Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка15/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35

Медичні огляди на виробництві


331. Попередні медичні огляди проводяться для:

А. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень). Б. Обсте-ження певних контингентів працівників при прийнятті на роботу. В. Періодичного обстежен-ня певних контингентів працівників. Г. Встановлення групи інвалідності. Д. Скерування до санаторно-курортних лікувальних закладів. [1,411; 3,193-194; 26,337]

332. З якою метою цеховим лікарем проводяться попередні медичні огляди робітників?

А. Динамічне спостереження за станом здоров’я працюючих. Б. Виявлення хронічних захво-рювань на ранніх стадіях. В. Обов’язкове обстеження при прийнятті на роботу. Г. Диспансе-ризація населення. Д. Облік хворих. [Коментар]

333.@* Робітник оформляється на роботу, пройшов профілактичний медичний огляд, визна-ний придатним до роботи на цьому виробництві. Який медичний огляд пройшов робітник?

А. Поточний. (В іншій редакціїA. Комплексний.). Б. Цільовий. В. Плановий. Г. Періодич-ний. Д. Попередній. [1,411; 3,193-194; 26,337]

334. Як називається профілактичний медичний огляд, що проводиться перед початком навчання або трудової діяльності?

А. Одномоментний. Б. Періодичний. В. Попередній. Г. Поточний. Д. Цільовий. [1,411; 26,337]

335. Періодичні медичні огляди проводяться для:

А. Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу. Б. Періодичного обстеження певних контингентів працівників. В. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень тощо). Г. Скерування на МСЕК. Д. Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження. [1,411; 3,195; 26,337-338]

336. З метою раннього виявлення захворювань на підприємстві проводяться періодичні медичні огляди працюючих. Хто несе відповідальність за організацію цих оглядів?

А. Адміністрація підприємства. Б. Адміністрація територіальної поліклініки. В. Адмі-ністрація територіальної СЕС. Г. Профспілковий комітет підприємства. Д. Лікар-профпато-лог. [Коментар]

337.* З метою раннього виявлення захворювань на підприємстві проводяться періодичні медичні огляди працюючих. Хто несе відповідальність за явку працюючих на ці огляди?

A. Адміністрація підприємства. Б. Адміністрація територіальної поліклініки. В. Адмі-ністрація територіальної СЕС. Г. Профспілковий комітет підприємства. Д. Лікар-профпато-лог. [36,п.3.4]

338. Кому належить провідна роль на всіх етапах організації та проведення періодичного медичного огляду, починаючи з санітарно-гігієнічного обстеження умов праці, складання списків працівників, які підлягають огляду, і закінчуючи розробкою лікувально-профілак-

тичних і гігієнічних заходів та контролем за їх виконанням?А. Лікарю з гігієни праці. Б. Лікарю-профпатологу. В. Лікарю-терапевту. Г. Власнику підприємства. Д. Представнику профкому підприємства. [1,414; 36,п.4.3]

339.@* Умови праці робітника будівельного підприємства характеризуються дією охолоджу-вального мікроклімату, пилу з вмістом діоксиду кремнію, їдкого лугу (негашене вапно), шуму. Який лікар-спеціаліст повинен бути основним у комісії, що проводить періодичний медичний огляд робітників вказаної категорії?

А. Невропатолог. Б. Терапевт. В. Оториноларинголог. Г. Офтальмолог. Д. Дерматолог. [36,п.2.8]

340.@ На хімічному комбінаті для проведення періодичних медичних оглядів робітників, які контактують з ртуттю, сформована бригада лікарів. Лікар якого фаху є основною особою, відповідальною за безпосереднє проведення медичного огляду у цьому випадку?

А. Невропатолог. Б. Терапевт. В. Оториноларинголог. Г. Гінеколог. Д. Дерматолог. [36,п.2.8]

341.* На підприємстві з виготовлення свинцевого сурику формують бригаду лікарів-спеціа-лістів для проведення періодичного медичного огляду. Який лікар обов’язково повинен бути у її складі?

А. Невропатолог. Б. Гінеколог. В. Психіатр. Г. Дерматолог. Д. Отоларинголог. [36; коментар]

342.@ Для проведення періодичного медичного огляду робітників хімічного підприємства з виробництва хром- і нікельвмісних мінеральних сполук створена лікарська комісія у складі: терапевт, дерматолог, травматолог, окуліст, невропатолог, імунолог, хірург, отоларинголог, гематолог. Визначте мінімальний склад комісії з урахуванням особливостей виробництва.

A. Терапевт, окуліст, невропатолог. Б. Терапевт, імунолог, хірург. В. Отоларинголог, терапевт, дерматолог. Г. Терапевт, дерматолог, травматолог. Д. Терапевт, гематолог, оку-ліст. [36,дод.4,п.1.21,1.42; коментар]

343. Робітники ливарного цеху металургійного комбінату працюють в умовах високої температури повітря та інтенсивного теплового випромінювання. З якою періодичністю ці робітники повинні проходити медичні огляди?

А. Щоквартально. Б. Один раз на півроку. В. Один раз на рік. Г. Один раз на два роки. Д. Один раз на три роки. [Коментар]

344. На виробництві кормових дріжджів, де основним елементом технологічного циклу є мікробіологічний синтез, планується проведення періодичного медичного огляду. Проведення яких лабораторно-інструментальних досліджень необхідно виконати?

А. Лейкоцитарна формула. Б. Білірубін. В. Еритроцити. Г. Крупнокадрова флюорографія. Д. Активність холінестерази. [Коментар]

345. На виробництві синтетичних мийних засобів планується проведення періодичного медичного огляду. Які лабораторно-інструментальні дослідження необхідно провести?

А. Функція зовнішнього дихання. Б. Крупнокадрова флюорографія. В. Лейкоцитарна формула. Г. Активність холінестерази плазми. Д. Білірубін. [Коментар]

346. Усі працюючі в шкідливих умовах повинні оглядатися лікарем у визначенні терміни. Що постає джерелом визначення періодичності цих оглядів?

А. Ступінь шкідливості виробничих умов. Б. Динаміка стану робітника. В. Частота та тривалість випадків тимчасової непрацездатності. Г. Наказ лікувального закладу про проведення обов’язкових профоглядів. Д. Наказ МОЗ України № 45. [Коментар]

347. При обстеженні умов праці в цеху холодної обробки металу машинобудівного заводу встановлено, що робітники піддаються дії шуму та підлягають обов’язковим періодичним медичним оглядам. Якими нормативними документами необхідно користуватися при визначенні переліку протипоказань для роботи в умовах дії шуму?

А. Наказ № 555 “О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и води-телей индивидуальных транспортных средств”. Б. “Положення про медичний огляд праців-ників певних категорій”, затв. наказом № 45. В. Постанова № 1218 “Про затвердження Поло-ження про державну санітарно-епідеміологічну службу України”. Г. Постанова № 1662 “Про затвердження переліку професійних захворювань”. Д. Постанова № 1109 “Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні”. [Коментар]

348. При плануванні обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів робітників промислових підприємств визначається склад лікарів-спеціалістів, які приймають участь у роботі комісії, необхідні лабораторні та функціональні дослідження, періодичність медогля-дів і медичні протипоказання для роботи під впливом шкідливого виробничого чинника. Вкажіть, яка інформація вміщується в наказі № 555 для кожного шкідливого чинника.

А. Періодичність медогляду, склад медичної комісії, необхідні лабораторні та інструменталь-ні дослідження, медичні протипоказання для прийняття на роботу. Б. Періодичність медог-ляду і склад комісії. В. Необхідні лабораторні та інструментальні дослідження. Г. Медичні протипоказання. Д. Профзахворювання, яке може виникнути. [36; коментар]

349. Кесонник 44-х років госпіталізований з приводу декомпресійної хвороби. Під час розслі-дування випадку встановлено, що тривалість роботи та техніка безпеки не порушувалися, декомпресія здійснювалася ступінчастим способом. За два тижні до госпіталізації хворів на ГРВІ, за медичною допомогою не звертався. Останній медичний огляд терапевтом пройшов три тижні тому. Виявити порушення в проведенні профілактичних заходів?

А. Відсутні. Б. Медичні огляди проводять щотижнево за участю отоларинголога. В. Медичні ог-ляди проводять за участю отоларинголога. Г. До кесонних робіт не допускають чоловіків віком старше 40 років. Д. Несвоєчасне звертання за медичною допомогою з приводу ГРВІ. [1,173]

Розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь

350. На підприємстві з виробництва органічних розчинників внаслідок розгерметизації реактора відбувся випадок гострої інтоксикації. Який документ повинен складати і направляти в СЕС лікар, який надав потерпілому медичну допомогу?

A. Екстрене повідомлення. Б. Акт обстеження умов праці. В. Листок медичного огляду потер-пілого. Г. Акт реєстрації випадку отруєння. Д. Акт розслідування аварійної ситуації. [5,304]

351. До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у мебльовому цеху, де меблі покривають фарбами та лаком. Скарги хворого та об’єктивні дані свідчать про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив потерпілого від роботи, призначив лікування і надіслав “Екстрене повідомлення” в певні інстанції. Куди саме необхідно надіслати “Екстрене повідомлення”?

А. Районна СЕС. Б. Підприємство, де працює потерпілий. В. Медико-санітарна частина підприємства. Г. Головному лікарю територіального медоб’єднання. Д. Спеціалізована клініка, що підтверджує захворювання. [Коментар]

352.* На хімічному комбінаті внаслідок аварійної ситуації стався випадок гострого професій-ного отруєння. Куди лікар, який його виявив, повинен надіслати термінове повідомлення?

A. СЕС. Б. Адміністрація підприємства. В. Профком підприємства. Г. Медико-санітарна частина підприємства. Д. Міністерство охорони здоров’я. [Коментар]

353.* На хімічному комбінаті відбулося гостре групове отруєння оксидами азоту зі смертель-ними наслідками. Для розслідування цього випадку створена комісія. Хто її очолює?

А. Власник (керівник) підприємства. Б. Фахівець з профпатології управління охорони здоро-в’я. В. Представник державного нагляду за охороною праці. Г. Представник профспілкової організації. Д. Головний лікар СЕС. [Коментар]

354. Клінікою профпатології робітникові, який працює на збагачувальній фабриці, встановлено професійне захворювання: хронічний пиловий бронхіт. Розслідування випадку проводить комісія у складі представників підприємства, медико-санітарної частини, територіальної СЕС, відділення Фонду соціального страхування, профспілкової організації. Хто з представників повинен очолити роботу комісії?

А. Підприємства. Б. Територіальної СЕС. В. Фонду соціального страхування. Г. Профспілко-вої організації. Д. Медико-санітарної частини. [5,310; 37,п.65]

355. Хто організовує розслідування причин хронічного профзахворювання (отруєння)?

А. Власник підприємства, СЕС. Б. СЕС. В. Спеціаліст-профпатолог міста, регіону. Г. Лікуваль-но-профілактичний заклад, який обслуговує підприємство. Д. Власник підприємства. [37,п.65]

356. Лікар здоровпункту машинобудівного заводу, надсилаючи списки хворих професійними захворюваннями у районну СЕС, повинен правильно визначити діагноз і чинник, що викли-

кав хворобу. Яким офіційним документом керується лікар при цьому?А. Постанова Кабміну України № 1662 від 8.11.2000 р. “Про затвердження переліку профе-сійних захворювань”. Б. Постанова Кабміну України № 1094 від 21.08.2001 р. “Про деякі пи-тання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на ви-робництві”. В. Акт розслідування професійного захворювання за ф. П-4. Г. Карта обліку про-фесійного захворювання (отруєння) за ф. П-5. Д. Повідомлення про професійне захворюван-ня (отруєння), надіслане спеціалізованою клінікою, що підтвердила діагноз. [5,309]

357. Для оптимізації умов праці та профілактики професійних захворювань важливим заходом є своєчасне розслідування професійних захворювань (отруєнь). Який документ є підставою для початку розслідування гострого професійного захворювання (отруєння)?

А. Постанова Кабміну України № 1662 від 8.11.2000 р. “Про затвердження переліку профе-сійних захворювань”. Б. Постанова Кабміну України № 1094 від 21.08.2001 р. “Про деякі пи-тання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на ви-робництві”. В. Екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві. Г. Наказ керівника підприємства про затвердження комісії для роз-слідування. Д. Карта обліку професійного захворювання (отруєння). [5,304; 37,п.15]

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на виробництві

358. Виробничий процес при відкритому способі видобутку руди складається з буропідрівних робіт, виїмки породи та руди, транспортування руди на дробильно-сортувальні та збагачувальні фабрики, а порожньої породи у відвали, а також робіт з будівництва й утримання доріг і різних ремонтних робіт. Який виробничий чинник найбільш значущий для здоров’я працюючих?

А. Вибухові гази. Б. Пил. В. Вібрація. Г. Шум. Д. Несприятливий мікроклімат. [Коментар]

359. Робота водіїв великовантажних машин пов’язана з постійним перебуванням у робочій позі сидячи та нервово-емоційним напруженням. На водіїв впливає несприятливий мікро-клімат (влітку температура повітря сягає 35-39оС, взимку 2-7оС, швидкість руху повітря 0,1-0,8 м/с в різні пори року). Шум, загальна та локальна вібрація перевищують ГДР. Розвиток якої професійної патології найбільш вірогідний у водіїв?

А. Ангіоневроз. Б. Перегрівання. В. Радикулопатії. Г. Сенсорна приглухуватість. Д. Вібра-ційна хвороба. [38,113-115; коментар]

360.@ Електрогазозварювальник механічних майстерень виконує роботи із зварювання та різання металу, які супроводжуються інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням на зварювальному посту, що обладнаний ефективною механічною вентиляцією. Розвиток якого професійного захворювання найбільш вірогідний у електрогазозварювальника?

А. Електроофтальмія. Б. Пневмоконіоз. В. Хронічне перегрівання. Г. Вегетосудинна дисто-нія. Д. Тепловий удар. [Коментар]

361.* На автотранспортному підприємстві за останні п’ять років захворюваність на попере-ково-крижовий радикуліт зросла від 5,3 до 6,8 випадків на 100 робітників. Одночасно на 1,2 дні зросла й середня тривалість випадку захворювання. Яка група факторів у цьому випадку найбільш імовірно зумовила ці негативні тенденції?

А. Спадковість. Б. Рівень побуту. В. Рівень матеріальної забезпеченості. Г. Умови праці. Д. Умови та характер відпочинку. [1,407; 26,152]

362.@ На автотранспортному підприємстві за останні п’ять років зареєстрована наступна динаміка захворюваності робітників радикулітом (у випадках на 100 робітників): 1-й рік – 5,3; 2-й – 5,5; 3-й – 5,8; 4-й – 6,1; 5-й – 6,5. Яка група факторів у цьому випадку найбільше зумовлює зростання захворюваності?

А. Умови праці. Б. Спадковість. В. Умови життя. Г. Рівень побуту. Д. Характер відпочин-ку. [1,407; 26,152]

363. Провідним критерієм відмінності тимчасової непрацездатності від стійкої є:

А. Часте перебування на листку непрацездатності. Б. Тривалість перебування на листку непрацездатності. В. Ступінь функціональних порушень. Г. Сприятливий прогноз для праці. Д. Сприятливий клінічний прогноз. [1,403]

364.* Цеховому лікарю доручено вивчити захворюваність з тимчасовою втратою працездат-

ності на підприємстві. За якими статистичними документами можна визначити її показники?А. Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності. Б. Звіт про тимчасову не-працездатність, зведена відомість обліку захворюваності населення. В. Листок непрацездат-ності, карта хворого, що вибув зі стаціонару. Г. Листок непрацездатності, лікарське свідоцт-во про смерть. Д. Звіт про тимчасову непрацездатність, довідка про непрацездатність, картка диспансерного спостереження. [1,404]

365. Визначте основний обліковий документ при поглибленому вивченні захворюваності з тимчасовою непрацездатністю на промисловому підприємстві.

А. Звіт про причини тимчасової непрацездатності. Б. Карта персонального обліку захворюва-ності. В. Листок непрацездатності. Г. Медична карта амбулаторного хворого. Д. Медична карта стаціонарного хворого. [1,404-405; 9,329]

366. На підприємстві для оцінки стану здоров’я працюючих, окрім офіційної статистичної форми звітності про причини тимчасової непрацездатності (Ф-23 ТН), використовують методику поглибленого аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. На основі якого основного документу ведеться при цьому розробка матеріалів захворюваності?

А. Статистичного талону для реєстрації заключного діагнозу. Б. Історії хвороби. В. Листка тимчасової непрацездатності. Г. Медичної карти амбулаторного хворого. Д. Карти тимчасо-вої непрацездатності. [1,404-405; 9,329]

367. При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників машинобудів-ного заводу використано поглиблене вивчення захворюваності. Назвати обліковий документ, що застосовується при цьому.

А. Лікарняний листок. Б. Особова карта робітника. В. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів. Г. Карта обліку тимчасової непрацездатності. Д. Звіт про причини тимчасової непрацездатності. [1,404-405; 9,329]

368. У медико-санітарній частині промислового підприємства проводиться відбір групи робітників, які часто хворіють. Які критерії при цьому будуть використані?

А. 4 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 5 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік. Б. 4 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 6 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік. В. 5 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 6 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік. Г. Більше 3-х випадків захворювань протягом року незалежно від етіології. Д. Більше 4-х випадків захворювань протягом року незалежно від етіології. [1,407; 26,146]

369. У медико-санітарній частині промислового підприємства проводиться відбір групи робітників, які тривало хворіють. Які критерії при цьому будуть використані?

А. Більше 30 днів за рік безперервно. Б. 30 днів у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворю-ваннями або 50 днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захворюваннями у поточному ро-ці. В. 40 днів у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями або 50 днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захворюваннями у поточному році. Г. 40 днів у зв’язку з етіоло-гічно пов’язаними захворюваннями або 60 днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захво-рюваннями у поточному році. Д. Більше 60 днів за рік безперервно. [1,407; 26,146]

370.@* Цеховим лікарем на підприємстві щорічно проводиться аналіз стану здоров’я робіт-ників. На які диспансерні групи здоров’я поділяють робітників у щорічному звіті?

А. Здорові, практично здорові, хворі за трьома стадіями компенсації. Б. Здорові, хворі на го-стрі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби. В. Здорові, хворі, які часто хворіють з компенсованим перебігом хвороби. Г. Здорові, хворі на важливі неепідемічні за-хворювання, практично здорові. Д. Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хво-рі з декомпенсованим перебігом хвороби. [26,100]

371.* На підприємстві зі шкідливими умовами праці проводять комплекс заходів з метою зниження рівня захворюваності. Для досягнення належного ефекту цеховий лікар виділив групу робітників, які тривало та часто хворіють. При якому способі вивчення захворюваності визначають цю групу робітників?

А. Загальна захворюваність. Б. Захворюваність основними неепідемічними захворюваннями.

В. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Г. Гостра інфекційна захворюва-ність. Д. Госпіталізована захворюваність. [1,402,407]

372.* Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непра-цездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності можна розрахувати за цими результатами?

А. Середню тривалість одного випадку. Б. Число випадків непрацездатності на 100 працюю-чих. В. Число днів непрацездатності на 100 працюючих. Г. Відсоток робітників, які ні разу не хворіли упродовж року. Д. Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли. [1,405-406]

373.@* Під час вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників машинобудівного заводу середня тривалість одного випадку склала 20 днів. Які захворювання вплинули на величину показника?

A. З підгострим перебігом. Б. Хронічні. В. Гострі. Г. Передхвороби. Д. Важко визначи-ти. [1,407; коментар]

374. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на машинобудівному заводі зни-зилася зі 120 до 30 випадків на 100 робітників. При цьому економічні втрати у днях в обох випадках залишилися без змін (600 на 100 робітників). Чи поліпшилося здоров’я робітників?

А. Ні, відбувся процес формування групи осіб, які часто та тривало хворіють. Б. Ні, велика кількість днів з тимчасовою втратою працездатності. В. Так, захворюваність знизилася у 3 рази. Г. Ситуація стабілізувалася. Д. Важко сказати. [1,404-405,407; коментар]

375. Рівень професійної захворюваності розраховується на:

А. 100 мешканців регіону. Б. 100 працюючих. В. 10000 працюючих. Г. 1000 працюючих, які пройшли періодичний медичний огляд. Д. На будь-яке число (100, 1000, 10000 тощо) працюючих на підприємстві, в галузі, регіоні в залежності від числа професійних захворю-вань. [Коментар]

376.* Щорічно на промислових підприємствах складають документ, за яким аналізують захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Вкажіть його правильну назву.

А. Звіт про причини тимчасової непрацездатності (форма 23-ТН-здоров). Б. Звіт про кіль-кість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування ліку-вального закладу. В. Листки тимчасової непрацездатності. Г. Картка обліку тимчасової не-працездатності. Д. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (форма № 025-2/0). [5,288-289]

377.@ У робітниць фарбувальних цехів текстильних фабрик вивчали зв’язок між стажем робо-ти та вмістом еозинофілів у крові. За яким показником найдоцільніше провести цей аналіз?

А. Стандартизованим показником. Б. Критерієм Стьюдента. В. Коефіцієнтом кореляції. Г. Критерієм відповідності. Д. Показником знаків. [5,295-296]
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка