Навчальний посібник для студентів відділення міжнародного права Київ 2011Сторінка6/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тези лекції:1. Поняття трансформації в перекладі

В перекладацькій діяльності особливої важливості набувають інструменти, які перекладач збирається використати, щоб виконати адекватний переклад тексту. Проаналізувавши текст, перекладач починає трансформувати текст, написаний мовою джерела, змінюючи його таким чином, щоб він виконував ту саму комунікативну функцію в мові перекладу та у відповідній культурі. Таким чином, метою перекладу як особливого виду міжмовної та міжкультурної комунікації є трансформація тексту в такий спосіб, щоб повідомлення, створене перекладачем, мало той самий ефект на читача/слухача, що сприйматиме його мовою перекладу, який він має на читача/слухача, що сприймає цей текст мовою джерела. Переклад – інформаційний процес, тобто перекладач повинен передати інформацію, що міститься в тексті мовою джерела якамога повніше. Проте цього можна досягти лише за умови внесення певних структурних і семантичних змін. Ці зміни спричинені лексичними та граматичними відмінностями між мовами (в широкому розумінні - різницею між відповідними культурами) – трансформації в перекладі (Максімов 2006:111). Але деякі перекладознавці вважають трансформаціями виключно зміни в тексті перекладу на синтаксичному рівні (Мірам 2005: 78). 1. Граматичні трансформації в перекладі:

А) транспозиція – зміна порядку слів у фразах і реченнях внаслідок структурних розбіжностей вираження теми (найважливіших елементів головної інформації) й реми (розвитку теми) в різних мовах:

An old man was sitting by the side of the road – Біля краю дороги сидів старий.

A column 185 feet high with a statue of Admiral Nelson on top was erected in Trafalgar Square in 1867 – У 1867 році на Трафальгарській площі була споруджена колона 185 футів заввишки, на верхівці якої була встановлена статуя адмірала Нельсона.

Б) граматична заміна – заміна слова, що належить до однієї частини мовлення словом, що належить до іншої частини мовлення (морфологічна заміна) або заміна однієї синтаксичної конструкції іншою (синтаксична заміна):

He is a good runner – Він гарно бігає;

I saw her standing there – Я бачив, що вона там стояла;

The Times wrote editorially… - У передовій статті газета Таймс писала…

В) Додавання використовується для компенсації семантичних або граматичних втрат, часто супроводжує транспозицію або граматичну заміну:

His wife had been beautiful – Його дружина колись (у молодості) була красенею;

Workers of all industries – робітники всіх галузей промисловості;

Candidates will purchase a logbook listing all the modules – Бажаючі взяти участь у програмі купують облікову книжку слухача курсів, яка містить перелік всіх навчальних модулів.

Г) Опущення – трансформація протилежна додаванню, викори-стовується з метою уникнення надмірної інформації:

The right to rest and leisure – право на відпочинок;

Equality in trade and commerce – рівні права у галузі торгівлі;

Regardless of age, education, experience or background – незалежно від віку, освіти та досвіду роботи.

Д) Розділення/відокремлення – заміна одного речення тексту джерела двома або більше реченнями тексту перекладу або трансформування простого речення тексту джерела в складне речення тексту перекладу:

Come along and see me play one evening. – Приходь коли-небудь у вечорі – побачиш, як я граю.

There was a real game too, not a party game played in the old school hall and invented by my eldest brother Herbert, who was always of an adventurous character until he was changed by the continual and sometimes shameful failures of his adult life. (Greene G. A Sort of Life) – Була і справжня, а не салонна гра, у яку ми грали в актовому залі старої школи. Цю гру вигадав мій старший брат Герберт – людина винахідлива і схильна до всіляких пригод, доки постійні і часом ганебні негаразди дорослого життя не змінили його вдачу.

Е) Інтеграція (обєднання) – антипод розділення/відокремлення, передбачає об’єднання двох або більше речень із тексту джерела в одне речення тексту перекладу:

Olena Filip’eva loves all her roles and even misses them should too much time pass without performing them. – Олена Філіп’єва любить усі свої ролі. Якщо якусь із них довго не танцює – починає сумувати.

 1. Лексичні та семантичні трансформації в перекладі:

А) Узагальнення значення – заміна слів/фрази мови джерела вузького значення словами/ фразою ширшого значення:

My baby is 18 months. – Моїй дитині півтора року.

Their car costs seventeen hundred pounds. – Їхня машина коштує тисячу сімсот фунтів.

Wrist watch – наручний годинник.

Б) Диференціація значення повязане з тим фактом, що багато англ. слів із широкою семантикою не мають прямих еквівалентів в українській мові. В таких випадках словник дає кілька значень, що частково відтворюють значення цього слова в мові джерелі, тому перекладач повинен вибрати один із варіантів, який найкращим чином відповідає контекстові:

Affection – щиросердя, любов, прихильність, симпатія;

Challenge – проблема, нагальне завдання(питання), виклик.

В) Конкретизація значення – заміна слів фрази з родовим значенням словами фразою з більш специфічним значенням (завжди комбінується з диференціацією):

Run for the presidency – Змагання за посаду президента.

Have you had your meal? – Ви вже поснідали?

Student – учень, слухач(не тільки студент).

Г) Логічний розвиток – заміна при перекладі словникового еквівалента контекстуальним логічно повязаним із першим:

I don’t think she’s living here at the moment. Her bed wasn’t slept in. (A.Christie) - …вона на спала у своєму ліжку.Д) Антонімічний переклад – заміна при перекладі заперечувального речення стверджувальним та навпаки:

It was not until… - лише після…

Valid with diploma only – без диплома недійсний

Staff only – стороннім вхід заборонено.

Е) Повна переробка сегмента тексту:

Be my guest – Ласкаво прошу;

Don’t move! freeze! – Ані руш!

Out of the blue – несподівано, раптом, як грім серед ясного неба, як сніг на голову.Ж) Компенсація втрат при перекладі:

The education of Mr.Jonas had been conducted on the strictest principles of the main chance. The very first word he learned to spell was gain, and the second(when he got into two syllables), money(Ch.Dickens. Life and adventures of Martin Chuzzlewit). – Виховання пана Джонаса було найсуворішим та з народження передбачало передусім користь. Перше слово, яке він навчився складати, було “гроші”, а друге(коли він дійшов до трискладових слів) – “нажива”.
Теоретичні питання, що виносяться на обговорення:

 1. Поняття трансформації в перекладі.

 2. Граматичні трансформації в перекладі:

А) транспозиція;

Б) граматична заміна;

В) Додавання;

Г) Опущення;

Д) Розділення/ відокремлення;

Е) Інтеграція(об’єднання). 1. Лексичні та семантичні трансформації в перекладі:

А) Узагальнення значення;

Б) Диференціація значення;

В) Конкретизація значення;

Г) Логічний розвиток;

Д) Антонімічний переклад;

Е) Повна переробка сегмента тексту;

Ж) Компенсація втрат при перекладі.
Практичні завдання:

1Знайдіть перекладацькі рішення для виділених англійських мовних одиниць, використовуючи трансформацію конкретизації вихідного значення:

 1. There we are likely to see an inhospitable land of rocks and crazily precipitous crags and mountains under a big sky.

 2. The tree also is sitting quietly, doing nothing; actually all parts of the cosmos are doing the same thing – being.

 3. Eight hundred years ago Toba, a Japanese artist, painted a long scroll with many scenes of apes and frogs and rabbits and deer frolicking; in this scroll, for example, a frog sits cross-legged in a ‘sacred’ place, as if he were the Buddha or a Buddhist abbot.

№2

Проаналізуйте наступні приклади перекладу словосполучень, визначаючи серед них вдалі та невдалі. Запропонуйте свої варіанти перекладу:

To stand tall – випрямитись на весь зріст;

A positive perception of somebody – позитивне враження від людини;

Poor business practice – невміння вести справи;

To take careful noticeретельно занотовувати;

A person of authority – особа, наділена владою;

A conversational clue – підказка;

An avid skier – затятий лижник;

Foreign gift customs – іноземні традиції вручення подарунків.

№3

Перекладіть наступні речення, застосувавши трансформації додавання та опущення: 1. Scotland Yard yesterday denied that it had been asked by the American authorities to join in inquiries into the alleged plot to assassinate the USA President.

 2. Reports that a heart transplant patient, Mr.Frederick West, had a chest infection were confirmed yesterday by the National Hospital in London.

 3. Dr.Moore, renowned vegetarian, motorcyclist and marathon walker has stated her intention to have a baby when she is 100.

 4. Bluebells carpeted the ground there.

 5. The President has now called for Congress to look to the problem of crime nationally and take appropriate action.

 6. The treaty was pronounced null and void.

 7. Students have charged the police with harassment and intimidation.

 8. The proposal was rejected and repudiated.

№4

Перекладіть наступні речення, застосувавши трансформації граматичної заміни, антонімічного перекладу та логічного розвитку:

 1. If you want to cross the street remember to look at the traffic lights first.

 2. You’d better keep out of their quarrels.

 3. I never treat my teachers with disrespect.

 4. A little water stood in her eyes.

 5. I’m neither a believer nor an unbeliever.

 6. Women are all waterproof and kissproof nowadays.


Лекція №12 Словники та словникові значення слів, якими користуються перекладачі й тлумачі.

План:

 1. Важливість різних словників для перекладача/ тлумача.

 2. Типи словників.

Тези лекції:

1.Важливість різних словників для перекладача/ тлумача.

Повсякчасна фахова діяльність перекладача й тлумача пов’язана з відтворенням значення мовних одиниць різних рівнів – морфем, лексем, синтаксем і писемного тексту чи усної його презентації. Проте основою майже всіх мовних одиниць є слово, яке завжди має лексичне/матеріальне та загальне імпліцитне граматичне значення, що властиве тому чи іншому слову як частині мови. Тому залежно від їх загального імпліцитного значення є і функції в реченні різних частин мови – іменників, дієслів, функціональних частин мови (сполучників, прийменників, модальних слів та виразів тощо). Досить порівняти, наприклад, такі англ. слова як but, not, if, on, in та їх укр. відповідники але, ні, якщо, чи, в з повнозначними словами в обох цих мовах – прикметниками, числівниками типу red червоний, white білий, strong сильний, afraid страшно, ashamed соромно тощо, аби переконатися в цьому. Адже значення сполучника but але/ проте лексично менш чітко виражене ніж лексичне значення прикметників та слів категорії стану red червоний та afraid страшно у реченні Мені/ Йому страшно. Так само неоднорідними є значення ідіоми like a bolt in a clear blue sky та його лексичний відповідник раптом чи зненацька замість повного значення цієї ідіоми як грім серед ясного неба, в якому у мові перекладу крім змістового значення збережено ще й образність ідіоми мови джерела.

Ще менш виразним є лексичне значення англ. прийменників of, to, by, with, for як виразників відмінкових відношень відповідно родового, орудного чи давального відмінків, що відповідають закінченням укр. іменників –і, –и, –а, типу Олі, Василини, Миколи, Петра, Івана чи закінченням орудного відмінка –ею, –єю, –ою, –ем, –ом: Олею, Марією, Миколою, Василем.

Інше значення (завжди єдине) мають слова-терміни типу motor - мотор, proton - протон, computer – комп’ ютер тощо. Ці й подібні їм слова чи вирази (standard of living – життєвий рівень) мають усталену структуру і постійне незмінне значення, що полегшує їх використання у мовленні та переклад іншими мовами. Крім того у кожній мові існують ще слова схожі за морфологічною структурою та звучанням, але зовсім різні за своїм лексичним значенням. Наприклад, immigrant – імігрант, emmigrant – емігрант, matrass – колба, mattress – матрац чи укр. кампанія(передвиборча посівна) і компанія(група людей чи торгівельна/ автомобільна компанія), адресат(той, кому посилають листа, отримувач листа) та адресант(той, кому посилають листа, отримувач), ожеледиця(на землі), ожеледь(на деревах).

Разом із цими в кожній мові є слова, що посідають особливе місце в ії словниковому складі, позначаючи різні поняття суспільно-політичного життя окремої нації. Такі поняття часто вимагають ширшого пояснення у мові перекладу і можуть становити певні труднощі для відтворення (переважно описово) мовою перекладу. Наприклад, farthing – фартинг – найдрібніша англ. монета; вишиванка – embroidered Ukrainian shirt or blouse.

Деякі слова чи словосполучення/усталені вислови можуть мати в одному реченні одне значення, а в іншому, не змінюючи своєї структурної форми, – зовсім інше значення. Йдеться про багатозначні/полісемантичні слова, наприклад, to get – отримувати, ставати, діставати, спіймати, діставатися, домагатися, зрозуміти, вивчати (вірш), процвітати тощо; figure – цифра, діаграма, фігура, постать, особа, портрет, зображення, зовнішність, ціна тощо.

Часто і в українській мові окремі дієслова та іменники також мають по кілька різних значень у різному контекстуальному оточенні, зберігаючи при цьому незмінною свою структурну/зовнішню форму. Наприклад, “доходити у 13-томному словникові укр. мови займає півтори сторінки широкого формату, означаючи 1) доходити до якогось місця; 2) поширюватися (про вістку, чутки); 3) зберігатися до певного часу (до нас не дійшли ті слова минулих епох); 4)розвиватися (до чого дійдуть ті перемовини); 5) досягти чогось заповітного(часом доходиш до висновку, що…;6) дозрівати (жита в полі вже доходять).

Усі ці різноманітні значення величезної маси слів різнорідної граматичної природи(частин мови) зібрані в різних за наповненням та призначенням лінгвістичних, науково-технічних та інших словниках, якими постійно користуються перекладачі й тлумачі.2.Типи словників.

За своїм призначенням словники можуть бути:

1)мовні чи суто лінгвістичні словники, які в свою чергу бувають одномовні(тлумачні) та двомовні(перекладні) (Англо-укр. словник 1996 року (укладач Балла); Англо-російський словник Гальперіна);

2) багатомовні перекладні словники (досить поширені в XIX – на початку XX ст., переважно термінологічні: анатомічний, геологічний, ботанічний, математичний);

3) ідіоматичні/ фразеологічні – двомовні або мономовні. В них наводяться іноземною чи рідною мовою з перекладом існуючі типи усталених виразів, з-посеред яких виділяються повні відповідники/ абсолютні еквіваленти, що в мовах конкретного історико-культурного регіону мають ідентичну образну структуру і одне значення (the Gordian Knot – гордіїв вузол). Проте в словниках ідіом переважну більшість складають усталені вирази – схожі приблизним значенням фразеологічні аналоги типу dont cross your bridges before you come to them – не кажи гоп, доки не перестрибнеш.

4) словники синонімів та антонімів;

5) одномовні тлумачні словники (monolingual, explaining dictionaries):

a) тлумачні одномовні словники, в яких подаються випадки вживання як однозначних так і багатозначних слів (11-томний Словник укр. мови за ред. акад. Білодіда (134 тис. Слів та усталених виразів); англомовні тлумачні словники Hornby, Longman Оксфордський тлумачний словник англ. мови 1997 року (611 тис слів);

б) тезаурус (від грец. Скарб, скарбниця) є справді скарбницею знань про вибрані повнозначні слова та їх значення, синоніми, антоніми, вживання у мовленні. Подаються в абетковому порядку тільки ті слова, від яких є похідні (тезаурус Роже, 1994 рік, Нью Йорк);

в) словник іншомовних слів (одночасно тлумачний та перекладний словник) дає пояснення і переклад іншомовних слів.

6) словник паронімів (слів, що звучать і пишуться майже однаково, але мають зовсім інше значення у тій чи іншій мові):

багатир – багата заможна людина, багатій, багач;

богатир – людина відважна, хоробра, оспівана у піснях і легендах (казковий герой Котигорошко);

уява – здатність змальовувати щось; у нього багата/бідна уява;

уявлення – знання про щось/когось (він не має жодного уявлення про гірськолижний спорт).

7) словник суспільно-політичних реалій мови оригіналу чи мови перекладу (hear!hear! – правильно, правильно! (підтримка чиєїсь думки, пропозиції), Yorkshire pudding – м’ясна страва, шашличне смажене м’ясо на свіжому спеченому коржі; №10 Downing Street – резиденція прем’єр- міністра Великої Британії.

8) навчальні/ розмовні словники, картинкові словники (Великий дитячий словник англ. мови Волта Діснея), соціально-політичні(Who is who?)

9) словник вимови чи фонетичний словник (Джоунза Гімсона) (в укр. та рос. Мовах замість них – орфографічні словники)

10) країнознавчий словник знайомить із звичаями, манерами, нац. стравами, культурою, історією та етнографічними особливостями країни;

11) вузькі фахові словники (словник міжнародного права).


Теоретичні питання, що виносяться на обговорення:

 1. Важливість різних словників для перекладача/ тлумача.

 2. Типи словників.


Практичні завдання:

1Перекладіть наступний текст, користуючись різними типами словників:

Racism and xenophobia in cyberspace

Motion for recommendation
Presented by Mrs Zwerver and others

Council of Europe Doc. 8886, 7November 2000

 1. Expressions of racism and xenophobia on the Internet face few obstacles. Racists from all over the world interact and exchange information relatively freely.
 1. On the “net” anyone can find CDs containing racist songs for sale. Material appears on Internet that in many countries would have been confiscated immediately had it appeared in shops. 1. In Council of Europe member states, the legal framework to combat racism and xenophobia is by no means perfect. More specifically the fight against racism and xenophobia on Internet is an area when there is room for improvement.
 1. The Council of Europe is currently finalizing a draft Convention on Cyber0crime, which will, amongst other objectives, aim at banning the distribution of child pornography via Internet. On 10 October 2000, the Committee of Ministers requests the Parliamentary Assembly to deliver an opinion on this draft Convention.
 1. The draft Convention does not address the issue of racism, xenophobia, hate speech and racial discrimination on Internet.
 1. Therefore the Assembly recommends that the Committee of Ministers, in the draft Convention on cyber-crime, define as criminal acts the distribution of racist and xenophobic materials, hate speech and racial discrimination on the Internet.

2Перекладіть наступний текст, користуючись різними типами словників:

Text1


Inquiry into Police Death under Way
A police investigation was under way yesterday after PC Edward South, facing an internal inquiry, was found dead at his home in Redditch on Wednesday.

West Mercia police would not give any details into the nature of the inquiry he was facing.

The Mirror

Text2


The Sheraton Skyline

One of Heathrow’s leading luxury hotels has a vacancy for a Banqueting Secretary/Assistant.

We are looking for someone who has excellent shorthand and typing, the ability to sell effectively to senior business executives, an excellent telephone manner and the ability to work under pressure. Our Banqueting Secretary/Assistant is a key member of the Food and Beverage administration and therefore we offer an attractive salary and benefits.

If you are interested please contact Personnel on 01-759-2537.

The Times

Використана література:


 1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. Союз, Санкт-Петербург, 2008.

2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. ЄТС, Москва, 2004.

3. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Нова книга, Вінниця, 2008. 1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Нова книга, Вінниця, 2000.

 2. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу(англійська та українська мови). Lenvit, Київ, 2006.

 3. Мирам Г. Профессия переводчик. Єльга. Ника-Центр, Киев, 2004.

 4. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. Наука, Москва, 1988.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка