Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка34/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

КОМЕНТАРІ
1. Правильна відповідь відсутня, оскільки у 6-річних дітей рухова активність дрібних м’язів кисті, концентрація нервових процесів і розвиток другої сигнальної системи знаходяться в стадії формування і не завершуються остаточно навіть в 7 років [1,55; 2,67,69,71,73; 3,85].

2. Правильна відповідь відсутня, оскільки причиною виникнення сколіозу вважають слабкість глибоких м’язів спини, які зазнають тривалого статичного навантаження під час сидіння за партою, особливо при неправильній робочій позі учня [2,71-72].

5. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки при побудові раціонального режиму дня, окрім анатомо-фізіологічних особливостей дітей, зокрема функціонального стану вищої нервової діяльності, добових коливань фізіологічних функцій і працездатності (періодів працездатності), стану здоров’я (групи здоров’я), повинні враховуватися клімато-географічні умови, передусім пора року, координати місцевості, які впливають на біоритмальну активність дітей, а також умови, в яких відбувається діяльність дітей (правильні відповіді А, Г, Д) [1,138-139,142-143; 2,119-123; 3,78,80].

6. Відповідь правильна як найбільш вичерпна [1,112,133,138,142; 2,123].

7. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки наведені компоненти режиму необхідні для забезпечення вегетативних і, водночас, фізіологічних потреб організму дитини, а дотримання вимог до тривалості та чергування основних елементів режиму в різні вікові періоди визначає його раціональність [1,132-135,138; 2,122-123; 3,79-80,85].

9. Відповідь правильна, оскільки відповідає гігієнічним вимогам лише тривалість перебування на свіжому повітрі [2,132-134,136; 6,443; 7,розд.9].

10. Відповідь правильна, оскільки тривалість підготовки домашніх завдань учнем 3-го класу повинна становити 1 год 10 хв [7,розд.9].

12. Відповідь близька до правильної, оскільки найпоширеніші методи (сигмальних відхилень від середньої арифметичної, шкал регресії, комплексний метод) передбачають оцінку фізичного розвитку дітей за трьома показниками: зростом, масою тіла й обводом грудної клітки [6,400-404; 8,230-233].

14. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки до антропометричних (соматометричних) ознак фізичного розвитку, окрім життєвої ємкості легень (фізіометрична ознака), не належать форма грудної клітки та хребта (соматоскопічні або антропоскопічні ознаки) [6,397-399; 8,221].

18. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки з усього розмаїття ознак фізичного розвитку, окрім зросту, обов’язково визначають масу тіла, а для дітей дошкільного віку – показники розвитку моторики [11,6].

19. Відповідь правильна, оскільки при сутулуватій поставі глибина шийного вигину хребта збільшується, а поперекового – зменшується (у молодшому шкільному віці при правильній поставі вони становлять 3-4 см) [9,30].

20. Відповідь правильна, оскільки при кіфотичній поставі глибина шийного та поперекового вигинів хребта збільшуються [9,31; 10,28].

21. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні ознаки, відсутні при передньозадньому викривленні хребта (лордозі, кіфозі) [9,27].

22. Тест має дві близькі до правильної відповіді, оскільки кут викривлення хребта при сколіозі ІІІ-го ступеня становить 30-50о, ІV-го ступеня – більше 50о, отже у дівчинки сколіоз ІІІ-го ступеня [10,32].

23. Відповідь правильна, оскільки у пубертатному віці відбувається бурхливий ріст кістяка, що сприяє прогресуванню сколіозу [1,89].

24. Правильна відповідь відсутня, оскільки відсоток висоти склепіння стопи до її довжини визначають методом подометрії за допомогою спрощеного стопоміра Фридланда (у разі пласкої стопи становить менше 25%) [10,33-34]. Разом з тим методом плантографії Штрітера, яким визначають відсоткове відношення довжини частини перпендикуляра (проведеного через середину відбитку стопи до дотичної між точками внутрішнього її краю, що найбільше виступають), яка пройшла через відбиток, до усієї його довжини (у разі пласкої стопи становить понад 60%), відповідь правильна [8,226; 9,33].

25, 26. Відповіді близькі до правильної, оскільки сигмальні відхилення за однією з трьох основних соматометричних ознак свідчить лише про ступінь відхилення саме цієї ознаки від середньої арифметичної, але не дозволяють сукупно оцінити ступінь і пропорційність фізичного розвитку дитини [6,400-401; 8,231].

27, 28. Відповіді близькі до правильної, оскільки фізичний розвиток хлопчиків вище середнього за зростом, середній за масою тіла й обводом грудної клітки, непропорційний (крайні сигмальні відхилення віддалені одне від одного більше, ніж на 1σ: у першому тесті [+1,2σ – (–0,5σ) = 1,7σ], у другому – [+2σ – (–0,2σ) = 2,2σ] [6,400-401; 8,231].

29. Тест має дві правильні відповіді, оскільки для оцінки гармонійності розвитку спочатку обчислюють коефіцієнт кореляції, а потім на його основі коефіцієнт і сигму регресії [2,96; 8,233].

30. Тест має дві правильні відповіді, оскільки для оцінки гармонійності, окрім розвитку м’язів, оцінюють ступінь жировідкладення [8,233; 10,57].

32. Відповідь правильна, оскільки при гармонійному фізичному розвитку маса тіла й обвід грудної клітки відрізняються від належних (що відповідають зросту за шкалою регресії) в межах М±1,0σR [6,402-403; 8,233-234; 9,48].

34. Відповідь близька до правильної, оскільки при зрості вище середнього (за сигмальними відхиленнями) маса тіла хлопчика за шкалою регресії на 1,5σR вища від належної, а обвід грудної клітки істотно не відрізняється від належного при такому зрості (правильна відпо-відь – фізичний розвиток за зростом вище середнього, дисгармонійний за рахунок надлишку маси тіла, очевидно, за рахунок надмірного жировідкладення) [6,402-403; 8,233-234; 9,48].

35, 36. Відповіді близькі до правильних, оскільки при зрості нижче середнього (за сигмальними відхиленнями) маса тіла й обвід грудної клітки хлопчиків за шкалою регресії істотно не відрізняються від належних при такому зрості (правильна відповідь – фізичний розвиток нижче середнього за зростом, гармонійний) [6,402-403; 8,233-234; 9,48].

37. Відповідь близька до правильної, оскільки при середньому зрості (за сигмальними від-хиленнями) маса тіла й обвід грудної клітки дівчинки за шкалою регресії на 1,9σR і 1,8σR ви-щі від належних при такому зрості. Отже, правильна відповідь – фізичний розвиток за зрос-том середній, дисгармонійний за рахунок надлишку маси тіла (надмірного жировідкладення) та збільшення обводу грудної клітки. Разом з тим функціональні показники під час оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії не застосовуються [6,402-403; 8,233-234; 9,48].

38. Правильна відповідь відсутня, оскільки під час оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії не може застосовуватися шкала, прийнята для оцінки фізичного розвитку за методом сигмальних відхилень від середньої арифметичної (правильна відповідь – фізичний розвиток за зростом вище середнього, гармонійний) [6,402-403; 8,233-234; 9,48].

39. Правильна відповідь відсутня, оскільки у завданні йдеться про оцінку фізичного розвитку за шкалою регресії, а відповіді подаються за сигмальними відхиленнями від середньої арифметичної. Для оцінки фізичного розвитку за шкалою регресії бракує належної маси тіла й обводу грудної клітки, які відповідають фактичному зросту дитини і визначаються за таблицями місцевих стандартів – шкалами регресії за зростом. Розраховану різницю між фактичними і належними показниками маси (обводу) ділять на відповідні часткові σR і отримують відхилення, виражені у частках σR, за якими проводять оцінку фізичного розвитку. Якщо припустити, що під назвою часткових сигм регресії фігурують відхилення, виражені у частках σR, то фізичний розвиток при середньому зрості (за сигмальними відхиленнями) гармонійний за масою тіла та дисгармонійний за рахунок збільшення ОГК [6, 402-403,405; 8,233-234; 9,48].

40. Відповідь правильна, оскільки при комплексній оцінці фізичного розвитку фізіометричні ознаки оцінюють не в кореляційному зв’язку з соматометричними ознаками, а ізольовано, за сигмальними відхиленнями від вікових стандартів [2,105; 9,48].

41. Відповідь близька до правильної, оскільки для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини, окрім основних соматометричних показників (зріст, маса тіла, обвід грудної клітки) та їх співвідношень, досліджують фізіометричні ознаки (м’язова сила кисті, життєва ємкість легень), а динаміка маси тіла, терміни зміни зубів, осифікація кисті, розвиток статевих ознак належать до показників біологічного розвитку [6,403; 9,45-47].

44. Відповідь не правильна, оскільки в середньому шкільному віці найбільшої інформативності як показник фізичного розвитку набувають щорічне збільшення зросту та розвиток вторинних статевих ознак (правильні відповіді А і В) [1,64-65; 3,37-38].

45. Відповідь близька до правильної, оскільки рентгенологічні дослідження кисті проводять лише для підтвердження істотних відхилень рівня біологічного розвитку [2,103], проте в середньому шкільному віці цей показник втрачає інформативність [1,64-65; 3,37-38].

49, 50, 51. Тести не коректні, оскільки комплексна оцінка фізичного розвитку дітей передбачає оцінку біологічного віку, проте необхідні для цього показники відсутні. Порівняння зросту, маси тіла й обводу грудної клітки зі стандартними показниками виконано за методом сигмальних відхилень від середньої арифметичної (комплексний метод передбачає оцінку гармонійності за шкалами регресії). Якщо припустити, що відповідність маси тіла й обводу грудної клітки належним для певного зросту визначалася за шкалами регресії та з урахуванням наведених ступенів розвитку функціональних ознак (окрім останнього теста, оскільки методикою комплексної оцінки не передбачений варіант сукупної оцінки морфологічних показників у межах від М+1,1σR до М+2σR і функціональних ознак у межах +2,1σR і вище), відповіді близькі до правильних (відсутня причина дисгармонійності) виключно за морфо-функціональними показниками без урахування біологічного віку дітей [2, 105-107; 6,403-404; 8,236; 9,46-50].

52. Відповідь близька до правильної (маса тіла та обвід грудної клітки нижчі від належних для певного зросту на –1,35σR і –1,2σR відповідно, що насправді свідчить про дисгармонійний розвиток), оскільки не містить оцінки біологічного віку, функціональних показників і причини дисгармонійності (правильна відповідь – фізичний розвиток дівчинки відповідає вікові, дисгармонійний за рахунок недостатньої маси тіла й обводу грудної клітки, середній функціональний розвиток) [2,105,107; 6,403-404; 8,236; 9,46-50].

53. Відповідь близька до правильної (маса й обвід грудної клітки відрізняються від належних для певного зросту не більше ніж на 1σR), оскільки не містить повного формулювання (правильна відповідь – фізичний розвиток хлопчика відповідає вікові, гармонійний, функціональний розвиток середній) [2,105,107; 6,403-404; 8,236; 9,46-50].

54. Відповідь близька до правильної (такий показник біологічного віку як кількість постійних зубів істотно не відрізняється від вікових стандартів, маса тіла й обвід грудної клітки відповідають належним для певного зросту, життєва ємкість легень і м’язова сила кистей рук знаходяться в межах середніх величин), оскільки не містить вичерпного формулювання. Правильна відповідь – фізичний розвиток дівчинки відповідає вікові (або біологічний вік відповідає календарному), гармонійний, функціональний розвиток середній [2,105,107; 6,403-404; 8,236; 9,46-50].

55. Відповідь правильна, оскільки процеси акселерації не можуть стосуватися лише однієї дитини (дівчинка суттєво відрізняється за рівнем фізичного розвитку від вікових стандартів), а харчовий фактор, заняття спортом, недоліки в гігієнічному вихованні не спроможні спричинити такий виражений вплив на ріст і, особливо, статевий розвиток [2,92].

56, 57. Відповіді правильні, оскільки кількість молочних зубів у дітей віком до 2-х років визначають за формулою N – 4, де N – число місяців [4,108].

58. Відповідь правильна (якщо під задовільним фізичним розвитком розуміти розвиток, який відповідає вікові), оскільки до І-ої групи здоров’я належать здорові діти, які не мають відхилень за всіма ознаками здоров’я: не хворіють за період спостереження або хворіють нечасто (до 4-х разів на рік), перебіг хвороби легкий, функціональний стан основних систем і органів без відхилень або з незначними відхиленнями, які не впливають на стан здоров’я та не потребують корекції, фізичний і нервово-психічний розвиток нормальний, відповідає вікові [2,109-110; 6,394; 12; 13].

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Відповіді правильні, оскільки до ІІ-ої

групи здоров’я належать здорові діти без хронічної патології з наявними функціональними та морфологічними зрушеннями (шум у серці, юнацька гіпертрофія серця, тахікардія, брадикардія, синусова аритмія, екстрасистолія; понижений систолічний артеріальний тиск у дітей 8-12 років до 80-85 мм рт.ст., 13-16 років до 90-95 мм рт.ст.; карієс середньої активності, початкові форми аномалій прикусу, дискінезія жовчних шляхів у стадії стійкої ремісії, гельмінтоз без ознак інтоксикації, протеїнурія за відсутності захворювань нирок, порушення менструального циклу в період становлення менструальної функції, гіпертрофія вилочкової залози, гіпертрофія щитоподібної залози І-ІІ ступеня, алергічні реакції, ексудативно-катаральний діатез без явищ екземи, анемізація за вмісту гемоглобіну 115-111 г/л, астенічні прояви, патологічні звички, порушення мови, вегетосудинна лабільність, міопія слабкого ступеня з рефракцією 0,5-3D, гіперметропія середнього ступеня з рефракцією 3,25-6D, астигматизм, акомодаційна косоокість; аденоїдні вегетації та викривлення носової перегородки, що не перешкоджають носовому диханню; гіпертрофія мигдаликів, якщо вони заповнюють 2/3 простору між піднебінними дужками та язичком; сприйняття шепітної мови на відстані 1-5 м, порушення постави, сплощення стопи, надлишок маси тіла на 10-19% за рахунок жировідкладення, маса тіла менше ніж М–2σR, загальна затримка фізичного розвитку при зрості менше ніж М–2σ та відставанні біологічного розвитку), а також діти, які часто (4 і більше разів на рік) хворіють [2,109-110; 6,394; 12; 13].75. Відповідь близька до правильної, оскільки за гіперплазії щитоподібної залози ІІ-го ступеня (залозу видно при ковтанні) – ІІ група здоров’я, низького рівня фізичного розвитку –ІІ група здоров’я, проте профілактика йододефіциту в ендемічних районах потребує, окрім застосування йодованої солі, обов’язкового призначення йодвмісних препаратів [14,79].

76. Відповідь правильна, оскільки до вказаної групи належать діти, які хворіють чотири і більше рази на рік (5+2+1+1=9) [2,111].

77. Правильна відповідь відсутня, оскільки групи ризику складають діти, які належать до ІІ-ої групи здоров’я (12+10=22) [3,31; 10,61].

79. Відповідь близька до правильної (до ІІІ-ої групи здоров’я належать хворі діти з хронічною патологією в стадії компенсації, зі збереженими функціональними можливостями організму, а нечасті загострення хронічного тонзиліту вказують на компенсований стан хвороби), оскільки ІІІ-ю та подальші групи здоров’я не прийнято позначати ІІІ(а), ІІІ(б), ІІІ(в) [2,109-110; 3,30-31; 9,10; 12; 13].

80, 81. Відповіді правильні, оскільки за дисгармонійного та різко дисгармонійного фізичного розвитку – ІІ група здоров’я, хронічного бронхіту в стадії компенсації – ІІІ група, а за наявності декількох захворювань чи відхилень остаточна оцінка стану здоров’я здійснюється за найважчим з них [13].

82. Тест має дві правильні відповіді, оскільки при хронічному бронхіті за відсутності клінічних і функціональних змін з боку органів дихання й інших систем – ІІІ група здоров’я, за їх наявності – ІV група [13].

83. Відповідь не правильна, оскільки дитина з хронічним холециститом в стадії стійкої клініко-лабораторної ремісії згідно із затвердженим МОЗ протоколом лікування цього захворювання підлягає диспансерному нагляду двічі на рік терміном до 5-ти років, а отже, залишається в ІІІ-й групі здоров’я (правильна відповідь В) [9,10; 13].

84. Тест має декілька близьких до правильної відповідей, оскільки діти з міопією слабкого ступеня й астигматизмом належать до ІІ-ої групи, міопією середнього ступеня й астигматизмом – до ІІІ-ої групи здоров’я [13], проте усі учні, у тому числі з міопією, потребують забезпечення окремим робочим місцем та обмеження тривалості роботи за комп’ютером до 25-30 хв [15,п.2,3,9.2].

85. Тест має дві правильні відповіді, оскільки за міопії 3,5D – ІІІ група здоров’я, анемії –група здоров’я залежить від рівня гемоглобіну в крові (110-108 г/л – ІІІ група, 107-80 г/л – IV група), а за наявності декількох захворювань остаточна оцінка стану здоров’я здійснюється за найважчими з них [13].

86. Відповідь правильна, оскільки при карієсі середньої активності – ІІ група здоров’я, міопії

від 3,25 до 6D – ІІІ група, а за наявності декількох захворювань остаточна оцінка стану здоров’я здійснюється за найважчим з них [13].87. Відповідь правильна, оскільки при карієсі високої активності – ІІІ група здоров’я [13], якщо під терміном некомпенсований карієс розуміти карієс високої активності.

88. Відповідь правильна, на що вказують специфічні симптоми вегетосудинної дистонії [2, 75,175,246; 13], за якої дитині показані заняття з фізвиховання у спеціальній групі та обмеження фізнавантажень на уроках праці [9,87-88].

89. Відповідь не правильна, оскільки після багатьох хронічних захворювань діти щонай-менше два роки залишаються під диспансерним наглядом спеціалістами за профілем патоло-гії, а при деяких захворюваннях з диспансерного нагляду взагалі не знімаються, отже, залишаються у ІІІ-й групі здоров’я (правильні відповіді Г і Д) [19,90-91,93-96,98].

90, 91, 92. Відповіді правильні, оскільки до ІV-ої групи здоров’я належать хворі діти з хронічною патологією, вродженими дефектами розвитку в стані субкомпенсації зі зниженими функціональними можливостями організму [2,109-110; 3,30-31; 6,394; 12; 13].

93. Відповідь правильна, оскільки при бронхіальній астмі в стадії субкомпенсації – ІV група здоров’я незалежно від частоти захворювань на гостру пневмонію (за хронічної пневмонії йшлося би про частоту її загострень) [2,109-110; 12; 13].

94. Відповідь правильна, оскільки поєднання бронхоектатичної хвороби зі щорічними пневмоніями, очевидно, свідчить про її субкомпенсований перебіг [13; 16,Т.1,311-315].

95. Відповідь правильна, оскільки за хронічного холециститу в субкомпенсованому стані – ІV група, короткозорості слабкого ступеня та карієсу середньої активності – ІІ група здоров’я, а за наявності декількох захворювань остаточна оцінка стану здоров’я здійснюється за найважчим з них [13].

96. Відповідь правильна, оскільки за наявності декількох захворювань, кожне з яких є підставою для віднесення дитини до ІІІ-ої групи здоров’я та знижує функціональні можливості організму, дитину необхідно віднести до ІV-ої групи здоров’я [13; 17,87].

97. Відповідь близька до правильної, оскільки згідно з [18,п.5.28,дод.10] відстань від дошкільних закладів до гаражів на 10 і менше автомобілів повинна становити не менше 15 м. Проводити провітрювання приміщень за цих умов недоцільно, прогулянки у парковій зоні ризиковано, зважаючи на вік дітей, а загартовування та штучна вітамінізація їжі належать до обов’язкових профілактичних заходів за будь-яких умов.

98. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім відстані від гаражів до дошкільних зак-ладів і шкіл, яка повинна становити 15-50 м залежно від кількості автомобілів у гаражі, не відповідає гігієнічним вимогам радіус обслуговування дошкільних установ і шкіл, який по-винен становити не більше 300 і 500 м відповідно [1,325; 7,п.2.4; 18,п.5.20,5.28,дод.10; 21,п.6,7].

101. Відповідь правильна, оскільки молодша ясельна група розрахована на перебування не більше 10-ти дітей [20,дод.1].

102. Відповідь правильна, оскільки кожна з семи наявних груп повинна мати окремий ігро-вий майданчик, а планування інших елементів відповідає вимогам [3,200-201; 21,п.5,8,10,11].

103. Відповідь правильна, оскільки майданчики за периметром необхідно оточувати кущами, а планування інших елементів відповідає вимогам [3,200-201; 21,8,9,10,19,20].

104. Відповідь правильна, оскільки поєднання ігрової та спальні допускається тільки для дітей дошкільних груп [2,339; 20,п.3.30].

105. Відповідь правильна, оскільки дошкільні установи обладнують витяжною вентиляцією з природним спонуканням [20,п.4.12; 21,п.37,39,41].

108. Відповідь правильна, оскільки за найефективнішого провітрювання для профілактики застудних захворювань у дітей перепади температур упродовж доби не повинні перевищувати 2-3оС [8,15; 10,72].

109, 110. Відповіді не правильні, оскільки оптимальний температурний режим у групових дошкільних груп в дитячих установах, розташованих у III-IV кліматичному районі, становить 20-21оС (правильні відповіді Г) [8,194; 21,п.42].

111. Відповідь правильна, оскільки в групових дошкільних груп (в ясельних групах ці примі-

щення носять назву ігрових) норми температури повітря в ІІІ-ІV кліматичних районах коливаються в межах 19-21оС, вологості – 40-55%, швидкості руху повітря – 0,1-0,3 м/с [8, 30-31,194; 21,п.42,45].112. Відповідь не правильна, оскільки підвищена швидкість руху повітря (в нормі 0,1-0,3 м/с) сприятиме охолодженню дітей (правильна відповідь В) [8,30-31,194].

114. Відповідь правильна [2,397-398], проте цей показник у приміщеннях дитячих дошкільних установ нормативними документами не передбачений [21,розд.4].

117. Відповідь правильна, оскільки на попередньому занятті з фізвиховання сформувався кисневий “борг”, який спричинив розвиток передчасної втоми на важкому занятті з математики [1,154-155].

118. Відповідь правильна, оскільки тривалість занять у середній дошкільній групі не повинна перевищувати 20 хв, занять фізкультурою – 20-25 хв [8,212-213; 21,п.106,112].

119. Відповідь правильна, оскільки існує прямий зв’язок між факторами ризику в біологічному та соціальному анамнезі дітей (у перші три роки життя найбільш значущі токсикози вагітності у матері, відхилення від вікових режимів у домашніх умовах) і важкістю перебігу адаптаційного процесу (розрізняють важкий, середньої важкості, легкий перебіг) [22,40-41,122-123].

120. Відповідь правильна, оскільки у дітей з легкою адаптацією апетит і засинання нормалізується на 5-10 день перебування у дошкільній установі, сон та емоційний стан відновлюється лише на 15-20 день [22,68].

121. Відповідь правильна як найбільш вичерпна порівняно з відповідями Б і Д [3,155; 23, розд.2,п.4.5,5.6,5.7,5.9].

122. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім відсутності домішок отруйних речовин, сировина повинна мати відповідні фізико-хімічні властивості, технічну специфікацію й обов’язково пройти санітарну експертизу, у тому числі бактеріологічне обстеження [23,п.3.7,5.3,5.6,6].

125. Відповідь правильна, оскільки м’які набивні іграшки, які важко мити та дезинфікувати, забороняється використовувати у дитячих дошкільних установах з ігровою метою [8,206].

126. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім міжцентрової відстані, фактором ризи-ку несприятливого впливу іграшки на орган зору може стати сила збільшення, однак обидва показники згідно з чинними нормами не підлягають дослідженню. Маса іграшки відповідає гігієнічним вимогам, а перевищення нормованого запаху (1 бал) не становить небезпеки для здоров’я дітей, оскільки витяжка не містить токсичних речовин [10,207; 23,п.3.6,3.7,3.11,3.13].

129. Відповідь близька до правильної, оскільки рівні звуку від іграшки, призначеної для гри у приміщенні, не повинні перевищувати 65 дБА, для гри на відкритому повітрі – 75 дБА без зазначення відстані, на якій проводиться вимірювання [23,п.3.9].

132. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім відставання в біологічному розвитку, наявності дефектів вимови, відхилень у стані здоров’я, невиконання психофізіоло-гічних тестів, про неготовність дитини до навчання у школі свідчать наявність певних хронічних захворювань, що входять до переліку медичних протипоказань до зарахування у школу, зумовлюють низький рівень функціонального стану організму та дозволяють віднести дитину до ІІІ-ої групи здоров’я, а також істотне відставання у фізичному розвитку (правильні відповіді А, Б, Г, частково правильні В, Д) [25,Т.1,139; 26].

134. Тест має правильну і дві близькі до правильної відповіді, оскільки тест Керна-Ірасека належить до офіційно прийнятих психофізіологічних критеріїв визначення готовності дитини до навчання у школі, а про психічний розвиток дітей можуть свідчити деякі функціональні відхилення у центральній нервовій системі, зокрема співвідношення процесів збудження та гальмування [25,Т.1,139-141; 26].

135. Відповідь близька до правильної, оскільки готовність дитини до навчання оцінюють за комплексом медичних і психофізіологічних критеріїв, одним з яких є тест Керна-Ірасека [25,Т.1,139-141; 26].

139. Відповідь правильна, оскільки біологічний вік дитини відстає від календарного (медич-

ний критерій неготовності до навчання), низький результат теста вирізання кола (більше 1 хв) (психофізіологічний критерій неготовності до навчання), низькі показники механічної та образної пам’яті (менше 50%) за середніх результатів виконання теста Керна-Ірасека (до 9 балів), показників вербально-логічної пам’яті (в межах 50-80%) і вербально-логічного мислення (в межах 8-12 балів) [8,238-239; 25,Т.1,139-141; 26; 27,105-107].141. Відповідь правильна, оскільки комп’ютерні класи повинні розраховуватись не більше ніж на 12 учнів, а інші показники відповідають гігієнічним нормам [15,п.2.1-2.3].

142. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки устаткування приміщень, окрім забезпечення основного принципу – відповідності меблів зросту дітей, повинно відповідати віку дітей (класи для молодших школярів обладнують партами, навчальні кабінети для учнів середніх і старших класів – столами зі стільцями) та виду діяльності (кабінети фізики, хімії, біології обладнують спеціальними лабораторними столами, виробничі майстерні залежно від їх призначення – верстатами та станками) [7,п.8.2,8.3].

143. Правильна відповідь відсутня, оскільки за сучасним поділом шкільні меблі поділяють на 6 груп (І – для зростової групи дітей до 115 см, ІІ – до 130 см, ІІІ – 130-145 см, ІV – 146-160 см, V – 161-175 см, VІ – понад 175 см), згідно з яким правильна відповідь – парта групи ІІ [7,п.8.2].

144. Правильна відповідь відсутня, оскільки за сучасним поділом шкільні меблі поділяються на 6 груп (див. попередній тест), згідно з яким правильна відповідь – парти груп ІV і V залежно від кількості учнів відповідають зросту [7,п.8,2].

146. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім від’ємної дистанції сидіння, правильна поза учня за партою залежить від висоти стола та сидіння, різниця між якими визначає диференцію парти [10,192-193].

147. Правильна відповідь відсутня, оскільки поза учня за партою з додатною дистанцією сидіння передусім характеризується нахилом корпусу уперед, що сприяє виникненню сутулуватості та кіфозу, а не правобічного сколіозу, формування якого відбувається в позі з піднятим правим плечем, зокрема при збільшенні диференції парти [10,192-193].

150. Відповідь правильна, оскільки диференція парти має дорівнювати довжині ліктя вільно опущеної руки плюс 5-6 см [8,202; 10,193].

153. Правильна відповідь відсутня, оскільки повітряний куб на одного учня молодшого шкільного віку за годину (видихує 8-10 л СО2) становить 13,3-16,7 м3, старшого шкільного віку (10-20 л СО2) – 16,7-20 м3, а середнього шкільного віку – близько 17 м3 [2,383-384].

154. Відповідь правильна, оскільки в класах норми температури повітря коливаються в ме-жах 17-20оС, вологості – 40-55%, швидкості руху повітря – 0,1-0,3 м/с [7,п.5.5; 8,30-31,199].

156. Тест має всі правильні відповіді, оскільки, окрім температури шкіри, не менш об’єктивними показниками теплового стану організму є інтенсивність потовиділення, а частота дихання, пульс і артеріальний тиск, реакції центральної нервової системи, зокрема латентний період зоро- та слухомоторної реакцій, можуть застосовуватися як непрямі показники впливу несприятливого клімату на організм [8,35,39].

157. Відповідь правильна як найбільш вичерпна порівняно з відповіддю Д, оскільки показники працездатності та хронорефлексометрії є прямими показниками впливу будь-яких чинників, зокрема несприятливого мікроклімату, на функціональний стан центральної нервової системи [10,87,91].

159. Відповідь правильна як найбільш вичерпна порівняно з відповідями В і Г, оскільки за наведеними параметрами оцінку освітленості можна здійснити виключно геометричними ме-тодами. В іншій редакції відповідь не правильна, оскільки коефіцієнт природної освітленос-ті за наведеними параметрами визначити неможливо (правильна відповідь А) [8,92-94].

160. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім коефіцієнта природної освітленості (норма 1,5%), не відповідають гігієнічним вимогам кут падіння сонячних променів (не менше 27о) і кут отвору (не менше 5о) [7,п.4.2; 8,92-94].

161. Тест має дві правильні відповіді, оскільки для ламп розжарювання найбільш раціональні світильники відбитого світла, для люмінесцентних ламп – розсіяного світла [7,п.4.2; 8,198], а світильники повністю відбитого світла малоекономічні, що обмежує їх застосування [8,98].

165. Відповідь правильна, про що свідчать недостатня освітленість робочих місць (норма 150 лк), низька питома потужність освітлення 15 Вт/м2 (за норми 1040 Вт), а також нерівномірність освітлення (в класах площею 50 м2 рекомендується встановлювати 7-8 сві-тильників, розташованих на відстані 2,5-2,65 м в два ряди з трьома світильниками у кожному, а також перед дошкою та над останніми партами) [7,п.4.2].

166. Відповідь правильна, оскільки з наведених показників тільки вміст СО2 перевищує гігієнічні норми і свідчить про антропогенне забруднення повітря, яке призводить до зниження працездатності та виникнення болю голови [2,383; 7,п.4.1,4.2,5.5; 8,59-60;10,75].

167. Відповідь не правильна, оскільки об’єм повітря (повітряний куб) на одного учня середнього та старшого віку недостатній (правильна відповідь Г) [2,383-384]. Разом з тим вміст СО2 у приміщенні (0,1 мг/м3) не може бути нижчим, ніж в атмосферному повітрі (0,03% за об’ємом або 0,046% за масою або 591мг/м3) [28,Т.1,144].

168. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім недостатньої освітленості робочих місць, спричиненої північною орієнтацією вікон і можливим затіненням їх розташованими поруч будівлями [8,94], у бібліотеці підвищена температура повітря (норма 16-18оС) [7,п.5.5], а школярі, які щодня працюють у бібліотеці протягом 2-х годин, водночас зазнають впливу гіподинамії [3,91-92], що в комплексі призводить до розвитку втоми.

169. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки при складанні шкільного розкладу, окрім динаміки працездатності дітей, раціонального харчування та ступеня важкості пред-метів, ураховують початок занять і тривалість уроків (для перших класів становить 35 хв, 2-4-х – 40 хв, 5-11-х – 45 хв), відповідність діяльності (складність уроків) функціональним можливостям (динаміці працездатності), а також співвідношення державного та шкільного компонентів (факультативних занять) [7,п.9.2,9.4,9.5,9.6,9.10,дод.6].

170. Правильна відповідь відсутня, оскільки навчальне навантаження у 1-му класі повинно становити 20 год за 5-денного і 22,5 год за 6-денного навчального тижня, 2-му – 22-23 год, 3-му і 4-му – 23-24 год відповідно, отже, правильна відповідь – перевищує у всіх класах [7,п.9.2].

171. Тест має дві правильні відповіді, оскільки найбільший обсяг навчального навантаження повинен припадати на вівторок і середу [7,дод.6].

173. Правильна відповідь відсутня, оскільки розвантажувальний день для учнів старших класів не передбачений [7,п.9.6].

174. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім спарених уроків фізвиховання (не допускаються у початковій школі), перевищене граничне тижневе навантаження (у 3-му класі повинно становити 23/24 години), а українська мова як більш складний порівняно з фізвихованням і музикою предмет повинен проводитись на 2-3-му уроках. В іншій редакції відповідь правильна [7,п.9.2,9.5,дод.6].

175. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім перевищення граничного тижневого навантаження (у 6-ому класі повинно становити 31/32 години), скорочена тривалість великої перерви (після 2-го уроку 30 хв або по 20 хв після 2-го і 3-го уроків), а з урахуванням підйому працездатності на 2-3-му уроках нераціонально розташовані урок історії як найскладніший серед наведених і урок фізкультури, який разом з малюванням не належать до складних [7,п.9.2,9.7,дод.6]. В іншій редакції відповідь правильна незалежно від того, чи йдеться про кількість уроків протягом тижня або дня.

176, 177. Тести мають дві правильні відповіді, оскільки, окрім перевищення граничного тижневого навантаження за 5-денного навчального тижня (у 5-му класі повинно становити 28 год, у 8-му – 33 год), недоцільним видається проведення фізкультури на 3-му уроці (рівень працездатності, незважаючи на попередній важкий урок математики, залишається достатньо високим) [7,п.9.2,дод.6].

180. Правильна відповідь не відома, оскільки в навчальній літературі відсутня класифікація ступенів адаптації за показниками ЦНС. Сучасний підхід, за яким розрізняють чотири рівні адаптації (задовільна адаптація, її напруження, незадовільна адаптація та зрив останньої), базується на визначенні адаптаційного потенціалу за показниками функціонального стану серцево-судинної системи (частоти серцевих скорочень, систолічного та діастолічного артеріального тиску), антропометричними параметрами та віком дитини [Антропова М.В. и др. Физиология человека, 2000, Т.26, № 1, С.56-61].

181. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім психогігієни навчальних за-нять, не менш важливе значення для корекції адаптації першокласників до навчання мають раціонально складений розклад уроків (чергування предметів різного ступеня складності), добова рухова активність (локомоторна щільність режиму дня) [3,87-89,96].

182. Відповідь правильна, оскільки відповідь Б неповна; у відповідях В і Д згадані бактеріальне забруднення і назва, гігієнічні вимоги до яких не пред’являються; відповідь Г містить загальну умову (створення оптимальних умов для зорової роботи), для забезпечення якої проводиться гігієнічна експертиза навчального посібника [3,241-243; 10,201-203].

183. Відповідь правильна, оскільки кегль (розмір шрифту) був оцінений; при сучасному комп’ютерному наборі підручників відпала необхідність оцінки апрошу, який регулюється автоматично; у шкільних підручниках зазвичай петит (дрібний шрифт) обмежується, отже, не належить до основних параметрів [3,241-243; 10,199].

184. Тест має всі правильні відповіді, оскільки на рівень зорової функції впливають глянц, просвічуваність і колір паперу [3,232; 7,196-197].

188. Відповідь не правильна, оскільки при сучасному комп’ютерному наборі підручників один пункт кеглю залежить від використаної гарнітури шрифту і коливається в межах 0,15-0,18 (правильна відповідь А) або 0,23-0,25 мм [3,234-235]. Разом з тим за застарілими “Сани-тарными правилами по оформлению школьных учебников” № 1405-76 відповідь правильна.

189. Відповідь правильна, оскільки в книжці застосовано папір жовтого кольору за допустимої щільності набору [10,196,200].

190. Тест має дві правильні відповіді, оскільки не зрозуміло, в якої кількості дітей (окремих чи всіх) помічено ознаки втоми [1,202; 3,160].

191. Відповідь правильна за старим підходом до визначення групи фізичного виховання [1, 210; 2,246; 3,163; 4,87; 6,461]. Разом з тим за “Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури”, затвердженою наказом МОЗ і МОН України № 518/674 від 20.07.2009 р., після перенесених гострих захворювань – підготовча група.

192. Відповідь правильна за старим підходом до визначення групи фізичного виховання [3,163; 6,461]. Разом з тим за “Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури”, затвердженою наказом МОЗ і МОН України № 518/674 від 20.07.2009 р., за середнього рівня функціональних можливостей організму за пробою Руфьє – підготовча група, за низького рівня цих можливостей – спеціальна.

193. Відповідь правильна за старим підходом до визначення групи фізичного виховання [2, 246; 6,461]. Разом з тим за “Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури”, затвердженою наказом МОЗ і МОН України № 518/674 від 20.07.2009 р., після перенесеного інфекційного мононуклеозу – спеціальна група протягом 6-ти місяців, при анемії за вмісту гемоглобіну в крові 90-100 г/л – підготовча протягом 3-х місяців, за низького або середнього рівня функціональних можливостей – відповідно спеціальна чи підготовча групи.

194. Відповідь правильна, оскільки до підготовчої групи дитину з бронхіальною астмою відносять не раніше ніж через рік після останнього нападу за відсутності явищ дихальної недостатності у стані спокою та при фізичному навантаженні, до спеціальної – за відсутності явищ дихальної недостатності в спокої при неважкому перебігу нападів з частотою 1-2 рази на рік, до занять лікувальною фізкультурою – при частих нападах з явищами дихальної та серцево-судинної недостатності [2,249].

195. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім спеціальної групи фізичного виховання, хлопчик за відсутності частих загострень хронічного бронхіту (відповідна інформація у тесті відсутня) може бути зарахований до підготовчої групи [2,246; 3,87-88].

196. Відповідь не правильна, оскільки дітям з набутими деформаціями опорно-рухового апарату при суттєвих порушеннях функцій (у хлопчика відсутні опорна функція лівої ноги та активні рухи у лівому плечі) призначають заняття лікувальною фізкультурою, якщо вони здатні їх відвідувати (правильна відповідь Г) [2,246,253; 3,88].

197. Відповідь правильна, оскільки діти з ревматизмом, хронічним тонзилітом, виразковою хво-робою шлунка, порушеннями постави та мало треновані мають бути зараховані до спеціальної або підготовчої груп, а діти з порушеннями постави, зумовленими недоліками організації шкіль-ного та домашнього режиму, можуть займатися в основній групі [2,244-245,247-253; 9,87-88].

198. Відповідь правильна, оскільки йдеться про медичний контроль за відповідністю фізичних навантажень функціональним можливостям дітей, а не за розподілом дітей на групи до занять фізкультурою [1,200-204; 2,244-245].

200. Відповідь правильна, про що свідчить несуттєвий підйом фізіологічної кривої пульсу та швидка його стабілізація після занять при дотриманні вимог до частоти проведення уроків фізкультури, їх структури та місця у розкладі [1,202,205-206; 7,146].

202. Відповідь правильна, про що свідчать низькі результати у стрибках і бігу, зумовлені сут-тєвим переважанням занять у спортзалі та їх низькою моторною щільністю [1,205-206; 10,146].

203. Відповідь правильна, оскільки кількість локомоцій знаходиться в межах норми добової рухової активності (15-20 тис.), проте тривалість рухової компоненти значно скорочена (за норми 4-5 год) [1,197], що позначається на зменшенні енерговитрат (за нормами 2400 ккал або 10000 кДж) [29].

204. Відповідь правильна, оскільки остеохондропатія – асептичний некроз губчастої частини стегнової кістки потребує обмеження навантаження [24,Т.18,24-26].

205. Відповідь правильна, оскільки привали влаштовують через кожні 5 км при швидкості руху 2-2,5 км/год [30,599; 31].

206. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім систематичності, до принципів загартовування також належить нарощування сили (інтенсивності) впливу подразника [1, 223-224; 3,166-167].

208. Відповідь правильна як найбільш вичерпна порівняно з відповіддю А [1,226-227; 10,149-151].

210. Відповідь не правильна, оскільки контрастні процедури у дитячому віці призначають виключно здоровим загартованим дітям [2,232; 25,Т.1,112-113], а не хворим дітям, які відпо-чивають у лісовому санаторії. До обов’язкових і однаково доцільних оздоровчих заходів у санаторії належать ранкова гімнастика на свіжому повітрі, повітряні та сонячні ванни, душ, купання, обтирання, прогулянки на свіжому повітрі (правильні відповіді В, Г, Д) [3,168].

213. Відповідь правильна, оскільки в осінньо-зимову пору початкова температура води під час обливання повинна становити 34оС при температурі повітря 18-20оС і повільному (нещоденному) зниженні температури води для дітей ІІ-ої групи здоров’я з функціональними відхиленнями [1,228,230].

215. Відповідь не правильна, оскільки найпоширенішими є режими зниження температури на 1оС кожні 3 дні (близька до правильної відповідь В) [10,151] або на 2оС кожні 3-4 дні [25,Т.1,113].

216, 217. Тести мають дві правильні відповіді, оскільки у дітей дошкільного віку умовні рефлекси при припиненні загартування згасають надзвичайно швидко (5-7 днів) [1,224].

218. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім проби на холодовий подразник, ступінь загартовування оцінюють за показниками захворюваності на гострі респіраторні захворювання [3,166].

221. Відповідь правильна, оскільки максимальна маса вантажу для дівчат 15-ти років 6 кг, а інші вимоги до організації уроків праці дотримано [7,п.8.4].

223. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім санітарної характеристики професії та вимог до неї, при визначенні професійної придатності підлітка лікарю необхідно оцінити його фізичний розвиток і функціональні показники [2,186; 3,131,134,136; 11,146-151].

224. Відповідь близька до правильної [10,181], оскільки за сучасних умов посада підліткового лікаря-терапевта встановлюється за наявності на дільниці 2000 підлітків, а медичне забезпечення цього контингенту переважно покладається на дільничного терапевта (педіатра, сімейного лікаря) [32,271].

225. Відповідь близька до правильної [1,279; 10,150], оскільки за сучасних умов остаточний висновок може приймати дільничний терапевт (педіатр) [32,271].

226. Відповідь близька до правильної [1,281], оскільки “м’язовий” аналізатор у людини відсутній.

227. Відповідь правильна, оскільки професійна придатність підлітків, хворих на хронічні за-

захворювання, проводиться передусім на основі переліку медичних протипоказань до прийому на роботу та навчання [2,187; 33,дод.6].228. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім низького рівня фізичного розвитку, органічного ураження серця та функціональних зрушень серцево-судинної системи, хронічний тонзиліт з частими загостреннями може спричинити органічні ураження та функціональні зміни серцево-судинної системи, які не дозволять підлітку успішно працювати в умовах значного фізичного навантаження [11,148].

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка