Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка3/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Здоров’я дітей


164. На формування здоров’я дітей і підлітків впливають соціальні фактори:

А. Житлові умови, матеріальне забезпечення сім’ї, відсутність одного з батьків, хронічні захворювання батьків. Б. Рухова активність, спосіб життя, організація навчально-виховного процесу. В. Психологічний клімат і взаємовідносини у сім’ї та колективі, якість харчування. Г. Рівень і відповідність навчального навантаження функціональним можливостям учнів, якість харчування. Д. Якість медоглядів, організація навчально-виховного процесу.[Коментар]

165. На формування здоров’я дітей і підлітків впливають біологічні фактори:

А. Спадковість, рівень статевої зрілості, темпи росту, стан здоров’я матері. Б. Спадковість, фізичний розвиток, стан здоров’я батьків. В. Рухова активність, спосіб життя. Г. Темпи росту, стан здоров’я матері. Д. Генетичний фактор, рівень статевої зрілості. [Коментар]

166. У великому промисловому місті відмічається підвищений рівень захворюваності дітей. Назвіть найбільш значущу групу факторів, яка формує рівень здоров’я дитини.

А. Стан довкілля. Б. Спосіб життя. В. Природно-кліматичні умови. Г. Генетична схильність. Д. Рівень медичного обслуговування. [2,90; 4,98]

167. Комплексна оцінка здоров’я дітей під час масових медичних оглядів включає критерії:

А. Рівень фізичного розвитку та ступінь його гармонійності. Б. Резистентність організму. В. Хронічну захворюваність. Г. Функціональний стан основних систем організму. Д. Рівень досягнутого психічного та розумового розвитку. [Коментар]

168. Дільничний лікар-педіатр в кінці поточного року провів вивчення стану здоров’я дітей на своїй дільниці. За якими групами показників він оцінював їх здоров’я?

А. Захворюваності, інвалідності. Б. Захворюваності, смертності немовлят, інвалідності.

В. Захворюваності, фізичного розвитку, смертності немовлят. Г. Смертності за статтю, віком. Д. Захворюваності та смертності за статтю, віком, групами нозологічних форм. [Коментар]

169.* Для оцінки популяційного здоров’я дитячого населення використовують показники поширеності хвороб, первинної захворюваності, структури захворюваності, патологічної ураженості й інвалідності. Який з цих показників найбільшою мірою віддзеркалює рівень захворюваності дітей на хронічні хвороби та частоту морфофункціональних порушень?

А. Поширеність. Б. Первинна захворюваність. В. Загальна захворюваність. Г. Патологічна ураженість. Д. Інвалідність. [6,43; 7,32]

170. Вивчається структура причин захворюваності дітей віком до одного року. Яка її рангова послідовність характерна для України?

А. Хвороби органів дихання, порушення обміну речовин, шкіри та підшкірної клітковини, нервової системи й органів чуття, інфекційні та паразитарні хвороби. Б. Інфекційні та пара-зитарні хвороби, хвороби нервової системи й органів чуття, органів дихання, шкіри та під-шкірної клітковини, порушення обміну речовин. В. Інфекційні та паразитарні хвороби; хво-роби органів травлення, шкіри та підшкірної клітковини, органів дихання, порушення обміну речовин. Г. Порушення обміну речовин, інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби нерво-вої системи й органів чуття, органів дихання, органів травлення. Д. Хвороби органів травлен-ня, шкіри та підшкірної клітковини, органів дихання, нервової системи й органів чуття, порушення обміну речовин. [7,29]

171. Лікарю-педіатру доручено провести аналіз структури захворюваності дітей на підпоряд-кованій дільниці та порівняти її з показниками по Україні. У структурі загальної захворюва-ності дітей в Україні перші три місця посідають хвороби:

А. Системи кровообігу, дихання, травлення. Б. Органів дихання, травлення, нервової систе-ми та органів чуття. В. Ендокринні, системи дихання та кровообігу. Г. Органів травлення, си-стеми кровообігу, ендокринні. Д. Злоякісні, ендокринні, системи кровообігу. [7,29; коментар]

172.* Аналіз захворюваності школярів вікових груп 7-10, 11-14 і 15-17 років свідчить, що один з класів захворювань найбільш поширений у всіх вікових групах. Які це хвороби?

А. Хвороби органів травлення. Б. Травми й отруєння. В. Хвороби органів дихання. Г. Хворо-би шкіри. Д. Інфекційні захворювання. [7,29]

173. На педіатричній дільниці до кінця року рівень загальної захворюваності зріс на 75%. Які показники потребують першочергового вивчення для з’ясування причин такого росту?

А. Здоров’я батьків. Б. Житлові умови дітей. В. Культурний рівень батьків. Г. Матеріальний стан сім’ї. Д. Структура захворюваності. [7,29; коментар]

174. Для розрахунку показника індекс здоров’я необхідно знати:

А. Число дітей, які не мають хронічних захворювань; число дітей, які знаходяться під наглядом. Б. Число дітей, які хворіли не більше як 3 рази упродовж року; загальне число обстежених. В. Число дітей, які не мають відхилень у стані здоров’я; загальне число дітей, які знаходяться під наглядом. Г. Число дітей І-ої та ІІ-ої груп здоров’я; загальне число дітей, які знаходяться під наглядом. Д. Число дітей, які не хворіли протягом року; загальне число дітей, які знаходяться під наглядом. [7,32]

175. Під час поглибленого медичного огляду дітей шестирічного віку визначають індекс здоров’я за чисельністю дітей, які:

А. Не зверталися за медичною допомогою протягом року. Б. Часто хворіли протягом року. В. Тривало хворіли. Г. Не мають хронічних захворювань. Д. Не мають функціональних від-хилень у стані здоров’я. [7,32; коментар]

176. Під час оцінки колективного здоров’я учнів прогімназії встановлено, що протягом року один раз хворіли 31,6%, двічі 24,9%, тричі 10,9%, більше трьох разів 8,2%, не хворіли жодного разу 24,4% учнів. Який індекс здоров’я у прогімназії (у %)?

А. 8,2 Б. 24,4 B. 31,6 Г. 49,3 Д. 56,5 [7,32]

177. Динаміка зрушень у стані здоров’я дитячого колективу можна вивчити:

А. Індивідуалізуючим методом. Б. Генералізуючим методом. В. Методом відносних величин. Г. За допомогою коефіцієнта кореляції. Д. За показниками захворюваності. [Коментар]

178. Серед хвороб, що найчастіше спричиняють смертність немовлят, переважають приро-джені вади, хвороби, що виникли в перинатальному періоді, захворювання органів дихання, травми й отруєння. Який клас хвороб посідає перше рангове місце у структурі смертності цієї вікової групи дітей?

А. Стани перинатального періоду. Б. Ендокринні захворювання. В. Захворювання органів ди-хання. Г. Захворювання органів травлення. Д. Природжені аномалії. [4,125]

179. Вивчається структура причин смертності немовлят. Яка її рангова послідовність характерна для України?

А. Стани, що виникли у перинатальному періоді; природжені вади; хвороби органів дихання; нещасні випадки, отруєння, травми. Б. Природжені вади; нещасні випадки, отруєння, травми; стани, що виникли у перинатальному періоді; хвороби органів дихання. В. Стани, що виникли у перинатальному періоді; хвороби органів дихання; нещасні випадки, отруєння, травми; природжені вади. Г. Нещасні випадки, отруєння, травми; природжені вади; хвороби органів дихання; стани, що виникли у перинатальному періоді. Д. Хвороби органів дихання; природжені вади; нещасні випадки, отруєння, травми; стани, що виникли у перинатальному періоді. [4,125]

180. Провідні місця в структурі смертності дитячого населення (0-14 років) посідають хворо-би органів дихання, травми, хвороби нервової системи тощо. Назвіть причину, яка посідає перше рангове місце.

А. Хвороби органів дихання. Б. Хвороби нервової системи й органів чуття. В. Інфекційні та паразитарні захворювання. Г. Хвороби органів травлення. Д. Нещасні випадки, отруєння, травми. [4,120]

181. Для вивчення дитячої смертності сформовані сукупності померлих і живих дітей віком до одного року. Визначити одиницю спостереження.

А. Кожна померла дитина та дитина, яка залишилася живою. Б. Кожна дитина, яка за-лишилася живою. В. Кожна померла дитина. Г. Кожна причина смерті дитини віком до року. Д. Визначити неможливо, оскільки потрібні додаткова інформація. [4,34,123]

182.* Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. (В іншій редакції – Головному районному педіатру необхідно провести аналіз рівня показників смертності немовлят.). Що він повинен взяти за одиницю спостереження?

A. Дитину віком до одного року, яка померла. Б. Дитину, яка померла на першому місяці життя. В. Дитину, яка померла після 28 днів життя. Г. Дитину, яка померла у перші 7 днів життя. Д. Дитину, яка померла під час пологів. [4,34,123]

183. Сімейний лікар під час виклику діагностував смерть дитини віком 26 днів. Який вид смертності немовляти діагностував сімейний лікар?

А. Перинатальна смертність. Б. Постнеонатальна смертність. В. Рання неонатальна смерт-ність. Г. Неонатальна смертність. Д. Інтранатальна смертність. [4,124]

184. Сімейний лікар під час виклику діагностував смерть дитини віком 2 місяці. Який вид смертності немовляти діагностував сімейний лікар?

А. Перинатальна смертність. Б. Неонатальна смертність. В. Рання неонатальна смертність. Г. Інтранатальна смертність. Д. Постнеонатальна смертність. [4,124]

185. Управлінню охорони здоров’я необхідно оцінити соціальну ефективність від впровадження програм з охорони материнства та дитинства в області. Рівень якого інтегрального показника найдоцільніше використати для такого аналізу?

A. Смертності немовлят. Б. Перинатальної смертності. В. Захворюваності дітей. Г. Інвалід-ності дітей. Д. Фізичного розвитку. [Коментар]

186.@ У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, одна дитина – мертвою, одна дитина померла на 5-й день життя. Який показник найточніше характеризує ситуацію?

А. Природній приріст. Б. Перинатальна смертність. В. Смертність немовлят. Г. Народжува-ність. Д. Загальна смертність. [4,125]

187.* Районним педіатром проведено аналіз дитячої смертності на підпорядкованій терито-рії. Які показники були використані?

А. Смертність немовлят у районі. Б. Смертність дітей до одного року за віком, статтю, причинами. B. Смертність дітей до 1 року, мертвонароджуваність. Г. Летальність дітей за віком у стаціонарах. Д. Смертність підлітків у районі. [Коментар]

188.* На педіатричній дільниці народилася дитина. Про це повідомила лікаря дільнична медична сестра. Коли вперше лікар-педіатр повинен знайомитися зі своїм пацієнтом?

А. У перші 15 днів після пологів. Б. У перші 3 дні після виписки з пологового будинку. В. У перший місяць після пологів. Г. Напередодні виписки дитини з пологового будинку. Д. При першому зверненні до лікаря. [4,438]

189. Діяльність міської дитячої поліклініки багатогранна. Для забезпечення роботи в дитячих закладах і школах усіх типів виділяють додаткові посади лікарів-педіатрів. На яку кількість учнів у загальноосвітній школі виділяється одна ставка лікаря цього профілю?

А. 1000 Б. 1500 В. 2000 Г. 2500 Д. 3000 [4,434]

190. Під час обстеження дитини 5-ти років, яка відвідує дитячий садок, лікар загальної практики встановив діагноз: краснуха. Який з документів, що заповнює лікар загальної практики, виконує функцію збереження медичної інформації про дитину?

А. Історія розвитку дитини (облікова форма № 112/о). Б. Довідка по догляду за хворою дити-ною. В. Термінове повідомлення про інфекційне захворювання (форма № 058/о). Г. Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду. Д. Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів (форма № 025-2/о). [4,440,458]

191. У дитини після обстеження встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку цього захворювання?

А. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання. Б. Медична карта амбулаторного хворого. В. Контрольна карта диспансерного спостереження. Г. Талон амбулаторного пацієнта. Д. Медична карта стаціонарного хворого. [4,141-142]

192. Під час відвідування вдома дитини 2-х років лікар загальної практики встановив діагноз: кір. Дитина відвідує ясла, має сестру 5-ти років. Який документ необхідно заповнити лікареві для оперативного проведення протиепідемічних заходів на дільниці?

А. Довідка по догляду за хворою дитиною. Б. Екстрене повідомлення про інфекційне захво-рювання (форма № 058/о). В. Історія розвитку дитини (облікова форма № 112/о). Г. Книга запису викликів лікарів додому (форма № 031/о). Д. Листок непрацездатності по догляду за дитиною. [4,141-142]

193. Під час обстеження дитини 5-ти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Який медичний документ повинен відіслати лікар в СЕС?

А. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (ф. № 058/о). Б. Звіт про медичну допомогу дітям (ф. № 31). В. Історію розвитку дитини (ф. № 112/о). Г. Медичну карту амбу-латорного хворого (ф. № 025/01). Д. Талон амбулаторного пацієнта (ф. №025-6/0). [4,142]

194. Під час обстеження дитини 5-ти років лікар-педіатр діагностував дифтерію. Протягом якого часу (год) лікар повинен відправити відповідний обліковий документ в СЕС?

А. 6 Б. 12 В. 24 Г. 36 Д. 48 [4,142]

Гігієнічне нормування


195. Кількісний показник чинника довкілля, прийнятний (безпечний) з точки зору збереження життє-діяльності людини та популяційного здоров’я як сучасних, так і майбутніх поколінь, отримав назву:

А. Санітарний норматив. Б. Гігієнічний чинник. В. Гігієнічний норматив. Г. Рівень безпечного впливу. Д. Параметр мінімальної безпеки. [2,542; 10,31]

196. Показник шкідливості, який під час встановлення гігієнічного нормативу маніфестує себе за мінімальних концентрацій (доз) при дії його на організм чи довкілля в порівнянні з іншими показниками шкідливості, отримав назву:

А. Гігієнічний показник несприятливого впливу. Б. Провідний показник токсичності. В. За-гальносанітарний показник шкідливості. Г. Прийнятний показник санітарної безпеки. Д. Лі-мітувальний показник шкідливості. [2,140-141]

197. Рівнем шкідливого впливу несприятливого чинника на організм, який визначається як мінімально прийнятний при встановленні його гігієнічного нормативу, слід вважати:

А. Смертність (І-й рівень). Б. Специфічне захворювання (ІІ-й рівень). В. Неспецифічні озна-ки патологічних змін (ІІІ-й рівень). Г. Тимчасові та часткові фізіологічні відхилення невідо-мої природи (ІV-й рівень). Д. Накопичення забруднень в органах і тканинах, яке не спричи-нить будь-яких фізіологічних чи біохімічних відхилень в їх функціональному стані (V-й рі-вень). [2,139]

198. Особливістю гігієнічного нормування есенціальних чинників довкілля, що базується на так званій нелінійно-параболічній залежності біологічних ефектів від дози, є визначення:

А. Щонайменше одного гігієнічного нормативу (рівня шкідливої дії). Б. Щонайменше одно-го гігієнічного нормативу (рівня корисної дії). В. Щонайменше двох гігієнічних нормативів (рівнів безпечної та шкідливої дії). Г. Щонайменше двох гігієнічних нормативів (рівнів кори-сної та шкідливої дії). Д. Двох і більше гігієнічних нормативів (рівнів корисної, мінімально безпечної та шкідливої дії). [11,87-90; коментар]

199. З метою вивчення порогу запаху, подразнювальної та рефлекторної дії атмосферних забруднень проводять спеціальні дослідження. Які методи при цьому застосовують?

А. Отоскопія. Б. Ольфактометрія. В. Офтальмотонометрія. Г. Лімфангіографія. Д. Магнітно-резонансна томографія. [2,306]

200. Для запобігання виникненню гострих отруєнь, спричинених впливом забруднення атмосферного повітря, науково обґрунтовують ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Яка ГДК гарантуватиме відсутність рефлекторного впливу цих забруднень?

А. ГДКсд Б. ГДКмр В. ГДВ Г. ОБРВ Д. ГДЗ [2,303-304]

201. При визначенні показників токсикометрії аміаку в експерименті на білих щурах встановлено, що середня смертельна концентрація (СL50) його дорівнює 4500 мг/м3, поріг гострої дії (Limас) 430 мг/м3, поріг хронічної дії (Limch) 60 мг/м3, коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння (КМІО) 25. ГДК аміаку 20 мг/м3. Який з наведених показників характеризує потенційну небезпечність речовини?

А. КМІО Б. СL50 В. Limас Г. Limch Д. ГДК [2,375; 12,248]

202.* До токсикологічної лабораторії надійшла нова синтезована речовина ДФК-4. Під час токсикологічних досліджень та оцінки визначених показників токсикометрії за ГОСТ 12.1.007-76 “Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности” одержа-но такі результати: CL50 650 мг/м3 (2 клас небезпеки), DL50 250 мг/кг (3 клас), КМІО 2 (4 клас), зона гострої дії 5 (1 клас), ОБРД 2 мг/м3 (3 клас). Який показник токсикометрії є лімітувальним при визначенні класу небезпеки дослідженої речовини?

А. CL50 Б. Зона гострої дії. В. DL50 Г. КМІО Д. ОБРД [2,378; коментар]

203. Під час гігієнічного нормування п’яти ксенобіотиків у воді водойм встановлено, що їх ЛД50 становить (мг/кг маси тіла експериментальних тварин) відповідно: І-ої речовини – 0,001; ІІ-ої – 0,1; ІІІ-ої – 5; ІV-ої – 120; V-ої – 2400. Яка речовина найбільш токсична?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,372; коментар]

204. Синтезована нова хімічна речовина, для виробництва якої планується багатотоннажне виробництво. Для обґрунтування ГДКрз проводиться повна токсикологічна оцінка речовини. Який з токсикологічних параметрів буде базовим для обґрунтування ГДК?

А. Поріг хронічної дії. Б. Поріг гострої дії. В. Зона хронічної дії. Г. Зона гострої дії. Д. Се-редньосмертельна концентрація. [2,369,377]

205. У токсикологічну лабораторію надійшла синтетична речовина, яку планують використо-вувати у сільському господарстві як пестицид. На етапі попередньої токсикологічної оцінки визначений орієнтовний безпечний рівень дії речовини (ОБРД – тимчасова ГДК). Який токсикометричний показник необхідно визначити при остаточному експериментальному обґрунтуванні ГДК речовини у повітрі робочої зони?

А. Поріг гострої дії. Б. Поріг хронічної дії. В. Середньосмертельна доза. Г. Середньосмер-тельна концентрація. Д. Доза хронічної дії. [2,369,377]

206. Концентрація, яка при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 год за весь тру-довий стаж не спричинить захворювань, що виявляються сучасними методами досліджень у процесі роботи або віддалені терміни життя сучасного та наступного поколінь, називається:

A. ГДК Б. CL50 В. Limsp Г. Зона гострої дії Zac Д. Зона хронічної дії Zch [2,329]

207.* Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту сірчистим ангідридом (діоксидом сірки). Якого негативного впливу на населення слід очікувати?

А. Фіброгенного. Б. Канцерогенного. В. Гепатотоксичного. Г. Нефротоксичного. Д. Подраз-нювального. [11,424,473; 13,48; 14,69]

208. Забруднювач атмосферного повітря віднесено до класу надзвичайно небезпечних речо-вин. Яку його дію на населення слід очікувати?

А. Канцерогенну. Б. Подразнювальну. В. Нейропаралітичну. Г. Ембріотропну. Д. Алерген-ну. [Коментар]

209.@* Для обробки посівів цукрового буряка протягом останніх років використовувалися хлорорганічні пестициди хлорпінен і хлоркамфен. Під час дослідження ґрунту встановлено, що концентрації хлорпінену перевищують ГДК у 4 рази, хлоркамфену в 6 разів. Які зміни в стані здоров’я населення може спричинити такий рівень забруднення ґрунту?

А. Виражені фізіологічні зміни. Б. Мінімальні фізіологічні зміни. В. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності. Г. Хронічні отруєння. Д. Гострі отруєння. [11,373; коментар]

210. Під час лабораторного дослідження ґрунту сільськогосподарських угідь встановлено, що вміст суми ізомерів ДДТ дорівнює 2,2 мг/кг. Оцініть можливі наслідки для здоров’я забруднення ґрунту, якщо ГДК суми ізомерів ДДТ становить 0,1 мг/кг.

А. Підвищення загальної захворюваності та захворюваності на окремі нозологічні форми і групи хвороб. Б. Мінімальні фізіологічні зрушення. В. Суттєві фізіологічні зрушення. Г. Го-стрі отруєння. Д. Хронічні отруєння. [11,373; коментар]

211. При лабораторному дослідженні повітря міста встановлено, що концентрації хімічних речовин перевищують ГДК в 5 разів. Які зміни в стані здоров’я населення слід очікувати?

А. Зміни за деякими функціональними показниками. Б. Виражені фізіологічні зрушення. В. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності. Г. Гострі отруєння. Д. Смертель-ні отруєння. [1,234; 2,74,136]

212.* На межі санітарно-захисної зони металургійного комбінату стаціонарним постом контролю реєструється забруднення атмосферного повітря сірчистим ангідридом на рівні 0,15 мг/м3 (ГДКсд 0,05 мг/м3). Які зміни стану здоров’я населення можна очікувати?

А. Накопичення забруднення в органах і тканинах. Б. Фізіологічні й інші зміни нез’ясованої етіології. В. Підвищення смертності. Г. Підвищення захворюваності. Д. Фізіологічні ознаки хвороб. [1,234; 2,74,136]

213.* Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які зміни в стані здоров’я населення слід очікувати?

А. Зміни за окремими функціональними показниками. Б. Виражені фізіологічні зрушення в органах і системах. В. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності. Г. Гострі отруєння. Д. Смертельні отруєння серед дітей. [1,234; 2,74,136]

Вплив клімато-погодних умов і сонячного випромінювання

214. Міждобові коливання температури повітря становлять 20оС, барометричного тиску 7 мб, швидкість руху повітря на момент спостереження 6 м/с. Визначити тип погоди?

А. Подразнювальна. Б. Оптимальна. В. Гостра. Г. Гіпотензивна. Д. Гіпоксична. [1,114; коментар]

215. 12 квітня 2000 р. в Одесі спостерігалась перемінна хмарність і короткочасні опади, атмосферний тиск 755 мм рт.ст., вітер 8,5 м/с, добовий перепад температури 7оС, атмосферного тиску 10 мм рт.ст. До якого медичного типу належить така погода?

А. Дуже сприятлива. Б. Сприятлива. В. Посиленого медичного контролю. Г. Суворого медичного контролю. Д. Гостра. [1,112-113; коментар]

216. Чоловікові 69-ти років встановлено діагноз: хронічна ішемічна хвороба серця з серце-вою недостатністю ІІІ-го ступеня. Отримує необхідну перманентну хіміо- та фізіотерапію. За прогнозом погоди протягом наступного дня очікується наближення циклону й істотне змен-шення атмосферного тиску. Дайте рекомендації хворому.

А. Додати до звичайної схеми лікування спазмолітичні й антикоагулянтні препарати. Б. За-стосувати заходи, спрямовані на підвищення неспецифічної резистентності організму. В. Лі-кування за звичайною схемою на тлі щадного режиму. Г. Дотримуватися звичайного побуто-во-трудового режиму. Д. Госпіталізувати в палату “Біотрон”. (В іншій редакціїД. Прово-дити вітамінотерапію.) [Коментар]

217. Лікар-кардіолог почув повідомлення бюро погоди про те, що наступного дня очікується магнітна буря внаслідок хромосферного спалаху на Сонці. Дайте рекомендації щодо змін у схемі лікування хворих на хронічну ішемічну хворобу серця у стаціонарі.

А. Посилити спазмолітичну й антикоагулянтну терапію. Б. Призначити гіпотензивні препа-рати. В. Призначити постільний режим. Г. Продовжити призначене раніше лікування. Д. Від-мінити призначені напередодні лікувально-профілактичні процедури. [Коментар]

218.* У 67-річної хворої на неспецифічний поліартрит у стаціонарі напередодні різкої зміни погоди виникли скарги на задишку, набряк суглобів, головний біль і біль у ділянці серця, висипання на шкірі. У сечі з’явилися білок і кров, підвищилася температура тіла. Який клінічний симптом, окрім задишки, серцевого та головного болю, найбільш метеозалежний?

А. Білок у сечі. Б. Набряк суглобів. В. Гематурія. Г. Підвищення температури тіла. Д. Виси-пання на шкірі. [2,180]

219. Мешканець Черкас 58-ми років хворіє на гіпертонічну хворобу І-го ступеня з частими гіпертонічними кризами. Отримує необхідну перманентну хіміо- та фізіотерапію. Яка місце-вість найбільш прийнятна для санаторно-курортного лікування хворого?

А. Місцевий кардіологічний санаторій. Б. Кримське узбережжя. В. Ворзель під Києвом. Г. Узбережжя Азовського моря. Д. Юрмала (Прибалтика). [Коментар]

220. Мешканці Харкова 48-ми років встановлено діагноз: гіпертонічна хвороба І-ї стадії з частими гіпертонічними кризами. Отримує необхідну перманентну хіміо- та фізіотерапію. Яка місцевість найбільш прийнятна для її санаторно-курортного лікування?

А. Місцевий кардіологічний санаторій. Б. Конча-Заспа під Києвом. В. Ворзель під Києвом. Г. Узбережжя Азовського моря. Д. Юрмала (Прибалтика). [Коментар]

221. Жінці 32-х років, мешканці Чернігова встановлено діагноз: хронічний гломерулонеф-рит, гіпертензивна стадія, фаза ремісії, хронічна ниркова недостатність І-го ступеня. Отримує необхідну терапію під час загострення. Запропонуйте найбільш доцільну місцевість з мінеральними водами для санаторно-курортного лікування цієї хворої.

А. Трускавець. Б. Єсентуки. В. Желєзноводськ. Г. Моршин. Д. Усі переліче-ні. [16,Т.29,505; 17,Т.2,720; коментар]

222. Чоловікові 28-ми років, мешканцю Києва встановлено діагноз: хронічний гастрит зі зниженою секреторною та кислотоутворювальною функцією шлунка та частими загострен-нями, фаза ремісії. Отримує необхідну терапію при загостреннях, дотримується дієти. Запро-понуйте цьому хворому найбільш доцільний курорт з мінеральними водами.

А. Єсентуки. Б. Миргород. В. Друскининкай (Литва). Г. Стара Руса (Росія). Д. Усі переліче-ні. [Коментар]

223. Хлопчику 11-ти років, мешканцю Черкас встановлено діагноз: хронічний обструктив-ний бронхіт з частими загостреннями (тричі на місяць), фаза ремісії, дихальна недостатність 0 ступеня. Отримує необхідну перманентну хіміо-, фізіо- та фітотерапію. Дайте рекомендації щодо його кліматичного лікування.

А. Яремча. Б. Місцевий пульмонологічний санаторій. В. Південний берег Криму. Г. Чорно-морське узбережжя під Одесою. Д. Узбережжя Азовського моря. [Коментар]

224. Значення частоти пульсу, дихання, зниження артеріального тиску, температури тіла та обміну речовин визначають в процесі адаптації людини до клімату:

А. Холодного. Б. Гарячого. В. Арктичного. Г. Лісового. Д. Полярного. [2,171]

225.@ Потерпілого знайдено на вулиці. Температура повітря 1-3оС. Об’єктивно: температура тіла 35,6оС, температура шкіри пальців на ступнях 20оС, хворий закляклий, не може самостійно рухатися, активні рухи суглобів пальців рук і ніг відсутні, пульс на артеріях стоп відсутній, на променевих ледь помітний, 60 уд./хв, тони серця глухі, частота дихання 16/хв. Найбільш імовірний діагноз?

А. Відмороження кінцівок 1-го ступеня. Б. Відмороження кінцівок 2-го ступеня. В. Загальне

переохолодження. Г. Серцево-судинна недостатність. Д. Хвороба Рейно. [18,401]226.* Пацієнт у стані алкогольного сп’яніння після декількагодинного перебування у сніговому заметі доставлений до лікарні з діагнозом: загальна гіпотермія. Який шлях тепло-віддачі переважав у пацієнта за вказаних умов?

А. Радіація. Б. Конвекція. В. Кондукція. Г. Потовиділення. Д. Випромінювання. [11,101-102]

227.@ Для Прикарпатського регіону притаманна постійно висока (більше 80%) вологість атмосферного повітря. В холодний період року за помірно низьких температур населення цього регіону відчуває сильний холод. Який шлях тепловіддачі посилюється при цьому?

А. Радіація. Б. Випромінювання. В. Конвекція. Г. Кондукція. Д. Випаровування. [14,7]

228.@ Бригадою швидкої допомоги у лікарню доставлений хворий у непритомному стані, підібраний на вулиці взимку. Об’єктивно: блідий, дихання поверхневе, брадикардія, пульс 54 уд./хв, температура тіла 35,0oC, АТ 100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота перитонеаль-них знаків немає. Запах алкоголю з рота. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Клінічна смерть. Б. Гостра серцево-судинна недостатність. В. Відмороження тулуба, кінцівок. Г. Загальне охолодження. Д. –. [18,401]

229.* У місті протягом доби під час різкої зміни погоди (посилення вітру до 10 м/с, зміна температури на 8оС й атмосферного тиску на 12 мм рт.ст., коливання електромагнітного поля) спостерігалося підвищення частоти загострення ішемічної хвороби серця серед мешканців. Визначте тип дії такої погоди.

А. Подразнювальний. Б. Гострий. В. Спастичний. Г. Гіпоксичний. Д. Нестійкий. [1,114]

230. Під час перебування на пляжі з 11-ої до 14-ої години під інтенсивним впливом сонячної радіації людина втратила свідомість. Що спричинило таку реакцію організму?

А. Сонячний удар. Б. Опіки шкіри. В. Фотодерматоз шкіри. Г. Еритемна дія сонячної радіації. Д. Фотохімічна дія сонячної радіації. [12,112; 13,32-36]

231. Хлопчик 4-х років провів цілий день на пляжі. Увечері у дитини виникли головний біль, слабкість, блювання. При об’єктивному огляді: обличчя гіперемоване, температура тіла 38,8оС, частота дихання 28/хв, пульс 130 уд./хв. Найвірогіднішою причиною цього стану є:

А. Сонячний удар. Б. Анафілактичний шок. В. Синкопальний стан. Г. Симпатикотонія. Д. Ваготонія. [12,112; 13,32-36]

232. Яка складова сонячної радіації є найбільш біологічно цінною ділянкою?

А. Видиме світло. Б. Інфрачервоне випромінювання. В. Середньохвильове ультрафіолетове випромінювання. Г. Довгохвильове ультрафіолетове випромінювання. Д. Короткохвильове ультрафіолетове випромінювання. [1,36-37; 13,33]

233.@ Холодна пора року характеризувалася низькою температурою повітря, постійною хмарністю, снігопадами, у зв’язку з чим перебування дітей дошкільного закладу на відкрито-му повітрі обмежувалося. Під час медичного огляду діти скаржилися на сонливість, кволість, поганий апетит, низьку активність на заняттях з фізичного виховання. При лабораторному дослідженні крові виявлені порушення фосфорно-кальцієвого обміну. Цей стан спричинений:

A. Ультрафіолетовою недостатністю. Б. Охолоджувальним мікрокліматом у приміщенні. В. Дискомфортним мікрокліматом у приміщенні. Г. Нагрівним мікрокліматом у приміщенні. Д. Надмірним фізичним навантаженням. [2,229]

234. На південному узбережжі Криму інтенсивність ультрафіолетової радіації становить 20 мкВт/см2·хв. За який проміжок часу (хв) людина отримає мінімальну добову профілактичну дозу, яка запобігає розвитку рахіту?

А. 4 Б. 8 В. 10 Г. 15 Д. 20 [13,34; 14,82; коментар]

235. @* Величина біодози ультрафіолетового опромінення пацієнта виміряна у хвилинах. Яким приладом визначалася біодоза?

А. Кататермометром. Б. Ультрафіолетметром. В. Актинометром. Г. Радіометром. Д. Прила-дом Горбачова. (В іншій редакціїД. Біодозиметром Горбачова.) [1,38; 2,208; 14,76,78-82]

236. З профілактичною метою підлітку, що мешкає в Мурманській області, призначено курс ультрафіолетового опромінення у фотарії. За допомогою якого пристрою можна визначити фізіологічну та профілактичну дозу цього опромінення?

А. Піранометр. Б. Ерметр. В. Уфіметр. Г. Ультрафіолетметр. Д. Біодозиметр Горбачо-ва. [1,38; 2,208; 14,76,78-82]

237. Дівчинці 6-ти років, яка часто хворіє на ГРВІ, рекомендовано прийняти профілактичний курс ультрафіолетового опромінення. Для цього в неї досліджувалася величина індивідуаль-ної біодози. Через який термін (год) оцінюють результати дослідження?

А. 2-3 Б. 5-6 В. 6-10 Г. 24-30 Д. 30-36 [Коментар]

238. У школі-інтернаті взимку проводять опромінення дітей у фотаріях. Щоб ультрафіолето-ва радіація забезпечувала максимальний оздоровчий вплив, лікарю необхідно визначити у школярів біологічну дозу опромінення. Біодозиметр закріплено на ділянці нижньої третини живота дитини. Тривалість опромінення в першому віконці становила 1 хв, у другому 2 хв, у третьому 3 хв, у четвертому 4 хв, у п’ятому 5 хв, у шостому 6 хв. Через 8 год після опромінення медична сестра виявила в учня в нижній третині живота дві червоні смужки. Визначити величину біодози (хв).

А. 1 Б. 2 В. 5 Г. 6 Д. 10 [1,38; 14,78-79]

239.* Лікарю необхідно визначити інтенсивність ультрафіолетової радіації біологічним мето-дом. Біодозиметр закріплено в ділянці нижньої третини живота дитини, яка приймала соняч-ну ванну. Тривалість опромінення шкіри в першому віконці становить 2 хв, у другому 3 хв, у третьому 4 хв, у четвертому 5 хв, у п’ятому 6 хв, у шостому 7 хв. Через 8 год після опромінення медична сестра виявила на шкірі дві червоні смужки. Біологічна (еритемна) доза ультрафіолетового опромінення становить (хв):

А. 10 Б. 6 В. 5 Г. 3 Д. 0,5 [1,38; 14,78-79]

240.* Для забезпечення максимального оздоровчого впливу ультрафіолетової радіації лікарю необхідно визначити її профілактичну дозу. Біодозиметр закріплено в ділянці нижньої третини живота дитини, яка приймала сонячну ванну. Тривалість опромінення шкіри в першому віконці 1 хв, у другому 2 хв, у третьому 3 хв, у четвертому 4 хв, у п’ятому 5 хв, у шостому 6 хв. Через 8 год після опромінення медична сестра виявила на шкірі три червоні смужки. Профілактична (антирахітична) доза ультрафіолетового опромінення становить (хв):

А. 0,5 Б. 1 В. 2,5 Г. 5 Д. 10 [1,38; 14,79; коментар]

241. У фотарії проводять профілактичне ультрафіолетове опромінення. Розрахуйте профілактичну дозу ультрафіолетової радіації для 5-річного хлопчика (с), якщо біологічна доза, визначена за допомогою біодозиметра Горбачова-Дальфельда, становить 5 хв.

А. 1 Б. 3 В. 5 Г. 6 Д. 30 [14,79; коментар]

242. Ледь помітне почервоніння (еритема) на шкірі передпліччя дитини через 18 год після локального опромінення у фотарії виникло під віконцем біодозиметра Горбачова, через яке опромінення здійснювали упродовж 6 хв. Визначить профілактичну дозу опромінення (хв).

А. 3/4 Б. 1 В. 1,5 Г. 2 Д. 3 [1,38; 14,79]

243. Біодоза ультрафіолетового випромінювання, визначена за допомогою біодозиметра Горбачова, дорівнює 4 хв. Яка величина мінімальної добової профілактичної дози (хв)?

А. 0,5 Б. 1 В. 1,5 Г. 2 Д. 3 [1,38; 14,79]

244. Одеситка, домашня господарка 58-ми років хворіє упродовж останніх 10-ти років на хронічну ішемічну хворобу серця. Почула по радіо про необхідність своєчасної профілакти-ки сонячного голодування. Порадьте найдоцільніший варіант такої профілактики.

А. Бувати просто неба 4 год (неспішна прогулянка). Б. Придбати курсівку до фотарію. В. По-чекати відкриття пляжного сезону. Г. Поїхати до Італії. Д. Не змінювати звичайного способу життя. [2,227,234; коментар]

245. У доепідемічний період спалаху грипу на одному з підприємств Чернігова лікар медсан-частини вирішив провести профілактичний курс ультрафіолетового опромінення працівників одного з цехів (5 чоловік віком 23-48 років). Кому з них за анамнезом і результатами обсте-ження цей курс протипоказаний?

А. Меланома. Б. Відкрита форма туберкульозу. В. Пієлонефрит. Г. Температура тіла 37,2оС. Д. Усі перераховані стани. [2,235]

246. У фізіотерапевтичне відділення поліклініки скерований студент 18-ти років після пере-

несеного бронхіту. Крім інгаляцій йому призначено профілактичний курс ультрафіолетового опромінення з метою профілактики ускладнень. Вкажіть оптимальний режим опромінення.А. 1-2 ЕД Б. 1/2-1 ЕД В. 1/8-1/5 ЕД Г. 1/10-1/8 ЕД Д. <1/10 ЕД [Коментар]

247. У 5-місячної дитини рахіт II-го ступеня, гострий перебіг. Призначено вітамін D3 в дозі 3000 МО на добу терміном 45 днів. Коли можна призначити курс ультрафіолетового опромінення?

A. Відразу після закінчення курсу вітаміну D3. Б. Одночасно з вітаміном D3. В. Через один місяць. Г. Через 2,5 місяці. Д. Через один рік. [Коментар]

248.* Спортсмен з групи альпіністів, які щойно повернулися після сходження на снігову вершину, звернувся до лікаря зі скаргами на відчуття “піску” в очах, неможливість дивитися на яскраве світло. Об’єктивно: гіперемія та набряк кон’юнктиви очей. Захисні окуляри спортсмен загубив на початку сходження. Поставте діагноз і вкажіть, який чинник спричинив це захворювання.

А. Фотоалергія, ультрафіолетове випромінювання. Б. Фототоксикоз, білий сніг. В. Фото-офтальмія, ультрафіолетове випромінювання. Г. Катаракта, інфрачервоне випромінювання. Д. Кон’юнктивіт, яскраве сонячне світло. [1,38; 2,224-226; 12,148; 16,Т.18,165-166]

249. У студентському науковому гуртку запланована експериментальна робота з вивчення особливостей впливу інфрачервоного випромінювання. З точки зору науково-методичного забезпечення роботи найбільш важливим видається факт, що інфрачервоне випромінювання:

А. Підсилює біологічну дію ультрафіолетового випромінювання. Б. Глибоко проникає у шкі-ру та кісткову тканину. В. Викликає фотоофтальмію. Г. Володіє вираженою канцерогенною дією. Д. Послаблює біологічну дію ультрафіолетового випромінювання. [13,32-33]

Організація діяльності санітарно-епідеміологічної служби

250. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санітарно-епідеміологічних станцій. Виберіть одиницю спостереження.

А. Якість проведення поточного санітарного нагляду. Б. Кожний випадок інфекційного за-хворювання, облікований СЕС. В. Укомплектованість лікарями-гігієністами та епідеміо-логами. Г. Своєчасність роботи в осередку інфекційного захворювання. Д. Кожна СЕС регіону. [4,33-34]

251. Відділення гігієни харчування СЕС Центрального району Одеси готує план роботи на 2002 рік. Який з наведених розділів не слід вносити в річний план?

А. Кількість і вид санкцій. Б. Запобіжний санітарний нагляд. В. Поточний санітарний нагляд. Г. Організаційно-методична робота. Д. Санітарно-освітня робота. [Коментар]

252. За оцінкою санітарно-епідеміологічної експертизи стан об’єкта відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) шкідливих чинників відсутнє. До якої групи поточного санепіднагляду слід віднести об’єкт?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. Інших. Д. Позакатегорійних. [4,555]

253. За оцінкою санітарно-епідеміологічної експертизи стан об’єкта не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам: має місце перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) шкідливих чинників. До якої групи поточного санепіднагляду належить об’єкт?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. Інших. Д. Позакатегорійних. [4,555]

254. В області здійснюється позачергова санітарно-гігієнічна експертиза стану водойм, для чого створена пересувна лабораторія і проведений попередній інструктаж її працівників стосовно методів дослідження. Однак метрологічна перевірка вимірювальних приладів і лабораторного устаткування не здійснювалася. Які похибки найбільш ймовірно можуть траплятися при проведенні експертизи та вплинути на вірогідність результатів?

А. Систематичні. Б. Арифметичні. В. Випадкові. Г. Логічні. Д. Методичні. [4,62]

255. Під час цільової перевірки магазину лікарем з гігієни харчування вилучено з реалізації партію продуктів харчування імпортного виробництва, які не відповідають вимогам стандартів, що діють в Україні. Яку відповідальність у разі такого порушення може понести підприємець згідно законодавства України?

А. Сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Б. Сплатити штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. В. Сплатити штраф у розмірі 25% від вартості реалізованої

продукції. Г. Сплатити штраф у розмірі 35% від вартості реалізованої продукції. Д. Сплати-ти штраф у розмірі 100% від вартості реалізованої продукції. [20,р.VI,ст.46]256. До міської СЕС звернувся приватний підприємець з метою одержання висновку на відведення земельної ділянки під будівництво кафе. Елементом якого напрямку діяльності санітарного лікаря з гігієни харчування є цей випадок?

А. Координації діяльності установ і фізичних осіб. Б. Контролю за відбором проб. В. Кон-сультацій установ і фізичних осіб. Г. Запобіжного санепіднагляду. Д. Поточного санепіднаг-ляду. [2,514-516; 4,553-554; 21,ст.7]

257. Який елемент включає в себе запобіжний санітарний нагляд?

А. Облік усіх об’єктів, які будуються чи проектуються; погодження відведення земельної ді-лянки під будівництво; затвердження гігієнічного висновку по проекту будівництва об’єкта; надання висновку про завершення будівництва. Б. Організація проведення систематичного лабораторного контролю за санітарним станом об’єктів. В. Планове систематичне вивчення санітарно-гігієнічного стану атмосферного повітря. Г. Розробка нових раціональних методів організації техніки. Д. Розробка санітарних завдань щодо попередження та ліквідації забруд-нень. [2,514-516; 4,553-554; 21,ст.7]

258. Контроль за вибором земельної ділянки під будівництво об’єктів, їх проектуванням, відповідністю об’єктів будівництва затвердженим проектам, розробкою нормативної документації на нові види виробництва, матеріали та технології, виготовленням бактеріальний препаратів тощо є важливим завданням санепідслужби в галузі проведення:

А. Організаційно-методичної роботи. Б. Запобіжного санітарного нагляду. В. Поточно-го санітарного нагляду. Г. Протиепідемічної діяльності. Д. Санітарно-освітньої робо-ти. [2,514-516; 4,553-554; 21,ст.7]

259. Працівникам санепідслужби, які приймають участь у роботі державної комісії з приймання в експлуатацію житлових і громадських будівель, необхідно перевірити виконання прихованих робіт (гідроізоляція фундаментів, стін тощо). За допомогою якого найпростішого способу це можна зробити?

А. Попросити акти на приховані роботи. Б. Оглянути візуально всі місця прихованих робіт. В. Одержати пояснення від майстра. Г. Вимагати проведення дефектоскопії. Д. Вивчити матеріали представників технагляду. [2,552; 22,143]

260. За порушення санітарно-гігієнічного режиму в лікарні складається протокол про порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних правил. Упродовж якого терміну після встановлення факту порушення його необхідно скласти?

А. Доби. Б. 5-ти днів. В. 10-ти днів. Г. 15-ти днів. Д. Одного місяця. [Коментар]
КОДИ ВІДПОВІДЕЙ

(* – тести, до яких наведені коментарі; ** – суперечливі тести)Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

1
А

39

А

77

Б

115

Б

153

А

191

А

229

Б

2
Б

40

Б

78

Г

116

А**

154

Г

192

Б

230

А

3
Б**

41

Д

79

А

117

А**

155

В

193

А

231

А

4

Г**

42

Д

80

Б

118

А**

156

Д

194

Б

232

В

5

А*

43

Г

81

А

119

Г

157

А

195

В

233

А

6

А

44

В

82

Б**

120

Б

158

Б

196

Д

234

А*

7
Б

45

Б

83

Б

121

А

159

Г

197

Д

235

Д

8
А*

46

В

84

Б

122

А**

160

Д*

198

Г*

236

Д

9

А

47

Б

85

Д

123

А

161

Д

199

Б

237

В**

10

Д*

48

Б

86

В

124

А

162

Г

200

Б

238

В

11

Г

49

А

87

А

125

Б

163

А*

201

А

239

Б

12

А*

50

Г

88

Б

126

Д*

164

А**

202

Б*

240

А*

13

В

51

В

89

Д

127

А**

165

А**

203
А*

241

Д*

14

А

52

А

90

В

128

Б**

166

Б

204

А

242

А

15

А

53

Г

91

В

129

Д

167

В**

205

Б

243

А

16

В*

54

Д**

92

В

130

Б**

168

Д**

206

А

244

А*

17

Д

55

В

93

Д

131

А

169

Г

207

Д

245

Д

18

Г

56

А

94

Б

132

В

170

А

208

А**

246

Б**

19

Д

57

А

95

А

133

В**

171

Б*

209

А*

247

Г**

20

Г

58

Б

96

Б

134

Д

172

В

210

А*

248

В

21

А

59

В

97

Г

135

Г

173
Д*

211

Б

249

А

22

Г**

60

Д

98

Б

136

Д

174
Д

212

Б

250

Д

23

В

61

Б

99

В

137

Г

175

А*

213

Г

251

А**

24

А

62

А

100

Д

138

А

176

Б

214

А*

252

А

25

Б

63

А

101

Г

139

Г

177

А**

215

В*

253

В

26

В

64

В

102

Б

140

А

178

А

216

А**(В**)


254

А

27

Г

65

Г

103

Г

141

А

179

А

217

А**

255

Д

28

Д

66

Б

104

А

142

А

180

Д

218

Б

256

Г

29

А

67

В

105

Д*

143

В*

181

А

219

А**

257

А

30

А

68

А

106

А

144

В*

182

А

220

А**

258

Б

31

Б

69

А

107

Д

145

Г*

183

Г

221

А*

259

А

32

А

70

А

108

Г

146

Д*

184

Д

222

А**

260

Б**

33

А

71

Д

109

Б

147

Д

185

А**

223

А**34

Г

72

Б

110

А

148

Г

186

Б

224

Б35

А

73

А

111

А*

149

Б

187

Б**

225

В36

А

74

А*

112

А

150

В

188

Б

226

В37

Д

75

А

113

А

151

А

189

Г

227

В38

В

76

В*

114

Д

152

В

190

А

228

Г


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка