Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка32/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ1. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять/ За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001.

2. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І. Ципріяна. – К.: Здоров’я, 1999.

3. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії, затв. наказом МОЗ України № 272 від 18.11.1999 р.

4. Петровский К.С. Гигиена питания. – М.: Медицина, 1975.

5. Гигиена питания / Под ред. К.С. Петровского. – М.: Медицина, 1971. – Т. 1,2.

6. Ванханен В.В., Ванханен В.Д., Ципріян В.І. Нутріціологія. – Донецьк: Донеччина, 2001.

7. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І. Ципріяна. – К.: Медицина, 2007. – Т. 1,2.

8. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания. – М.: Медицина, 1982.

9. Смоляр В.И. Рациональное питание. – К.: Наукова думка, 1991.

10. БМЭ: [в 30-ти т. / АМН СССР]. Гл. ред. Б.В. Петровский. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1974-1989.

11. Федоренко В.І. Аліментарні, аліментарно-залежні та трансаліментарні захворювання, їх профілактика. – Львів, 1999.

12. Гігієна та екологія / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006.

13. Внутрішні хвороби: посібник у 10 ч. / Упоряд. О.О. Абрагамович. – Львів: ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2004.

14. Педиатрия / Под ред. Н.П. Шабалова. – СПб: СпецЛит, 2007.

15. Клиническая эндокринология / Под ред. Н.Т. Старковой. – СПб: Питер, 2002.

16. Наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 р. “Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років”.

17. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999.

18. Наказ МОЗ України № 9 від 10.01.2005 р. “Про лікування та профілактику рахіту у дітей”.

19. Інфекційні хвороби / За ред. М.Б. Тітова. – К.: Вища школа, 1995.

20. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений. № 3231-85.

21. Бодяжина В.И., Жмакин К.М., Кирющенков А.П. Акушерство. – М.: Медицина, 1986.

22. Бойчук Б.Р. Отруєння грибами. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997.

23. Зерова М.Я., Єлін Ю.Я., Коз’яков С.М. Гриби. – К.: Урожай, 1979.

24. Профессиональные болезни (Руководство для врачей) / А.А. Летавет и др. – М.: Медицина, 1973.

25. Вредные вещества в промышленности / Под ред. Н.В. Лазарева и И.Д. Гадаскиной. – Л.: Химия, 1976-1977. – Т. 1,2,3.

26. Справочник по пестицидам / Под ред. Л.И. Медведя. – К.: Урожай, 1977.

27. Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1988.

28. Безвредность пищевых продуктов / Под ред. Г.Р. Робертса. – М.: Агропромиздат, 1986.

29. Губергриц А.Я., Линевский Ю.В. Лечебное питание. – К.: Вища школа, 1989.

30. Азбука харчування. Лікувальне харчування / За ред. Г.І. Столмакової і І.О. Мартинюка. – Львів: Світ, 1991.

31. Химический состав пищевых продуктов: Книга 1: Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / Под ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева. – 2-е изд. – М.: ВО “Агропромиздат”, 1987.

32. Штенберг А.И., Окорокова Ю.И., Мухорина К.В. Руководство к практическим занятиям по гигиене питания. – М.: Медицина, 1976.

33. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарсь-кій сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водой-мищ, ґрунті. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001.

34. Інструкція з гігієнічної експертизи продовольчої сировини і харчових продуктів, що зазнали дії пестицидів, затв. заступником Головного державного санітарного лікаря України 12.10.1992 р.

35. Временные методические указания “Допустимое содержание нитратов в отдельных пищевых продуктах для населения Украинской ССР”, затв. заступником Головного державного санітарного лікаря України 21.04.1988 р.

36. Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов. СанПиН 42-123-4117-86.

37. Санитарные правила для предприятий общественного питания. СанПиН 42-123-5777-91.

38. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р.
6. ГІГІЄНА ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Анатомо-фізіологічні особливості та режим дня дітей різних вікових груп

1. У дитячій дошкільній установі під час оцінки відповідності навчально-виховного процесу функціональним можливостям організму дітей дільничний педіатр встановив, що у більшості дітей високий рівень рухової активності, посилення концентрації нервових процесів, чітка від’ємна індукована дія другої сигнальної системи на першу. Для якого віку характерні вказані особливості центральної нервової системи?

А. 7 років. Б. 6 років. В. 5 років. Г. 4 роки. Д. 3 роки. [Коментар]

2. Що сприяє викривленню хребта у дітей 7-9-річного віку?

А. Випереджувальний розвиток м’язів кінцівок порівняно з малими м’язами. Б. Затримка розвитку малих і великих м’язів. В. Пізнє формування і зрощення тазових кісток. Г. Ранній розвиток м’язів і кісток спини. Д. Випереджувальний розвиток м’язової системи порівняно з кістковою. [Коментар]

3.@ Визначте вік здорової дитини, яка може сидіти за мінімальної підтримки, дотягатися до іграшки, розміщеної в межах досяжності, перевертатися зі спини на живіт, але не утримувати іграшку великим і вказівним пальцями

А. 1 рік. Б. 9 місяців. В. 6 місяців. Г. 4 місяці. Д. 2 місяці. [4,65-66]

4. Дитина здорова, добре ходить, говорить декілька слів, знає назви багатьох предметів, розуміє заборону, починає самостійно їсти ложкою, неохайна. Якому віку відповідає психо-моторний розвиток дитини?

А. 8-10 місяців. Б. 10-12 місяців. В. 12-14 місяців. Г. 14-16 місяців. Д. 16-18 місяців. [4,69-70]

5. В основі побудови раціонального режиму дня лежать наступні принципи:

А. Анатомо-фізіологічні особливості організму, добові коливання фізіологічних функцій і працездатності, стан здоров’я. Б. Соціально-економічні фактори, клімато-географічні умови, періоди працездатності. В. Добові коливання фізіологічних функцій, навчальний розклад, типи працездатності, функціональний стан вищої нервової діяльності. Г. Стан здоров’я, умови довкілля, клімато-географічні умови, періоди працездатності. Д. Анатомо-фізіологічні особливості організму, групи здоров’я, періоди працездатності, умови довкілля. [Коментар]

6. В основу режиму дня дітей і підлітків повинні бути покладені такі основні показники:

А. Тривалість основних компонентів, структура режиму і раціональне чергування різних видів діяльності, зміст, організація та умови виконання основних компонентів режиму. Б. Тривалість основних компонентів, структура режиму і раціональне чергування різних видів діяльності. В. Тривалість основних компонентів. Г. Зміст, організація та умови виконання основних компонентів режиму. Д. Наявність або відсутність основних компонентів, чергування різних видів діяльності, умови виконання основних компонентів режиму. [1,112,133,138,142; 2,123; 3,80; коментар]

7. Сон, перебування на свіжому повітрі, харчування дитини належать до:

А. Діяльності, що спрямована на забезпечення вегетативних потреб організму. Б. Фізіологіч-них потреб організму. В. Раціонально побудованого режиму дня. Г. Факторів забезпечення організму умовами життєдіяльності. Д. Діяльності, що спрямована на забезпечення інтелектуальних потреб організму. [Коментар]

8. Учениця 11-го класу загальноосвітньої школи пред’являє скарги на частий головний біль, слабкість, порушення сну, швидку втомлюваність. Встановлено, що дівчина прокидається о 630, заняття у школі тривають 8 годин, домашні завдання виконує упродовж 3-3,5 годин. Двічі на тиждень відвідує двогодинні додаткові заняття з іноземної мови. Увечері упродовж двох годин дивиться телевізор і ще 2 години читає художню літературу, засинає о 2400. Під час клінічного обстеження захворювань не виявлено. З найбільшою вірогідністю причиною скарг одинадцятикласниці є:

А. Метеотропні реакції. Б. Депресивний стан. В. Вегето-судинна дистонія. Г. Полігіповітамі-ноз. Д. Десинхроноз внаслідок перевтоми. [5,179,543]

9. Під час вивчення режиму дня учня 6-го класу виявлено: навчання у школі триває 8 годин на день, перебування на свіжому повітрі 2,5 години, підготовка домашніх завдань 3 години,

спить учень 7 годин. Оцінити тривалість режимних елементів.А. Тривале перебування у школі, недостатнє перебування на свіжому повітрі, надмірний час виконання домашніх завдань, недостатній час сну. Б. Тривале перебування у школі, достатнє перебування на свіжому повітрі, надмірний час виконання домашніх завдань, недостатній час сну. В. Тривале перебування у школі, недостатнє перебування на свіжому повітрі, нормальний час виконання домашніх завдань, недостатній час сну. Г. Тривале перебування у школі, достатнє перебування на свіжому повітрі, надмірний час виконання домашніх завдань, достатній час сну. Д. Тривале перебування у школі, недостатнє перебування на свіжому повітрі, нормальний час виконання домашніх завдань, достатній час сну. [2,132-134,136; 6,443; 7,розд.9; коментар]

10. Під час вивчення режиму дня учня 3-го класу виявлено: загальна тривалість перебування на свіжому повітрі 4 години, тривалість перебування у школі 4 години, тривалість підготовки домашніх завдань 2 години, перегляд телепередач двічі на тиждень 1 година, тривалість сну 11 годин. Яке порушення має місце у режимі дня учня?

А. Надмірна тривалість перебування у школі. Б. Надмірна тривалість перегляду телепередач. В. Надмірна тривалість підготовки домашніх завдань. Г. Недостатня тривалість сну. Д. Недо-статня тривалість перебування на свіжому повітрі. [7,розд.9; коментар]

11. Школа на 960 місць розташована у промисловому місті. Який вид післяобіднього відпо-чинку найбільш ефективний для школярів 2-3-х класів, які відвідують групу продовженого дня?

А. Рухливі ігри помірної інтенсивності. Б. Читання художньої літератури. В. Пасивне перебування на свіжому повітрі. Г. Перегляд телевізійних передач. Д. Сон. [7,п.9.19]

Фізичний розвиток

12. Під час поглиблених медичних оглядів учнів молодших класів шкіл міста отримано показники їх фізичного розвитку. На основі якого мінімального переліку показників можна оцінювати рівень фізичного розвитку дітей і підлітків?

А. Довжина та маса тіла. Б. Маса тіла, наявність вторинних статевих ознак. В. Маса тіла, наявність постійних зубів. Г. Маса тіла та обвід грудної клітки. Д. Маса тіла, обвід грудної клітки, а також наявність вторинних статевих ознак. [6,400-404; 8,230-233; коментар]

13.* Під час вивчення фізичного розвитку дітей переддошкільного віку оцінювали показники: довжину та масу тіла, обвід грудної клітки, голови та стегон, форму хребта та грудної клітки. Який показник, окрім довжини та маси тіла, належить до основних показників фізичного розвитку?

А. Обвід грудної клітки. Б. Обвід стегон. В. Форма грудної клітки. Г. Форма хребта. Д. Обвід голови. [6,400-404; 8,230-233]

14. Для вивчення фізичного розвитку дітей і підлітків використовують антропометричні дослідження. Який показник не належить до антропометричних?

А. Життєва ємкість легень. Б. Форма грудної клітки. В. Зріст. Г. Маса тіла. Д. Форма хреб-та. [Коментар]

15. Вивчення ступеня та гармонійності фізичного розвитку дітей і підлітків проводиться з використанням соматоскопічних, соматометричних і фізіометричних досліджень. До фізіометричних ознак фізичного розвитку належать:

А. Життєва ємкість легень. Б. Маса тіла. В. Форма ніг і грудної клітки. Г. Довжина тіла. Д. Вторинні статеві ознаки. [6,397-399; 8,221]

16.@* Для вивчення фізичного розвитку дітей і підлітків широко використовують антропометричні та фізіометричні дослідження. Фізіометричним методом досліджують:

А. Життєву ємкість легень. Б. Зріст. В. Форму грудної клітки. Г. Масу тіла. Д. Форму хреб-та. [6,397-399; 8,221]

17.@ Для оцінки фізичного розвитку дитини визначили довжину та масу тіла, щорічний приріст довжини тіла, обвід грудної клітки (ОГК), кількість постійних зубів, вторинні статеві ознаки, життєву ємкість легень (ЖЕЛ), провели динамометрію. Які з наведених показників належать до фізіометричних?

A. Щорічний приріст довжини тіла. Б. Вторинні статеві ознаки. В. Кількість постійних зубів.

Г. Довжина та маса тіла, ОГК. Д. ЖЕЛ, показники динамометрії. [6,397-399; 8,221]

18. За яким показником (довжина та маса тіла, кількість постійних зубів, довжина стрибка з міс-ця, життєва ємкість легень) визначають рівень фізичного розвитку дітей у дошкільному закладі?

А. Довжина тіла. Б. Маса тіла. В. Зубний вік. Г. Моторний розвиток. Д. Функціональні показники. [Коментар]

19.@ Під час антропометричного обстеження хлопчика 8-ми років встановлено: візуально – голова нахилена вперед, плечі опущені; інструментально – глибина шийного вигину становить 6 см, поперекового – 3 см. Визначити вид постави.

А. Випрямлена. Б. Кіфотична. В. Лордотична. Г. Сутулувата. Д. Правильна. [9,30; 10,28; коментар]

20.@ У хлопчика 11-ти років під час профілактичного медичного огляду визначали вид постави: плечі похилені та зведені вперед, голова нахилена вперед, грудна клітка сплощена, живіт опуклий, збільшена глибина шийного та поперекового викривлень хребта. Вид постави?

A. Кіфоз. Б. Лордоз. В. Сутулувата. Г. Випрямлена. Д. Нормальна. [9,31; 10,28; коментар]

21. У хлопчика 8-ми років під час профілактичного медичного огляду виявлено зміни кри-визни хребта у фронтальній площині: праве плече опущене, сплощене, кути лопаток знахо-дяться на різних рівнях за рахунок опущення правої лопатки, трикутники талії виражені з обох боків, поздовжні м’язи спини зліва утворюють м’язовий валик. Вид постави?

А. Лордоз. Б. Кіфоз. В. Сколіоз. Г. Сутулувата. Д. Випрямлена. [9,27; коментар]

22. У 14-річної школярки виявлена асиметрія плечей і лопаток, кут викривлення дуги хребта становить 32о. Яке порушення опорно-рухового апарату у школярки?

А. Сколіоз II-III-го ступеня. Б. Сколіоз III-IV-го ступеня. B. Сутулувата постава. Г. Кіфотич-на постава. Д. Лордотична постава. [Коментар]

23. Дівчинка 12-ти років поступила в дитячу клінічну лікарню для оцінки ступеня сколіозу, який виявлено шкільним лікарем під час чергового скринінгового обстеження. Дівчинка займається спортом, практично здорова. У клініці під час фізикального обстеження спеціалістами особлива увага повинна приділятися:

А. Антропометричним показникам (маса тіла, обвід грудної клітки). Б. Кров’яному тиску. В. Дослідженню серця. Г. Показникам спірометрії. Д. Стадії статевого розвитку. [1,89; коментар]

24. Під час проведення медичного обстеження учнів проводили плантографію, яка засвідчи-ла наявність у 30% учнів пласкої стопи. Скільки відсотків становить її склепіння?

А. 65 Б. 55 В. 50 Г. 45 Д. 30 [Коментар]

25. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 9-ти років за методом сигмальних відхилень, якщо її довжина тіла відповідає +1,2σ.

А. Середній. Б. Вище середнього. В. Гармонійний. Г. Дисгармонійний. Д. Пропорцій-ний. [6,400-401; 8,231; коментар]

26. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 12-ти років за методом сигмальних відхилень, якщо її маса тіла дорівнює +0,5σ.

А. Нижче середнього. Б. Низький. В. Середній. Г. Вище середнього. Д. Висо-кий. [6,400-401; 8,231; коментар]

27. Дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика 10-ти років, якщо за профілем фізичного розвитку його довжина тіла дорівнює +1,2σ, маса тіла –0,5σ, обвід грудної клітки +0,5σ.

А. Різко непропорційний. Б. Непропорційний. В. Пропорційний. Г. Гармонійний. Д. Низь-кий. [6,400-401; 8,231; коментар]

28. Оцінити статуру хлопчика 11-ти років, якщо за профілем фізичного розвитку довжина тіла відповідає +2σ, маса тіла становить –0,2σ, а обвід грудної клітки дорівнює +0,9σ.

А. Пропорційна. Б. Непропорційна. В. Гармонійна. Г. Середня. Д. Низь-ка. [6,400-401; 8,231; коментар]

29. Для оцінки гармонійності фізичного розвитку дітей за морфологічними показниками (довжина тіла, маса тіла, обвід грудної клітки) розраховують:

А. Коефіцієнт регресії (Ryx). Б. Стандартно-сигмальні відхилення. В. Біологічний вік. Г. Ін-декс маси тіла. Д. Коефіцієнт кореляції (r). [Коментар]

30. Для оцінки гармонійності фізичного розвитку учнів за морфологічними показниками обо-

в’язково враховують допоміжні параметри стану:А. М’язової системи. Б. Підшкірно-жирового прошарку. В. Кістяка. Г. Еластичності шкіри. Д. Форми грудної клітки. [Коментар]

31.* Для оцінки гармонійності фізичного розвитку враховують співвідношення між масою тіла, обводом грудної клітки та ростом дитини. При яких величинах сигмальних відхилень за шкалою регресії фізичний розвиток дітей і підлітків вважається дисгармонійним?

А. Від М–0,5σR до М–1,0σR. Б. Від М–3σR до М–4σR. В. Від М+2,5σR і більше за рахунок підвищеного жировідкладення. Г. Від М–1,1σR до М–2σR та від М+1,1σR до М+2σR за рахунок підвищеного жировідкладення. Д. Від М+4σR і більше за рахунок підвищеного жировідкладення. [6,403; 8,233; 9,48]

32.* Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 10-ти років за шкалою регресії, якщо показники маси тіла та обводу грудної клітки знаходяться у межах ±1σR.

А. Гармонійний. Б. Дисгармонійний. В. Середній. Г. Низький. Д. Високий. [8,233-234; 9,48; коментар]

33.* Під час оцінки фізичного розвитку дівчинки-підлітка 13-ти років за шкалою регресії встановлено, що її маса тіла на –1,9σR, а обвід грудної клітки на –1σR менші від маси тіла й обводу, які відповідають зросту дівчинки. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки.

А. Гармонійний. Б. Різко дисгармонійний за рахунок дефіциту маси тіла. В. Дисгармонійний за рахунок дефіциту обводу грудної клітки. Г. Різко дисгармонійний за рахунок дефіциту обводу грудної клітки. Д. Дисгармонійний за рахунок дефіциту маси тіла. [8,233-234; 9,48]

34. У 13-річного хлопчика отримано наступні соматометричні показники: зріст 147 см (+2σ), маса тіла 38 кг (+1,5σR), обвід грудної клітки 72 см (+0,2σR). Оцінити фізичний розвиток дитини.

А. Гармонійний. Б. Дисгармонійний. В. Різко дисгармонійний. Г. Надмірний. Д. Серед-ній. [6,402-403; 8,233-234; 9,48; коментар]

35.* Хлопчик 13-ти років: довжина тіла 147 см (–1,35σ), маса тіла 38 кг (–0,3σR), обвід грудної клітки 72 см (+0,2σR). Оцініть фізичний розвиток дитини.

A. Нижче середнього, гармонійний. Б. Дисгармонійний. В. Вище середнього. Г. Різко дисгармонійний. Д. Надмірний. [6,402-403; 8,233-234; 9,48; коментар]

36.* У 9-річного хлопчика отримано наступні показники: довжина тіла 127 см (–1,5σ), маса тіла 28,2 кг (+0,7σR), обвід грудної клітки 63,9 см (+0,6σR). Дайте оцінку фізичного розвитку дитини за шкалами регресії.

А. Дисгармонійний. Б. Нижче середнього, гармонійний. В. Різко дисгармонійний. Г. Надмір-ний. Д. Нижче середнього. [6,402-403; 8,233-234; 9,48; коментар]

37.* У дівчинки 10-ти років довжина тіла в межах М+1σ, маса – М+1,9σR за рахунок жировідкладення, обвід грудної клітки – М+1,8σR. Функціональні показники нижче середнього. Фізичний розвиток цієї дитини можна оцінити як:

А. Середній. Б. Середній, дисгармонійний. В. Нижче середнього. Г. Гармонійний. Д. Різко дисгармонійний. [6,402-403; 8,233-234; 9,48; коментар]

38. Дати оцінку фізичного розвитку дівчинки 11-ти років за оціночною таблицею (шкалою регресії), якщо її зріст 156 см (знаходиться в межах від М+1,1σ до М+2σ), маса тіла 47 кг, обвід грудної клітки 75,5 см (відповідають зросту). Розвиток м’язової системи та жировідкладення середній, стан здоров’я без відхилень від норми.

А. Вище середнього. Б. Високий. В. Середній. Г. Нижче середнього. Д. Низький. [Коментар]

39. @* Під час оцінки фізичного розвитку хлопчика 8-ми років за шкалами регресії встановлено: довжина тіла 134 см, маса тіла 32,8 кг, обвід грудної клітки (ОГК) 68 см. Сигма зросту становить 0,6, часткові сигми регресії маси тіла й ОГК 0,9 і 1,3 відповідно. (В іншій редакції – Сигма регресії маси тіла 0,9σR, обводу грудної клітки 1,3σR). Як оцінити фізичний розвиток хлопчика?

А. Середній за зростом, вище середнього за масою тіла, високий за ОГК. Б. Середній. В. Ви-ще середнього. Г. Вище середнього при середньому зрості. Д. Середній, гармонійний за масою тіла й ОГК. (В іншій редакціїД. Середній при обводі грудної клітки вище середнього.) [Коментар]

40. Ступінь фізичного розвитку дітей за функціональними показниками (життєва ємкість ле-

гень, м’язова сила, моторна дієздатність) визначають за допомогою:А. Формул. Б. Індексів. В. Стандартно-сигмальних відхилень. Г. Коефіцієнта регресії (Ry/x). Д. Коефіцієнта кореляції (r). [2,105; 9,48; коментар]

41. Показники фізичного розвитку є важливими критеріями здоров’я населення. Які критерії використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини?

А. Зріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, обвід грудної клітки, співвідношення цих показників. Б. Зріст (довжина тіла стоячи), маса тіла та її динаміка. В. Зріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, терміни зміни молочних зубів на постійні. Г. Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, обвід грудної клітки. Д. Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, осифікація кисті за рентгенограмою, ступінь розвитку статевих ознак, термін першої менструації у дівчат. [6,403; 9,45-47; коментар]

42.* Критеріями чого є наступний комплекс ознак: розміри тіла, маса, осифікація скелету, прорізування зубів, розвиток залоз внутрішньої секреції, ступінь статевого дозрівання?

А. Харчового статусу. Б. Біологічного віку. В. Генетичного розвитку. Г. Психічного розвитку. Д. Статевого розвитку. [6,403; 8,234-235]

43. Найбільш точним показником біологічного віку дошкільнят вважається:

А. Педагогічна характеристика. Б. Нейропсихічний розвиток. В. Річні прирости довжини тіла. Г. Гармонійність розвитку. Д. Кістковий вік. [2,98-100,102]

44.* Під час медичного огляду у всіх учнів 7-го класу визначали відповідність біологічного розвитку календарному віку за такими критеріями: щорічне збільшення довжини тіла, осифікація кісток кисті, кількість постійних зубів, розвиток вторинних статевих ознак. Який з перерахованих критеріїв є найбільш інформативним показником біологічного віку?

А. Розвиток вторинних статевих ознак. Б. Зріст. В. Щорічне збільшення зросту. Г. Кількість постійних зубів. Д. Осифікація кісток кисті. [Коментар]

45.* Під час проведення медичного огляду учнів 7-го класу визначили відповідність біологічного розвитку календарному віку за такими критеріями: щорічне збільшення зросту, осифікація кісток кисті, кількість постійних зубів, розвиток вторинних статевих ознак. Який з перерахованих критеріїв визначається тільки за показаннями?

А. Кількість постійних зубів. Б. Осифікація кісток кисті. В. Зріст. Г. Щорічне збільшення зросту. Д. Розвиток вторинних статевих ознак. [2,103; коментар]

46.* Показники рівня біологічного розвитку учнів середнього і старшого шкільного віку такі: довжина тіла, щорічні прирости зросту, осифікація кісток кисті, кількість постійних зубів. Які ще показники розвитку в ці вікові періоди набувають особливого значення?

А. Обвід грудної клітки. Б. Життєва ємкість легень. В. Маса тіла. Г. М’язова сила кисті. Д. Розвиток вторинних статевих ознак. [2,102]

47. Під час медичного огляду хлопчика 12-ти років виявлено поодинокі короткі волосини на лобку та під пахвами, мутація голосу, кадик не контурується, але відчутний під час пальпації, густий пушок над верхньою губою. Якій формулі статевого дозрівання відповідають наведені ознаки?

А. P1A1V1L1F1 Б. P2A2V1L1F1 В. P1A3V2L2F2 Г. P1A1V0L0F1 Д. P3A2V1L1F1 [8,227; 9,35]

48. Підліток 15-ти років за рівнем фізичного розвитку випереджає своїх однолітків (М+2,5σ), приріст довжини тіла за рік нижче нижньої величини для цієї вікової групи на 1 см, постійних зубів менше на два відносно вікової норми, розвиток вторинних статевих ознак відстає від вікових термінів на два роки (Р1,Ах0,V0,F0,L0). Ці показники характеризують біологічний вік як такий, що:

А. Відповідає календарному. Б. Відстає від календарного. В. Випереджає календарний. Г. Низький. Д. Нижче середнього. [6,403; 8,235-236; 9,46]

49.@ У 9-річного хлопчика отримано наступні показники фізичного розвитку: довжини тіла 127см (–0,36σ), маса тіла 28,2 кг (+0,96σ), обвід грудної клітки 64,9 см (+0,66σ), життєва ємкість легень 1520 мл (–0,16σ). Дайте комплексну оцінку фізичного розвитку дитини.

А. Різко дисгармонійний. Б. Дисгармонійний. В. Гармонійний. Г. Нижче середнього. Д. Над-мірний. [Коментар]

50.@ Дівчинка 10-ти років має середні показники довжини тіла й обводу грудної клітки та вище середніх величин показник маси тіла за рахунок жировідкладення. (В іншій редакції – У дівчинки 10-ти років показники довжини тіла, обводу грудної клітки вище середніх величин, маса тіла збільшена за рахунок жировідкладення). Функціональні ознаки фізичного розвитку нижче середнього. Фізичний розвиток дитини можна комплексно оцінити як:

А. Нижче середнього. Б. Середній. В. Гармонійний. Г. Дисгармонійний. Д. Різко дисгармо-нійний. [Коментар]

51.@ Одинадцятирічна дівчинка має середні показники зросту та маси тіла, вище середнього – обводу грудної клітки, високі – життєвої ємкості легень і м’язової сили. Яка комплексна оцінка фізичного розвитку?

А. Вище середнього. Б. Надмірний. В. Гармонійний. Г. Дисгармонійний. Д. Різко дисгармо-нійний. [Коментар]

52. Дівчинка 12-ти років має зріст 143 см, масу тіла 29 кг (–1,35σR), обвід грудної клітки 63 см (–1,20σR). Біологічний розвиток відповідає вікові. Функціональні показники в межах М±σ для цього віку. Який фізичний розвиток дівчинки?

А. Гармонійний. Б. Дисгармонійний. В. Середній. Г. Пропорційний. Д. Нижче середньо-го. [2,105,107; 6,403-404; 8,236; 9,46-50; коментар]

53.* Хлопчик 7-ми років має зріст 122 см (–0,5σ), масу тіла 22,4 кг (–0,8σR), обвід грудної клітки 62,1 см (–0,5σR). Біологічний розвиток відповідає вікові. Функціональні показники в межах М±σ. Як можна оцінити розвиток цієї дитини за комплексним методом?

А. Пропорційний. Б. Нижче гармонійного. В. Середній, гармонійний. Г. Різко дисгармоній-ний. Д. Дисгармонійний. [2,105,107; 6,403-404; 8,236; 9,46-50; коментар]

54.* Під час оцінки фізичного розвитку 11-річної дівчинки отримані наступні результати: зріст, кількість постійних зубів, життєва ємкість легень і сила м’язів кистей рук у межах М±σ, маса тіла, обвід грудної клітки в межах М±σR. Дайте комплексну оцінку фізичного розвитку дитини.

А. Біологічний вік випереджає календарний, дисгармонійний, вище середнього. Б. Біологіч-ний вік відстає від календарного, дисгармонійний, вище середнього. В. Біологічний вік випе-реджає календарний, різко дисгармонійний, високий. Г. Біологічний вік відстає від календар-ного, надмірний, низький. Д. Біологічний вік відповідає календарному, гармонійний, серед-ній. [2,105,107; 6,403-404; 8,236; 9,46-50; коментар]

55.* У дівчинки 10-ти років рівень фізичного розвитку високий (М+3σ), довжина тіла збіль-шилася за рік на 10 см (удвічі більше, як для її віку), кількість постійних зубів відповідає віку (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджає вікові терміни на три роки (Ма3, Р3, Ах2, Menarche). Випередження біологічного віку можливе внаслідок:

А. Акселерації. Б. Ендокринних зрушень. В. Складу раціону харчування. Г. Занять спортом. Д. Недоліків у гігієнічному вихованні. [2,92; коментар]

56.@ Дитині 8 місяців. Фізичний і нервово-психічний розвиток відповідає віку. До цього часу не хворіла. Яка кількість молочних зубів може бути у дитини?

А. 5 Б. 4 В. 3 Г. 2 Д. 1 [4,108; коментар]

57.@ У дитини 2-х років зубна формула відповідає середньовіковій. Яку кількість молочних зубів має дитина?

А. 16 Б. 18 В. 20 Г. 28 Д. 32 [4,108; коментар]

Групи здоров’я дітей

58. Дитина 6-ти років. За рік спостереження хворіла на гострі респіраторні вірусні інфекції 2 рази по 8 днів. Фізичний розвиток задовільний. Визначити групу здоров’я.

А. I Б. II В. III (a) Г. III (б) Д. III (в) [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

59.@* У школі після проведення поглибленого медичного огляду в 5-му класі дітей розподілено на групи здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають функціональні та морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, і дітей, що часто хворіють.

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

60.* Хлопчик 11-ти років за останній рік п’ять разів хворів на гострі респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я належить хлопчик?

A. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

61.@ У дитини дошкільного віку встановлено гармонійний фізичний розвиток і відповідність біологічного віку календарному. Хронічних захворювань немає. Протягом року 5 разів хворіла на гострі захворювання. До якої групи здоров’я слід віднести цю дитину?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

62.* Оцінка фізичного розвитку дитини дошкільного віку свідчить: функціональний розвиток середній, за масою тіла й обводом грудної клітки гармонійний, біологічний вік відповідає календарному. Хронічні захворювання відсутні. Протягом року 5 разів хворіла на гострі респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я належить дитина?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

63. При проведенні поглибленого медичного огляду дівчинки хронічних захворювань і мор-фологічних відхилень не виявлено. Фізичний і психічний розвиток відповідають віку. Фізич-ний розвиток гармонійний. Протягом року хворіла 4 рази на гостру респіраторну вірусну інфекцію, гостру катаральну ангіну, грип. Дo якої групи здоров’я належить дівчинка?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

64.* При оцінці фізичного розвитку хлопчика встановлено, що його маса тіла за шкалами регресії менша, ніж М–2σR. Хронічна патологія відсутня. До якої групи здоров’я належить хлопчик?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

65. У хлопчика 11-ти років зріст 148 см (+1,5σ), маса тіла 42 кг (+1,9σ), обвід грудної клітки 70 см (+1σ). Хворіє на гострі респіраторні захворювання 4-5 разів на рік. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров’я можна віднести дитину?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

66.* У хлопчика 11-ти років довжина тіла 128 см (–2,6σ), маса тіла 35 кг (+1,2σR), обвід грудної клітки 70 см (+1,8σR). Хворів на ГРВІ 5 разів за рік. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров’я належить хлопчик?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

67. Хлопчик 12-ти років скаржиться на головний біль, запаморочення упродовж останнього року. Хворів на гострі респіраторні захворювання 5 разів протягом року. Об’єктивно: маса тіла 46 кг, зріст 156 см (у межах ±σ), правильної тілобудови, задовільного харчування, шкіра чиста. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров’я належить хлопчик?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

68.* Хлопчик 12-ти років має обтяжливий біологічний анамнез, деякі функціональні порушення, протягом останнього року хворів на ГРВІ 5 разів. Об’єктивно: зріст 156 см (у межах ±σ), маса тіла 46 кг, обвід грудної клітки 74 см (у межах ±σR). Будова тіла правильна, задовільної вгодованості, шкіра чиста. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров’я належить хлопчик?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

69.* Дівчинка 5-ти років має середній рівень фізичного розвитку, маса тіла М+1,9σR, обвід грудної клітки М+1,6σR, підшкірна жирова клітковина 3 см, кістяк тонкий, мускулатура середнього розвитку, життєва ємкість легень і м’язова сила правої та лівої кисті відповідають віку дитини (М+0,9σ). Протягом року дівчинка хворіла на грип, гострий бронхіт, кір, гостру пневмонію. До якої групи за станом здоров’я слід віднести дівчинку?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

70. Хлопчик 12-ти років має деякі функціональні, морфологічні відхилення (міопія 0,5D) та знижену опірність організму. Хронічні захворювання відсутні. За останній рік 5 разів хворів на респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я можна віднести цього хлопчика?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

71. Дівчинка 13-ти років має незначні функціональні та морфологічні відхилення: міопія 1,0D, знижена опірність організму. Хронічних захворювань немає. За останній рік 4 рази хворіла на респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я належить дівчинка?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

72. Дівчинка 8-ми років має середній фізичний розвиток за морфологічними показниками. Хронічні захворювання відсутні. При офтальмологічному обстеженні виявлена міопія слабкого ступеня (1,0D). За останній рік двічі хворіла на респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я належить дівчинка?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

73.@* Під час поглибленого щорічного медичного огляду школяра 9-ти років встановлено: середній фізичний розвиток, міопія 1,5D, тричі на рік хворів на гострі респіраторні захворювання. З боку інших органів і систем відхилень не виявлено. До якої групи здоров’я необхідно віднести цього школяра?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

74. Хлопчик 13-ти років має відхилення у фізичному розвитку: маса тіла нижче середньої вікової норми. В анамнезі тубінфікування. При огляді окулістом поставлено діагноз: міопія слабкого ступеня. До якої групи здоров’я належить дитина?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

75. Комплексна оцінка здоров’я дітей, які проживають у Закарпатському регіоні України, по-казала, що в 20% обстежених спостерігалося збільшення часток щитоподібної залози (залозу видно під час ковтання), 15% дітей мали низький рівень фізичного розвитку. Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, складає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров’я відносяться діти з цією патологією? Які заходи необхідно передбачити для поліпшення ситуації?

А. ІІ група здоров’я, використовувати йодовану сіль. Б. ІІІ група здоров’я, використовувати йодовану сіль. В. IV група здоров’я, відселити дітей з району проживання. Г. ІІІ група здоров’я, призначити препарати, що підвищують функцію щитоподібної залози. Д. ІІ група здоров’я, функціональний стан залози в межах вікової норми. [13; 14,79; коментар]

76.* У класі середньої школи навчаються 38 школярів. Протягом року 4 учні не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 – двічі, 6 – тричі, 5 – 4 рази, 2 – 5 разів, 1 – 6 разів і 1 – 8 разів. Скільки учнів у класі належать до групи дітей, які часто хворіють?

А. 15 Б. 9 В. 4 Г. 2 Д. 1 [2,111; коментар]

77. Під час медичного обстеження школярів 6-го класу в 12-ти учнів відмічено зниження маси тіла та зросту, у 10-х – зниження показників динамометрії та спірометрії, у 3-х – хронічні захворювання в стадії компенсації. Яку кількість учнів необхідно зарахувати до групи ризику за станом здоров’я?

А. 25 Б. 15 В. 12 Г. 10 Д. 3 [Коментар]

78. В результаті проведення медогляду виділена група дітей, які, незважаючи на наявність хронічних захворювань, рідко хворіють на гострі захворювання, добре себе почувають і мають високу працездатність. До якої групи здоров’я слід віднести цю категорію дітей?

А. Особи, які мають хронічні захворювання в стадії компенсації. Б. Особи, які мають хроніч-ні захворювання в стадії субкомпенсації. В. Особи, які мають низьку фізичну підготовле-ність. Г. Особи, які часто та тривало хворіють. Д. Особи, які не мають хронічних захворю-вань. [2,109; 3,31; 6,394; 9,10; 12; 13]

79. Дитина 9-ти років з діагнозом хронічний тонзиліт знаходиться на диспансерному обліку. За рік спостереження хвороба загострилася один раз. Фізичний розвиток задовільний. Загальний стан не порушений. Визначити групу здоров’я.

А. І Б. II В. ІІI(а) Г. III (б) Д. III (в) [2,109-110; 3,30-31; 9,10; 12; 13; коментар]

80.@* Під час медичного огляду учня 3-го класу встановлено: біологічний вік відповідає ка-лендарному, дисгармонійний фізичний розвиток, наявний компенсований хронічний бронхіт. Функціональні зміни з боку інших органів відсутні. До якої групи здоров’я належить учень?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [13; коментар]

81.@* В учня 4-го класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає на хронічний бронхіт в стадії компенсації. Упродовж року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров’я належить хлопчик?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [12; 13; коментар]

82. В учня 4-го класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає на хронічний бронхіт. Упродовж року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров’я належить хлопчик?

А. I Б.В. ІII Г. IV Д. V [Коментар]

83. У дитини 12-ти років в анамнезі хронічний холецистит. Протягом 3-х останніх років загострень немає. Дитина обстежена, здорова. Визначити групу здоров’я дитини.

А. І група. Б. ІІ група. В. Залишити в ІІІ-й групі. Г. Підлягає зняттю з диспансерного обліку. Д. Диспансеризації не підлягає. [Коментар]

84. Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики й обчислю-вальної техніки працюють упродовж 40 хв за одним персональним комп’ютером. Наприкінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функції зору. За період навчання у школі в 17% учнів діагностовано міопію слабкого та середнього ступеня, астигматизм. Визначте групу здоров’я учнів і заходи профілактики порушень зору.

А. Група здоров’я ІІ, обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 25 хв, забезпечити кожного учня окремим робочим місцем. Б. Група здоров’я ІІ, обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 20 хв. В. Група здоров’я ІІІ, забезпечити кожного учня окремим робочим місцем. Г. Група здоров’я ІІІ, заборонити роботу на персональних комп’ютерах. Д. Група здоров’я ІІІ, обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 10 хв. [Коментар]

85. Хлопчик 12-ти років має гармонійний фізичний розвиток. За минулий рік тричі хворів на гострі респіраторні захворювання. На поглибленому медичному огляді виявлено анемію та міопію 3,5D. До якої групи здоров’я слід віднести дитину?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [Коментар]

86.* Дівчинка 10-ти років має середній, гармонійний за масою тіла й обводом грудної клітки фізичний розвиток. За минулий рік двічі хворіла на ГРЗ. Поглиблений медичний огляд виявив наявність карієсу середньої активності та міопії 4,5D. До якої групи здоров’я слід віднести дівчинку?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [12; 13; коментар]

87. Після проведення поглибленого медичного огляду в 6-му класі дітей розподілено на групи здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають нормальний фізичний розвиток і декомпенсовану форму карієсу зубів?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [13; коментар]

88. У підлітка 14-ти років систолічний артеріальний тиск не перевищує 90 мм рт.ст., скарги на підвищену пітливість, головний біль, тахікардію або брадикардію. Визначити стан і групу здоров’я підлітка, рекомендації з організації його фізичного виховання та трудового навчання.

А. Вегетосудинна дистонія за гіпотонічним типом, ІІІ група здоров’я, заняття з фізвиховання за спеціальною програмою, на уроках праці фізичне навантаження має відповідати функціональним можливостям організму. Б. Перехідна фаза підліткового віку, заняття з фізвиховання за програмою основної групи. В. Вегетосудинна дистонія, ІІ група здоров’я, заняття з фізвиховання за програмою підготовчої групи. Г. Початкова фаза статевого розвитку, обмежити фізичне навантаження. Д. Вегетосудинна дистонія за гіпертонічним типом, провести медичне обстеження за спеціальною програмою, взяти на диспансерний облік. [2,75,175,246; 3,87-88; 16; коментар]

89. Із контингенту дітей, що належать до ІІІ-ої групи здоров’я, троє одужали від хронічних захворювань і були зняті з диспансерного обліку. Оцінити правильність дій педіатра.

А. Дії неправильні, необхідно перевести дітей у ІІ-у групу здоров’я. Б. Дії правильні, діти обліку не підлягають. В. Дії неправильні, необхідно перевести дітей у І-у групу здоров’я. Г. Діти повинні залишатися у ІІІ-й групі здоров’я. Д. Дії неправильні, діти повинні знаходитися під спостереженням спеціалістів з профілю патології. [Коментар]

90. В результаті проведення періодичного медогляду дітей дошкільного віку виділена група дітей, які мали хронічні захворювання, часто хворіли, а також мали знижену працездатність. До якої групи здоров’я слід віднести цю категорію дітей?

А. Особи, які мають хронічні захворювання в стадії субкомпенсації. Б. Особи, які мають ни-

зьку фізичну підготовку. В. Особи, які часто та тривало хворіють. Г. Особи, які не мають відхилень у функціональному стані основних органів і систем організму. Д. Особи, які мають хронічні захворювання в стадії декомпенсації. [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]91.* Визначити групу здоров’я школяра, який страждає на ревмокардит в стадії субкомпенсації?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

92.@ Дитина 6-ти років знаходиться на диспансерному обліку в кардіоревматолога з приводу вродженої вади серця у стадії субкомпенсації. До якої групи здоров’я слід віднести дитину?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13; коментар]

93. Дівчинка 14-ти років хвора на хронічне захворювання – бронхіальну астму в стадії субкомпенсації. За останній рік тричі хворіла на пневмонію. Яка група здоров’я у дівчинки?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [2,109-110; 12; 13; коментар]

94. У хлопчика 13-ти років бронхоектатична хвороба, кожний рік пневмонія. До якої групи здоров’я слід віднести дитину?

А. V Б. ІV В. ІІІ Г. ІІ Д. І [13; 16,Т.1,311-315; коментар]

95.* Під час медичного огляду школяра 14-ти років виявлено хронічний холецистит у стані субкомпенсації, короткозорість слабкого ступеня, карієс середньої активності, знижену працездатність. До якої групи здоров’я слід віднести школяра?

А. V Б. ІV В. ІІІ Г. ІІ Д. І [13; коментар]

96.* В одного з учнів 8-го класу лікар встановив наявність гіпертрофії мигдаликів ІІІ-го ступеня, хронічний риніт і вегетосудинну дистонію. Функціональні можливості організму знижені. До якої групи здоров’я належить учень?

А. І Б. ІІ В. ІІІ Г. ІV Д. V [13; 17,87; коментар]
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка