладнень захворювань. Д. Опти-мізація способу життя. [Коментар]

5. На педіатричній дільниці реєструється підвищена захворюваність на кір внаслідок неповного охоплення дітей вакцинацією. Який вид профілактики не реалізований?

А. Первинна, вторинна, медична, суспільна. Б. Первинна, медична. В. Вторинна, суспільна. Г. Медична, суспільна. Д. Третинна, суспільна. [2,20; 3,541; коментар]

6. Згідно з Основами законодавства України про охорону здоров’я (1992 р.) кваліфікована лікарська допомога, яка надається дільничним або сімейним лікарем в амбулаторії або поліклініці, належить до:

А. Первинної лікувально-профілактичної допомоги. Б. Вторинної лікувально-профілактичної допомоги. В. Третинної лікувально-профілактичної допомоги. Г. Четвертинної лікувально-профілактичної допомоги. Д. Долікарської лікувально-профілактичної допомоги. [4,251]

7. Згідно з Основами законодавства України про охорону здоров’я (1992 р.) спеціалізована лікарська допомога, яка надається лікарями-спеціалістами в лікувально-профілактичних закладах, належить до:

А. Первинної лікувально-профілактичної допомоги. Б. Вторинної лікувально-профілактичної допомоги. В. Третинної лікувально-профілактичної допомоги. Г. Четвертинної лікувально-профілактичної допомоги. Д. Долікарської лікувально-профілактичної допомоги. [4,251]

8. У великому місті планується комплекс заходів зниження загальної смертності населення. На яку групу населення слід звернути першочергову увагу?

А. Працездатного віку. Б. Дітей до 15-ти років. В. Осіб старше 60-ти років. Г. Працюючих пенсіонерів. Д. Підлітків 15-17-ти років. [4,121; коментар]

9. 22-річна жінка, яка проживає поблизу 100-кілометрової зони діючої АЕС, викурює одну пачку сигарет на день, стурбована ризиком виникнення у неї раку. Що з переліченого передусім сприятиме зменшенню ризику виникнення раку в цьому випадку?

А. Припинення куріння. Б. Проведення щорічної мамографії. В. Переїзд в інший, більш без-печний населений пункт. Г. Щорічне цитологічне обстеження шийки матки. Д. Проведення щорічного тесту на приховану кров. [2,490-491]

10.* У 12-ти пацієнтів сімейний лікар визначив високий рівень цукру у крові та призначив відповідне лікування. Кого з членів родин цих пацієнтів лікарю найбільш доцільно негайно перевірити на рівень цукру у крові, щоб організувати профілактичні заходи?

А. Членів родин, де хворий батько. Б. Осіб до 15-ти років. В. Осіб старше 60-ти років. Г. Членів родин, де хвора мати. Д. Усіх членів родин. [5,252-253; коментар]

11. Санітарну освіту лікарі застосовують з метою впровадження в життя ідеї профілактики щодо осіб і контингентів, які підлягають диспансеризації. Що з нижченаведеного є головним завданням санітарної освіти в системі диспансеризації населення?

А. Оптимістична цілеспрямованість. Б. Директивність змісту. В. Науковість трансляції знань. Г. Формування здорового способу життя. Д. Санітарно-гігієнічний характер. [6,171]

Методологічні та методичні основи вивчення здоров’я населення.

Статистичні показники здоров’я

12. Які критерії формування об’єкта статистичного дослідження?

А. Повнота охоплення, час спостереження, метод отримання інформації, викопіювання даних. Б. Час спостереження, метод отримання інформації. В. Метод отримання інформації, викопіювання даних. Г. Метод отримання інформації. Д. Час спостереження, метод отримання інформації, викопіювання даних. [4,33-34; коментар]

13. Що входить до другого етапу статистичного дослідження?

А. Складання плану статистичного дослідження, розробка його програми. Б. Статистичний аналіз. В. Реєстрація даних, збирання статистичного матеріалу. Г. Розробка та зведення даних. Д. Впровадження результатів дослідження в практику. [4,33]

14. При складанні плану та програми статистичного дослідження захворюваності населення міста на гіпертонічну хворобу з метою вивчення результатів впровадження програми “Артеріальна гіпертензія” заплановано проводити збирання матеріалу протягом останнього місяця кожного з п’яти наступних років. До якого виду за часом проведення належить заплановане дослідження?

A. Періодичне. Б. Безпосереднє. В. Несуцільне. Г. Одночасне. Д. Поточне. [4,34]

15.* Для отримання інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид і метод дослідження?

A. Суцільне одночасне. Б. Вибіркове одночасне. В. Суцільне поточне. Г. Вибіркове поточне. Д. Основного масиву. [4,34-35]

16. Для вивчення інвалідності населення району належить визначити одиницю спостережен-ня. Що постає одиницею спостереження у таких статистичних дослідженнях?

A. Усі випадки первинної та повторної експертизи МСЕК. Б. Усі випадки скерування на МСЕК. В. Кожний випадок первинного виходу на інвалідність. Г. Кожний випадок первинного виходу на інвалідність з приводу хвороби. Д. Кожний випадок первинного виходу на інвалідність з приводу травми. [4,34,156,487-488; коментар]

17. Для вивчення смертності населення району належить точно визначити одиницю спостереження. Назвіть одиницю спостереження у такому статистичному дослідженні.

A. Усі випадки смерті в лікарнях. Б. Кожний випадок смерті у ЦРЛ. В. Усі випадки смерті за межами лікарень. Г. Усі випадки розтинів. Д. Кожний випадок смерті у районі. [4,117]

18.* Для вивчення захворюваності сільського населення за об’єкт дослідження прийнято мешканців сіл. Який метод збирання статистичного матеріалу за обсягом слід використати?

А. Комбінований. Б. Вибірковий. В. Монографічного опису. Г. Основного масиву. Д. Суціль-ний. [4,35]

19. У місті проведено соціально-гігієнічне дослідження, за програмою якого все населення спочатку поділили за місцем проживання (порайонно), а потім з кожної групи пропорційно відібрали одиниці спостереження. Який метод формування вибіркової сукупності обрано?

А. Серійний відбір. Б. Випадковий відбір. В. Механічний відбір. Г. Спрямований відбір. Д. Типологічний відбір. [4,36]

20. У дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей на алергічні хвороби шляхом викопіювання інформації з облікової медичної документації. Згідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі відібрано кожну третю історію розвитку дитини. Який метод формування вибіркової сукупності застосовано?

А. Спрямований добір. Б. Випадковий добір. В. Типологічний добір. Г. Механічний добір. Д. Серійний добір. [4,36]

21. Якому методу одержання інформації необхідно віддати перевагу при вивченні житлових умов студентів вищого медичного навчального закладу за період навчання?

А. Анкетування. Б. Інтерв’ювання. В. Викопіювання матеріалів. Г. Спрямованого добору. Д. Статистичному. [2,66; 4,37-38]

22. При проведенні статистичного дослідження повноти звертань населення за медичною допомогою опитано 300 мешканців району за спеціально розробленою анкетою. Який спосіб одержання інформації застосований?

А. Безпосередня реєстрація. Б. Безпосередній облік. В. Викопіювання. Г. Анамнестичний. Д. –. [Коментар]

23. Лікар первинної ланки вирішив визначити фактори, що впливають на високий рівень смертності від серцево-судинних захворювань у пацієнтів працездатного віку, які обслуговуються на його дільниці. Під час складання програми дослідження статеві групи розподілено на вікові підгрупи. Яке групування статистичного матеріалу використав лікар?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка