Навчальний посібник для студентів відділення міжнародного права Київ 2011Сторінка3/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

В перекладознавстві вже давно виокремилися такі способи перекладу:


 1. перекодування (транскодування)– найпростіший і досить часто використовуваний на всіх рівнях перекладацької діяльності спосіб

відтворення форми та значення специфічних мовних одиниць мови

джерела засобами мови перекладу. Переважно застосовується на рівні

слова і рідше – ширших мовних одиниць. Має 2 види:

а) чиста транслітерація –збереження буквеної (а разом із тим і звукової)

структури мовної одиниці мови джерела у мові перекладу. Тільки транс-

літеруються: • багато власних імен: Adam Адам, Alfred Альфред, Adolph Адольф,

Amanda Аманда, Barbara Барбара, Debora Дебора, Chris Кріс, Emily Емі-

лі, Perry Перрі, Андрій Andriy, Микола Mykola, Модест Modest, Ніна Nina,

Павло Pavlo, Святослав Sviatoslav.


 • Прізвища людей: Adams Адамс, Barker Баркер, Emerson Емерсон, Faradey

Фарадей, Kipling Кіплінг, Lincoln Лінкольн, Milton Мільтон, Richardson

Річардсон; Адаменко Adamenko, Бевзенко Bevzenko, Демчук Demchuk,

Ревенко Revenko.


 • географічні назви: Atlanta Атланта, Australia Австралія, Boston Бостон,

London Лондон, Canada Канада, Karachi Карачі, Potomac Потомак (річка),

Colorado Колорадо, Полтава Poltava, Львів Lviv, Рівне Rivne, Крути Kruty. • інтернаціоналізми: atom атом, proton протон, algebra алгебра, computer

комп’ютер, electron електрон, bank банк, document документ, kilometer

кілометр, revolver револьвер. • реалії суспільно-політичного життя: cent цент, bucks бакси, dollar долар,

lord лорд, mister містер, miss міс, musicle мюзикл, shilling шилінг, tomahawk

томагавк, beafstake біфштекс, football футбол, гопак hopak, козак Kozak/

Cossack, гривня hryvnia, сало salo.

b) транскрибування - передача вимови, яка не збігається з написанням: • англ. власні назви й прізвища (оніми):

Ann Енн, Asa Ейса, Diana Дайєна, Eugene Юджін, Blair Блер, Galsworthy

Голсуорсі, Maugham Моем, Thackeray Текерей. • геогр. назви:

Blyborough Бліборо, Butley Батлі, Highdown Hill Гайдаун Гілл, Leicester

Лестер, Worchester Вустер.

c) адаптоване транскодування (перекладацька транскрипція) онімів та інтернаціональної лексики.

Інтернаціональні лексеми дещо змінюють у мові перекладу свою структуру/ морфологічну форму, зберігаючи ідентичне оригіналові значення (можливе скорочення афіксальних морфем apparatus - апарат, tuberculosis - туберкульоз,

Biologist- біолог; та доточування іншомовних лексем у мові перекладу:

Beefstake - біфштекс, pint- пінта, farm- ферма, apathy- апатія, exploit – експ-

луатувати).

2. Псевдоінтернаціональна лексика і підступність ії буквального перекладу

Часто недосвідчений перекладач з англійської мови може спійматися на занадто довірливому ставленні до окремих лексем, які, з першого погляду, цілком зов-

ні схожі (структурною формою) на справжні інтернаціоналізми. До того ж, такі слова є запозиченими з інших мов і тому сприймаються як справжні інтернаціоналізми, а ,отже, бувають спроби перекласти їх за допомогою транскодування (власне транслітерації чи транскрипції). При цьому робиться велика помилка

accurate =акуратний---точний

data=дата---дані

complexion=комплекція---колір обличчя

magazine=магазин----журнал; періодичне видання; склад боєприпасів;

кіно: бобіна.

Англійська мова має ще багато таких омонімічних українським, а насправді не інтернаціональних лексем, що здатні збити з пантелику перекладача –почат-

ківця: replica – точна копія чогось; brazil – пірит (мінерал), сірчаний колчедан;

Crony – вірний друг, товариш.

Поряд із такими випадковими за збігом звукової та орфографічної структури

словами, що схожі на деякі інтернаціональні слова, у мові перкладу існує вели-

ка кількість слів ідентичної звукової та орфографічної структури, які в одних контекстуальних оточеннях є справжніми інтернаціоналізмами, а в інших – псевдоінтернаціоналізмами:argument - доказ, довід, дискусія, аргумент.

Ужиті в першому значенні і без врахування саме того значення, яке такі сло-

ва мають в конкретному тексті оригіналу, вони роблять переклад недостовір-

ним, фальшивим. Тому всі слова, що мають у мові оригіналу та мові перекладу однакову звукову й орфографічну форму, але зовсім не однакове лексичне зна-

чення, називаються “хибними” чи “зрадливими друзями перекладача”:

artistмитець, художник, майстер своєї справи, артист, актор;

conductor – провідник (елект.), громовідвід, диригент, керівник, кондуктор;

engineer- машиніст, машинобудівник, сапер, конструктор, інженер;

moral – мораль, навчання, етичний, чемний, моральний;

total – загальний, сумарний, весь, сукупний, тотальний;

idea – думка, намір, план, поняття, ідея.

Інтернаціональне значення таких полісемантичних слів є далеко не завжди найпоширенішим. Тому кожен перекладач має бути надзвичайно уважним

до тексту і контекстуального значення псевдоінтернаціональних значень слів.

Тільки розпізнання контекстуального значення слова унеможливлює букваль-

ний, неправильний переклад таких багатозначних лексичних одиниць, хибних

друзів перекладача.3. Переклад на рівні слова /лексеми (Verbal translation)

Слово як лексична одиниця мови виконує роль позначувача предметів, понять,

явищ, дій, живих і неживих їстот, абстрактних понять. Воно має не тільки

свою фонетичну, але й морфологічну структуру, яка виражає його морфологічні

значення (рід, число, відмінок, особу, час, вид). Всі ці категоріальні морфологіч-

ні форми слова належить обов,язково і відповідно відтворити (залежно від мож-

ливостей мови) при перекладі. Тому треба розрізняти слово як одиницю мови,

тобто власне словникове /номінальне значення слова та його контекстуальне

значення (у різних морфологічних формах) у текстовому оточенні.

На рівні мовної стратифікації слово береться поза контекстом, у його лексич-

них значеннях. Слово ж у своєму синтаксичному /функціональному значенні

виступає тільки в конкретному контекстуальному оточенні. Саме з таким зна-

ченням стикається кожен в процесі фахового перекладу /тлумачення. Фахового перекладача/ тлумача слово може цікавити у звязку з його етимологією, сферою стилістичного вживання, образністю, наявністю синонімів, антонімів, тощо та

можливі способи реалізації цих значень слова за допомогою його найточніших відповідників у мові перекладу. Саме тоді він відшукає значення псевдоінтер-

національних чи полісемантичних слів.

До мовних одиниць лексичного рівня належать також усталені й ідіоматичні, фразеологічні вирази різної структури та різного значення:іменникової природи: Hobson’s choice - жодного вибору, like father like son –

яблуко від яблуні не далеко падає, дієслівні: to sit on the fence – займати ви-

чікувальну позицію; мати структуру речення: look before you leap – не спи-

тавши броду не лізь у воду; what can Mrs.Grundy say?- що скажуть люди;

Never say die – не падай духом. Ідіоматичну природу мають деякі власні назви, значення яких закріплене /усталене: Yankee – янкі/ американець; Макар Касян

(чоловік, що багато їсть).4. Переклад слова/ словоформи на фономорфологічному рівні

Лексичне значення слів може передаватися вкупі з їх фономорфологічною фор-

мою /структурою. Такий переклад лексем здійснюється в тих випадках,

коли одна із складових частин слова (чи обидві його частини) повністю зберігають лінгвістичну форму мови джерела у мові перекладу: anti-war - антивоєнний,counter-blow - контрудар, ex-king – екс-король, supercover - суперобкладинка, transcontinental - трансконтинентальний, publication- публікація, prolongation - пролонгація, web-site – веб-сторінка, cyberspace – кіберпростір.

5. Дослівний (послівний) переклад (word-for-word translation)

Для позначення цього поняття існують 3 англійські терміни: 1)word-for-word translation; 2) word-by-word translation; 3) word-to-word translation. Згідно кожного з них переклад здійснюється “від слова до слова” чи “слово за словом”. Мовні одиниці, що так перекладаються, є завжди ширші структурно, ніж ізольовано взяті слова. Іншими словами, це синтаксичні словосполучення та речення (ідіоми). Передбачається, що кожне слово у мовній одиниці перекладу має зберігати те саме місце, що й в оригіналі, оскільки слово перекладається за словом. Внаслідок такого перекладу часом може постати мовна одиниця – словосполучення або речення, в якому порядок слів не відповідає звичному порядкові слів, що властивий мові перекладу. У таких випадках виникає буквалістичний переклад:The student answering at the teachers table is my friend. – Студент, відвовідаючий біля вчителевого столу, є мій друг.

У перекладі повністю збережено порядок слів англійського речення, внаслідок чого воно сприймається як штучне, незвичне за будовою, тому що порядок слів у ньому суперечить стилістичній нормі українського літературного мовлення.

Такі переклади роблять переважно люди, котрі тільки починають вивчати іноземну мову і бояться відірватися від оригіналу. Єдино правильним достовірним перекладом буде: – Студент, що відповідає вчителю коло столу, – мій друг.

Найчастіше студент-початківець або учень піддається впливові мови оригіналу: у випадку англійських обставин часу, які не переносяться на останнє місце в реченні українського перекладу: Учора президент України повернувся із Франції до Києва. – Yesterday President of Ukraine returned from France to Kyiv.

Порядок розміщення членів речення у мові джерелі не збігається з англійським порядком слів у неемфатичних реченнях такого типу. Тому в літературному варіанті перекладу цього речення вимагається змінити місце обставини часу: President of Ukraine returned from France to Kyiv yesterday.

Не менш часто буквалістичний переклад створюється внаслідок дослівного перекладу лексем через незнання тих чи інших значень полісемантичних слів, або під впливом зрадливих друзів перекладача: The newly elected Mayor sent special instructions to all Kyivs utility services in connection with the emergency conditions in downtown.

Новообраний мер розіслав спеціальні інструкції всім комунальним службам у зв,язку із надзвичайним станом у нижньому місті.

Але в цьому реченні іменник instructions означає не інструкції, а розпорядження, downtown - зовсім не нижнє місто, яким, як відомо, історично завжди називався у Києві Подiл, а центр міста. Тому це речення має бути перекладене так: Новообраний мер Києва видав комунальним службам спеціальне розпорядження про дотримання санітарного стану в центрі міста.

Використання послідовного перекладу часто зумовлюється обмеженим володінням недосвідченим перекладачем мовою перекладу, найчастіше його лексикою та засобами вираження. Це можна помітити зокрема в художньому тексті в такому реченні: So Jackson left. He walked (Faulkner). Поза контекстом ці речення можуть мати 2 варіанти точного і достовірного перекладу:


 1. Отож Джексон покинув їх. Він пішов.

 2. Отож Джексон пішов. Пішки. Тим часом послівний переклад здійснюється без жодних трансформацій – Так Джексон залишив. Він пішов.

Значна кількість англійських загальних спеціальних та диз,юнктивних запитань взагалі не піддаються послівному перекладу, оскільки допоміжні слова в них do /does, did/didnt, is/isnt не мають в українській мові відповідників; Do you understand me? Ти мене розумієш? Розумієш ти мене? Isnt he here? Хіба /Невже він не тут? Doesn’t he know it? Він не знає цього? She speaks English, doesn’t she? Вона розмовляє по- англійськом, так?/ чи не так? Правда? /Правда ж?

Не відтворюються покомпонентно складові елементи аналітичних віддієслівних форм – виразників категоріальних значень часу, виду, способу: is/was being done/would have been done, will be being asked, having been read.6. Достовірний /Faithful переклад мовних одиниць

Досить значна кількість синтаксичних одиниць перекладаються слово в слово, просто трансплантуються (переносяться у своїй структурній цілісності з англійської мови в українську, як і з української): 1. усі сурядні словосполучення та багато складносурядних речень: boys and girls - хлопці й дівчата; to read and translate - читати й перекладати; neither books nor newspapers nor magazines - ні книжок, ні газет, ні журналів; to dance or to sing - танцювати чи співати; young but clever – молодий, але розумний; slow but sure – повільно, зате впевнено; so and so - так і сяк;

 2. різні прості й складні парадигматичні класи підрядних словосполучень та складнопідрядних речень, окремі усталені словосполучення та речення – ідіоми: He studies in Kyiv and his brother studies in Kharkiv. - Він навчається в Києві, а його брат навчається у Харкові.; We waited for him then but he arrived much later. - Ми очікували його тоді, але він прибув багато пізніше.; Neither fish nor flesh - Ні риба, ні м’ясо.

 3. підрядні словосполучення різних парадигматичних /морфологічних класів, що визначаються за підпорядковуючим словом /частиною мови:

а) іменникові (підпорядковуючий елемент – іменник): Peters sister – Петрова сестра; Kyiv parks – київські парки; Orange revolution – помаранчева революція; the holocaust of 1932/1933 in Ukraine – голодомор 1932 1933 року в Україні; victims of communist repressions – жертви комуністичних репресій;

б) прикметникові: eager to hear - радий чути; worth knowing - варто знати; red from anger - червоний від злості; good for all - добрий для всіх; cleverer than she - розумніший ніж вона;

в) числівникові: two of them – два з них; the first to answer - перший відповідати; ten for the rest - десять для решти; one from the group – один із групи;

г) займенникові: they all - вони всі; something new - щось нове; nothing interesting to say – нічого цікавого сказати;

д) дієслівні: to like reading – любити читати /читання, to know the boy – знати хлопця, to go home – іти додому; to want to sing – хотіти співати;

е) прислівникові: very well – дуже добре; later that evening пізніше того вечора; just not so – якраз не так;

є) слова категорії стану: afraid to answer – страшно відповідати; ashamed to ask – соромно запитувати.

Найбідніше представлений з-поміж парадигматичних класів підрядних речень останній, оскільки слова категорії стану англійської та української мов практично не співпадають морфологічно та лексично.7. Переклад окремих усталених та ідіоматичних словосполучень і речень

Багато усталених ідіоматичних словосполучень та речень також перекладаються дослівно, незважаючи на те, що вони бувають різними за своєю парадигматичною природою та структурою. Значна кількість ідіоматичних висловів, що запозичені різними іноземними мовами з якоїсь мертвої чи живої мови у тій самій структурній формі (порядку розміщення компонентів), стали повними еквівалентами: to cross /pass the Rubicon – перейти Рубікон; veni, vidi, vici – прийшов, побачив, переміг; The Ten Commandments – десять заповідей; prodigal son- блудний син; wise Solomon – мудрий Соломон; the fifth column (Гемінгвей) – п’ята колона (зрадники); cold war (амер. журналіст Ліпмен) - холодна війна; iron curtain (Черчілль) – залізна завіса; silent majority (слова президента Ніксона) – безмовна більшість (одностайне 100% голосування з усіх питань у СРСР).

Переважна більшість усталених словосполучень, що перекладаються послівно – анонімні усталені вирази різної морфологічної природи: дієслівні: to make a secret - робити секрет, таємницю; to make black white – робити чорне білим; to take part – брати участь; to swim with the stream – пливти за течією; to change horses in the midstream – міняти коней на переправі;

іменникові: second nature - друга натура; short memory – коротка пам’ять; white magic – біла магія.

Речення-ідіоми часто зберігають ідентичну структуру й значення у мові перекладу (прислів’я, приказки):Who talks much lies much. – Хто багато говорить, багато бреше; Whom the gods love dies young. – Кого боги люблять, той помирає молодим.

Таким чином, послівний переклад є далеко не однорідним поняттям і терміном. Механічне його застосування при перекладі синтаксичних одиниць часто руйнує їх структурну форму та зміст в одних випадках, в інших – створює буквалістичний варіант, в деяких випадках забезпечує літературний і достовірний варіант вільного чи усталеного словосполучення або речення.
Теоретичні питання, що виносяться для обговорення:

1.Транскодування:

А) чиста транслітерація;

Б) транскрибування;

В) адаптоване транскрибування.


 1. Псевдоінтернаціональна лексика і підступність ії буквального перекладу.

 2. Переклад на рівні слова /лексеми.

 3. Переклад слова/ словоформи на фономорфологічному рівні.

 4. Дослівний (послівний) переклад (word-for-word translation).

 5. Достовірний переклад мовних одиниць.

 6. Переклад окремих усталених та ідіоматичних словосполучень і речень.


Практичні завдання:

1Підберіть українські відповідники наступних англійських власних імен і назв:

Eugene Garside, Sophie Wilkins, Graham Hancock, James Dylan, Marion Edmonds, Howard Carter, Edward Westbury, Giles Plenderleith;

Tutankhamen, Moctezuma, Quetzalcoatl, Rosetta Stone, Xerxes, Zeus, Phidias, Euripides, Pyramid of Cheops, Menelaus;

Vintage Books, Random House of Canada Limited, United States Environmental Protection Agency, Hitachi, Ltd., Symantec Corporation.

2

Підберіть англійські відповідники наступних українських власних імен і назв:

Архип, Богдан, Валерій, Василь, В’ячеслав, Йосип, Михайло, Олексій, Филимон, Хома, Юхим, Яким, Віра, Галина, Ганна, Жанна, Катерина, Ксенія, Леся, Люба, Людмила, Надія, Оксана, Соломія, Таїсія, Уляна, Юлія, Андрійчук, Вирвикишка, Віталієнко, Горпищенко, Григораш, Жлуктенко, Жуйхліб, Кирп’юк, Марущак, Неїжмак, Ольжич, Печиборщ, Тягнирядно, Федюнишин, Цьох;

Виробниче об’єднання “Закарпатліс”, київська фірма побутових послуг “Світанок”, Укрмашинекспорт, Фонд державного майна України, Дніпропетровська фірма “Взуття”, Нікопольський завод молочних продуктов, Генеральне агентство з туризму Закарпатської області.

3Перекладіть на англійську мову виділені словосполучення, використовуючи прийом калькування:

Геополітичні концепції вже давно стали найважливішими факторами сучасної політики. Вони базуються на загальних принципах, які дозволяють легко проаналізувати ситуацію будь-якої окремої країни та будь-якого окремого регіона.

Два вихідних поняття в геополітиці – суша та море. Саме ці дві стихії – Земля та Вода – лежать в основі уявлення людини про земний простір. Переживаючи сушу та море, землю та воду, людина вступає в контакт із фундаментальними аспектами свого їснування. Суша – це стабільність, плотність, стійкість, простір як такий. Вода - це рухомість, м’якість, динаміка, час. На рівні глобальних геополітичних феноменів Суша та Море спричинили появу термінів: “таласократія” та “телурократія”, тобто “могутність завдяки морю” та “могутність завдяки суші”.

Будь-яка держава, будь-яка імперія засновує свою могутність на пріоритетному розвитку однієї з цих категорій. Перший передбачає наявність метрополії та колоній, другий – столицю та провінції на “спільній суші”. Проте проста на перший погляд схема такого розподілу одразу ускладнюється при накладанні елементів: пара “земля – море” дає ідеї “морської землі” (острівна геополітика) та “земної води” (річкова геополітика). При цьому статус Острова чи Континента зумовлюється не стільки на підставі їхнього географічного розміру, скільки на підставі типової свідомості населення. Так, геополітика США носить острівний характер, попри розміри Північної Америки, а Японія є прикладом континентального менталітета.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка