Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка18/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

97. Відповідь правильна, оскільки на виробництві лаків і фарб можливий контакт з бензолом і свинцем [8,111,283], проте отруєння останнім не супроводжуються носовими кровотечами та крововиливами у шкіру [8,112,139,285; 15,Т.2,268-269,492,495,500; 21,Т.2,124].

98. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника (бензол застосовують при виготовленні штучних шкір [8,283]) у поєднанні з наведеними симптомами [8,286-287; 15,Т.2,492-493], які в різних комбінаціях притаманні анеміям й агранулоцитозу [15,Т.2,250,253-254,264-265,275].

100. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітниці (бензол одержують при сухій перегонці кам’яного вугілля [8,283]), а також скарги та симптоми, відсутні при інших перелічених захворюваннях і синдромах [8,286-287; 15,Т.1,226-227, Т.2,271-272,492-493].

102. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника (сполуки бензолу застосовують як прискорювач вулканізації каучуку [8,293]) у поєднанні зі специ-фічним симптомокомплексом (велика кількість тілець Гейнца-Ерліха та метгемоглобіну в крові на тлі зменшення вмісту гемоглобіну, лейкоцитоз, сповільнення швидкості зсідання еритроцитів) [8,293-294; 15,Т.2,515-517], не властивим отруєнням іншими переліченими речовинами [8,200-201,245-246,283].

103. Відповідь правильна, оскільки за цих умов виникненню анемії передує окиснення тіолових груп глобіну й утворення денатурованого гемоглобіну (тілець Гейнца) [22,89].

104. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника (анілін застосовують при виготовленні фарб [8,293]) у поєднанні зі специфічним симптомо-комплексом [8,293-294; 15,Т.2,515-517], не властивим отруєнням іншими переліченими речовинами [12,227-233], у тому числі толуолом (клініка отруєння подібна до отруєння бензолом) [14,Т.1,100-101]).

105. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника (анілін застосовують при виготовленні поверхнево-активних речовин [22,96]) у поєднанні зі специфічним симптомокомплексом [8,293-294; 15,Т.2,515-517], не властивим отруєнням іншими переліченими речовинами [12,230,231-232,234,242].

106. Тест має дві правильні відповіді, оскільки стан хворого міг значно покращитися, але він не досяг повного одужання, що потребуватиме продовження лікування в амбулаторних умовах і переведення на легшу роботу поза впливом шкідливого чинника з оформленням листка непрацездатності терміном на 1-2 місяці. За умови повного одужання потерпілого відповідь правильна [10,185].

109. Відповідь близька до правильної, оскільки наведені симптоми властиві речовинам з мет-гемоглобіноутворювальною дією, зокрема аніліну [8,293-295; 15,Т.2,515-516,518], проте застосування анілінових барвників під час малярних робіт видається сумнівним.

110. Відповідь правильна, оскільки інші речовини викликають пухлини іншої локалізації (аз-бест – легень, плеври, очеревини, шлунково-кишкового тракту, гортані; вінілу хлорид – печінки, судин мозку, легень, лімфатичної системи; миш’як – легень і шкіри; нікель – порожнин носа, легень, гортані) [1,268-271; 8,298-299; 23,п.3.1].

112. Відповідь не правильна, оскільки різні органічні розчинники передусім впливають на

центральну нервову систему, подразнюють слизові оболонки очей і верхніх дихальних шля-хів, шкіру (правильні відповіді В, Г і Д) [12,238-239].113. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім каніфолі [10,124], бронхіальна астма може виникати під впливом оксидів азоту [15,Т.2,473] і, навіть, ускладнювати перебіг пневмоконіозів, зумовлених дією діоксиду кремнію [7,220].

114. Відповідь близька до правильної, оскільки пацієнт з професійним хронічним гепатитом потребує тимчасового переведення на роботу поза контактом зі шкідливостями терміном на два місяці з оформленням листка тимчасової непрацездатності [10,211].

116. Відповідь правильна, на що вказують специфічні симптоми [1,304-305; 12,247-249; 13, 190-192; 15,Т.2,506-508], не властиві іншим переліченим отруєнням [1,289-290,308; 12,242, 249-250,252; 13,178-179,192,212; 24,404,407].

117. Відповідь близька до правильної, оскільки метилмеркаптофос – фосфорорганічний пестицид, проте симптоми вказують на гостре отруєння середньої важкості [8,348; 13,191; 15, Т.2,506-507].

118. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки симптоми подразнення слизових оболонок, вегетоастенії й ураження ЦНС властиві, окрім отруєння фосфорорганічними пестицидами, отруєнням хлор-, ртуть- і миш’якорганічними пестицидами [8,210-211,342-344,347-348; 13,189,191,192,212; 15,Т.2,506-507,511-512].

120. Відповідь не правильна, оскільки запах гіркого мигдалю з рота, оніміння язика, рожевий колір шкіри за відсутності властивих отруєнню сполуками миш’яку болів у животі імовірніше свідчить про отруєння ціанідами (правильна відповідь А) [8,209,254-255; 10,253-254; 14,Т.3,216-217,261].

121. Тест має декілька близьких до правильної відповідей, оскільки наведені симптоми можливі за отруєння динітрофенолом (окрім іктеричності склер, збільшення печінки, протеїн- і ге-матурії), який до пестицидів не належить [8,307; 14,Т.2,270-271], динітроортокрезолом (окрім болів у животі, проносу, гіпотензії, ціанозу, збільшення печінки, протеїн- і гематурії), який для обприскування зернових не застосовується [14,Т.2,270-271], хлорорганічним пестицидом гекса-хлораном (окрім болів у животі, проносу, тахікардії, гематурії) [14,Т.1,251-253] і, особливо, арсином (миш’яковистим воднем), який теоретично може утворюватися під час розпаду миш’яквмісних пестицидів під впливом води та вологого повітря [8,217-218; 14,Т.3,222-223].

122. Тест має декілька близьких до правильної відповідей, оскільки отруєння нітрофенольни-ми (динітрофенолом, динітроортокрезолом) і миш’яквмісними сполуками (арсин) характе-ризуються схожими симптоми, але для обох отруєнь, зазвичай, не властиві еритроцити з базофільною зернистістю, а появу тілець Гейнца в наведеному симптомокомплексі можна пов’язати як з арсином [8,217-218;307; 14,Т.2,270-271,272, Т.3,222], так і хлорорганічним пестицидом – гексахлораном [14,Т.1,251-253].

123. Тест має декілька близьких до правильної відповідей, оскільки отруєння нітрофенольни-ми (динітрофенолом, динітроортокрезолом) з властивими ним наведеними симптомами, зазвичай, не супроводжуються утворенням метгемоглобіну, тілець Гейнца та ретикулоцито-зом [8,307-308; 14,Т.2,268,270-271], а поєднання дисоціації процесів окислення та фосфори-лювання як причини гарячки, анемії з ретикулоцитозом і утворенням метгемоглобіну спосте-рігається при отруєнні пестицидом хлор-ІФК – похідним карбамінової кислоти [14,Т.2,69], поєднання загальних симптомів з гарячкою, анемією, тільцями Гейнца, однак зі сульфгемо-глобіном у крові, – при отруєнні іншим карбаматом – купрозаном [14,Т.2,87], поєднання загальних симптомів з гарячкою та тільцями Гейнца – при отруєнні гексахлораном [14,Т.1, 251-253], з анемією – при отруєнні сульфатом міді [14,Т.3,332-333].

124. Тест має дві близькі до правильної відповіді, оскільки отруєння нітрофенольними (ди-нітрофенолом) і миш’яквмісними (арсин) сполуками характеризуються схожими симптоми, а розвиток катаракти можна пов’язати лише з нітрофенольними сполуками, тоді як утворення тілець Гейнца – з арсином. Проте обидві сполуки до пестицидів не належать, а наведені загальні симптоми більш властиві гострим отруєнням (навіть катаракта характеризується до-сить швидким розвитком) [8,217-218,307-308; 10,199; 12,251,252; 14,Т.2,270-271,272-273,274-275, Т.3,222]. В іншій редакції тест має декілька близьких до правильної відповідей, оскіль-ки отруєння нітрофенольними сполуками, особливо динітроортокрезолом і нітрафеном, су-проводжуються гарячкою, пожовтінням шкіри, але, зазвичай, без утворення метгемоглобіну, а поєднання наведених загальних симптомів з гарячкою та утворенням метгемоглобіну вла-стиві отруєнню арсином і пестицидом хлор-ІФК – похідним карбамінової кислоти [14,Т.2,69].

126. Відповідь не правильна, оскільки професійна екзема характеризується тривалим перебі-гом із загостреннями навіть після припинення контакту з подразнювальним чинником і наяв-ністю зон ураження, віддалених від місця первинної локалізації захворювання. Проте виник-нення рецидивів за мінімального контакту з подразником (запах фарби) та посилення симп-томів при рецидивах свідчить про професійну токсикодермію (правильна відповідь Д) [6; 8,72].

127. Правильна відповідь відсутня, оскільки екзема не входить до переліку професійних за-хворювань [6], а відсутність загострень після припинення контакту з подразнювальним чин-ником, незважаючи на наявність зон ураження, віддалених від місця первинної локалізації захворювання, що властиво екземі, дозволяє діагностувати професійну токсикодермію [8,72].

129. Відповідь правильна, оскільки серед заходів первинної профілактики, спрямованих на повне усунення або зменшення впливу шкідливих чинників до безпечних рівнів [25,30] (до таких нале-жать усі перелічені заходи), заміна токсичних матеріалів менш токсичними на хімічних підприєм-ствах є найбільш ефективним і першочерговим, проте не завжди досяжним, заходом [1,542].

130. Відповідь правильна, оскільки у водія, ймовірно, отруєння тетраетилсвинцем [11,134], важливим заходом профілактики якого передусім є дотримання санітарно-гігієнічних правил, зокрема правил особистої гігієни [12,230-231].

133. Відповідь не правильна, оскільки за одночасної наявності декількох шкідливих речовин односпрямованої дії виходять з розрахунку суми відношень фактичних концентрацій кожної з них до їх ГДК і, якщо сума не перевищує одиницю, умови праці відповідають допустимим (10 / 20 + 1 / 2 = 1) (правильна відповідь А) [2,п.4.2].

138. Правильна відповідь відсутня, оскільки за класифікацією Є.А. Відгорчик виробничий пил за дисперсністю, яка вимірюється у мкм (1 мкм = 1000 нм), поділяється на видимий (з діаметром понад 10 мкм), мікроскопічний (0,25-10 мкм) і субмікроскопічний (менше 0,25 мкм) [27,190-191]. Отже, частинки з розміром 2-5 нм (0,002-0,005 мкм) виявляться значно меншими за субмікроскопічний пил. Якщо припустити, що у тесті допущена помилка, і розмір пилових частинок насправді коливається в межах 2-5 мкм, то правильна відповідь – мікроскопічний пил – у тесті відсутня.

140. Відповідь правильна, оскільки пил містить 50% діоксиду кремнію з розміром частинок 1-2 мкм, а концентрація його у повітрі у 2,4 рази перевищує ГДК [1,213,214,227].

141. Відповідь правильна, оскільки значний стаж роботи бурильника в умовах перевищення ГДК пилу в повітрі, специфічні скарги та посилення дифузного процесу в паренхімі легень вказують на ІІ-у стадію пневмоконіозу [1,220-221].

144. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім пневмоконіозів і хронічних бронхітів, хронічний ринофаринголарингіт також належить до переліку профзахворювань [6].

145. Правильна відповідь відсутня, оскільки алергічний кон’юнктивіт, який може виникнути під час шліфування полімерів і пластмас, належить до переліку професійних захворювань [6] і за наведених умов вважатиметься специфічним захворюванням.

147. Правильна відповідь відсутня, оскільки, незважаючи на скарги хворого та рентгенологічну картину, властиві ІІІ-й стадії пневмоконіозу [1,221], діагноз за відсутності чіткої інформації про професійну приналежність робітника, хімічний склад пилу та детальніших рентгенологічних ознак видається сумнівним (у ливарників чорних металів можливий розвиток графітового пневмоконіозу, сидерозу, у ливарників кольорових металів – інших металоконіозів, проте у шихтувальників і формувальників ливарних цехів – силікозу, а підвищення температури можна пов’язати з туберкульозом) [10,64,69,89].

148. Відповідь правильна, оскільки обмеження патологічного процесу, зумовленого трива-лою дією діоксиду кремнію на виробництві фарфору, розвитком лише хронічного пилового бронхіту, для якого також властива наведена тріада симптомів, видається малоймовірним [12,185,186; 7,213,233; 15,Т.2,469,481], а хронічному легеневому серцю, бронхоектатичній

хворобі та бронхіальній астмі властиві специфічні скарги [15,Т.1,312,365, Т.2,473].151. Відповідь правильна, про що свідчить професійна приналежність робітника, характерні скарги, спірографічні та рентгенографічні зміни, зокрема симптом “снігової бурі”, властивий ІІ-й стадії хвороби [7,205,213,216-217; 8,420,432,438; 15,Т.2,484-486].

152. Відповідь правильна, про що свідчить професійна приналежність робітника, характерні скарги та рентгенографічні зміни, зокрема кальцинація лімфовузлів за типом “яєчної шкарлупи”, властивий ІІІ-й стадії хвороби [7,213-214,218; 10,64,67].

153. Відповідь правильна, оскільки йдеться про силікоз (професійна приналежність робітни-ка, характерні скарги та рентгенографічні зміни) [10,64,67,69-70,112; 15,Т.2,481-482], ускладнений супутнім захворюванням (атрофія м’язів кистей) [7,219-220; 8,392-393].

158, 160. Відповідь близька до правильної, оскільки карбоконіоз – загальна назва всіх пнев-моконіозів, спричинених вуглецьвмісним пилом, до яких належить антракоз, зумовлений дією вугільного пилу [1,219,222].

162. Відповідь правильна як попередній діагноз, оскільки чітко контуровані дрібні тіні можуть вказувати на антракоз або антракосилікоз ІІ-го ступеня, які супроводжуються емфіземою та бронхітом [1,222; 7,224-225; 8,432-433].

163. Відповідь правильна, оскільки у складі пилу переважають частинки кам’яного вугілля, а діоксид кремнію становить лише 15-20% [1,218-219,222].

164. Правильна відповідь відсутня, оскільки для антракозу І-ої стадії не властиві емфізема та дрібновогнищеві тіні (вугільний пил не затримує рентгенівські промені), а їх виникнення у поєднанні з тривалим стажем роботи та погіршенням стану хворого (швидка втомлюваність) свідчать про антракоз ІІ-ої стадії, проте відсутність змін функції зовнішнього дихання за такої клініки залишається загадкою. Разом з тим навіть мінімальний відсоток діоксиду кремнію у складі пилу не дозволяє виключити антракосилікоз, який найчастіше спостерігається у шахтарів і пояснює виникнення дрібновогнищевих тіней в легенях робітника [1,222; 7,224-225; 8,432-433].

165. Правильна відповідь відсутня, оскільки дрібновогнищеві тіні й емфізема (підвищена прозорість базальних відділів легень) притаманні антракозу ІІ-ої стадії за умови повної відсутності у складі пилу діоксиду кремнію [1,222; 7,224-225; 8,432-433].

166. Тест має дві близькі до правильної відповіді, оскільки дрібновогнищеві тіні, окрім антракозу ІІ-го ступеня, властиві, незважаючи на мінімальний вміст діоксиду кремнію у складі пилу, антракосилікозу ІІ-го ступеня. Разом з тим відсутність рентгенологічних ознак бронхіту й емфіземи при цій патології залишається загадкою [1,222; 7,224-225; 8,432-433].

167. Тест має дві близькі до правильної відповіді, оскільки наявність кальцинованих за типом “яєчної шкарлупи” лімфовузлів у поєднанні з емфіземою (незважаючи на дрібновузликовий характер ураження легень) вказують на ІІІ-ю стадію силікозу, який розвинувся на тлі антракотичного процесу, зумовленого тривалим попереднім стажем роботи у шахті. Проте тривалий стаж роботи шахтарем за невідомої тривалості роботи в піщаному кар’єрі не дозволяє виключити розвиток вузликової форми антракосилікозу, перебіг якого майже не відрізняється від силікозу [7,218,224-225].

168. Відповідь близька до правильної, оскільки хворий з антракосилікозом І-ої стадії, ускладненим бронхітом, потребує працевлаштування поза контактом з пилом і скеровується до МСЕК для встановлення ІІІ-ої групи інвалідності, можливо на період перекваліфікації, враховуючи молодий вік пацієнта [7,225; 8,435; 10,90].

169. Відповідь близька до правильної, оскільки хворий з хронічним пиловим бронхітом ІІ-ої стадії потребує працевлаштування поза контактом з пилом і скеровується до МСЕК для встановлення ІІІ-ої групи інвалідності, можливо на період перекваліфікації, враховуючи молодий вік пацієнта [7,240-241; 8,483; 10,122].

170. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника та характерні симптоми, зокрема атрофічні зміни слизової носоглотки [10,89], у поєднанні з властивими іншим пневмоконіозам скаргами та рентгенологічними змінами [10,64,67,70].

171. Відповідь близька до правильної, оскільки для виробництва електродів застосовують видозмінений вуглець – графіт, який призводить до розвитку специфічної форми карбоконіо-зу – графітового пневмоконіозу або графітозу. Антракоз, який також належить до карбоконіозів, пов’язаний з впливом пилу кам’яного вугілля та коксу [1,219; 10,88,89].

172. Відповідь близька до правильної, оскільки під час випуску чавуну з доменної печі та його розливу утворюється вуглецьвмісний графітовий пил [27,Т.3,165], який призводить до розвитку специфічної форми карбоконіозу – графітозу і характеризується бронхітом, емфіземою, ураженням ЛОР-органів і сітчастим фіброзом легень [1,219; 10,89].

173. Відповідь не правильна, оскільки пил звичайного цементу не містить азбест [14,Т.3,290] і належить до силікатовмісного пилу, здатного викликати специфічний цементний силікатоз. Разом з тим цементний пил може містити до 67% вільного діоксиду кремнію і спричиняти виникнення силікозу (правильні відповіді А і Б) [8,417,426-427].

174. Відповідь правильна, оскільки на виробництві покрівельних матеріалів, зокрема шиферу, застосовують азбест [1,219,222; 10,80-81; 12,472; 17,494; 20,Т.23,245-246].

175. Відповідь правильна, про що додатково свідчать азбестові бородавки [1,218-220,222-223; 10,80-81; 12,472-473; 13,157; 17,494; 20,Т.23,245-246].

176. Відповідь правильна, про що свідчить захворювання робітника на азбестоз, який часто поєднується з раком легень (очевидно, обтурація бронха пухлиною призвела до ателектазу легені) [1,222; 8,422; 10,83; 20,Т.23,245-246].

177. Відповідь правильна, оскільки хризотил – азбестовмісний мінерал [10,80-81].

180, 181. Правильна відповідь відсутня, оскільки зварювальний аерозоль, окрім оксидів заліза, хрому й інших металів, містить вільний SiO2, належить до змішаного пилу і спричиняє специфічний пневмоконіоз електрозварювальників, який не вважають “чистим” металоконіозом, зокрема сидерозом [8,437-438; 10,102-103].

182. Відповідь близька до правильної, оскільки пил залізорудних шахт, окрім сполук заліза, містить вільний SiO2 і силікати, отже, найбільш точною була би відповідь – сидеросилікоз або сидеросилікатоз залежно від хімічного складу пилу [1,218-219,223].

183. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника, рентгеноконтрастні тіні та практична відсутність інших клінічних проявів [10,91-92].

186. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника, нечітко виражений інтерстиціальний фіброз, рентгеноконтрастні тіні з чіткими контурами та практична відсутність інших клінічних проявів [10,91-92].

187. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника та специ-фічне поєднання симптомів, не властиве іншим переліченим пневмоконіозам [10,91].

189. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника, специфічний перебіг і поєднання симптомів [8,168-169,171-172; 10,92,94].

190. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітника, специфічне поєднання симптомів і позитивна проба Куртіса [8,168-169,171-172; 10,92,94,96-97].

192. Тест має дві правильні відповіді, оскільки пил мийних засобів, будучи малотоксичним, володіє одночасно вираженими подразнювальними й алергенними властивостями, які зумовлюють виявлену патологію [20,Т.15,557-558].

193. Відповідь правильна, оскільки для виробництва канатів застосовують рослинну сировину, яка є джерелом органічного пилу [8,449; 10,105].

194. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність робітниці та симптоми, зокрема симптом “понеділка”, не властивий іншим переліченим захворюванням [1,220; 10, 105-106,124,126; 15,Т.2,473; 17,495].

195. Відповідь правильна, оскільки йдеться про багасоз, провідним патогенетичним чинни-ком якого є алергічний [1,220; 17,495-496; 20,Т.2,443, Т.27,563-564].

197. Відповідь правильна, оскільки на птахофабриці повітря забруднюється органічним пилом, який містить різноманітні мікроорганізми і володіє алергенними властивостями [1, 570; 10,124-125,140; 20,Т.27,563-564]. Силікоз і антракоз, а також злоякісні новоутворення, зокрема мезотеліома плеври, виникають переважно під впливом неорганічного пилу [1,218-219,222], а токсокароз (гельмінтоз) і токсоплазмоз належать до паразитарних захворювань, носієм збудників яких виступають кішки та собаки [20,Т.25,124].

199. Відповідь правильна як найрадикальніший профілактичний захід [1,225-228].

200. Відповідь правильна, оскільки зрошення повітря водою збільшить вологість приміщен-ня, розбавлення повітря чистим сприятиме поширенню пилу на інші робочі місця, а встанов-лення перегородок і звичайне провітрювання виявляться малоефективними [1,225-226].

201. Відповідь не правильна, оскільки контроль за станом повітря робочої зони здійснюється незалежно від стану систем і засобів запобігання його забруднення, а періодичність контролю передусім визначається характером технологічного процесу, класом небезпеки речовини, сталістю рівня забруднення, тобто динамікою концентрацій речовини (правильні відповіді А, Г і Д) [5,191-192].

202. Тест має всі правильні відповіді, оскільки ефективність обмеження проникнення пилу в органи дихання залежить від комплексного застосування всіх перелічених протипилових заходів, у тому числі місцевої витяжної вентиляції, яка відсутня у цеху [1,225-228]. Якщо йдеться про безпосередній захист органів дихання, відповідь правильна [1,227].

203. Відповідь правильна, оскільки обладнання вентиляції належить до санітарно-технічних заходів, застосування респіраторів – до заходів індивідуального захисту, дотримання режимів праці та відпочинку – до організаційних заходів [1,225-228; 12,191-195].

204. Відповідь правильна, оскільки йдеться про шлем (скафандр), який раніше застосовувався при піскоструминних роботах відкритим струменем [28,Т.2,83].

205. Правильна відповідь відсутня, оскільки найефективнішими за наведених умов виявлять-ся шлангові й автономні дихальні апарати, які належать до ізолювальних засобів індивіду-ального захисту органів дихання, забезпечують подавання через шланг чистого повітря в підмасковий простір від компресора або дихальної суміші з балону та захищають від будь-яких концентрацій пилу (під шланговим протигазом можна розуміти малоефективний за високих концентрацій пилу промисловий фільтрувальний протигаз, в якому лицьова частина сполучається з фільтрувальною коробкою гофрованим гумовим шлангом) [1,391-392].

208. Тест має дві близькі до правильної відповіді, оскільки інтенсивність охолодження будь-якого фізичного тіла, зокрема тіла людини, окрім температури, вологості та швидкості руху повітря, залежить від радіаційної температури (середньозваженої температури оточуючих поверхонь або інтенсивності сонячного чи іншого випромінювання) [1,99-102; 11,37].

210. Тест має дві правильні відповіді, оскільки за умов зменшення випромінювання, зумовленого досить високою радіаційною температурою, тепловіддача, окрім випаровування за невисокої вологості, відбуватиметься ще й за рахунок конвекції, пов’язаної зі значною швидкістю руху повітря [9,7]. Випромінювання та конвекція практично припиняються за температури повітря 33оС [10,395].

212. Правильна відповідь відсутня, оскільки причиною загальної гіпертермії (теплового удару) є одночасне зменшення віддачі тепла випромінюванням, конвекцією та випаровуван-ням, а кондукція (віддача тепла при безпосередньому контакті з холоднішими оточуючими предметами) за цих умов жодної ролі не відіграє. При цьому спостерігається не сухість шкі-ри, а профузне потовиділення [1,99-102; 11,38].

215. Відповідь правильна, оскільки поєднання високої температури, підвищеної вологості, незначної швидкості руху повітря з інтенсивним інфрачервоним випромінюванням утруднює тепловіддачу випромінюванням і конвекцією та сприяє виникненню загальної гіпертермії, у т.ч. теплового удару як крайнього ступеня гіпертермії, окремими проявами якої є зниження працездатності, зміни серцево-судинної та дихальної систем [1,100-102,112].

223. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім теплового удару, за наведених умов може виникнути судомна хвороба [1,112-113; 6; 8,558-559; 10,395,397].

224. Відповідь правильна, оскільки за цих мікрокліматичних умов віддача тепла конвекцією і випаровуванням утруднена, переважає тепловіддача випромінюванням (радіаційним шля-хом) завдяки значній площі скла у теплиці, температура якого в холодну пору (саме в цей пе-ріод використовують теплиці), нижча, ніж температура тіла людини [1,100-102].

227. Відповідь правильна як найбільш точна, оскільки нагрівний мікроклімат є варіантом дискомфортного [9,7-8].

228. Відповідь не правильна, оскільки поєднання показників мікроклімату, наведене у відпо-віді Г, виявиться більш сприятливим для хірургів: за дещо підвищеної температури (в нормі 22оС) деяке збільшення швидкості руху повітря (в межах норми) покращуватиме самопочут-тя хірургів, в яких теплопродукція при виконанні роботи зростає [11,36-37,38-39; 19,652].

234. Відповідь правильна, оскільки в умовах нагрівного мікроклімату в організмі відбува-ються зміни водно-електролітного обміну, зокрема зменшення вмісту хлоридів і калію, пов’язані зі зневодненням організму, раннім проявом чого є відчуття спраги [1,108-109].

235. Відповідь правильна, оскільки теплоізоляція стінок кабіни видається найбільш ефективним і реальним заходом оптимізації мікроклімату серед наведених профілактичних заходів, але не самим ефективним в комплексі можливих профілактичних заходів [1,551].

236. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім охолодження повітря, якщо йдеться про обладнання кабіни кондиціонером, в комплексі заходів оптимізації мікроклімату ефективними видаються теплоізоляція кабіни та збільшення швидкості руху повітря шляхом встановлення вентилятора [1,551].

237. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім використання теплого спецодягу, не менш ефективним заходом виявиться раціональна організація режиму праці та відпочинку (захист від протягів, організація короткочасних перерв для обігрівання та прийняття гарячих напоїв) [1,122; 12,484].

238. Тест має дві близькі до правильної відповіді, оскільки хворого передусім необхідно скерувати на стаціонарне лікування в пульмонологічний стаціонар з видачею листка непрацездатності на весь термін лікування (у разі виявлення туберкульозу лікарняний листок може продовжуватися до 10-ти місяців), а в подальшому, навіть за відсутності туберкульозу, хворий із зазначеним анамнезом потребуватиме раціонального працевлаштування і в разі підтвердження стійкого чи незворотного характеру захворювання буде скерований ЛКК на МСЕК для встановлення групи інвалідності [10,402; 26,482,487].

241. Відповідь правильна, оскільки надлишок явного тепла перевищує 20 ккал/м2·год за рахунок джерела інфрачервоного (теплового) випромінювання [3,63; 12,82-83].

242. Відповідь правильна, оскільки розплавлене скло є джерелом інфрачервоного випромі-нювання [12,82-83].

244. Тест має дві правильні відповіді, оскільки до ефективних способів профілактики пере-грівання, окрім екранування печей, належить застосування екранованих кабін операторів, обладнаних кондиціонерами [1,118-120].

245. Правильна відповідь відсутня, оскільки тривалість робочої зміни визначена трудовим законодавством, а для профілактики перегрівання за наведеного рівня опромінення скорочують тривалість безперервних періодів опромінення до 20 хв, загальна тривалість яких протягом зміни повинна становити не більше 50% робочої зміни, з перервами між періодами опромінення тривалістю 8 хв [31,роз.2].

246. Відповідь правильна, оскільки рівні звуку упродовж зміни змінюються не більше ніж на 5 дБА (постійний шум) і перевищують рівні звукового тиску в трьох октавах з частотами 2000-8000 Гц (широкосмуговий, високочастотний шум) [1,191,195-196].

247. Відповідь правильна, оскільки шум непостійний (за шкалою А та характеристикою шумоміра “Повільно” коливання рівнів звуку перевищують 5 дБА), середньочастотний (різниця за шкалою С і середнім рівнем за шкалою А становить 2,5 дБА), перевищує ГДР (норма для відповідних робочих місць не більше 80 дБА), не належить до категорії імпульсного (різниця за шкалою “Імпульс” і середнім рівнем за шкалою А становить 5,5 дБА). Проте для вимірювання застосовано застарілий шумомір, який не відповідає чинним вимогам Держстандарту України [1,196; 3,68,282; 29,п.2.1.2,2.1.3,4.1.3,5.1].

248. Правильна відповідь відсутня, оскільки за характером змін загальної інтенсивності в часі шуми поділяються на постійні (синонім – стабільні) та непостійні (мінливі, переривчасті та імпульсні), за характером спектра – на широкосмугові (синонім – суцільні) та вузькосмугові або тональні [29,п.2.1], а ступінь шкідливої дії шуму передусім залежить від його інтенсивності: постійний шум значної інтенсивності діятиме шкідливіше порівняно з імпульсним шумом малої інтенсивності. Разом з тим тональний шум з частотою 1500-2000 Гц впливає на організм більш негативно порівняно з широкосмуговим шумом тієї самої інтенсивності [27,169]. Отже, порівняти шуми невідомої інтенсивності з різними часовими та спектральними характеристиками неможливо.

249. Тест має всі правильні відповіді, оскільки у працюючих без індивідуальних засобів захи-сту органу слуху під впливом зазначеного рівня шуму залежно від стажу роботи можливі по-дразнювальна дія (больові відчуття у вухах), приглухуватість або втрата слуху, виникнення захворювань серцево-судинної системи, органів травлення, ендокринних залоз, підвищення виробничого травматизму і, навіть, акустична травма [11,116-117; 12,138,140-143].

251. Тест має всі правильні відповіді, оскільки, окрім анатомічних особливостей будови середнього та внутрішнього вуха, які визначають індивідуальну чутливість до дії шуму [12, 141-142], в основі виникнення шумової патології лежить складний механізм нервово-рефлекторних і нейрогуморальних зрушень, що можуть призвести до порушення регуляторних впливів з боку центральної нервової системи, а реалізація цього механізму можлива лише за умов тривалої дії високих рівнів шуму [1,194].

253. Відповідь не правильна, оскільки стомлення (стомленість) – лише суб’єктивне відчуття, яке супроводжує стан втоми [27,58], а тимчасовий зсув порогу слухової чутливості на 17 дБ (допустимим вважається зсув на 12 дБ, який зникає до початку наступного робочого дня), очевидно, не відновиться до початку наступної зміни і його необхідно розцінювати як слухову втому (правильна відповідь Г) [3,87; 30,29-30].

256. Відповідь близька до правильної [5,114], оскільки за переліком [6] ця патологія зветься нейросенсорною приглухуватістю, у клініці ЛОР – кохлеарним невритом [1,194; 12,140].

258. Тест має всі правильні відповіді, оскільки, окрім технологічних, не менш значущими в комплексі заходів акустичного захисту видаються планувальні, технічні, медичні заходи та заходи індивідуального захисту [1,196-199].

259. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім застосування активних глушників як дієвого заходу боротьби з шумом у джерелі, не менш значущими в комплексі профілактик-них заходів видаються засоби індивідуального захисту (навушники, а не запропоновані вкладиші) та раціоналізація режимів праці та відпочинку [1,196-199,393-394].

260. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім застосування антифонів (навушників), не менш значущим в комплексі профілактичних заходів видається герметизація обладнання [1,393-394,513].

261. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім застосування індивідуальних засобів захисту, не менш значущим в комплексі профілактичних заходів видається проведен-ня періодичних медичних оглядів, якщо коваль працює у кузні, та практично всіх переліче-них заходів, якщо коваль працює у ковальсько-пресовому цеху [1,196-199,393-394,513].

262. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім застосування протишумів (навуш-ників), не менш значущими в комплексі профілактичних заходів видаються удосконалення технологічного процесу і проведення періодичних медичних оглядів [1,196-199,393-394,490].

263. Тест має всі правильні відповіді, оскільки, окрім результатів аудіометрії й обстеження умов праці, підставою для діагнозу професійної нейросенсорної приглухуватості повинні бути професійний маршрут робітника, зокрема його стаж роботи і характеристики шуму на робочому місці, а також стан ЛОР-органів, центральної нервової та серцево-судинної системи [1,199; 8,513-514].

265. Відповідь правильна, оскільки для вимірювання еквівалентного рівня непостійного шуму в штампувальних цехах аналізатор спектра не потрібний [29,п.3.1.4], а інші прилади для вимірювання рівнів шуму не застосовуються [17,77,260,264].

268, 269, 270. Тести мають декілька правильних відповідей, оскільки в умовах виробництва інфразвук завжди поєднується з шумом і/або вібрацією низької частоти (під час роботи компресорів у киснево-конверторних цехах [1,493], турбін електростанцій [17,486], портового устаткування, від суден і морських хвиль [1,206-207]), не спричиняє більш виразних, ніж шум і вібрація, ефектів, не призводить до виникнення специфічних скарг і симптомів (неприємні суб’єктивні відчуття, астенізація організму, зміни у слуховому та вестибулярному аналізаторі, центральній нервовій, серцево-судинній, дихальній системі в різних поєднаннях можуть спостерігатися під впливом шуму, вібрації, а також оксиду вуглецю, ультразвуку, електромагнітних полів тощо) і досі залишається одним з маловивчених чинників виробничого середовища [1,206-207; 12,173-174; 30,36-37].

271. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки під впливом ультразвуку, окрім ангіоневрозу, можуть виникати явища вегетосудинної й астеновегетативної дисфункції [1, 203-204;10,358; 12,170; 30,40].

273. Відповідь правильна, на що вказують характер праці робітника, специфічні симптоми, відсутні при дії загальної вібрації та не властиві іншим переліченим захворюванням [1,182-183; 13,120-124; 15,Т.2,524-525].

274, 275, 276, 277, 278, 279, 281. Відповіді близькі до правильної, оскільки йдеться про вібраційну хворобу від впливу локальної вібрації [15,Т.2,524-526].

282. Відповідь правильна, про що свідчать характер праці робітника та специфічні симптоми (зниження температури шкіри та гіпергідроз долонь, виражені зміни підшкірних капілярів), властиві ІІ-му ступеню вібраційної хвороби від впливу локальної вібрації та відсутні при дії загальної вібрації [8,487-490,493-494; 9,273; 15,Т.2,520-521,524-525].

283. Відповідь не правильна, оскільки шліфувальник зазнає дії локальної вібрації, яка призвела до виникнення специфічних синдромів, властивих ІІ-му ступеню вібраційної хвороби (правильна відповідь Г) [10,325; 15,Т.2,524].

285. Відповідь близька до правильної, оскільки локальна вібрація належить до етіологічних чинників розвитку периферичного варіанту вегетосудинної дистонії (синдрому Рейно, акро-парестезій, трофоангіоневрозів) [1,181; 15,Т.1,68] і вегетоміофасциту, проте артеріальний тиск у клепальників зазвичай знаходиться в межах вікової норми або має тенденцію до гіпотонії [8,487,489,496-497].

286. Відповідь правильна, про що свідчать характерні ураження шкіри кистей та обличчя, синд-ром Рейно, суглобовий синдром, зміни з боку легень і крові [15,Т.1,201-203; 20,Т.23,376-378].

287. Відповідь правильна, про що свідчить побіління, різко позитивна холодова проба на ру-ках і ногах за відсутності змін чутливості шкіри та нетривалий стаж роботи з вібрацією [10, 331; 20,Т.22,132-133].

288. Відповідь не правильна, про що свідчить малий професійний стаж, відсутність змін всіх видів чутливості, поширення процесу поза межі верхніх кінцівок, розвиток астеноневротич-ного синдрому з лабільністю показників гемодинаміки, більш властиві хворобі Рейно (пра-вильна відповідь Д) [10,331; 20,Т.22,132-133].

289. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім вегетосенсорної поліневропатії верхніх кінцівок з ангіоспастичним синдромом [9,267; 12,160-161; 15,Т.2,68], у робітників можливий розвиток нейросенсорної приглухуватості [1,461-462].

290, 291. Відповідь близька до правильної, оскільки йдеться про вібраційну хворобу від впливу загальної вібрації [15,Т.2,520-522].

293. Відповідь не правильна, оскільки у тракториста переважають зміни на руках, властиві вібраційній хворобі ІІ-го ступеня від дії локальної вібрації (симптом “білої плями”, зниження больової чутливості за типом “високих рукавичок”, істотне підвищення порогу вібраційної чутливості), а зміни, зумовлені дією загальної вібрації, обмежуються зниженням больової чутливості на ногах за типом “шкарпеток”, що теоретично дозволяє діагностувати вібраційну хворобу ІІ-го ступеня від дії комбінованої вібрації (близька до правильної відповідь Д) [15, Т.2,520-521,524-525]. Проте в реальних умовах праці трактористів переважає загальна низь-кочастотна вібрація, яка уражує органи опори та руху, найчастіше нижні кінцівки, хребет і вестибулярний аналізатор [9,267; 13,125], а локальна середньочастотна вібрація, яка переда-ється від двигуна на важелі керування, зазвичай не перевищує допустимі рівні [1,547].

294. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки під впливом транспортної вібрації, окрім травматизації міжхребцевих дисків, можливі розтягнення зв’язок внутрішніх органів, вплив на вестибулярний апарат і виникнення вираженої втоми [13,125].

295. Правильна відповідь відсутня, оскільки робітника з вібраційною хворобою І-го ступеня

від дії локальної вібрації необхідно тимчасово (на один місяць) перевести на роботу поза контактом з вібрацією та видати листок профнепрацездатності в разі зниження заробітку, а в разі різкого зниження кваліфікації рішенням ЛКК визначити відсоток втрати працездатності на період перекваліфікації [8,503; 10,325].297, 298. Тести мають всі правильні відповіді, оскільки ефективність профілактики передусім залежить від її комплексності [1,185-188; 32,розд.6-9].

299. Відповідь правильна, оскільки робота в умовах локальної вібрації, яка перевищує ГДР більше ніж на 12 дБ, не дозволяється, а маса ручної машини не повинна перевищувати 10 кг (100 Н) [1,185; 32,п.5.3,розд.6].

300. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім зменшення вібрації в джерелі (покращання доріг, амортизації транспортних засобів), не менш значуща роль в комплексі заходів захисту від вібрації належить раціоналізації режимів праці та відпочинку і своєчасному ремонту амортизаційних вузлів транспортних засобів [32,розд.7-9].

301. Відповідь правильна, оскільки при дії інших перелічених чинників порушення ендокринної регуляції не спостерігаються [1,126-127,194-195,221-222; 12,100].

304. Тест має дві правильні відповіді, оскільки робочі місця біля джерела ЕМП з діапазоном 300 МГц-300 ГГц (3·108-3·1011 Гц або дециметрових, сантиметрових і міліметрових хвиль) потрапляють як у проміжну, так і хвильову зони [1,124-125; 9,279].

305. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім астеновегетативного синдрому, у робітників можливий розвиток катаракти [1,126-127].

307. Тест має всі правильні відповіді, оскільки, окрім технічних, не менш значущими в комплексі захисних заходів видаються всі інші заходи [1,130-132].

309. Відповідь правильна, оскільки системи електропостачання, зокрема вентиляційних (електродвигуни на вентиляторах) і водогінних (електронасоси) систем, є слабкими джерелами ЕМП промислової частоти (50 Гц) [1,132; 19,556].

310. Відповідь правильна, оскільки екранування таких джерел повинно здійснюватись не просвинцьованими скляними, а металевими або металосітчастими екранами [1,130-132].

313. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки оцінка умов праці, окрім результатів вимірювання напруженості поля, передусім потребує з’ясування діапазону випромінювання, який наведений у технічному паспорті до приладу, і тривалості роботи персоналу з приладом, а для остаточної оцінки виміряних рівнів необхідно знати ГДР ЕМП певного діапазону [5,181].

315. Відповідь правильна як найбільш вичерпна [1,157].

322. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми [1,315-317; 13,223-224], відсутні при інших перелічених захворюваннях [34,194-203,210-216,440-445,504-507].

324. Відповідь правильна, на що вказують специфічні симптоми, відсутні при інших перелічених захворюваннях [1,313-314; 13,225; 34,481-487,491-496].

325. Відповідь правильна, про що свідчать малоболючість, рухомість утвору, відсутність змін на шкірі, лейкопенія, не властиві іншим переліченим захворюванням [1,315-316; 34,434-439,440-445].

327. Відповідь близька до правильної, оскільки до перелічених заходів необхідно додати найпростіші засоби захисту органів дихання, наприклад респіратор, враховуючи переважно повітряно-пиловий механізм передачі орнітозу [1,319; 34,367,371].

329. Тест має дві правильні відповіді, оскільки згідно з наказом Міністерства праці та соці-альної політики України, МОЗ України № 308/519 від 05.10.2005 р. “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” лікар-інфекціоніст одержує фіксовану надбавку за шкідливі та важкі умови праці.

332. Відповідь близька до правильної, оскільки вона окреслює не мету, а зміст попередніх медичних оглядів. Мета попередніх медичних оглядів полягає у визначенні стану здоров’я працівників і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь) [36,п.1.4].

336. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім власника (адміністрації) підприємства, організацію та проведення медичних оглядів забезпечують лікувально-профілактичні та санітарно-епідеміологічні органи і заклади МОЗ України [36,п.2.1-2.5].

341. Відповідь близька до правильної, оскільки до складу бригади, окрім невропатолога, обов’язково повинні входити терапевт і офтальмолог [36,дод.4,п.1.27].

342. Відповідь близька до правильної, оскільки при контакті робітників з хромом до складу бригади, окрім терапевта, отоларинголога та дерматолога, повинен входити офтальмолог [36, дод.4,п.1.21,1.42].

343. Тест має дві правильні відповіді, оскільки робітники, які працюють в умовах високої температури повітря та теплового випромінювання, повинні проходити медогляд один раз протягом першого року праці, а в подальшому один раз на два роки [36,дод.4,п.5.9,5.10].

344. Тест має декілька близьких до правильної відповідей, оскільки робітникам, які працюють з кормовими дріжджами, обов’язково проводиться загальний аналіз крові, що включає визначення еритроцитів і лейкоцитарної формули, а також рентгенографія грудної клітки [36,дод.4,п.4.1].

345. Тест має дві правильні відповіді, оскільки робітникам виробництв синтетичних мийних засобів обов’язково проводиться загальний аналіз крові та дослідження функції зовнішнього дихання [36,дод.4,п.2.3].

346, 347. Правильна відповідь відсутня, оскільки з уведенням наказу [36] накази № 45 і 555 втратили чинність.

348. Відповідь правильна як найбільш вичерпна, оскільки структура наказу [36] принципово не відрізняється від структури наказів № 555 і 45, що втратили чинність.

351, 352. Тести мають дві правильні відповіді, оскільки, окрім територіальної СЕС, необхідно повідомити адміністрацію підприємства, де працює потерпілий, а також робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування [5,304; 37,п.15].

353. Відповідь не правильна, оскільки комісію зі спеціального розслідування нещасних ви-падків зі смертельними наслідками або групових нещасних випадків очолює посадова особа органу державного нагляду за охороною праці (правильна відповідь В) [5,308; 37,п.42].

358. Тест має дві правильні відповіді, оскільки у структурі захворюваності робітників кар’єрів професійні хвороби пилової етіології реєструються в поодиноких випадках, а найбільша питома вага належить застудним захворюванням, пов’язаним з дією несприятливого мікроклімату [1,462-463; 12,398-399].

359. Відповідь правильна, оскільки з перелічених захворювань у водіїв найчастіше реєстру-ються попереково-крижовий радикуліт, ішіас, люмбаго, люмбалгії, пов’язані з впливом зага-льної вібрації, вимушеної робочої пози, несприятливим мікрокліматом. Проте питома частка цих хвороб серед причин втрати працездатності виявляється невисокою порівняно із захво-рюваннями серцево-судинної, травної, дихальної та центральної нервової систем [38,113-115].

360. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім електроофтальмії, у зварювальника, незважаючи на ефективну механічну вентиляцію, можливий розвиток пневмоконіозу [1,522].

373. Відповідь правильна, оскільки збільшення середньої тривалості випадку тимчасової не-працездатності прямо залежить від числа календарних днів непрацездатності, яке найбільше при хронічних захворюваннях, і знаходиться в оберненому зв’язку з числом випадків [26,146].

374. Відповідь близька до правильної, оскільки зменшення числа випадків тимчасової непра-цездатності за сталих показників економічних витрат можливе виключно за рахунок осіб, які тривало хворіють на хронічні захворювання (вони одержать один лікарняний листок на весь період лікування, тоді як особи, які часто хворіють, одержать декілька лікарняних листків, що призведе до збільшення числа випадків тимчасової непрацездатності) [1,404-405,407].

375. Відповідь не правильна, оскільки показники професійної захворюваності розраховують на 1000 або 10000 осіб, які підлягають медичному оглядові (пройти медичні огляди можуть не всі робітники) (близька до правильної відповідь Г) [1,410].

380. Відповідь правильна за умови, що загальний термін непрацездатності хворого з приводу професійного захворювання не досяг 12 місяців, а в структурі МСЧ промислового підприємства діє ЛКК (створюється за наявності в штаті лікувального закладу не менше 15 лікарів) [10,581; 26,334,481-482].

381. Відповідь близька до правильної, оскільки зв’язок професійного захворювання з умовами праці встановлюється на підставі санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яка складається установою (закладом) державної санітарно-епідеміологічної служби на запит спеціаліста з профпатології [37,п.59].

383. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім комплексного плану оздоров-чих заходів, перевірці підлягатимуть звіт про захворюваність і травматизм як результат впро-вадження оздоровчих заходів, а також звіт про роботу цехової дільниці [26, 144-145,334-337].

384. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки хворий зі значною втратою зору, окрім професійної, передусім потребуватиме соціальної та медичної реабілітації [26,269].

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка